รหัสข้อผิดพลาดของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ FRS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308406 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่สร้างบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่าเหตุการณ์:

==

รหัสเหตุการณ์ = 13500
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13501
ความรุนแรง =ให้ข้อมูล
กำลังเริ่มต้นบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13502
ความรุนแรง =ให้ข้อมูล
มีการหยุดบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13503
ความรุนแรง =ให้ข้อมูล
บริการการจำลองแบบแฟ้มได้หยุดลง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13504
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มที่หยุดลง โดยไม่มีการล้างข้อมูล

==

รหัสเหตุการณ์ = 13505
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
หยุดบริการการจำลองแบบแฟ้มหลังจากได้รับความล้มเหลวในการตรวจสอบเงื่อนไข

==

รหัสเหตุการณ์ = 13506
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มล้มเหลวในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
(% 3)
ใน "% 1" ที่บรรทัด% 2

บริการการจำลองแบบแฟ้มจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในภายหลัง
ถ้าปัญหานี้ยังคงมีรายการที่ตามมาในบันทึกเหตุการณ์นี้ อธิบายถึงการ
ขั้นตอนการกู้คืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติคลิกขวาบน
คลิกจัดการ เครื่อง มือสำหรับระบบ บริการ และคอมพิวเตอร์ของฉัน
บริการการจำลองแบบแฟ้ม และการกู้คืน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13507
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเริ่มใช้งานชุดจำลอง %1 บนคอมพิวเตอร์ %2
สำหรับไดเรกทอรี %3 ได้เนื่องจากไม่สนับสนุนชนิดของไดรฟ์ข้อมูล %4 NTFS 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ชนิดของไดรฟ์ข้อมูลสามารถพบได้ โดยการพิมพ์ "chkdsk % 4"

ไดรฟ์ข้อมูลสามารถปรับรุ่น ไปเป็น NTFS 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า โดยการพิมพ์ " chkntfs /E % 4 " ได้

==

รหัสเหตุการณ์ = 13508
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มมีปัญหาในการเปิดใช้งานการจำลองแบบ
จาก %1 ไปยัง %2 สำหรับ %3 ใช้ DNS ชื่อ% 4 FRS จะเก็บกำลังลองใหม่
ต่อไปนี้คือบางประการที่คุณจะเห็นคำเตือนนี้

[1] FRS สามารถแก้ไขชื่อ DNS %4 จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่างถูกต้อง
[2] FRS ไม่ได้ทำงานบน% 4
[3] โทโพโลยีข้อมูลในบริการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับ
ยังไม่มีจำลองแบบจำลองนี้กับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์นี้จะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อ หลังจากปัญหา
ได้รับการแก้ไขคุณจะเห็นข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์อื่นที่ระบุว่า การเชื่อมต่อ
มีการสร้าง

==

Event ID = 13509
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มได้เปิดใช้งานการจำลองแบบจาก %1 %2 สำหรับ %3
หลังจากการลองใหม่ซ้ำ

==

รหัสเหตุการณ์ = 13510
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ %1 ไม่สามารถสื่อสารด้วย
บริการการจำลองแบบแฟ้มบนคอมพิวเตอร์% 2

ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ %2 ถูกใช้ งาน

ตรวจสอบว่า บริการการจำลองแบบแฟ้มกำลังทำงานบน %2 ด้วย
พิมพ์ "สุทธิเริ่ม ntfrs" บน% 2

ตรวจสอบว่า เครือข่ายทำงานระหว่าง %1 และ 2 โดย
พิมพ์ "ping "% 1"บน %2 และ%"2 ping"บน% 1
ถ้าการ pings สำเร็จ แล้วลองอีกครั้งการดำเนินการล้มเหลว
ถ้า pings ล้มเหลว นั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ DNS

เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่รับผิดชอบสำหรับการแมปชื่อคอมพิวเตอร์ไปยังที่อยู่ IP
คำสั่ง "ipconfig" และ "nslookup" ช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
เซิร์ฟเวอร์ DNS

พิมพ์ " ipconfig/ทั้ง หมด" จะแสดงรายการที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์และเสมือน
ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคอมพิวเตอร์ ชนิด " ping <DNS server's="" ip="" address="">"</DNS>
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่พร้อมใช้งาน การแมป DNS สำหรับ %2 %1
สามารถตรวจสอบได้ โดยการพิมพ์ "nslookup" พิมพ์ ""% 2" และ""% 1"
บน %1 และ% 2 ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้ง %1 และ% 2
ปัญหา DNS บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องจะทำให้การติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม

ปัญหาเครือข่ายบางอย่างระหว่าง %1 %2 สามารถล้างขึ้น โดยการลบรายการบัญชี
แคชของ DNS Resolver พิมพ์ "ipconfig /flushdns"

ปัญหาเครือข่ายบางอย่างระหว่าง %1 %2 สามารถล้างขึ้น โดยการต่ออายุ
อยู่ IP พิมพ์ "ipconfig /release" ตามด้วย " ipconfig / ต่ออายุ"

ปัญหาเครือข่ายบางอย่างระหว่าง %1 %2 สามารถล้างขึ้น โดยการตั้งค่าใหม่
รายการ DNS ของคอมพิวเตอร์ ชนิด "net stop NetLogon" ตามด้วย
"net start NetLogon"

ปัญหาบางอย่างที่อยู่ระหว่าง 1 และ %2 สามารถล้างขึ้น โดยการเริ่มการทำงาน
บริการการจำลองแบบแฟ้ม พิมพ์ "net stop ntfrs" ตามด้วย
"net start ntfrs"

ปัญหาบางอย่างที่อยู่ระหว่าง 1 และ %2 สามารถล้างขึ้น โดยการเริ่มการทำงาน
คอมพิวเตอร์ %1 และ 2 หลังจากการปิดใช้งาน APPLIATIONS
dcpromo โดยเฉพาะ คลิกเริ่มต้น Shutdown, Restart เลือก และ
คลิก'ตกลง'

ปัญหาเครือข่ายและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ
ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์นี้

==

รหัสเหตุการณ์ = 13511
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มหยุดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ %1 ได้เนื่องจากมีอยู่ไม่ว่าง
เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วย% 2

เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลสามารถพบได้ โดยการพิมพ์
"dir % 2"

เนื้อที่ว่างเพียงครั้งเดียวจะทำให้ใช้งานบนไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วย% 2
บริการการจำลองแบบแฟ้มสามารถมีผลทันที ด้วยการพิมพ์
"net start ntfrs" บริการการจำลองแบบแฟ้มจะเป็นอย่างอื่น
รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติคลิกขวาบน
คลิกบนจัดการ เครื่องมือระบบ บริการ แฟ้มและคอมพิวเตอร์ของฉัน
บริการการจำลองแบบ และการกู้คืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลชนิด "คัดลอก / ? ",
"เปลี่ยนชื่อ / ? ", " del / ? ", " rmdir / ? ", และ " dir / ? "

==

รหัสเหตุการณ์ = 13512
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มได้ตรวจพบการแคชการเขียนดิสก์ที่เปิดใช้งานการ
บนไดรฟ์ที่ประกอบด้วยไดเรกทอรี %2 บนคอมพิวเตอร์% 1
บริการการจำลองแบบแฟ้มอาจกู้คืนเมื่อสูงไป
ไดรฟ์ถูกขัดจังหวะ และปรับปรุงที่สำคัญสูญหายไป

