C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (25 tháng 10 năm 2001)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308381 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows XP đư?c thi?t k? đ? h? tr? các ?ng d?ng b? sung sau khi nó đ? đư?c cài đ?t. C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng là m?t gói ph?n m?m C?p Nh?t đ?a ch? v?n đ? ?ng d?ng chung, giúp Windows XP ho?c là đ? h? tr? các ?ng d?ng này ho?c giúp đ? đ? tránh nh?ng v?n đ? chung ngư?i dùng có th? g?p v?i các ?ng d?ng này. Microsoft khuy?n cáo t?i v? b?n C?p Nh?t tương thích này n?u b?n đang g?p v?n đ? v?i m?t ho?c nhi?u ?ng d?ng C?p nh?t này đư?c thi?t k? đ? h? tr?.

B?n c?p nh?t này có s?n trên Microsoft Windows c?p nh?t trang web:
http://update.microsoft.com/
Đ? có thêm thông tin v? phiên b?n m?i nh?t c?a b?n c?p nh?t m?i nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319580C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (10 tháng 4 năm 2002)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

THÔNG TIN THÊM

B?n c?p nh?t này các đ?a ch? các v?n đ? trong các ?ng d?ng sau:
M? Deerhunting 2000 (Interplay Productions)
Ti?p c?n Thiên niên k? 9.1 (Lotus Development Corp)
Ti?p c?n Thiên niên k? 9.5 (Lotus Development Corp)
Ti?p c?n Thiên niên k? 9.6 (Lotus Development Corp)
Xe đ?p hoàn toàn mát m? th? Pack (chuyên gia ph?n m?m, Inc)
Sáng t?o RemoteCenter (sáng t?o công ngh?)
Hươu Avenger 3D (Simon & Schuster tương tác)
Thi?t k? v? 7,0 (Micrografx)
Drakan: Đ?t hàng c?a ng?n l?a (Psygnosis)
Rút ra 10 (Corel Corporation) (qu?c t? b?n ch? (các ngôn ng? Đông Á) b? ?nh hư?ng)
V? 9 (Corel Corporation) (qu?c t? b?n ch? (các ngôn ng? Đông Á) b? ?nh hư?ng)
Dreamweaver 4.0 (Macromedia)
DreamWeaver UltraDev 4 (Macromedia)
D? dàng CD Creator 4,02 (Roxio)
Routes Platinum Edition (Eidos Interactive)
Hades Challenge (Disney)
Laplink PCsync 2.0 (LapLink, Inc)
Laplink Professional 2.0a (LapLink, Inc)
Hành tr?nh h?p l? c?a Zoombinis Deluxe
MasterCook Suite 6.0 (Sierra On-Line, Inc)
Ti?n 2000 (Microsoft) (Phiên b?n qu?c t? ch? b? ?nh hư?ng)
Nero 5.5 (trư?c ph?n m?m)
Norton Antivirus 2001 (Symantec Corporation)
T? ch?c 5,01 (Lotus Development Corp)
T? ch?c 5,02 (Lotus Development Corp)
T? ch?c 6.0 (Lotus Development Corp)
PageMaker 6,5 c?ng v?i (Adobe Systems, Inc)
Post-It Notes 2.1 (3 M ph?n m?m phương ti?n truy?n thông)
Pro Pinball Classics (Interplay Productions)
Radio Disney Music Mix Studio (Disney)
H?p l? Suite doanh nghi?p (h?p l?)
RealPlayer 7,0 (Real Networks) (qu?c t? b?n ch? (Trung Qu?c) b? ?nh hư?ng)
SmartSuite phát hành 9.6 (Lotus Development Corp)
B?ch Tuy?t và b?y chú lùn (Disney Studios)
Taikou Rissiden 2 (KOEI Co., Ltd)
Master Genealogist 4,0 D (toàn b? gen)
VirusScan 4,5 (McAfee Associates, Inc)
VirusScan 5,16 (McAfee Associates, Inc)
VirusScan 5,21 (McAfee Associates, Inc)
Th? giác Café 3.0 (Symantec Corporation) (qu?c t? b?n ch? (Trung Qu?c) b? ?nh hư?ng)
Ti?u s? Walt Disney (Disney)
Winning bài 3 v?i PowerUP Kit (KOEI) (qu?c t? version only (ti?ng Nh?t) b? ?nh hư?ng)
Công tr?nh Suite 2001 (Microsoft)
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size    File name
  -------------------------------------------------------------
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14 1,229,824 Acgenral.dll
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  370,688 Aclayers.dll
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14   45,568 Aclua.dll
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  204,288 Acspecfc.dll
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  148,480 Acverfyr.dll
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14  105,472 Acxtrnal.dll
  24-Sep-2001 16:11         189,750 Apphelp.sdb
  24-Sep-2001 16:11         81,408 Apps.chm
  24-Sep-2001 16:11          8,140 Drvmain.sdb
  24-Sep-2001 16:11         134,388 Msimain.sdb
  24-Sep-2001 16:11        1,032,922 Sysmain.sdb
  24-Sep-2001 16:10 5.1.2600.14   4,608 Checkacversion.dll
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 308381 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbqfe kbenv kbappcompatibility kbinfo kbwinxpsp1fix kbmt KB308381 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308381

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com