ID c?a bi: 308260 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Khi b?n nh?n ?c l?i t?p l?nh, trang web c th? khng ?c hi?n th? ho?c ho?t ?ng b?nh th?ng trong Internet Explorer. L?i t?p l?nh c th? do nhi?u nguyn nhn khc nhau. XemThm thng tin v? nguyn nhn c?a s? c? ny.
Cc phng php ?c li?t k trong bi vi?t ny c th? gip b?n kh?c ph?c s? c? l?i t?p l?nh do tn ho?c ci ?t trn my tnh c?a b?n gy ra.

Ngoi ra, ? gi?i quy?t l?i t?p l?nh x?y ra khi b?n c? g?ng in t? Internet Explorer, h?y nh?p vo y.

Gi?i php

Tr?c khi b?n b?t ?u

B?c 1: ?m b?o r?ng l?i t?p l?nh x?y ra trn nhi?u trang web
Nu du hiu duy nht cua s c la thng bao li va nu cac trang web ang hoat ng, ban co th bo qua li o. Ngoai ra, nu s c xay ra trn mt hoc hai trang web, s c co th xay ra do cac trang o. Nu ban quyt inh bo qua cac li nay, ban co th v hiu ha g li tp lnh.

Chu y Nu s c nay xay ra trn hai trang tr ln, khng v hiu hoa g li tp lnh.
B?c 2: ?m b?o r?ng s? c? do t?p ho?c ci ?t trn my tnh c?a b?n gy ra
? thu h?p ngu?n gy ra s? c?, h?y s? d?ng ti kho?n ng?i dng khc, tr?nh duy?t khc ho?c my tnh khc ? xem trang web ? gy ra l?i t?p l?nh.

Nu li tp lnh khng xay ra khi ban xem trang web thng qua tai khoan ngi dung khac, trong trinh duyt khac hoc trn may tinh khac thi s c co th do cac tp hoc thit t trn may tinh cua ban gy ra. Trong tr?ng h?p ny, h?y lm theo cc phng php trong bi vi?t ny ? gi?i quy?t s? c? ny:

Cc phng php ph? bi?n

Sau khi hon t?t m?i phng php, h?y c? g?ng m? trang web ma ban a nhn c li tp lnh trc y. Nu ban khng nhn c thng bao li thi s c a c giai quyt.

Ngoi ra, b?n c?ng c th? tham kh?o Video: Cach khc phuc cac li tp lnh trong Internet Explorer (Video bng ting Anh) .

Phng php 1: Xac minh rng Active Scripting, ActiveX va Java khng bi chn bi Internet Explorer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Active scripting, ActiveX va Java tt ca u tham gia vao vic hinh thanh cach thc thng tin hin thi trn trang web. Nu nhng tinh nng nay bi chn trn may tinh cua ban, no co th lam gian oan vic hin thi trang web. Ban co th t lai cac thit t bao mt Internet Explorer am bao nhng tinh nng nay khng bi chn. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet. Nu ban khng th thy menu Cng cu, bm Alt hin thi menu.
 3. Trong hp thoai Tuy chon Internet, bm vao tab Bao mt.
 4. Bm Mc Mc inh.
 5. Bm OK.
Chu y iu khin ActiveX va cac chng trinh Java u c tt mc bao mt Cao trong Internet Explorer.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p mn h?nh cho b?c 3, 4 v 5.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Loai bo tt ca tp Internet tam thi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Mi khi ban m trinh duyt xem trang web, may tinh cua ban se lu tr ban sao cuc b cua trang web o vao tp tam thi. Nu kich thc cua cp tp Internet tam thi tr nn qua ln, mt s s c hin thi co th xay ra khi ban m cac trang web. ?nh k? xoa th m?c c th? gip gi?i quy?t s c.
? xa t?t c? t?p t?m th?i lin quan ?n Internet cho Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 ho?c Internet Explorer 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet. Nu ban khng th thy menu Cng cu, bm Alt hin thi menu.
 3. Bm tab Chung.
 4. Trong Lich s Duyt, bm Xoa.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c 3 v 4.
 5. Trong hp thoai Xoa Lich s Duyt, bm chon hp kim sau, ri bm Xoa:
  1. T?p Internet T?m th?i
  2. Cookie
  3. Lich s
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 6. Bm ong, ri bm OK ong hp thoai Tuy chon Internet.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end
? xa t?t c? cc t?p t?m th?i lin quan ?n Internet cho Internet Explorer 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menuCng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Chung.
 4. Trong Lich s Duyt, bm Xoa, ri bm Co xac nhn khi ban c nhc.
 5. Trong hp thoai Xoa Lich s Duyt, trong Tp Internet Tam thi, bm Xoa Tp, ri bm Co xac nhn khi ban c nhc.
 6. Trong Cookie, bm Xoa Cookie, ri bm Co xac nhn khi ban c nhc.
 7. Trong Lich s, bm Xoa Lich s, ri bm Co xac nhn khi ban c nhc.
 8. Bm ong, ri bm OK ong hp thoai Tuy chon Internet.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
? xa t?t c? cc t?p t?m th?i lin quan ?n Internet cho Internet Explorer 6
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet. Nu ban khng th thy menu Cng cu, bm Alt hin thi menu.
 3. Bm tab Chung.
 4. Trong Tp Internet tam thi, bm Cai t.
 5. Bm Xoa Tp, ri bm OK.
 6. Bm Xoa Cookie, ri bm OK.
 7. Trong Lich s, bm Xoa Lich s ri bm Co.
 8. Bm OK.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 3: Cai t goi dich vu va cac ban cp nht phn mm mi nht cho Internet Explorer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban khng co goi dich vu hoc cac ban nng cp phn mm mi nht cho Internet Explorer, hay tai xung va cai t. Chung co th bao gm nhng ban cp nht co th giup khc phuc s c.
cai t cac ban cp nht phn mm cp nht nht cho tt ca phin ban cua Internet Explorer, hay truy cp Windows Update.

