Làm th? nào đ?: Thi?t l?p m?c đ?nh tài s?n cho d?ch v? thông tin Internet trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308193 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng Internet Information Services (IIS)-theo đ? c?u h?nh thi?t đ?t cho WWW và FTP d?ch v? t?i máy ch?, cá nhân Trang web, thư m?c ho?c t?p tin c?p. Khi b?n c?u h?nh thu?c tính t?i máy ch? c?p, các giá tr? này đư?c th?a k?, và tr? thành các thi?t l?p m?c đ?nh cho t?t c? các Web ho?c trang web FTP trên h? ph?c v?. Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p dư?i đây m?c đ?nh thu?c tính trên m?t máy ch? IIS:
 • Thu?c tính t?ng th? cho WWW và FTP d?ch v?
 • Băng thông throttling
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) L?p b?n đ?
 • Microsoft FrontPage 2000 Server ti?n ích m? r?ng
Các thi?t đ?t này c?ng có th? s?a đ?i t?i trang web cá nhân, thư m?c ho?c t?p tin c?p. Lưu ? r?ng trong h?u h?t trư?ng h?p, tài s?n đư?c thi?t l?p t?i các cá nhân trang web, thư m?c ho?c t?p tin c?p ghi đè lên h? ph?c v? c?p thi?t đ?t.

Đ?t thu?c tính Master cho WWW ho?c FTP d?ch v?

Đ?t thu?c tính ch? trên máy ch?, n?u b?n mu?n đ?nh ngh?a m?t c?u h?nh m?c đ?nh cho t?t c? các trang Web ho?c FTP mà đư?c lưu tr? trên máy ch?.

Đ?t thu?c tính t?ng th? cho các d?ch v? WWW

Đ?t thu?c tính t?ng th? cho t?t c? các trang Web trên máy ch? c?a b?n:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet, ho?c m? MMC mà ch?a IIS snap-in.
 2. Trong c?a s? Internet Information Services, b?m chu?t ph?i vào* tên máy ch?, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các D?ch v? thông tin Internet tab.
 4. Dư?i Master Properties, b?m D?ch v? WWW, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 5. Trong các Thu?c tính d?ch v? Master WWW *tên máy ch? Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào tab mà b?n mu?n, làm cho nh?ng thay đ?i c?u h?nh trang Web mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u các trang Web trên máy ch? c?a b?n đư?c c?u h?nh v?i các giá tr? khác nhau, các Ghi đè th?a k? h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.

  Trong các Ghi đè th?a k? h?p tho?i h?p, dư?i Các nút con, nh?p vào trang web ho?c các trang web mà b?n mu?n cài đ?t m?i đ? áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok. N?u b?n mu?n t?t c? các trang web đ? k? th?a các thi?t đ?t m?i, h?y nh?p vào Ch?n t?t c?, sau đó b?m Ok.
T?t c? các trang Web đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c c?u h?nh v?i các thi?t đ?t b?n đ? ch? đ?nh. N?u b?n đ?t thu?c tính cho các trang Web cá nhân các trang web, các thi?t l?p trang Web cá nhân ghi đè lên các thi?t đ?t h? ph?c v? c?p.

Đ?t thu?c tính t?ng th? cho các d?ch v? FTP

Đ?t thu?c tính t?ng th? cho t?t c? các trang web FTP trên máy ch? c?a b?n:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet, ho?c m? MMC mà ch?a IIS snap-in.
 2. Trong các D?ch v? thông tin Internet c?a s?, b?m chu?t ph?i vào * h? ph?c v? Tên, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các D?ch v? thông tin Internet tab.
 4. Dư?i Master Properties, b?m Dịch vụ FTP, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 5. Trong các FTP d?ch v? Master thu?c tính cho *tên máy ch? Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào tab mà b?n mu?n, làm cho nh?ng thay đ?i c?u h?nh trang web FTP mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u các trang web FTP Server đư?c c?u h?nh v?i các giá tr? khác nhau, các Ghi đè th?a k? h?p tho?i s? đư?c hi?n th?.

  Trong các Ghi đè th?a k? h?p tho?i h?p, dư?i Các nút con, nh?p vào trang web ho?c các trang web mà b?n mu?n thi?t l?p đ? áp d?ng, sau đó b?m Ok. N?u b?n mu?n t?t c? các trang web đ? k? th?a các thi?t đ?t m?i, h?y nh?p vào Ch?n t?t c?, sau đó b?m Ok.
T?t c? các site FTP đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c c?u h?nh v?i các thi?t đ?t b?n đ? ch? đ?nh. N?u b?n đ?t thu?c tính cho cá nhân FTP các trang web, thi?t l?p trang web cá nhân ghi đè lên các thi?t đ?t h? ph?c v? c?p.

Cho phép băng thông Throttling

N?u m?ng ho?c k?t n?i Internet đư?c s? d?ng b?i IIS c?ng đư?c s? d?ng b?i các d?ch v? khác, b?n có th? mu?n cho phép băng thông throttling ki?m soát s? lư?ng băng thông s? d?ng IIS. Hành đ?ng này làm cho băng thông có s?n đ? s? d?ng b?i các d?ch v? khác. Đ? b?t băng thông throttling:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet, ho?c m? MMC mà ch?a IIS snap-in.
 2. Trong các D?ch v? thông tin Internet c?a s?, b?m chu?t ph?i vào * h? ph?c v? Tên, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các D?ch v? thông tin Internet tab.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép băng thông Điều chỉnh h?p ki?m.
 5. Trong các S? d?ng t?i đa m?ng h?p, g? các giá tr? mà b?n mu?n dành cho vi?c s? d?ng c?a IIS và b?m Ok.
Gi?i h?n ga băng thông mà b?n thi?t l?p bây gi? áp d?ng cho t?t c? Các trang web trên máy ch?.