==

รหัสเหตุการณ์ = 13513
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ %1 ได้เนื่องจากการหยุดการ
ฐานข้อมูล %2 เกิดความเสียหาย

สามารถกู้คืนฐานข้อมูล ด้วยการพิมพ์ "/d esentutl % 2"

เมื่อฐานข้อมูลได้รับการกู้คืนเรียบร้อยแล้วนั้น
บริการการจำลองแบบแฟ้มที่สามารถเริ่มต้นใหม่ ด้วยการพิมพ์ "สุทธิเริ่ม ntfrs"

==

รหัสเหตุการณ์ = 13514
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มกำลังเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูลระบบ ด้วยข้อมูลจากที่อื่น
ตัวควบคุมโดเมน คอมพิวเตอร์ %1 ไม่สามารถกลายเป็น ตัวควบคุมโดเมนจนถึงขั้นตอนนี้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไดรฟ์ข้อมูลระบบนั้นจะถูกใช้ร่วมกันเป็น SYSVOL

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้ SYSVOL ร่วม ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
สุทธิที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อบริการการจำลองแบบแฟ้มเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมใช้งาน เคต SYSVOL
ใช้ร่วมกันจะปรากฏขึ้น

การเตรียมใช้งานของไดรฟ์ข้อมูลระบบสามารถใช้เวลาพอสมควร
เวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ข้อมูลระบบ
การมีอยู่ของตัวควบคุมโดเมนอื่น และการจำลองแบบ
ช่วงเวลาระหว่างตัวควบคุมโดเมน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13515
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มอาจป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ %1 กลายเป็น
ตัวควบคุมโดเมนในขณะที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบจะมีการเตรียมใช้งานแล้ว
ที่ใช้ร่วมกันเป็น SYSVOL

ชนิด "net share" เพื่อตรวจสอบการใช้ SYSVOL ร่วมกัน การจำลองแบบแฟ้ม
บริการหยุดการป้องกันคอมพิวเตอร์จาก โดเมน
ตัวควบคุมเมื่อเคต SYSVOL ร่วมกันปรากฏขึ้น

การเตรียมใช้งานของไดรฟ์ข้อมูลระบบสามารถใช้เวลาพอสมควร
เวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ข้อมูลระบบ

การเตรียมใช้งานของไดรฟ์ข้อมูลระบบสามารถ bypassed ได้ ด้วยการพิมพ์ครั้งแรก
regedit และการตั้งค่าของ SysvolReady เป็น 1 และเริ่มการทำงานแล้ว
บริการ netlogon จะ

คำเตือน - ข้ามการทำงานเริ่มต้นของไดรฟ์ข้อมูลระบบจะแนะนำ
โปรแกรมประยุกต์อาจล้มเหลวในลักษณะที่ไม่คาดคิด

ค่าที่อยู่ โดยการคลิกที่ HKEY_LOCAL_MACHINE SysvolReady
แล้ว คลิกบนระบบ ขึ้น บริการ Netlogon
และพารามิเตอร์

บริการ netlogon จะสามารถเริ่มทำงานใหม่ ด้วยการพิมพ์ "net stop netlogon"
แล้วตาม ด้วย "สุทธิเริ่ม netlogon"

==

รหัสเหตุการณ์ = 13516
ความรุนแรง =ให้ข้อมูล
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ %1 จาก
กลายเป็นตัวควบคุมโดเมน ไดรฟ์ข้อมูลระบบมีการเรียบร้อยแล้ว
เตรียมใช้งาน และ Netlogon จะได้ใช้บริการการแจ้งเตือนที่ระบบ
ระดับเสียงขณะนี้พร้อมที่จะใช้ร่วมกันเป็น SYSVOL

ชนิด "net share" เพื่อตรวจสอบการใช้ SYSVOL ร่วมกัน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13517
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มจะไม่ตรวจสอบการเข้าถึง API "% 1"

Access ตรวจสอบสามารถเปิดใช้งานสำหรับ "% 1" โดยการเรียกใช้ regedit

คลิก Start, Run และ regedit ชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์
การเข้าถึงการตรวจสอบ "% 1" และ ""% 2" การเปลี่ยนแปลงสายอักขระเมื่อต้องการเปิดการใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ โดยเน้น "% 1" แล้ว คลิกบนนั้น
ตัวเลือกแถบเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย และสิทธิ์...

==

รหัสเหตุการณ์ = 13518
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่ได้ให้สิทธิการเข้าถึงผู้ใช้ "% 3" ต้องการ
API "% 1"

สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับ "% 1" โดยการเรียกใช้ regedit

คลิก Start, Run และ regedit ชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์
การเข้าถึงการตรวจสอบ และเน้น "% 1"
ให้คลิกที่ตัวเลือกแถบเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย และสิทธิ์...

ตรวจสอบการเข้าถึงที่สามารถปิดใช้งานสำหรับ "% 1" คลิกสองครั้งบน "% 2" และ
การเปลี่ยนแปลงสายอักขระจะถูกปิดใช้งาน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13519
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถให้สิทธิการเข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่รู้จักการ
API "% 1"

Access ตรวจสอบสามารถปิดใช้งานสำหรับ "% 1" โดยการเรียกใช้ regedit

คลิก Start, Run และ regedit ชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์
การเข้าถึงการตรวจสอบ "% 1" และ ""% 2" การเปลี่ยนแปลงสายอักขระจะถูกปิดใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ โดยเน้น "% 1" แล้ว คลิกบนนั้น
ตัวเลือกแถบเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย และสิทธิ์...

==

รหัสเหตุการณ์ = 13520
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มถูกย้ายแฟ้มหมายใน %1 ไปยัง% 2

บริการการจำลองแบบแฟ้มอาจลบไฟล์ใน %2 ได้ตลอดเวลา
สามารถบันทึกแฟ้มจากการลบ โดยการคัดลอกแฟ้มของ% 2 การคัดลอก
แฟ้มลงใน %1 อาจทำให้ความขัดแย้งของชื่อถ้าแฟ้มมีอยู่แล้ว
ในบางอื่น ๆ replicating หุ้น

ในบางกรณี บริการการจำลองแบบแฟ้มอาจคัดลอกแฟ้ม
จาก %2 ลงใน %1 แทนการจำลองแบบแฟ้มจากหนึ่ง
บริษัทในเครือที่จำลองแบบ

ช่องว่างสามารถกู้คืนได้ทุกเวลา โดยการลบแฟ้มใน% 2

==

รหัสเหตุการณ์ = 13521
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเปิดใช้งานการจำลองแบบบนคอมพิวเตอร์ %1
จนกว่าโปรแกรมประยุกต์/การคืนค่าการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

แอพลิเคชัน/การคืนค่าการสำรองข้อมูลที่มีการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ที่
ป้องกันไม่ให้บริการการจำลองแบบแฟ้มเริ่มต้นจนถึงรีจิสทรี
คีย์จะถูกลบออก หรือระบบใหม่

แอพลิเคชัน backup/restore อาจยังคงถูกเรียกใช้ ตรวจสอบกับของคุณ
ผู้ดูแลท้องถิ่นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

สามารถเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยการคลิกที่จุดเริ่มต้น การปิดระบบ และ
การเลือกการเริ่มระบบใหม่

คำเตือน - การลบคีย์รีจิสทรีไม่แนะนำ
โปรแกรมประยุกต์อาจล้มเหลวในลักษณะที่ไม่คาดคิด