Ngoi ra, ? ci ?t Internet Explorer 6 Gi D?ch v? 1, b?m T?i xu?ng Internet Explorer 6 Gi D?ch v? 1.
Chu y Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 c khuyn nghi cho cac h thng ang chay cac phin ban Windows cu hn Windows XP.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php nng cao

Phn nay danh cho ngi dung may tinh nng cao. Phn nay bao g?m nm phng php ? gip gi?i quy?t s c.

Phng phap 1: Xc minh r?ng Active Scripting, ActiveX v Java khng b? chng tr?nh ch?ng vi-rt ho?c t?ng l?a ch?n

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
T?p l?nh, i?u khi?n ActiveX v cc chng tr?nh Java gip t?o cch th?c trang web ?c hi?n th?. Nu cac tinh nng nay bi chn, chung co th lam gian oan hin thi cac trang web.

xac inh cach am bao rng tp lnh, iu khin ActiveX va chng trinh Java khng bi chn, hay xem tai liu v chng trinh chng vi-rut hoc tng la ma ban s dung. Sau , th?c hi?n b?t k? thay ?i c?n thi?t no.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: Xac minh rng chng trinh chng vi rut cua ban khng c t quet cac th muc Tp Internet Tam thi hoc Tp Chng trinh c tai xung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu mt chng trinh chng vi rut xem mt tp lnh la vi rut va ngn khng cho tp lnh o chay thi li tp lnh co th xay ra. ngn iu nay, am bao rng chng trinh chng vi rut khng quet cp Tp Internet Tam thi hoc cp Tp Chng trinh a Tai xung.

xac inh cach ngn chng trinh quet nhng th muc nay, hay xem tai liu v chng trinh chng vi-rut ma ban s dung. Sau , th?c hi?n b?t k? thay ?i c?n thi?t no.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 3: T?t tnh nng Cu?n m?n

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n g?p ph?i s? c? hi?n th? video, tnh nng Cu?n m?n c th? lm cho t?p l?nh b? ?nh th?i gian khng ng. i?u ny c th? t?o l?i t?p l?nh.