GHI CHÚ:
 • Băng thông throttling gi?i h?n băng thông đư?c s? d?ng b?i t?nh HTML file ch?.
 • N?u b?n thi?t l?p băng thông throttling gi?i h?n cho các trang Web cá nhân các trang web, thi?t l?p trang web cá nhân ghi đè lên h? ph?c v? c?p thi?t đ?t.

C?u h?nh b?n đ? MIME

Ánh x? MIME đ?nh ngh?a khác nhau t?p tin lo?i r?ng WWW D?ch v? tr? l?i cho tr?nh duy?t Web khi m?t t?p tin đư?c yêu c?u. Đ? c?u h?nh MIME các lo?i cho t?t c? các trang Web trên máy ch? c?a b?n:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet, ho?c m? MMC mà ch?a IIS snap-in.
 2. Trong các D?ch v? thông tin Internet c?a s?, b?m chu?t ph?i vào * h? ph?c v? Tên, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Dư?i Máy tính MIME Map, b?m Ch?nh s?a.
 4. Trong các Lo?i t?p h?p tho?i, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? t?o m?t b?n đ? m?i MIME:

   Nh?p vào Ki?u m?i. Trong các Lo?i t?p h?p, sau đó là lo?i m?t t?p tin m? r?ng, và sau đó lo?i MIME ki?u b?i ph?n m? r?ng tên t?p tin liên quan c?a nó trong các h?nh th?c MIME lo?i/ ph?n m? r?ng tên t?p (ví d?, h?nh ?nh/bmp) trong các Lo?i n?i dung (MIME) h?p. Nh?p vào Ok.

   Lo?i t?p m?i s? đư?c hi?n th? trong các Các lo?i t?p đ? đăng k? danh sách.
  • Đ? lo?i b? m?t b?n đ? MIME:

   Trong các Các lo?i t?p đ? đăng k? danh sách, b?m vào lo?i t?p mà b?n mu?n đ? lo?i b?, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c g? b? lo?i t?p.

   T?p tin lo?i đư?c l?y ra t? các Các lo?i t?p đ? đăng k? danh sách.
  • Đ? ch?nh s?a m?t b?n đ? MIME hi?n có:

   Trong các Các lo?i t?p đ? đăng k? danh sách, b?m vào lo?i t?p mà b?n mu?n đ? lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a. Trong các Lo?i t?p h?p, g? ph?n m? r?ng t?p tin mà b?n mu?n, và sau đó g? các Ki?u MIME ti?p theo c?a nó m? r?ng tên t?p tin k?t h?p trong các h?nh th?c ki?u MIME/ tên t?p tin ph?n m? r?ng trong các Lo?i n?i dung (MIME) h?p. Nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok đ? tr? v? các D?ch v? thông tin Internet c?a s?.
Cài đ?t ánh x? MIME c?a b?n bây gi? áp d?ng cho t?t c? các trang Web trên c?a b?n h? ph?c v?.

Khi b?n s?a đ?i ánh x? MIME cho m?t trang Web cá nhân Trang web, thư m?c ho?c t?p, ch? nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n đư?c hi?n th? trong các Các lo?i t?p đ? đăng k? danh sách cho r?ng trang Web, thư m?c ho?c t?p tin. N?u b?n sau đó n?p đơn xin l?i giá tr? l?p b?n đ? MIME trên máy ch?, máy ch? c?p Ánh x? MIME ghi đè lên ánh x? MIME c?p th?p hơn.

Phần mở rộng Máy chủ FrontPage

N?u ph?n m? r?ng FrontPage máy ch? đư?c cài đ?t trên máy ch? c?a b?n, b?n có th? thi?t l?p m?c đ?nh cài đ?t máy ch? ph?n m? r?ng cho t?t c? các m? r?ng FrontPage Webs ngày máy ch? c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet, ho?c m? MMC mà ch?a IIS snap-in.
 2. Trong các D?ch v? thông tin Internet c?a s?, b?m chu?t ph?i vào * h? ph?c v? Tên, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Ph?n m? r?ng h? ph?c v? tab.
 4. Ch? r? thi?t đ?t mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
Thi?t đ?t b?n đ? ch? đ?nh bây gi? áp d?ng cho t?t c? M? r?ng FrontPage Webs trên máy ch? c?a b?n.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?u h?nh m?c đ?nh thu?c tính c?a d?ch v? Internet thông tin, xem tài li?u IIS 5.0. Đ? xem tài li?u, kh?i đ?ng Internet Explorer và sau đó g? như sau URL trong các Đ?a ch? thanh:
http://localhost/iisHelp/IIS/Misc/Default.asp

Thông tin thêm v? giám sát băng thông throttling, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
238145 Làm th? nào đ?: Qu?n l? băng thông Throttling
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh ph?n m? r?ng FrontPage h? ph?c v?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300004 Làm th? nào đ?: Cài đ?t và c?u h?nh FrontPage 2000 Server ti?n ích m? r?ng trên m?t Windows NT d?a trên Web Server (Windows NT ho?c Windows 2000)
Đ?i v?i thông tin đ?y đ? v? cách c?u h?nh và qu?n l? ph?n m? r?ng FrontPage Server, tham kh?o các FrontPage 2000 Server m? r?ng ngu?n tài nguyên Kit, có s?n t?i Web site sau Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742372.aspxThu?c tính

ID c?a bài: 308193 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB308193 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308193

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com