สามารถลบคีย์รีจิสทรี โดยการเรียกใช้ regedit

คลิก Start, Run และ regedit ชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์
Backup/Restore, "Stop NtFrs จากการเริ่มต้น" บนแถบเครื่องมือ คลิกแก้ไขและเลือก
ลบ ควรระวัง การลบคีย์อื่นนอกเหนือจาก "หยุด NtFrs เริ่มจากต้น"
สามารถมี sideeffects ที่ไม่คาดคิดได้

==

รหัสเหตุการณ์ = 13522
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มหยุดชั่วคราวเนื่องจากการจัดเตรียมเต็ม แฟ้มของรอบการขาย
จะใช้การจำลองแบบแฟ้มที่สร้างขึ้นใหม่ ลบ หรือปรับเปลี่ยนระหว่างคู่ค้า จะ FRS
ลบแฟ้มที่ใช้ล่าสุดที่น้อยที่สุดจากพื้นที่รอบการขายนี้ (ในใบสั่งโดยอัตโนมัติ
เวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่การเข้าถึงล่าสุด) จนกว่าเนื้อที่ใช้งานได้
ตกหายต่ำกว่า 60% ของพื้นที่ชั่วคราวจำกัด หลังจากการจำลองแบบใดจะดำเนินต่อ

ถ้าเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง:

ยืนยันว่า ทั้งหมดโดยตรงคู่ค้าจำลองแบบขาออกที่ได้รับการปรับปรุงจากข้อมูลนี้
สมาชิกถูกปรับปรุงแบบออนไลน์ และการรับสินค้า

ตรวจสอบว่า การจัดตารางเวลาการจำลองแบบสำหรับการรับคู่ค้าจะเปิด หรือ "ใน" สำหรับคำ
หน้าต่างที่เพียงพอสำหรับเวลาที่จะรองรับจำนวนแฟ้มที่ถูกจำลองแบบ

พิจารณาการเพิ่มพื้นที่รอบการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ


ค่าปัจจุบันของขีดจำกัดเนื้อที่ชั่วคราวเป็น %1 กิโลไบต์  การเปลี่ยนแปลงในรอบการขาย
พื้นที่จำกัด รัน regedit:

คลิกบนเริ่ม-> Run และพิมพ์ REGEDT  ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ
ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์ และค่าพื้นที่รอบการขาย"
จำกัดเป็นกิโลไบต์"เท่านั้น

==

รหัสเหตุการณ์ = 13523
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มที่หยุดชั่วคราวได้เนื่องจากเกินขนาดของแฟ้มนั้น
จัดเตรียมพื้นที่จำกัด จำลองแบบจะดำเนินต่อก็ต่อเมื่อรอบการขายที่พื้นที่ว่างที่จำกัด
จะเพิ่มขึ้น

ขีดจำกัดเนื้อที่ชั่วคราวคือ %1 KB และขนาดของแฟ้มเป็น %2 กิโลไบต์

เมื่อต้องเปลี่ยนข้อจำกัดเนื้อที่สาธารณ รัน regedit

คลิกบน regedit เริ่มต้น การเรียกใช้ และชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์
และค่า "ในขั้นเตรียมเนื้อที่จำกัดใน KB"

==

รหัสเหตุการณ์ = 13524
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
หยุดบริการการจำลองแบบแฟ้มลงบนคอมพิวเตอร์ %1 ได้เนื่องจาก
ไม่สามารถสร้างรหัส universally ที่ไม่ซ้ำกัน (UUID)

ฟังก์ชัน SDK UuidCreate() ส่งกลับข้อผิดพลาด ""% 2"

ปัญหาอาจจะไม่เพียงพอของอยู่ของอีเทอร์เน็ต
โทเค็นที่อยู่ หรือที่อยู่บนเครือข่าย ไม่มีการเครือข่าย
ที่อยู่มักมี netcard ที่ไม่สนับสนุน

บริการการจำลองแบบแฟ้มจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในภายหลัง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติคลิกขวาบน
คลิกจัดการ เครื่อง มือสำหรับระบบ บริการ และคอมพิวเตอร์ของฉัน
บริการการจำลองแบบแฟ้ม และการกู้คืน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13525
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถค้นหาชื่อ DNS สำหรับคอมพิวเตอร์ %1
เนื่องจากไม่สามารถอ่านแอตทริบิวต์ "% 2" ที่แตกต่างจากนี้
ชื่อ "% 3"

บริการการจำลองแบบแฟ้มจะลองใช้ชื่อ "% 1" จนกว่าจะมีการ
ชื่อ DNS ของคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้น

==

รหัสเหตุการณ์ = 13526
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ด้วยคอมพิวเตอร์
%2 ได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดที่แตกต่างจากนี้ SID ของคอมพิวเตอร์
ชื่อ "% 3"

บริการการจำลองแบบแฟ้มจะลองอีกครั้งในภายหลัง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13527
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การรวม RPC ล้มเหลวในการเปิดฟังก์ชันของวัตถุ FileReplicaSet ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ วัตถุ FileReplicaSet
ประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของชุดแบบจำลองที่มีแฟ้มที่กำลังถูก
การจำลองแบบแล้ว โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13528
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การรวม RPC ล้มเหลวในการเปิดฟังก์ชันของวัตถุ FileReplicaConn ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ วัตถุ FileReplicaConn
ประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อที่แฟ้มกำลังถูก
การจำลองแบบแล้ว โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13529
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การเรียก RPC ล้มเหลวในการเปิดฟังก์ชันของวัตถุ FileReplicaSet ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ วัตถุ FileReplicaSet
ประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของชุดแบบจำลองที่มีแฟ้มที่กำลังถูก
การจำลองแบบแล้ว โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13530
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การเรียก RPC ล้มเหลวในการเปิดฟังก์ชันของวัตถุ FileReplicaConn ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ วัตถุ FileReplicaConn
ประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อที่แฟ้มกำลังถูก
การจำลองแบบแล้ว โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13531
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การรวม RPC ล้มเหลวในฟังก์ชันที่เก็บของวัตถุ FileReplicaSet ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้จะไม่สามารถใช้ till การรวมสำเร็จ
เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของชุดแบบจำลองประกอบด้วยวัตถุ FileReplicaSet
มีแฟ้มที่กำลังถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

Event ID = 13532
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การรวม RPC ล้มเหลวในฟังก์ชันที่เก็บของวัตถุ FileReplicaConn
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้จะไม่พร้อมใช้งานถึงการรวม
สำเร็จ วัตถุ FileReplicaConn ประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของการ
การเชื่อมต่อที่แฟ้มจะถูกจำลองแบบ โดยการจำลองแบบแฟ้ม
บริการ

