Windows pokalbi? naudojimas programoje Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 308232 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti Windows kalb?tis (Winchat.exe) Windows XP.

Daugiau informacijos

Pokalbi? ap?valga

Galite naudoti Windows kalb?tis kompiuteryje bendrauti su kuo nors kitu kompiuteriu. Abu kompiuteriai turi b?ti prijungtas prie to paties tinklo (pvz., vietinio tinklo [LAN] arba interneto). Be to, kiekviename kompiuteryje turi veikti pana?? protokol?, pvz., TCP/IP.

Pokalbiai vyksta dialogas. Pamatysite atsakyti ? lai?kus, kaip kitas asmuo ?veda j?. Pokalbio lang? yra suskirstyti ? dvi dalis: vien? i?vardijami siun?iam? lai?k?, o kitas prane?imus.

Prad?ti Windows pokalbi?

 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipo winchat, ir tada paspauskite ENTER.

Skambindami pokalbio

 1. Pokalbis meniu, spustel?kite rinkti numer?.
 2. Spustel?kite kompiuterio pavadinim?, arba ?veskite kompiuterio vard?, asmeniui, su kuriuo norite pabendrauti, ir tada spustel?kite gerai.
 3. Kai asmuo, su kuriuo norite kalb?tis atsiliepia ç skambutç, prad?ti ra?yti pokalbi? lange. Negalima prad?ti ra?yti kol atsako asmuo, kuriam skambinate.
 4. Jei skambinate asmuo neatsako, ar norite baigti skambutç, pokalbio meniu spustel?kite Ragel?.
Lai?kai i? asmens, su kuriuo j?s kalbasi atsiranda apatin?je srityje ar de?iniojoje srityje, atsi?velgiant ? tai, kaip j?s? pokalbio lang? yra i?d?styti.

Nor?dami atsiliepti

Norìdami atsiliepti ç skambutç, paspauskite kalb?tis, kuris pasirodo u?duo?i? juostoje, kai ka?kas naudoja pokalbi? paskambinti savo kompiuter?. Arba, jei j?s? pokalbio lango jau dirba, pokalbis meniu spustel?kite atsakymas .

Atkreipkite d?mes?, kad turite pokalbi? veikia ar turi tinklo DDE tarnyb? prad?jo atsiliepti ? skambut?. Paleisti tinklo DDE paslaug?:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, o tada spustel?kite Administravimo ?rankiai.
 2. Dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas, dukart spustel?kite Paslaugos ir taikomosios programos, o tada dukart spustel?kite paslaugos.
 3. I?samios informacijos srityje, spustel?kite Tinklo DDE.
 4. Meniu veiksmai spustel?kite prad?ti.
Nor?dami, kad tinklo DDE tarnybos prad?ios automati?kai kiekvien? kart? paleidus kompiuter?:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, o tada spustel?kite Administravimo ?rankiai.
 2. Dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas, dukart spustel?kite Paslaugos ir taikomosios programos, o tada dukart spustel?kite paslaugos.
 3. I?samios informacijos srityje, spustel?kite Tinklo DDE.
 4. Meniu Veiksmai spustel?kite ypatyb?s.
 5. Skirtuke Bendra dalyje paleisties tipas pasirinkite Automatinis, ir tada spustel?kite Gerai.

Baigti

Jei norite baigti skambut?, pokalbio meniu spustel?kite Ragel? . Jei asmuo su kuriuo j?s kalbasi pakimba pries tai, b?senos juostoje pasirodo prane?imas. Jei i?einate pokalbi?, pagirios atsiranda automati?kai.

Nor?dami ?jungti garso i¹jungimas

Nor?dami ?jungti garso i¹jungimas, meniu parinktys spustel?kite garso .

Jei j?s? kompiuteris turi garso plok?t?, galite keisti garso ?einan?ius ir i?einan?ius ?iedai. Nor?dami tai padaryti, du kartus spustel?kite Garsai ir garso ?renginiai Valdymo skyde. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite meniu ?inynas , valdymo skyde.

Nor?dami pakeisti fono spalva

Nor?dami pakeisti fono spalv?, pokalbi? lange:
 1. Meniu parinktys spustel?kite Fono spalv?.
 2. Pagal Pagrindines spalvas, spustel?kite norim? spalv? ir tada spustel?kite gerai. J?s? pasirinkta spalva yra susietas su artimiausio vientisa spalva.
Pagal numatytuosius parametrus sritis, kuri rodo j?s? pa?nekovas pokalb? naudoja fono spalv? ir ?rift?, kad j?s? pa?nekovas pasirinko. J?s galite per?i?r?ti j?s? pa?nekovas pokalb? su pa?iu fono spalv? ir ?rift?, naudojam? spustel?j? i? spustel?j? lengvat? meniu parinktys , o tada Naudoti savo ?rifto.

Jei norite pakeisti ?rift?

 1. Meniu parinktys spustel?kite ?riftas.
 2. Dialogo lange ?riftas spustel?kite norimas pasirinktis.
Pagal numatytuosius parametrus sritis, kuri rodo j?s? pa?nekovas pokalb? naudoja fono spalv? ir ?rift?, kad j?s? pa?nekovas pasirinko. J?s galite per?i?r?ti j?s? pa?nekovas pokalb? su pa?iu fono spalv? ir ?rift?, naudojam? spustel?j? i? spustel?j? lengvat? meniu parinktys , o tada Naudoti savo ?rifto.

Nor?dami pakeisti lango nuostatos

 1. Meniu parinktys spustel?kite nuostatos.
 2. Pagal Stilius, spustel?kite Maketas jums labiau patinka.
 3. Partnerio prane?im?, spustel?kite norim? pasirinkt?.
Atkreipkite d?mes?, kad jei norite Rodyti savo partnerio ?rift?, j?s taip pat per?i?r?ti j?s? partnerio fono spalv?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 308232 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB308232 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 308232

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com