Article ID: 308260 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

בעת קבלת שגיאות של קבצי script, ייתכן שדפי אינטרנט לא יוצגו או יפעלו כראוי ב- Internet Explorer. לשגיאות script יש גורמים שונים. ראה מידע נוסף על הסיבה לבעיה זו.
השיטות המפורטות במאמר זה עשויות לעזור לך בפתרון בעיות של שגיאות script שנגרמות על-ידי קבצים או הגדרות במחשב שלך.

בנוסף לכך, כדי לפתור שגיאות script שמתרחשות בעת ניסיון להדפיס מ- Internet Explorer, לחץ כאן.

פתרון הבעיה

לפני שתתחיל

שלב 1: ודא ששגיאות script מתרחשות בדפי אינטרנט מרובים
אם הסימן היחידי לבעיה זו הוא הודעת השגיאה, ואם אתרי האינטרנט פועלים, תוכל ככל הנראה להתעלם מהשגיאה. כמו כן, אם הבעיה מתרחשת בדף אינטרנט אחד או שניים, ייתכן שהבעיה נגרמת על ידי דפים אלה. אם תחליט להתעלם מן השגיאות, תוכל להשבית איתור באגים ב- Script.

הערה אם בעיה זו מתרחשת ביותר מאתר אחד או שניים, אל תשבית את איתור הבאגים ב- script.
שלב 2: ודא שהבעיה נגרמת על-ידי קבצים או הגדרות במחשב
כדי לצמצם ולהגיע למקור הבעיה, השתמש בחשבון משתמש אחר, בדפדפן אחר או במחשב אחר כדי להציג את דפי האינטרנט שהפעילו את שגיאת ה- script.

אם שגיאת ה- script לא מתרחשת כאשר אתה מציג את דף האינטרנט באמצעות חשבון משתמש אחר, בדפדפן אחר או במחשב אחר, ייתכן שהבעיה נגרמת על ידי קבצים או הגדרות במחשב שלך. במצב זה, פעל בהתאם לשיטות במאמר זה כדי לפתור בעיה זו:

שיטות נפוצות

לאחר שתשלים כל שיטה, נסה לפתוח דף אינטרנט שבו נתקלת בעבר בשגיאת script. אם הודעת השגיאה לא מופיעה, הבעיה נפתרה.

בנוסף לכך, תוכל לעיין בסרטון: כיצד לפתור שגיאות בקבצי script ב- Internet Explorer (הסרטון באנגלית).

שיטה 1: וידוא ש- Scripting פעיל, ActiveX ו- Java אינם נחסמים על-ידי Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
scripting פעיל, ActiveX ו- Java מעורבים כולם בעיצוב הדרך שבה מידע מוצג בדף אינטרנט. אם תכונות אלה חסומות במחשב שלך, ייתכן שתהיה הפרעה בהצגת דף האינטרנט. ניתן לאפס את הגדרות האבטחה של Internet Explorer כדי להבטיח שתכונות אלה אינן חסומות. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט. אם אינך יכול לראות את התפריט כלים, הקש Alt כדי להציג את התפריטים.
 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסיה אבטחה.
 4. לחץ על רמת ברירת מחדל.
 5. לחץ על אישור.
הערה פקדי ActiveX ותוכניות Java מושבתים ברמת האבטחה הגבוהה ב-Internet Explorer.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
צילום מסך לשלב 3, 4 ו- 5.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: הסר את כל קבצי האינטרנט הזמניים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