==

รหัสเหตุการณ์ = 13533
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การเรียก RPC ล้มเหลวในฟังก์ชันที่เก็บของวัตถุ FileReplicaSet ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้จะไม่สามารถใช้ till โทรสำเร็จ ที่
เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของชุดแบบจำลองประกอบด้วยวัตถุ FileReplicaSet
มีแฟ้มที่กำลังถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13534
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การเรียก RPC ล้มเหลวในฟังก์ชันที่เก็บของวัตถุ FileReplicaConn ที่
ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้จะไม่สามารถใช้ till โทรสำเร็จ ที่
FileReplicaConn วัตถุประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อผ่าน
แฟ้มใดจะถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13535
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
ล้มเหลวในการเรียกไปยัง VirtualAlloc ในฟังก์ชันของ FileReplicaSet เปิด
วัตถุ ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ ที่
เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของชุดแบบจำลองประกอบด้วยวัตถุ FileReplicaSet
มีแฟ้มที่กำลังถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13536
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
ล้มเหลวในการเรียกไปยัง VirtualAlloc ในฟังก์ชันของ FileReplicaConn เปิด
วัตถุ ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ ที่
FileReplicaConn วัตถุประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อผ่าน
แฟ้มใดจะถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13537
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การเรียกไปยังรีจิสทรีล้มเหลวในฟังก์ชันของ FileReplicaSet เปิด
วัตถุ ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ ที่
เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของชุดแบบจำลองประกอบด้วยวัตถุ FileReplicaSet
มีแฟ้มที่กำลังถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13538
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
การเรียกไปยังรีจิสทรีล้มเหลวในฟังก์ชันของ FileReplicaConn เปิด
วัตถุ ตัวนับข้อมูลสำหรับวัตถุนี้ไม่สามารถใช้ ที่
FileReplicaConn วัตถุประกอบด้วยเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อผ่าน
แฟ้มใดจะถูกจำลองแบบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13539
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากการ
ชื่อเส้นทางของไดเรกทอรีที่ถูกจำลองแบบไม่ใช่แบบเต็ม
ชื่อเส้นทางของ directory ท้องถิ่นอยู่ สามารถเข้าถึงได้

==

รหัสเหตุการณ์ = 13540
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากชื่อเส้นทาง
ลูกค้ากำหนดไดเรกทอรีชั่วคราว:
%2
ไม่ได้ชื่อเส้นทางแบบเต็มของ directory ท้องถิ่นอยู่ สามารถเข้าถึง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13541
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากจะซ้อนทับ
ของบริการจำลองแบบแฟ้มบันทึก pathname % 2

==

รหัสเหตุการณ์ = 13542
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากจะซ้อนทับ
เรกทอรีทำงานของบริการจำลองแบบแฟ้ม% 2

==

รหัสเหตุการณ์ = 13543
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากจะซ้อนทับ
directory ชั่วคราว% 2

==

รหัสเหตุการณ์ = 13544
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากจะซ้อนทับ
directory replicating % 2

==

รหัสเหตุการณ์ = 13545
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบ %1 ได้เนื่องจากจะซ้อนทับ
การสาธารณ directory %2 ของไดเรกทอรี replicating % 3
.

รหัสเหตุการณ์ = 13546
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเตรียมการไดเรกทอรีราก
%1 สำหรับการจำลองแบบ  เป็นไปได้เนื่องจากการสร้างเป็นปัญหา
ไดเรกทอรีรากหรือปัญหาในการเอาแฟ้มหมายในราก
ไดเรกทอรี

ตรวจสอบว่า เส้นทางที่นำหน้าถึงไดเรกทอรีรากแล้ว และเป็น
สามารถเข้าถึง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13547
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบมีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องในการ
รีจิสทรี  % 1

ชื่อคีย์รีจิสทรีที่คาดว่าจะเป็น "% 2"
ชื่อของค่าที่คาดไว้คือ "% 3"
ชนิดข้อมูลรีจิสทรีที่คาดไว้คือ % 4
ช่วงที่อนุญาตสำหรับพารามิเตอร์นี้คือ %5
หน่วยข้อมูลสำหรับค่าของพารามิเตอร์นี้เป็น% 6
บริการการจำลองแบบแฟ้มจะใช้ค่าเริ่มต้นของ "% 7"

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้ เรียกใช้ regedit

คลิกบน regedit เริ่มต้น การเรียกใช้ และชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE
คลิกลงเส้นทางหลัก: "% 8"
คลิกสองครั้งชื่อของค่า-
"% 9"
และอัพเดตค่า
ถ้าไม่มีชื่อของค่าคุณอาจเพิ่มได้ ด้วยฟังก์ชันใหม่
ภายใต้รายการเมนูแก้ไข พิมพ์ชื่อของค่าถูกต้องตรงตามที่แสดงไว้ข้างบนโดยใช้การ
ข้างบนชนิดข้อมูลรีจิสทรี  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณพิจารณาถึงหน่วยข้อมูล และอนุญาตให้ใช้ช่วง
เมื่อต้องการป้อนค่า

==

รหัสเหตุการณ์ = 13548
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคู่ค้า
เนื่องจากความแตกต่างของนาฬิกาเวลาอยู่นอกช่วง ของหมายบวก หรือเครื่องหมายลบ
%1 นาที

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคู่ค้าคือ:
"% 2"
มีความแตกต่างของเวลาที่ตรวจพบ: %3 นาที

หมายเหตุ: ถ้ามีความแตกต่างนี้เวลา ปิดคูณของ 60 นาทีแล้วนั้น
เป็นไปได้ว่า คอมพิวเตอร์นี้หรือคอมพิวเตอร์ของคู่ค้าอย่างใดอย่างหนึ่งการตั้งค่าทั่วไป
ไม่ถูกต้องโซนเวลาเมื่อตอนเริ่มต้นมีกำหนดเวลาของคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบว่า
โซนเวลาและเวลาของระบบจะถูกตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง

ถ้าจำเป็น ค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการทดสอบสอดคล้องเวลาของคอมพิวเตอร์
อาจเปลี่ยนแปลงได้ในรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้  (หมายเหตุ: นี้ไม่แนะนำให้)

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้ เรียกใช้ regedit

คลิกบน regedit เริ่มต้น การเรียกใช้ และชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE
คลิกลงเส้นทางหลัก:
"System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters"
คลิกสองครั้งชื่อของค่า
"หุ้นส่วนนาฬิกาเอียงในนาที"
และอัพเดตค่า

ถ้าไม่มีชื่อของค่าคุณอาจเพิ่มดังกล่าวกับ New->ฟังก์ชันค่า DWORD
ภายใต้รายการเมนูแก้ไข พิมพ์ชื่อของค่าแน่นอนตามที่แสดงไว้ข้างต้น

==

รหัสเหตุการณ์ = 13549
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถจำลองแบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคู่ค้า
เนื่องจากเวลาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่จะถูกจำลองแบบ มีมากเกินไป
ในอนาคต  เป็นเวลามากกว่า %1 นาที  ซึ่งสามารถ
อาจเกิดขึ้นหากเวลาของระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคู่ค้าที่มีการตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อ
แฟ้มถูกสร้าง หรือปรับปรุง  เมื่อต้องรักษาความสมบูรณ์ของแบบจำลอง
ชุดปรับปรุงแฟ้มนี้จะไม่สามารถดำเนินการ หรือการเผยแพร่ต่อไป

มีชื่อแฟ้ม: "% 2"
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคู่ค้าคือ:
"% 3"

หมายเหตุ: ถ้ามีความแตกต่างนี้เวลา ปิดคูณของ 60 นาทีแล้วนั้น
เป็นไปได้ว่า แฟ้มนี้อาจถูกสร้าง หรือปรับปรุงในคู่ค้า
คอมพิวเตอร์ในขณะที่คอมพิวเตอร์จะถูกตั้งค่าเป็นโซนเวลาที่ไม่ถูกต้องเมื่อนั้น
ตั้งค่าเวลาที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้น  ตรวจสอบว่า ปรบและเวลานั้น
ตั้งค่าอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคู่ค้า