tt tnh nng Cu?n m?n trong Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet. N?u b?n khng th? th?y tr?nh n Cng c?, h?y nh?n Alt ? hi?n th? tr?nh n.
 3. Trn tab Nng cao, bm bo chon hp kim S dung Cun Min.
 4. Bm OK ri thoat Internet Explorer.
Chu y Nu thao tac nay khc phuc c s c, hay kim tra xem co trinh iu khin c cp nht nao cho b iu hp video cua ban hay khng. co trinh iu khin c cp nht, hay lin h nha san xut b iu hp video hoc nha san xut may tinh cua ban.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 4: T?t tng t?c ph?n c?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nhi?u ?ng d?ng s? d?ng tng t?c ph?n c?ng ? tng t?c ? x? l? my tnh. Tuy nhin, nu cai t tng tc phn cng c t khng ung, chung co th gy ra cac s c hin thi khi ban xem cac trang web. Ban co th tt tng tc phn cng xem thao tac nay co giup giai quyt li tp lnh hay khng. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cc b?c thch h?p cho h? i?u hnh c?a b?n.
Windows 8.1 v Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m.
 2. Nhp desk.cpl vao hp t?m kim ri bm desk.cpl.
 3. Bm Thit t nng cao.
 4. Bm tab Khc phuc s c ri di chuyn thanh trt Tng tc Phn cng sang Khng.
  Ch ? N?u tab Kh?c ph?c s? c? khng hi?n th?, th? ? h?a khng h? tr? tng t?c ph?n c?ng. B? qua phng php ny.
 5. Bm OK hai ln.
 6. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bm Bt u, go desk.cpl vao M, ri nhn ENTER.
 2. Bm Thit t nng cao.
 3. Bm tab Khc phuc s c, ri di chuyn thanh trt Tng tc Phn cng sang Khng.
  Ch ? N?u tab Kh?c ph?c s? c? khng hi?n th?, th? ? h?a khng h? tr? tng t?c ph?n c?ng. B? qua phng php ny.
 4. Bm OK hai ln.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M muc Hin thi trong Pa-nen iu khin. thc hin vic nay, bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go desk.cpl vao Bt u Tim kim ri bm desk.cpl trong danh sach Chng trinh.
 2. Bm Cai t Hin thi ri bm Cai t Nng cao.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Truy nhp Ngi dung
  Nu ban c nhc mt khu quan tri vin hoc xac nhn, go mt khu hoc bm Cho phep.
 3. Bm tab Khc phuc s c ri di chuyn thanh trt Tng tc Phn cng sang Khng.
  Ch ? N?u tab Kh?c ph?c s? c? khng hi?n th?, th? ? h?a khng h? tr? tng t?c ph?n c?ng. B? qua phng php ny.
 4. Bm OK hai ln.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Windows XP va Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bm Bt u, go desk.cpl vao M, ri nhn ENTER.
 2. Bm tab Cai t ri bm Nng cao.
 3. Bm tab Khc phuc s c ri di chuyn thanh trt Tng tc Phn cng sang Khng.
  Ch ? N?u tab Kh?c ph?c s? c? khng hi?n th?, th? ? h?a khng h? tr? tng t?c ph?n c?ng. B? qua phng php ny.
 4. Bm OK hai ln.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Chu y Nu thao tac nay khc phuc c s c, hay kim tra xem co trinh iu khin c cp nht nao cho b iu hp video cua ban hay khng. co trinh iu khin c cp nht, hay lin h nha san xut b iu hp video hoc nha san xut may tinh cua ban.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 5: Ci ?t phin b?n hi?n t?i c?a Microsoft DirectX

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
DirectX c th? c?i thi?n hi?n th? c?a trang web. ? bi?t thng tin v? cch ci ?t phin b?n hi?n t?i c?a Microsoft DirectX, xem Cch ci ?t phin b?n m?i nh?t c?a DirectX.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

V hiu ha tinh nng g li tp lnh

T?t thng bo v? m?i l?i t?p l?nh trong Internet Explorer (dnh cho Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 v Internet Explorer 7)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet. Nu ban khng th thy menu Cng cu, bm Alt hin thi menu.
 3. Trn tab Nng cao, bm bo chon hp kim Hin thi thng bao v moi li tp lnh, ri bm OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
T?t G? l?i T?p l?nh (dnh cho Internet Explorer 6)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet. N?u b?n khng th? th?y tr?nh n Cng c?, h?y nh?n Alt ? hi?n th? tr?nh n.
 3. Trn tab Nng cao, bm chon V hiu hoa g li tp lnh, ri bm OK.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tri?u ch?ng khi x?y ra l?i t?p l?nh

Khi l?i t?p l?nh x?y ra trong Internet Explorer, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i gi?ng nh sau:
Cac s c vi trang Web nay co th khin trang web khng hin thi hoc hoat ng ung cach. Trong tng lai, ban co th hin thi thng bao nay bng cach bm up vao biu tng canh bao c hin thi trong thanh trang thai.
N?u b?n b?m Hi?n th? Chi ti?t, b?n c th? th?y chi ti?t v? l?i gi?ng nh sau:
Dong: <Dong_S>
Ky t: <Ky t_S>
Li: <Li_Thng bao>
Ma: 0
URL: http://Webserver/page.htm
a xay ra Li Thi gian chay.
Ban co mun G li khng?
Dong: <Dong_S>
Li: <Li_Thng bao>

Thng bao canh bao sau cung co th xut hin trong thanh Trang thai cua Internet Explorer:
a xong, nhng co li trn trang.