בכל פעם שאתה פותוח דפדפן כדי להציג דף אינטרנט, המחשב מאחסן עותק מקומי של דף אינטרנט זה בקובץ זמני. אם הגודל של התיקייה 'קובצי אינטרנט זמניים' הופך לגדול מדי, עשויות להתרחש בעיות תצוגה מסוימות בעת פתיחת דפי אינטרנט. ניקוי תקופתי של התיקייה עשוי לעזור בפתירת הבעיה.
כדי להסיר את כל הקבצים הזמניים הקשורים לאינטרנט עבור Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 או Internet Explorer 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start expanded
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט. אם אינך יכול לראות את התפריט כלים, הקש Alt כדי להציג את התפריטים.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 4. תחת היסטוריית גלישה, לחץ על מחק.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך לשלב 3 ו- 4.
 5. בתיבת הדו-שיח מחיקת היסטוריית גלישה, לחץ כדי לבחור בתיבות הסימון הבאות ולאחר מכן לחץ על מחק:
  1. קובצי אינטרנט זמניים
  2. Cookies
  3. History
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 6. לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end
כדי להסיר את כל הקבצים הזמניים הקשורים לאינטרנט עבור Internet Explorer 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 4. תחת היסטוריית גלישה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ כדי לאשר על כן.
 5. בתיבת הדו-שיח מחיקת היסטוריית גלישה, תחת קובצי אינטרנט זמניים, לחץ על מחק קבצים לאחר מכן לחץ על כן כאשר תוצג לך הנחיה כדי לאשר.
 6. תחת קובצי Cookie, לחץ על מחיקת קובצי Cookie ולאחר מכן לחץ על כן כשתתבקש כדי לאשר.
 7. תחת היסטוריה, לחץ על מחיקת היסטוריה ולאחר מכן לחץ על כן כשתתבקש כדי לאשר.
 8. לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כדי להסיר את כל הקבצים הזמניים הקשורים לאינטרנט עבור Internet Explorer 6
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט. אם אינך יכול לראות את התפריט כלים, הקש Alt כדי להציג את התפריטים.
 3. לחץ על הכרטיסייה General (כללי).
 4. תחת קבצי אינטרנט זמניים, לחץ על הגדרות.
 5. לחץ על מחיקת קבצים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על מחיקת קבצי Cookie ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. תחת היסטוריה, לחץ על נקה היסטוריה ולאחר מכן לחץ על כן.
 8. לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 3: התקן את ה- service pack האחרון ואת עדכוני התוכנה האחרונים עבור Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם לא התקנת כבר את ה- service pack האחרון או עדכוני התוכנה האחרונים עבור Internet Explorer, הורד והתקן אותם. הם עשויים לכלול עדכונים שיכולים לסייע בפתרון הבעיה.
כדי להתקין את עדכוני התוכנה העדכניים ביותר עבור כל הגירסאות של Internet Explorer, עבור אל Windows Update.

בנוסף לכך, כדי להתקין את ה- Service Pack 1 של Internet Explorer 6, לחץ על הורד את Internet Explorer 6 Service Pack 1.
הערה Internet Explorer 6 Service Pack 1 מומלץ למערכות שמפעילות גירסאות של Windows הקודמות ל- Windows XP.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטות מתקדמות

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים יותר. הוא כולל חמש שיטות לסיוע בפתרון הבעיה.

שיטה 1: ודא ש- Active Scripting, ActiveX ו- Java אינם חסומים על-ידי תוכנית אנטי-וירוס או חומת אש

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
קבצי Script, פקדי ActiveX ותוכניות Java עוזרות לעצב את הדרך שבה דף אינטרנט מוצג. אם תכונות אלה חסומות, חסימה זו עלולה להפריע להצגת דפי אינטרנט.

כדי לקבוע כיצד להבטיח שפקודות script, פקדי ActiveX ותוכניות Java אינם חסומים, עיין במסמכים של תוכנית חומת האש או האנטי-וירוס שבו אתה משתמש. לאחר מכן בצע שינויים הכרחיים. 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: ודא שתוכנית האנטי-וירוס שלך אינה מוגדרת לסריקת התיקיות 'קבצי אינטרנט זמניים' ו'קבצי תוכניות שהורדו'

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם תוכנית אנטי-וירוס מפרשת קובץ script כווירוס ומונעת את הפעלתו, ייתכן שתתרחש שגיאת script. כדי למנוע זאת, ודא שתוכנית האנטי-וירוס אינה סורקה את התיקייה 'קובצי אינטרנט זמניים' או את התיקייה 'קובצי תוכניות שהורדו'.

כדי לקבוע כיצד למנוע מהתוכנית לסרוק תיקיות אלה, עיין במסמכים המצורפים לתוכנית האנטי-וירוס שבה אתה משתמש. לאחר מכן בצע שינויים הכרחיים. 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 3: כבה גלילה חלקה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם אתה נתקל בבעיה של הצגת סרטונים, ייתכן שהתכונה 'גלילה חלקה' גורמת לתזמון שגוי של קובץ script. מצב זה עלול ליצור שגיאת script.