==

รหัสเหตุการณ์ = 13550
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเปิดที่ลูกค้ากำหนด
ไดเรกทอรีชั่วคราวสำหรับแบบจำลองการตั้งค่า% 1  เส้นทางที่ใช้สำหรับในรอบการขาย
ไดเรกทอรีไม่
"% 2"
เส้นทางรากที่กำหนดของลูกค้าสำหรับชุดแบบจำลองนี้คือ:
"% 3"

บริการไม่สามารถเริ่มการจำลองแบบในชุดแบบจำลองนี้  ระหว่าง
มีข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้เมื่อต้องการตรวจสอบ:
--เส้นทางไม่ถูกต้องชั่วคราว
--ไดเรกทอรีที่หายไป
--ดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลหายไป
--ระบบแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่สนับสนุน Acl
--มีข้อขัดแย้งที่ใช้ร่วมกันบนไดเรกทอรีชั่วคราวโดยโปรแกรมประยุกต์อื่น

แก้ไขปัญหา และบริการจะพยายามเริ่มการทำงานการจำลองแบบ
ในภายหลังโดยอัตโนมัติ

==

Event ID = 13551
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเปิด (หรือสร้าง) ที่ pre-install
ไดเรกทอรีภายใต้ไดเรกทอรีต้นไม้จำลองกำหนดลูกค้าสำหรับ
% 1 ของชุดแบบจำลอง  เส้นทางที่ใช้สำหรับการ pre-install
ไดเรกทอรีไม่
"% 2"
เส้นทางรากที่กำหนดของลูกค้าสำหรับชุดแบบจำลองนี้คือ:
"% 3"

บริการไม่สามารถเริ่มการจำลองแบบในชุดแบบจำลองนี้  ระหว่าง
มีข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้เมื่อต้องการตรวจสอบ:
--มีเส้นทางรากไม่ถูกต้อง
--ไดเรกทอรีที่หายไป
--ดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลหายไป
--ระบบแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่สนับสนุน NTFS 5.0
--มีข้อขัดแย้งที่ใช้ร่วมกันบนไดเรกทอรี pre-install กับโปรแกรมประยุกต์อื่น

แก้ไขปัญหา และบริการจะพยายามเริ่มการทำงานการจำลองแบบ
ในภายหลังโดยอัตโนมัติ

==

รหัสเหตุการณ์ = 13552
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต่อไปนี้
ชุดแบบจำลอง:
"% 1"

ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาจำนวนหนึ่งเช่น:
--มีเส้นทางรากไม่ถูกต้อง
--ไดเรกทอรีที่หายไป
--ดิสก์ไดรฟ์ข้อมูลหายไป
--ระบบแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่สนับสนุน NTFS 5.0

ข้อมูลที่อาจช่วยแก้ไขปัญหา:
ชื่อ DNS ของคอมพิวเตอร์เป็น "% 2"
ชื่อสมาชิกของชุดแบบจำลองมี "% 3"
เส้นทางรากของชุดแบบจำลองคือ "% 4"
เส้นทางไดเรกทอรีชั่วคราวแบบจำลองคือ "% 5"
เส้นทางไดเรกทอรีการทำงานแบบจำลองเป็น "% 6"
รหัสสถานะข้อผิดพลาดของ Windows เป็น %7
รหัสสถานะข้อผิดพลาด FRS เป็น %8

ข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ อาจช่วยตรวจสอบปัญหา  ต้องแก้ไข
ปัญหาและการบริการจะพยายามทำการจำลองแบบโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการทำงาน
เวลาในภายหลัง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13553
ความรุนแรง =ให้ข้อมูล
บริการการจำลองแบบแฟ้มเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
ชุดแบบจำลอง:
"% 1"

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จะแสดงอยู่ด้านล่าง:
ชื่อ DNS ของคอมพิวเตอร์เป็น "% 2"
ชื่อสมาชิกของชุดแบบจำลองมี "% 3"
เส้นทางรากของชุดแบบจำลองคือ "% 4"
เส้นทางไดเรกทอรีชั่วคราวแบบจำลองคือ "% 5"
เส้นทางไดเรกทอรีการทำงานแบบจำลองเป็น "% 6"

==

รหัสเหตุการณ์ = 13554
ความรุนแรง =ให้ข้อมูล
บริการการจำลองแบบแฟ้มเพิ่มการเชื่อมต่อที่แสดงอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
เมื่อต้องการจำลองการตั้งค่า:
"% 1"

%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9

ข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นในข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ในเวลาต่อมา

==

รหัสเหตุการณ์ = 13555
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มอยู่ในสถานะที่ผิดพลาด แฟ้มจะไม่ทำซ้ำ
ไปยัง หรือ จากหนึ่งหรือทั้งหมดของแบบจำลองการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้จนกว่าจะมีการ
มีดำเนินการตามขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลต่อไปนี้:

ขั้นตอนการกู้คืน:

[1] ในสถานะข้อผิดพลาดอาจยกเลิกเองหากคุณหยุด และเริ่มการทำงานของบริการ FRS
ซึ่งสามารถทำได้ ด้วยการดำเนินการต่อไปนี้ในหน้าต่างคำสั่ง:

net stop ntfrs
net start ntfrs

ถ้านี้ล้มเหลวให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายการ แล้วทำดังต่อไป

[2] สำหรับ Active Directory โดเมนบริการโดเมนคอนโทรลเลอร์ นั้นทำโฮสต์ DFS ใด ๆ
ตัวเลือกอื่นหรือแบบจำลองอื่น ๆ ตั้งค่า ด้วยการเปิดใช้งานการจำลองแบบ:

ถ้าไม่ควบคุมโดเมนอื่นอย่างน้อยหนึ่งในโดเมนนี้แล้ว
การคืนค่า "สถานะของระบบ" ของ DC นี้จากสำเนาสำรอง (ใช้ ntbackup หรืออื่น ๆ
การสำรองข้อมูลที่คืนค่าโปรแกรมอรรถประโยชน์) และทำให้สิทธิ์ที่ไม่

ถ้าไม่มีตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมนนี้ แล้วคืนค่า
"สถานะของระบบ" ของ DC นี้จากสำเนาสำรอง (ใช้ ntbackup หรืออื่น ๆ
การสำรองข้อมูลที่คืนค่าโปรแกรมอรรถประโยชน์) และเลือกขั้นสูงในตัวเลือกเครื่องหมายใด
sysvols เป็นหลัก

ถ้าไม่มีตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมนนี้แต่ทั้งหมด
เหล่านั้นมีข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์นี้ แล้วคืนค่าที่เป็นหลัก
(แฟ้มข้อมูลจากหลักจะจำลองทุก) และผู้อื่นเป็น
ที่ไม่ใช่สิทธิ์


[3] สำหรับ Active Directory โดเมนบริการโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่โฮสต์ DFS ทางเลือก
หรือชุดแบบจำลองอื่น ๆ ด้วยการเปิดใช้งานการจำลองแบบ:

