"H? th?ng l?i 85 đ? xu?t hi?n. Tên đ?a phương thi?t b? đang đư?c s? d?ng"thông báo l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308337 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n th? k?t n?i m?t ? đ?a trư?c đây đ? đư?c k?t n?i đ?n m?t ngu?n tài nguyên h? th?ng t?p phân ph?i (DFS), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Xu?t hi?n l?i h? th?ng 85. Tên thi?t b? đ?a phương đang đư?c s? d?ng.
Đi?u này thông báo l?i v?n t?n t?i cho tên ? đ?a đ?c bi?t mà đ?c bi?t Phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i. Cùng m?t k? t? ? đ?a cho các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i khác Phiên làm vi?c có th? làm vi?c như mong đ?i. M?t k? t? ? đ?a khác nhau mà không ph?i là đi?n h?nh s? d?ng công tr?nh như mong đ?i. Cách duy nh?t đ? s?a v?n đ? là đ? kh?i đ?ng l?i h? th?ng d?a trên d?ch v? đ?u cu?i.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6069   124,176 Adsldp.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5781   131,344 Adsldpc.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6052   358,160 Advapi32.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6058   49,424 Browser.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6012   135,952 Dnsapi.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6012   96,016 Dnsrslvr.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5907   222,992 Gdi32.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6059   146,704 Kdcsvc.dll    
  06-Sep-2002 02:18 5.0.2195.6048   200,976 Kerberos.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6011   708,880 Kernel32.dll   
  21-Aug-2002 17:27 5.0.2195.6023   71,248 Ksecdd.sys
  26-Sep-2002 03:01 5.0.2195.6072   507,664 Lsasrv.dll    
  26-Sep-2002 03:01 5.0.2195.6072   33,552 Lsass.exe    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.4733   332,560 Msgina.dll    
  27-Aug-2002 23:53 5.0.2195.6034   108,816 Msv1_0.dll    
  25-Jun-2002 20:15 5.0.2195.5913   87,824 Mup.sys
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5979   307,472 Netapi32.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5966   360,720 Netlogon.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6048   918,800 Ntdsa.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6025   389,392 Samsrv.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5951   129,296 Scecli.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5951   302,864 Scesrv.dll    
  10-Sep-2002 16:50 5.0.2195.6053   123,392 Sp3res.dll    
  13-Jun-2001 06:05 5.0.2195.3727    3,856 Svcpack1.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6063   380,176 User32.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5968   369,936 Userenv.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll   
  04-Jun-2002 22:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe    
  25-Sep-2002 19:04 5.0.2195.6070  1,642,512 Win32k.sys
  12-Sep-2002 20:50 5.0.2195.6056   179,472 Winlogon.exe   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6052   126,224 Wldap32.dll   
  26-Sep-2002 03:01 5.0.2195.6072   507,664 Lsasrv.dll    
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6011   708,880 Kernel32.dll   
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.6070  1,642,512 Win32k.sys
  27-Sep-2002 00:41 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll    
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  Date     Time  Version     Size   File name
  -------------------------------------------------------
  28-May-2003 18:48  5.0.2195.6749  88,624  Mup.sys
  

Thay đ?i Windows registry

Cài đ?t hotfix s? t?o sau Windows registry l?i vào. N?u m?t phiên b?n m?i hơn c?a các t?p tin Mup.sys đư?c cài đ?t t? m?t hotfix khác nhau gói, b?n ph?i t? thay đ?i v?i c?m t? này.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mup

M?c: EnableDeviceNameCreateRetry
Lo?i: DWORD
Giá tr?: 1 (giá tr? này t?p h?p các h? th?ng t? đ?ng ph?c h?i khi v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này x?y ra.)
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mup\EnableDeviceNameCreateRetry
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 4. Lo?i 1, sau đó nh?n ENTER.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Các Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m
Đ? thêm thông tin v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? thêm thông tin v? cách cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 308337 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbmt KB308337 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308337

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com