Làm th? nào đ? xác đ?nh và s? d?ng tài s?n trong Visual Basic.NET hay Visual Basic 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308230 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t Microsoft Visual C#.NET Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 319265.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t trong nh?ng m?c tiêu quan tr?ng c?a nhi?u hư?ng đ?i tư?ng ngôn ng? l?p tr?nh là cho phép b?n đóng gói chi ti?t n?i b? trong m?t l?p h?c. Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 cho phép b?n xác đ?nh thu?c tính đ? cung c?p ki?m soát truy c?p vào thông tin chi ti?t n?i b? trong m?t l?p h?c. Bài vi?t này mô t? cách b?n có th? xác đ?nh và s? d?ng tài s?n trong m?t Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 ?ng d?ng.

M?t tài s?n có th? là ch?-đ?c, ch? có vi?t ho?c đ?c-ghi. Một Có đư?c accessor cung c?p truy c?p đ?c, và m?t Thi?t l?p accessor cung c?p truy c?p ghi. B?n có th? thêm m? vào các accessors đ? cung c?p các ch?c năng thích h?p đ? có đư?c, ho?c thi?t l?p các tài s?n.

Trong bài này, b?n t?o m?t l?p đ?t tên Nhân viên. Trong l?p h?c này, b?n xác đ?nh m?t b?t đ?ng s?n đ?c-ghi tên c?a nhân viên, m?t tài s?n đ? đ?c lương c?a nhân viên, và m?t tài s?n đ? tính toán bao lâu các nhân viên đ? làm vi?c cho công ty. B?n sau đó t?o ra m?t Nhân viên đ?i tư?ng trong ?ng d?ng c?a b?n và s? d?ng thu?c tính c?a nó.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói d?ch v? đư?c yêu c?u:
 • Microsoft Visual Studio.NET ho?c Microsoft Visual Studio 2005
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Visual Basic.Cú pháp NET ho?c Visual Basic 2005
 • Hư?ng đ?i tư?ng khái ni?m

T?o m?t ?ng d?ng có ch?a m?t Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 l?p

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005, và t?o ra m?t m?i Visual Basic.NET ho?c ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n Visual Basic 2005 d? án đư?c đ?t tên EmployeeProperties.
 2. Trên các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Class. Trong các Thêm m?c m?i h?p tho?i, lo?i Employee.VB trong các Tên h?p văn b?n, và sau đó nh?p vào M?.

  Chú ý Trong Visual Studio 2005, nh?p vào Thêm Thay v? M?.
 3. Ki?m tra các m? cho các l?p h?c m?i trong c?a s? Code View.

Xác đ?nh các l?nh v?c, nhà th?u và phương pháp

 1. Thêm ba Tư nhân các l?nh v?c đ? các Nhân viên l?p, như sau:
  Private Name As String
  Private Salary As Decimal
  Private HireDate As DateTime
  					
 2. Xác đ?nh m?t nhà xây d?ng cho l?p kh?i t?o các l?nh v?c trong các Nhân viên l?p, như sau:
  Public Sub New(ByVal Name As String, _
          ByVal Salary As Decimal, _
          ByVal HireDate As DateTime)
    Me.Name = Name
    Me.Salary = Salary
    Me.HireDate = HireDate
  End Sub
  					
 3. Thêm m?t Công c?ng phương pháp l?p, như sau:
  Public Sub PayRise(ByVal Amount As Decimal)
    Me.Salary += Amount
  End Sub
  					

Xác đ?nh tài s?n trong các l?p h?c

 1. Thêm m? sau đây đ? thêm m?t tài s?n đ?c-ghi tên FullName. Các Có đư?c accessor tr? v? tên c?a nhân viên. Các Thi?t l?p accessor s? d?ng các Giá trị tham s? đư?c thông qua vào các Thi?t l?p accessor đ? đ?t tên c?a nhân viên.
  Public Property FullName() As String
    Get
     Return Me.Name
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
     Me.Name = Value
    End Set
  End Property
  					
 2. Thêm m? sau đây đ? thêm m?t thu?c tính ch? đ?c tên Thù lao. Các Có đư?c accessor tr? v? ti?n lương c?a nhân viên. Có không có Thi?t l?p accessor b?i v? m?c lương không th? đ?t tr?c ti?p; cách duy nh?t đ? thay đ?i m?c lương là đ? g?i các PayRise phương pháp.
  Public ReadOnly Property Remuneration() As Decimal
    Get
     Return Me.Salary
    End Get
  End Property
  					
 3. Thêm m? sau đây đ? thêm m?t tài s?n ch? đ?c tên DaysSinceJoined. Các Có đư?c accessor tính toán bao nhiêu ngày nhân viên đ? làm vi?c cho công ty.
  Public ReadOnly Property DaysSinceJoined() As Integer
    Get
     Dim timespan As TimeSpan = DateTime.Now.Subtract(Me.HireDate)
     return timespan.Days
    End Get
  End Property
  					

T?o m?t đ?i tư?ng và s? d?ng các thu?c tính

 1. Hi?n th? m? cho Module1.vb trong c?a s? Code View.
 2. Trong các Chính phương pháp, s? d?ng các M?i nhà đi?u hành đ? t?o ra m?t Nhân viên đ?i tư?ng. Ch? đ?nh đ?i tư?ng tham chi?u đ?n m?t đ?a phương Nhân viên bi?n, như sau:
  Dim worker As New Employee( "Jayne Doe", _
                 125000, _
                 New DateTime(1998, 7, 31) )
  					
 3. Thêm m? sau đây đ? thay đ?i các nhân viên FullName b?t đ?ng s?n. Đi?u này ng?m invokes các Thi?t l?p accessor cho các FullName b?t đ?ng s?n.
  worker.FullName = "Jayne Lafayette"
  					
 4. Thêm m? sau đây đ? hi?n th? các chi ti?t cho nhân viên b?ng cách s? d?ng các Có đư?c accessors cho các FullName, Thù lao, và DaysSinceJoined thu?c tính:
  Console.WriteLine("Full name: " & worker.FullName)
  Console.WriteLine("Remuneration: " & worker.Remuneration)
  Console.WriteLine("Days since joined: " & worker.DaysSinceJoined)
  					

Ki?m tra các ?ng d?ng

 1. Xây d?ng và ch?y các ?ng d?ng.
 2. Các ?ng d?ng s? hi?n th? các thông tin sau trong giao di?n đi?u khi?n ("ngày k? t? tham gia" giá tr? ph? thu?c vào ngày tháng hi?n th?i):
  Full name: Jayne Lafayette
  Remuneration: 125000
  Days since joined: 1139
  						
 3. Quay l?i các t?p tin Module1.vb trong c?a s? Code View và thêm m? sau vào cu?i c?a b?n Chính phương pháp:
  worker.Remuneration = 1000000
  					
 4. C? g?ng đ? xây d?ng các ?ng d?ng. B?n nh?n đư?c m?t biên d?ch l?i b?i v? Thù lao là m?t thu?c tính ch? đ?c.
 5. Thay đ?i các câu như sau:
  worker.Salary = 1000000
  					
 6. C? g?ng đ? xây d?ng các ?ng d?ng m?t l?n n?a. B?n nh?n đư?c m?t biên d?ch l?i b?i v? các M?c lương trư?ng đư?c đánh d?u là Tư nhân. Cách duy nh?t đ? thay đ?i m?c lương c?a nhân viên là s? d?ng công chúng PayRise phương pháp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 308230 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbhowtomaster kbmt KB308230 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308230

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com