(3-a) ถ้าไม่มีทางเลือก Dfs บน DC นี้จำลองแบบอื่น ๆ
คู่ค้าคัดลอกข้อมูลภายใต้ที่ใช้ร่วมกัน Dfs แล้วไปยังตำแหน่งปลอดภัย
(3-b) ถ้าเซิร์ฟเวอร์นี้ เท่านั้นที่ใช้งานไดเรกทอรีโดเมนบริการควบคุม โดเมนนี้
โดเมนแล้ว ก่อนที่จะ (3-c), ให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี
เชื่อมต่อขาเข้า หรือขาออกไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่เคยอยู่โดเมน
ตัวควบคุมโดเมนนี้แต่ในขณะนี้กำลังปิดสุทธิ (และจะไม่เคยมี
ออนไลน์กลับมา) หรือมีการใหม่โดยไม่มีการลดระดับการติดตั้ง
เมื่อ ต้องลบการเชื่อมต่อใช้ snapin ไซต์และบริการค้นหา
ไซต์-> NAME_OF_SITE->เซิร์ฟเวอร์-> NAME_OF_SERVER->->การเชื่อมต่อการตั้งค่า NTDS
(3-c) การคืนค่า "สถานะของระบบ" ของ DC นี้จากสำเนาสำรอง (ใช้ ntbackup
หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าการสำรองข้อมูลอื่น ๆ) และทำให้สิทธิ์ที่ไม่
(3 มิติ) คัดลอกข้อมูลจากขั้นตอน (3-a) ข้างบนที่ตั้งเดิม
หลังจากที่มีการเผยแพร่การใช้ sysvol ร่วมกัน


[4] สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Windows อื่น ๆ:

(4-a)  ถ้าทางเลือก DFS หรือแบบจำลองอื่นใดตั้งค่า โฮสต์โดย
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีหุ้นจำลองแบบอื่น ๆ ที่คัดลอกแล้ว
ข้อมูลภายใต้การใช้ร่วมกันหรือแบบจำลองต้นไม้รากไปยังตำแหน่งปลอดภัย
ntfrs (4-b) net stop
/q /s rd (4-c) %1
ntfrs net start (4-d)
(4-e)  คัดลอกข้อมูลจากขั้นตอน (4-a) ข้างบนตำแหน่งที่ตั้งเดิมหลังจาก
บริการได้เตรียมใช้งาน (5 นาทีเป็นเวลารอเวลาเซฟ)

หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ในบันทึกเหตุการณ์ของสมาชิกทั้งหมดของคำ
ชุดแบบจำลองเฉพาะแล้วทำตามขั้นตอน (4-a) และ (4-e) ข้างบนเท่านั้น
หนึ่งในสมาชิก

==

รหัสเหตุการณ์ = 13556
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบสิ่งที่ปรากฏจะ มีความพยายาม
เมื่อต้องเปลี่ยนเส้นทางรากของชุดแบบจำลองดังต่อไปนี้:
"% 1"

นี้ไม่ได้อยู่  เมื่อต้องดำเนินการนี้ คุณต้องเอาสมาชิกนี้
จากแบบจำลองการตั้งค่า และเพิ่มสมาชิกกลับ ด้วยเส้นทางรากใหม่

เป็นไปได้ว่า นี่เป็นข้อผิดพลาดแบบชั่วคราวเนื่องจากการบริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
แบบจำลองความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวัตถุการตั้งค่าคอนฟิก FRS  If
การจำลองแบบแฟ้มไม่เกิดขึ้นหลังจากรอเวลาเหมาะสม
ซึ่งอาจเป็นเวลาหลายชั่วโมงถ้าไขว้จำลองแบบบริการระบบโดเมนที่ใช้งานอยู่ของไดเรกทอรีของไซต์
ไม่จำเป็น คุณต้องลบ และเพิ่มสมาชิกนี้ในชุดแบบจำลอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จะแสดงอยู่ด้านล่าง:
ชื่อ DNS ของคอมพิวเตอร์เป็น "% 2"
ชื่อสมาชิกของชุดแบบจำลองมี "% 3"
พาธหลักชุดแบบจำลองปัจจุบันคือ "% 4"
แบบจำลองใหม่ที่ต้องการตั้งค่ารากเส้นทางคือ "% 5"
เส้นทางไดเรกทอรีชั่วคราวแบบจำลองเป็น "% 6"

==

รหัสเหตุการณ์ = 13557
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบวัตถุซ้ำกันในการเชื่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ "% 6" และคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ "% 1"
นี้ถูกตรวจพบสำหรับชุดแบบจำลองดังต่อไปนี้:
"% 2"

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต และการจำลองแบบจะไม่เกิดขึ้นระหว่างสองเหล่านี้
เครื่องคอมพิวเตอร์จนกระทั่งวัตถุการเชื่อมต่อที่ซ้ำกันจะถูกเอาออก

เป็นไปได้ว่า นี่เป็นข้อผิดพลาดแบบชั่วคราวเนื่องจากการบริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
แบบจำลองความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวัตถุการตั้งค่าคอนฟิก FRS  If
การจำลองแบบแฟ้มไม่เกิดขึ้นหลังจากรอเวลาเหมาะสม
ซึ่งอาจเป็นเวลาหลายชั่วโมงถ้าไขว้จำลองแบบบริการระบบโดเมนที่ใช้งานอยู่ของไดเรกทอรีของไซต์
ไม่จำเป็น การแจ้งวัตถุการเชื่อมต่อที่ซ้ำกันด้วย
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

[1] เริ่มบริการไซต์โดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการ Snapin
[2] คลิกบน% 3, % 4, % 5, % 6 % 7"
[3] ค้นหาการเชื่อมต่อจาก "% 1" ในไซต์ "% 8" ซ้ำกัน
[4] ลบแต่การเชื่อมต่อทั้งหมด

==

รหัสเหตุการณ์ = 13558
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบวัตถุซ้ำกันในการเชื่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ "% 7" และคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ "% 1"
นี้ถูกตรวจพบสำหรับชุดแบบจำลองดังต่อไปนี้:
"% 2"

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต และการจำลองแบบจะไม่เกิดขึ้นระหว่างสองเหล่านี้
เครื่องคอมพิวเตอร์จนกระทั่งวัตถุการเชื่อมต่อที่ซ้ำกันจะถูกเอาออก

เป็นไปได้ว่า นี่เป็นข้อผิดพลาดแบบชั่วคราวเนื่องจากการบริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
แบบจำลองความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวัตถุการตั้งค่าคอนฟิก FRS  If
การจำลองแบบแฟ้มไม่เกิดขึ้นหลังจากรอเวลาเหมาะสม
ซึ่งอาจเป็นเวลาหลายชั่วโมงถ้าไขว้จำลองแบบบริการระบบโดเมนที่ใช้งานอยู่ของไดเรกทอรีของไซต์
ไม่จำเป็น การแจ้งวัตถุการเชื่อมต่อที่ซ้ำกันด้วย
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

[1] เริ่มผู้บริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ Snapin
[2] คลิกปุ่มมุมมองและคุณลักษณะขั้นสูงเพื่อแสดงระบบโหน
[3] คลิกที่' "% 3, % 4 % 5"
[4] ภายใต้ "% 5" คุณจะเห็นหนึ่ง หรือวัตถุของชุดแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง DFS เพิ่มเติม
ค้นหาสำหรับวัตถุสมาชิก FRS "% 6" ภายใต้ลำดับชั้นย่อยสำหรับชุดแบบจำลอง "% 2"
[5] ภายใต้ "% 6" การค้นหาการเชื่อมต่อจาก "% 1" ที่ซ้ำกัน
[6] ลบแต่การเชื่อมต่อทั้งหมด

==

Event ID = 13559
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรากของแบบจำลอง
จาก "% 2" เป็น "% 3" ถ้าเป็น การบังเอิญย้ายแล้วแฟ้มที่ มีชื่อ
NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT จำเป็นต้องสร้างภายใต้เส้นทางรากใหม่
นี้ถูกตรวจพบสำหรับชุดแบบจำลองดังต่อไปนี้:
"% 1"

