Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE đ? đăng nh?p vào đ? Windows XP, Windows Vista và Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308226 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? enable hay disable CTRL + ALT + DELETE chu?i cho đăng nh?p trong Windows XP, Windows Vista, và trong Windows 7.

B?n có th? yêu c?u ngư?i dùng nh?n CTRL + ALT + DELETE trư?c khi đăng nh?p vào m?t d?a trên Windows XP máy tính, máy tính d?a trên Windows Vista ho?c máy tính Windows 7 d?a trên, ho?c b?n có th? lo?i b? yêu c?u này cho m?t quá tr?nh đăng nh?p nhanh hơn. Lưu ? r?ng b?n ph?i đăng nh?p v?i quy?n qu?n tr? đ? th?c hi?n nhi?m v? này.


Kích ho?t ho?c vô hi?u hoá CTRL + ALT + DELETE Sequence

Đ? có chúng tôi kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE đ? đăng nh?p cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này s? t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?ngh?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
Kích ho?t tính năng tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE đ? đăng nh?p
Microsoft Fix it 50405
DisablEe CTRL + ALT + DELETE tr?nh t? cho đăng nh?p
Microsoft Fix it 50406

Ghi chú
 • N?u máy tính c?a b?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n, tên mi?n-r?ng chính sách có th? đ? đư?c thi?t l?p mà ghi đè lên các thi?t đ?t b?n th?c hi?n trên máy tính đ?a phương.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.
Ti?p theo, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ?i v?i Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Trương m?c ngư?i dùng.
 3. Nh?p vào Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng màn h?nh Chào m?ng ki?m tra h?p n?u b?n mu?n vô hi?u hoá CTRL + ALT + DELETE chu?i.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Ki?m soát Userpasswords2, sau đó nh?n ENTER.
  Lưu ? B?n có th? nh?n đư?c h?p tho?i sau đây:
  B?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính này đ? m? trương m?c ngư?i dùng. B?n đ? đăng nh?p như tên ngư?i dùng, và trương m?c này không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
  Trong đi?u ki?n này, b?n ph?i g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u khi h? th?ng này s? nh?c h?p tho?i, g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a ngư?i qu?n tr? c?a máy tính.
 6. B?m vào các Nâng cao tab.
 7. Trong các Đăng nh?p an toàn ph?n, b?m vào đ? xóa các Yêu c?u ngư?i dùng nh?n Ctrl + Alt + Delete ki?m tra h?p n?u b?n mu?n vô hi?u hoá CTRL + ALT + DELETE chu?i.
Đ?i v?i Windows Vista và Windows 7, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i Ki?m soát Userpasswords2, trong các T?m ki?m h?p và sau đó nh?n ENTER.
  Lưu ? B?n ph?i g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u khi h? th?ng này s? nh?c h?p tho?i, g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a ngư?i qu?n tr? c?a máy tính.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Trong các Đăng nh?p an toàn ph?n, b?m vào đ? xóa các Yêu c?u ngư?i dùng nh?n Ctrl + Alt + Delete ki?m tra h?p n?u b?n mu?n vô hi?u hoá CTRL + ALT + DELETE chu?i.

Lưu ?
N?u các Nâng cao th? không ph?i là có s?n, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ki?m soát userpasswords2, sau đó b?m Ok.

Các Nâng cao th? không ph?i là có s?n trong các đi?u ki?n nh?t đ?nh. Ví d?, n?u b?n là m?t ngư?i dùng b? gi?i h?n, các Nâng cao th? không ph?i là có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306992Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên máy tính t?i m?t tên mi?n trong Windows XP

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t?.

Ghi chú

 • N?u máy tính c?a b?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n, tên mi?n-r?ng chính sách có th? đ? đư?c thi?t l?p mà ghi đè lên các thi?t đ?t b?n th?c hi?n trên máy tính đ?a phương.
 • Vô hi?u hoá CTRL + ALT + DELETE t? t?o ra m?t l? h?ng b?o m?t"." CTRL + ALT + DELETE chu?i có th? đư?c đ?c b?i Windows, đ?m b?o r?ng thông tin trong h?p tho?i đăng nh?p sau đó có th? đư?c đ?c b?i Windows. Đi?u này có th? ngăn ng?a các chương tr?nh rogue t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào máy tính.
 • Trên MS-MS-DOS trên máy tính (và m?t s? h? th?ng UNIX d?a trên c?), nh?n CTRL + ALT + DELETE thu s? chú ? c?a BIOS, gây ra m?t kh?i đ?ng l?i "?m". B?n có th? s? d?ng bàn phím t?t h? đi?u hành. Trên máy Windows d?a trên tính (b?t đ?u v?i Microsoft Windows NT), tr?nh t? CTRL + ALT + DELETE ch?n b?i Windows. L?i th? c?a các k? thu?t đánh ch?n phím t?t là đ? giúp ngăn ch?n Windows b? đóng c?a b?i m?t ngư?i không có quy?n truy c?p vào làm như v?y.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào m?t trong các liên k?t dư?i đây:

 • 279765 Làm th? nào đ? s? d?ng cho ngư?i dùng nhanh chóng chuy?n đ?i tính năng trong Windows XP
 • 282866 Làm th? nào đ? t? đ?ng đăng nh?p vào m?t trương m?c ngư?i dùng trong Windows XP
 • 291559 Làm th? nào đ? thay đ?i c?a s? đăng nh?p và s? thích t?t máy trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 308226 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbmt KB308226 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308226

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com