Thm thng tin v? nguy nhn gy ra s? c?

S? c? ny x?y ra do m? ngu?n HTML dnh cho trang web khng ho?t ?ng b?nh th?ng v?i t?p l?nh pha my khch ch?ng h?n nh Microsoft JScript ho?c t?p l?nh Microsoft Visual Basic. S c nay co th xay ra do mt hoc nhiu nguyn nhn sau:
 • S c trong ma ngun HTML cua trang web.
 • Active scripting, iu khin ActiveX hoc cac chng trinh Java bi chn trn may tinh cua ban hoc trn mang. Internet Explorer hoc chng trinh khac, chng han nh chng trinh chng vi rut hoc tng la, co th c inh cu hinh chn Active scripting, iu khin ActiveX hoc cac chng trinh Java.
 • Phn mm chng vi rut c inh cu hinh quet cac th muc "Tp Internet Tam thi" hoc "Tp Chng trinh c tai xung".
 • Chng trinh x ly tp lnh trn may tinh cua ban bi hong hoc a li thi.
 • Cac th muc lin quan n Internet trn may tinh cua ban bi hong.
 • Trinh iu khin hoa cua ban bi hong hoc a li thi.
 • Cu phn DirectX trn may tinh cua ban bi hong hoc a li thi.
Chu y Cac tp lnh phia may chu chng han nh tp lnh Visual Basic trong Trang May chu Hin hoat (ASP) se chay trn may chu web. Li tp lnh xay ra do cac li tp lnh phia may chu khng a ra thng bao li trong Internet Explorer nhng chung co th tao ra trang web khng hin thi hoc khng hoat ng ung. Thng tin khc phuc s c trong bai vit nay ap dung cho cac li tp lnh phia may khach. Lin h vi quan tri vin cua may chu web nu ban nghi ng s c anh hng n tp lnh phia may chu.

Khc phuc li tp lnh khi ban c gng in t Internet Explorer

Ni chung, cac trinh iu khin may in li thi co th gy ra s c khi ban in t Internet Explorer. giai quyt cac s c nay, hay th cp nht trinh iu khin may in mi nht cho may in cua ban.

? gi?i quy?t s? c? ny, h?y th?c hi?n theo cc b?c trong Kh?c ph?c s? c? my in trong Windows ? ki?m tra my in c?a b?n v c?p nh?t tr?nh i?u khi?n my in.
Quan trong Trong mt s trng hp, phin ban trinh iu khin a cp nht co th khng co sn thng qua Windows Update. Ban co th phai truy cp trang web cua nha san xut xac inh va tai xung trinh iu khin may in mi nht cho may in cua ban.

Ngoi ra, n?u b?n g?p ph?i s? c? ny trong Internet Explorer 9, h?y th? cc phng php trong Ban nhn c li tp lnh va khng th in t Internet Explorer 9.

Ngoi ra, n?u b?n khng th? in ho?c xem tr?c trang web trong Internet Explorer, h?y xem Khng th in hoc xem trc khi in cua mt trang web bng Internet Explorer.
Thng bo l?i t?p l?nh khi b?n in t? Internet Explorer
N?u b?n c? g?ng in trang web trong Internet Explorer, b?n c th? nh?n ?c l?i t?p l?nh gi?ng nh sau:
a xay ra li trong tp lnh trn trang nay.
Dong: <Dong_S>
Ky t: <Ky t_S>
Li: <Li_Thng bao>
Ma: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.

Video: Cach khc phuc li tp lnh trong Internet Explorer (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=cb2ff237-18e5-4db7-b89c-e1399dbce4b5 VideoUrl=http://aka.ms/fnag5a
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2

Tham kh?o

810395 Li tp lnh khi ban ang s dung Internet Explorer 6

933873 KHC PHUC: B?n c th? nh?n ?c l?i t?p l?nh khi c? ch?y t?p l?nh trn my tnh ? ci ?t Internet Explorer 7

Thu?c tnh

ID c?a bi: 308260 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Internet Explorer 11
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? kha:
kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com