การเปลี่ยนเส้นทางรากของแบบจำลองจะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่สองซึ่งจะถูกทริกเกอร์โดย
การสร้างแฟ้ม NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT

[1] เมื่อแรก สำรวจความคิดเห็นซึ่งจะเกิดขึ้นใน 4 นาทีนี้คอมพิวเตอร์จะมี
ลบออกจากชุดแบบจำลอง
[2] ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการลบ นี้คอมพิวเตอร์จะ re-added ไป
ชุดแบบจำลอง ด้วยเส้นทางรากใหม่ Re-addition นี้จะก่อให้เกิดแผนภูมิแบบเต็ม
การซิงค์สำหรับชุดแบบจำลอง ในตอนท้ายของการซิงค์ จะเป็นแฟ้มทั้งหมดในข้อความใหม่
ตำแหน่งที่ตั้ง แฟ้มอาจ หรือไม่อาจถูกลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมขึ้นอยู่กับว่าหรือไม่
จำเป็น หรือไม่

==

รหัสเหตุการณ์ = 13560
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มถูกลบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากชุดแบบจำลอง "% 1" เป็นความพยายามในการ
การกู้คืนจากสถานะข้อผิดพลาด
สถานะข้อผิดพลาด = %2
ในการสำรวจความคิดเห็น ถัดไปซึ่งจะเกิดขึ้นใน %3 นาที คอมพิวเตอร์นี้จะ re-added ไป
ชุดแบบจำลอง Re-addition ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันของแผนภูมิทั้งหมดสำหรับชุดแบบจำลอง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13561
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า ชุดแบบจำลอง "% 1" เป็น JRNL_WRAP_ERROR

คือชื่อของชุดแบบจำลอง: "% 1"
มีเส้นทางรากของแบบจำลอง: "% 2"
มีไดรฟ์ข้อมูลรากแบบจำลอง: "% 3"


แบบจำลองกำหนดปริมาณการใช้ JRNL_WRAP_ERROR เมื่อไม่พบระเบียนที่คุณกำลังพยายามอ่านข้อมูลจากสมุดรายวันเป็น NTFS USN
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุของหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้

[1] Volume "% 3" ถูกจัดรูปแบบแล้ว
[2] สมุดรายวัน NTFS USN บนไดรฟ์ข้อมูล "% 3" ได้ถูกลบไปแล้ว
[3] สมุดรายวันการ NTFS USN บนไดรฟ์ข้อมูล "% 3" ได้ถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง คำสั่ง Chkdsk สามารถตัดให้สั้นลง
สมุดรายวันถ้าพบว่ารายการที่เสียหายในตอนท้ายของสมุดรายวัน
[4] บริการการจำลองแบบแฟ้มถูกไม่ได้ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเวลานานขึ้น
[5] บริการการจำลองแบบแฟ้มอาจไม่เก็บอัตรากิจกรรม IO ดิสก์บน "% 3"

ทำตามขั้นตอนการกู้คืนจะถือการกู้คืนโดยอัตโนมัติจากสถานะข้อผิดพลาดนี้
[1] เมื่อแรก สำรวจความคิดเห็นซึ่งจะเกิดขึ้นใน 4 นาทีนี้คอมพิวเตอร์จะมี
ลบออกจากชุดแบบจำลอง
[2] ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการลบ นี้คอมพิวเตอร์จะ re-added ไป
ชุดแบบจำลอง Re-addition ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันของแผนภูมิทั้งหมดสำหรับชุดแบบจำลอง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13562
ความรุนแรง =คำเตือน
ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของคำเตือนและข้อผิดพลาดที่พบ โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม
ในขณะที่ในตัวควบคุมโดเมน %1 สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าของชุดแบบจำลอง FRS

%2

==

รหัสเหตุการณ์ = 13563
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า เส้นทางชั่วคราวสำหรับแบบจำลองการตั้งค่า %1
มีการเปลี่ยนแปลง

เส้นทางชั่วคราวปัจจุบัน = %2
เส้นทางสาธารณใหม่ = %3

บริการจะเริ่มทำงานโดยใช้เส้นทางใหม่ชั่วคราวหลังจากนั้นเริ่มต้นใหม่
บริการถูกตั้งค่าการเริ่มระบบใหม่หลังจากการเริ่มต้นระบบใหม่ทุก ๆ ขอแนะนำให้คุณด้วยตนเอง
เริ่มบริการการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในไดเรกทอรีชั่วคราว เมื่อต้องการเริ่มการทำงานด้วยตนเอง
บริการการทำต่อไปนี้:

[1] รัน "net stop ntfrs" หรือใช้ snapin การบริการเมื่อต้องหยุดบริการการจำลองแบบแฟ้ม
[2] ย้ายที่สอดคล้องกับการตั้งค่าของแบบจำลอง %1 เป็นรอบการขายใหม่ชั่วคราวทั้งหมดของแฟ้ม
ตำแหน่งที่ตั้ง มีการใช้ร่วมกันถ้าชุดแบบจำลองที่มากกว่าหนึ่ง ไดเรกทอรีชั่วคราวปัจจุบันแล้วนั้น
เป็นการปลอดภัยเมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มชั่วคราวไปยังไดเรกทอรีชั่วคราวใหม่
[3] รัน "net start ntfrs" หรือใช้ snapin การบริการเมื่อต้องเริ่มบริการการจำลองแบบแฟ้ม

==

รหัสเหตุการณ์ = 13564
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่เก็บการตรวจแก้จุดบกพร่อง FRS บันทึกล็อก
กำลังเรียกใช้เนื้อที่ดิสก์ สิ่งนี้จะกระทบจำลองแบบไม่ได้เว้นแต่ว่าโฮสต์ของไดรฟ์ข้อมูลนี้
ฐานข้อมูล รอบการขาย หรือแบบจำลองรากเส้นได้เช่นกัน

เส้นทางไปยังไดเรกทอรีล็อก = %1

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนและขนาดของแฟ้มบันทึกได้ โดยการปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีต่อไปนี้
ตัวอย่างค่าจะถูกแสดงอยู่ด้านล่าง ค่าเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้คีย์รีจิสทรี " HKEY_LOCAL_MACHINE/ระบบ/ขึ้น /
บริการ/NtFrs/พารามิเตอร์

แฟ้มบันทึกการดีบัก REG_DWORD 0x5
บันทึกความรุนแรง REG_DWORD 0x2 การตรวจแก้จุดบกพร่อง
ข้อความแฟ้มบันทึกไม่เกิน REG_DWORD 0x2710 การตรวจแก้จุดบกพร่อง

คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังไดเรกทอรีของแฟ้มบันทึก โดยการเปลี่ยนค่าดังต่อไปนี้ในการ
ตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน

การตรวจแก้จุดบกพร่องแฟ้มบันทึก REG_SZ %windir%\debug

การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีจะมีผลในรอบการพูลจะถัดไป

==

Event ID = 13565
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มกำลังเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูลระบบ ด้วยข้อมูลจากที่อื่น
ตัวควบคุมโดเมน คอมพิวเตอร์ %1 ไม่สามารถกลายเป็น ตัวควบคุมโดเมนจนถึงขั้นตอนนี้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไดรฟ์ข้อมูลระบบนั้นจะถูกใช้ร่วมกันเป็น SYSVOL