כדי לכבות את התכונה 'גלילה חלקה' ב- Internet Explorer, בצע פעולות אלה:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט. אם אינך יכול לראות את התפריט כלים, הקש Alt כדי להציג את התפריטים.
 3. בכרטיסיה מתקדם, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון השתמש בגלילה חלקה.
 4. לחץ על אישור ולאחר מכן צא מ-Internet Explorer.
הערה אם פעולה זו פתרה את הבעיה, בדוק את יש מנהל התקן מעודכן הזמן למתאם הווידאו שברשותך. כדי להשיג את מנהל ההתקן המעודכן, פנה אל היצרן של מתאם הווידאו או של המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 4: כיבוי האצת חומרה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
יישומים רבים משתמשים בהאצת חומרה כדי להאיץ תהליכים במחשב. עם זאת, אם ההגדרות של האצת חומרה הוגדרו באופן שגוי, הן עלולות לגרום לבעיות בתצוגה בעת הצגת דפי אינטרנט. ניתן לכבות את האצת החומרה כדי לראות אם פעולה זו מסייעת בפתירת שגיאות ה- script. לשם כך, בצע את הפעולות המתאימות למערכת ההפעלה שלך.
Windows 8.1 ו- Windows 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד desk.cpl בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על desk.cpl.
 3. לחץ על הגדרות מתקדמות.
 4. לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות ולאחר מכן הזז את מחוון האצת חומרה למצב ללא.
  הערה אם הכרטיסיה פתרון בעיות אינה נמצאת, כרטיס הגרפיקה שלך לא תומך בהאצת חומרה. דלג על שיטה זו.
 5. לחץ פעמיים על אישור.
 6. הפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. לחץ על התחל, הקלד desk.cpl בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש Enter.
 2. לחץ על הגדרות מתקדמות.
 3. לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות ולאחר מכן הזז את מחוון האצת חומרה למצב ללא.
  הערה אם הכרטיסיה פתרון בעיות אינה נמצאת, כרטיס הגרפיקה שלך לא תומך בהאצת חומרה. דלג על שיטה זו.
 4. לחץ פעמיים על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
Windows Vista
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. פתח את הפריט תצוגה בלוח הבקרה. לשם כך, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד desk.cpl בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על desk.cpl ברשימה תוכניות.
 2. לחץ על הגדרות תצוגה ולאחר מכן לחץ על הגדרות מתקדמות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
 3. לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות ולאחר מכן הזז את מחוון האצת חומרה למצב ללא.
  הערה אם הכרטיסיה פתרון בעיות אינה נמצאת, כרטיס הגרפיקה שלך לא תומך בהאצת חומרה. דלג על שיטה זו.
 4. לחץ פעמיים על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
Windows XP ו-Windows Server 2003
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. לחץ על התחל, הקלד desk.cpl בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש Enter.
 2. לחץ על הכרטיסיה הגדרות ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 3. לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות ולאחר מכן הזז את מחוון האצת חומרה למצב ללא.
  הערה אם הכרטיסיה פתרון בעיות אינה נמצאת, כרטיס הגרפיקה שלך לא תומך בהאצת חומרה. דלג על שיטה זו.
 4. לחץ פעמיים על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה אם פעולה זו פתרה את הבעיה, בדוק את יש מנהל התקן מעודכן הזמן למתאם הווידאו שברשותך. כדי להשיג את מנהל ההתקן המעודכן, פנה אל היצרן של מתאם הווידאו או של המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 5: התקן את הגירסה הנוכחית של Microsoft DirectX

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
DirectX יכול לשפר את התצוגה של דפי אינטרנט. למידע על התקנה של הגירסה הנוכחית של Microsoft DirectX, ראה כיצד להתקין את הגירסה האחרונה של DirectX.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

בטל איתור באגים בקובצי script

כבה הודעות על כל שגיאת script ב- Internet Explorer (עבור Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 ו- Internet Explorer 7)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט. אם אינך יכול לראות את התפריט כלים, הקש Alt כדי להציג את התפריטים.
 3. בכרטיסיה מתקדם לחץ כדי לנקות את התיבה הצג הודעה לגבי כל שגיאת Script ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כבה איתור באגים ב- Script (עבור Internet Explorer 6)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט. אם אינך יכול לראות את התפריט כלים, הקש Alt כדי להציג את התפריטים.
 3. בכרטיסיה מתקדם לחץ כדי לבחור בתיבה בטל איתור באגים ב-Script ולאחר מכן לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

תסמינים כאשר שגיאת script מתרחשת

כאשר שגיאת script מתרחשת ב- Internet Explorer, ייתכן שתיתקל בהודעות שגיאה שדומות לבאות:
Problems with this Web page might prevent it from being displayed properly or functioning properly. (בעיות בדף אינטרנט זה עלולות למנוע את הצגתו או את פעולתו התקינה.) באפשרותך להציג הודעה זו בעתיד באמצעות לחיצה כפולה של העכבר על סמל האזהרה המוצג בשורת המצב.
אם תלחץ על הצג פרטים, ייתכן שיופיעו פרטים על השגיאה בדומה לפרטים הבאים:
שורה: <Line_Number>
תווים: <Character_Number>
שגיאה: <Error_Message>
קוד: 0
כתובת URL: http://Webserver/page.htm
אירעה שגיאת זמן ריצה.
האם ברצונך לבצע איתור באגים?
שורה: <Line_Number>
שגיאה: <Error_Message>

גם הודעת האזהרה הבאה עשויה להופיע בשורת המצב של Internet Explorer:
בוצע, אך יש שגיאות בדף.

