Straipsnio ID: 308226 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?jungti arba i?jungti CTRL + ALT + DELETE seka ?eiti ? Windows XP, Windows Vista ir Windows 7.

Galite reikalauti, kad vartotojai paspaust? klavi?us CTRL + ALT + DELETE prie? ?eidami ? Windows XP yra kompiuteryje, kompiuteryje su Windows Vista arba Windows 7 kompiuteryje, arba galite pa?alinti ?? poreik? grei?iau ??jimo procesas. Atkreipkite d?mes?, kad j?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis atlikti ?i? u?duot?.


Nor?dami ?jungti arba i?jungti CTRL + ALT + DELETE seka

?jungti arba i?jungti CTRL + ALT + DELETE seka jums ?eiti, pereikite ? ? "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei norite i?spr?sti ?i? problem? sau, eikite ? ? "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite ir Sutvarkytimygtuk? arba sait?. Spustel?kite Paleisti? ? Fail? siuntimasdialogo, ir vadovaukit?s Fix it vedl?.
?galinti CTRL + ALT + DELETE seka prisijung?
Microsoft Fix it 50405
DisablEe CTRL + ALT + DELETE seka registravimuisi skirtas
Microsoft Fix it 50406

Pastabos
 • Jei kompiuteris yra domeno dalis, domeno mastu politik? nustatytas, pakei?ian?i? mokate vietinio kompiuterio parametrus.
 • ?is vedlys gali b?ti angl? kalba Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.
 • Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, taisyti galite ?ra?yti j? tirpalas "flash" atmintin? arba CD diske ir paleisti konkre?iame kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
Tada eikite ? ? "Ar tai i?sprend? problem??"skyriuje.Leiskite taisyti pa?iam

Windows XP, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? kompiuter? administratoriaus teis?mis.
 2. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite Valdymo skydasir du kartus spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 3. Spustel?kite Pakeisti tai, kaip vartotojai ??jimo ir i??jimo.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Naudoti darbo prad?ios ekrane ?ym?s langel?, jei norite i?jungti CTRL + ALT + DELETE seka.
 5. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo Kontrol? Userpasswords2, ir tada paspauskite ENTER.
  PastabaGalite gauti ?? lang?:
  Jums turi priklausyti ?io kompiuterio admistratori? grupei atidaryti vartotoj? abonementus. J?s ?siregistravote kaip vartotojo vardas, ir ?is abonementas yra administratori? grup?s narys.
  Kai ?i? s?lyg?, reikia ?vesti vartotojo vard? ir slapta?od? kai sistema apie tai prane?a dialogo lange ?veskite vartotojo vard? ir slapta?od? kompiuterio administratoriaus.
 6. Spustel?kite skirtuk? I?samiau .
 7. ? ? Saug?j? ??jim? skirsn?, spustel?kite i?valyti, Vartotojams reikia spustel?ti Ctrl + Alt + Delete ?ym?s langel?, jei norite i?jungti CTRL + ALT + DELETE seka.
Windows Vista ir Windows 7, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tipo Kontrol? Userpasswords2, paie?kos langelyje ir paspauskite klavi?? ENTER.
  Pastaba Jums reikia ?vesti vartotojo vard? ir slapta?od? kai sistema apie tai prane?a dialogo lange ?veskite vartotojo vard? ir slapta?od? kompiuterio administratoriaus.
 2. Spustel?kite skirtuk? I?samiau .
 3. ? ? Saug?j? ??jim? skirsn?, spustel?kite i?valyti, Vartotojams reikia spustel?ti Ctrl + Alt + Delete ?ym?s langel?, jei norite i?jungti CTRL + ALT + DELETE seka.

Pastaba
jei su I?pl?stin? Skirtuko n?ra, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo kontrol? userpasswords2, tada spustel?kite gerai.

? I?pl?stin? Skirtuko n?ra tam tikromis s?lygomis. Pavyzd?iui, jei esate tik vartotojas, ? I?pl?stin? Skirtuko n?ra. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
306992Kaip valdyti saugomi vartotoj? vardai ir slapta?od?iai kompiuteryje, domenas, Windows XP

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, you are baigtas with ?iame skyriuje. Jei problema nei?spr?sta, galite kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?.
 • Mes vertiname j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? apie ? "Pataisyti u? mane"dienora?t? arba atsi?skite mums ? el. pa?tas.

Pastabos

 • Jei kompiuteris yra domeno dalis, domeno mastu politik? nustatytas, pakei?ian?i? mokate vietinio kompiuterio parametrus.
 • I?jungti CTRL + ALT + DELETE seka sukuria "saugumo skyl?." CTRL + ALT + DELETE seka gali skaityti tik i? Windows, u?tikrinant, kad informacija i? to registravimosi dialogo lange gali b?ti perskaityti tik Windows. Tai gali u?kirsti keli? rogue programos gauti prieigos prie kompiuterio.
 • MS-DOS pagrindu kompiuteriai (ir kai kurie vyresnio am?iaus UNIX pagrindu sukurtoms sistemoms), paspaudus CTRL + ALT + DELETE pelnas d?mes? ? BIOS, sukelia "?iltas" paleisti. Klaviat?r? galite naudoti u?daryti operacin?s sistemos. Windows pagrindo kompiuteriuose (pradedant su Microsoft Windows NT), CTRL + ALT + DELETE seka yra sulaikytas i? Windows. Klavi?? sukei?iam? technika privalumas yra neleisti Windows j? u?darant tas, kas neturi galimyb?s tai padaryti.


Nuorodos

Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite vien? i? ?emiau esan?i? nuorod?:

 • 279765 Kaip naudotis greitai vartotojo perjungimo funkcija Windows XP
 • 282866 Kaip automati?kai ?eiti ? Windows XP vartotojo abonement?
 • 291559 Kaip pakeisti registravimosi lango ir i?jungimo nustatymus Windows XP

Savyb?s

Straipsnio ID: 308226 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbmt KB308226 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 308226

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com