ראה מידע נוסף על הסיבה לבעיה זו.

בעיה זו מתרחשת מפני שקוד המקור HTML של דף האינטרנט אינו פועל כראוי עם קובץ script של צד-לקוח כגון Microsoft JScript או קובץ script של Microsoft Visual Basic. בעיה זו עלולה להתרחש בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • קיימת בעיה בקוד המקור HTML של דף האינטרנט.
 • scripting פעיל, פקדי ActiveX או תוכניות Java חסומים במחשב שלך או ברשת. ניתן להגדיר את Internet Explorer או תוכנית אחרת, כגון תוכניות אנטי-וירוס או חומת-אש, כך שיחסמו scripting פעיל, פקדי ActiveX או תוכניות Java.
 • תוכנת אנטי-וירוס מוגדרת לסרוק את התיקיות "קבצי אינטרנט זמניים" או "קבצי תוכניות שהורדו מהאינטרנט".
 • מנוע ה-scripting במחשב שלך פגום או מיושן.
 • תיקיות הקשורות לאינטרנט פגומות במחשב שלך.
 • מנהלי ההתקן של כרטיס הווידאו שלך פגומים או מיושנים.
 • רכיב ה-DirectX במחשב שלך פגום או מיושן.
הערה קובצי script של צד-שרת כגון קובצי script של Visual Basic ב-Active Server Pages (ASP) פועלים בשרת אינטרנט. שגיאות Script המתרחשות עקב כשלים של קובצי Script בצד-שרת אינם מייצרים הודעות שגיאה ב-Internet Explorer אך הן עשויות ליצור דף אינטרנט שאינו מוצג או שאינו פועל כראוי. המידע לפתרון בעיות במאמר זה חל על שגיאות script בצד-לקוח. פנה אל מנהל שרת האינטרנט אם אתה חושד שיש בעיה שמשפיעה על script בצד-השרת.

פתירת שגיאות script בעת ניסיון להדפיס מ- Internet Explorer

באופן כללי, מנהלי התקנים לא מעודכנים של מדפסות יכולים לגרום לבעיות בעת הדפסה מ- Internet Explorer. כדי לפתור בעיות אלה, נסה לעדכן את מנהל ההתקן העדכני ביותר של המדפסת.

כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים של תקן בעיות מדפסת ב- Windows כדי לבדוק את המדפסת וכדי לעדכן את מנהל ההתקן של המדפסת.
חשוב במקרים מסוימים, ייתכן שלא קיימת גירסה מעודכנת של מנהל ההתקן דרך Windows Update. ייתכן שתצטרך לבקר באתר היצרן כדי לאתר ולהוריד את מנהל ההתקן העדכני עבור המדפסת שלך.

כמו כן, אם אתה נתקל בבעיה זו ב- Internet Explorer 9, נסה את השיטות בתוך מופיעה שגיאת script ואינך יכול להדפיס מ- Internet Explorer 9.

בנוסף לכך, אם אינך יכול להדפיס או להציג בתצוגה מקדימה דף אינטרנט ב- Internet Explorer, ראה אין אפשרות להדפיס או להציג תצוגה מקדימה של דף אינטרנט ב- Internet Explorer.
הודעה על שגיאת Script בעת הדפסה מ- Internet Explorer
אם אתה מנסה להדפיס דף אינטרנט ב- Internet Explorer, ייתכן שתיתקל בשגיאת script שדומה להודעה הבאה:
אירעה שגיאה ב-Script בדף זה.
שורה: <Line_Number>
תווים: <Character_Number>
שגיאה: <Error_Message>
Code: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.

וידאו: כיצד לפתור שגיאות בקבצי script ב- Internet Explorer (הסרטון באנגלית)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video1
uuid=cb2ff237-18e5-4db7-b89c-e1399dbce4b5 VideoUrl=http://aka.ms/fnag5a
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video2

מידע נוסף

810395 שגיאת Script בעת השימוש ב- Internet Explorer 6

933873 תיקון: שגיאת Script עלולה להופיע בעת ניסיון להפעיל קובץ Script במחשב שבו מותקן Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 308260 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2014 - Revision: 14.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Internet Explorer 11
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
מילות מפתח 
kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com