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้ SYSVOL ร่วม ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
สุทธิที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อบริการการจำลองแบบแฟ้มเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมใช้งาน เคต SYSVOL
ใช้ร่วมกันจะปรากฏขึ้น

การเตรียมใช้งานของไดรฟ์ข้อมูลระบบสามารถใช้เวลาพอสมควร
เวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ข้อมูลระบบ
การมีอยู่ของตัวควบคุมโดเมนอื่น และการจำลองแบบ
ช่วงเวลาระหว่างตัวควบคุมโดเมน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13566
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มจะทำการสแกนข้อมูลในไดรฟ์ข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์ %1
ไม่สามารถเป็นตัวควบคุมโดเมนจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์
ไดรฟ์ข้อมูลระบบนั้นจะถูกใช้ร่วมกันเป็น SYSVOL

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้ SYSVOL ร่วม ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:
สุทธิที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อบริการการจำลองแบบแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ เคต SYSVOL กระบวนการสแกน
ใช้ร่วมกันจะปรากฏขึ้น

การเตรียมใช้งานของไดรฟ์ข้อมูลระบบสามารถใช้เวลาพอสมควร
เวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ข้อมูลระบบ

==

Event ID = 13567
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มได้ตรวจพบ และค่าเฉลี่ยของ %1 หรือปรับปรุงแฟ้มเพิ่มเติมที่ถูกระงับไว้
ทุกชั่วโมงสำหรับ %2 ครั้งสุดท้ายเนื่องจากโปรแกรมปรับปรุงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของชั่วโมง
แฟ้ม ระเบียนการติดตามในแฟ้มบันทึกการดีบัก FRS จะมีเวลาชื่อแฟ้มและเหตุการณ์
การปรับปรุงหยุดการจัดทำ ระเบียนการติดตามมีวันและเวลาตามด้วย: T:
เป็นคำเสริมหน้าของตนเอง

โปรแกรมปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแฟ้มจะถูกระงับไว้เพื่อป้องกันไม่ให้
ปริมาณการใช้งานการจำลองแบบไม่จำเป็น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของการปรับปรุงที่ทำไม่
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแฟ้ม

[1] เขียนทับแฟ้มที่ มีสำเนาของแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
[2] กำหนด ACLs เดียวกันกับแฟ้มหลายครั้ง
[3] คืนค่าสำเนาแฟ้มมีเหมือนกันผ่านที่มีอยู่

Suppression ของโปรแกรมปรับปรุงที่สามารถปิดใช้งาน โดยการเรียกใช้ regedit

คลิกบน regedit เริ่มต้น การเรียกใช้ และชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ระบบ ขึ้น บริการ NtFrs พารามิเตอร์
และสร้าง หรือปรับปรุงค่า ""ระงับเหมือนการปรับปรุงการแฟ้มเป็น 0 (ค่าเริ่มต้นคือ 1) เพื่อบังคับให้
การปรับปรุงที่เหมือนกันในการจำลอง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13568
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า ชุดแบบจำลอง "% 1" เป็น JRNL_WRAP_ERROR

คือชื่อของชุดแบบจำลอง: "% 1"
มีเส้นทางรากของแบบจำลอง: "% 2"
มีไดรฟ์ข้อมูลรากแบบจำลอง: "% 3"

ชุดแบบจำลอง hits JRNL_WRAP_ERROR เมื่อระเบียนปุ่มนั้นพยายามที่อ่าน
จาก USN NTFS สมุดรายวันไม่พบ  ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นเนื่องจากการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

[1] Volume "% 3" ถูกจัดรูปแบบแล้ว
[2] สมุดรายวัน NTFS USN บนไดรฟ์ข้อมูล "% 3" ได้ถูกลบไปแล้ว
[3] สมุดรายวันการ NTFS USN บนไดรฟ์ข้อมูล "% 3" ได้ถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง คำสั่ง Chkdsk สามารถตัดให้สั้นลง
สมุดรายวันถ้าพบว่ารายการที่เสียหายในตอนท้ายของสมุดรายวัน
[4] บริการการจำลองแบบแฟ้มถูกไม่ได้ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเวลานานขึ้น
[5] บริการการจำลองแบบแฟ้มอาจไม่เก็บอัตรากิจกรรม IO ดิสก์บน "% 3"

การตั้งค่าที่ "เปิดใช้งานสมุดรายวันตัดอัตโนมัติคืน" พารามิเตอร์ของรีจิสทรีเป็น 1 จะ
ทำให้ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลต่อไปนี้ต้องปฏิบัติเพื่อการกู้คืนโดยอัตโนมัติจาก
สถานะข้อผิดพลาดนี้
[1] ในการสำรวจความคิดเห็น แรกซึ่งจะเกิดขึ้นใน 4 นาที คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเป็น
ลบออกจากชุดแบบจำลอง ถ้าคุณไม่ต้องการรอ %4 นาที แล้ว
เรียกใช้ "net stop ntfrs" ตาม ด้วยการ "สุทธิเริ่ม ntfrs" เพื่อเริ่มการทำงานของแฟ้ม
บริการการจำลองแบบ
[2] ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการลบ นี้คอมพิวเตอร์จะ re-added ไป
ชุดแบบจำลอง Re-addition ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันของแผนภูมิทั้งหมดสำหรับชุดแบบจำลอง

คำเตือน: ในระหว่างการกู้คืนข้อมูลประมวลผลข้อมูลในแบบจำลอง แผนภูมิอาจไม่พร้อมใช้งาน
คุณควรตั้งค่าพารามิเตอร์ของรีจิสทรีที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็น 0 เพื่อป้องกันไม่ให้ใหม่
การกู้คืนอัตโนมัติจากการทำให้ข้อมูลไม่พร้อมใช้งานโดยไม่คาดคิด if นี้
เงื่อนไขข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง

เมื่อต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์ของรีจิสทรีนี้ รัน regedit

คลิกบน regedit เริ่มต้น การเรียกใช้ และชนิด

ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE
คลิกลงเส้นทางหลัก:
"System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters"
คลิกสองครั้งชื่อของค่า
"การคืนค่าอัตโนมัติของการตัดข้อความสมุดรายวันที่เปิดใช้งาน"
และอัพเดตค่า

ถ้าไม่มีชื่อของค่าคุณอาจเพิ่มดังกล่าวกับ New->ฟังก์ชันค่า DWORD
ภายใต้รายการเมนูแก้ไข พิมพ์ชื่อของค่าแน่นอนตามที่แสดงไว้ข้างต้น

==

รหัสเหตุการณ์ = 13569
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มได้ข้ามไปและ/หนึ่ง หรือหลายแฟ้ม หรือไดเรกทอรีในระหว่างการโหลดหลัก
ของชุดแบบจำลองดังต่อไปนี้ ข้ามแฟ้มจะไม่ซ้ำกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ของชุดแบบจำลอง

คือชื่อของชุดแบบจำลอง: "% 1"


รายการของแฟ้มทั้งหมดที่ข้ามไปสามารถพบได้ในตำแหน่งต่อไปนี้ เมื่อไดเรกทอรี
ถูกข้ามไป แล้วแฟ้มทั้งหมดในไดเรกทอรีจะถูกข้ามไปยัง

รายการแฟ้มที่ถูกข้าม: "% 2"


แฟ้มจะถูกข้ามไปในระหว่างการโหลดหลักถ้า FRS ไม่สามารถเปิดแฟ้ม ตรวจสอบว่าเหล่านี้
มีแฟ้มเปิดอยู่ แฟ้มเหล่านี้จะทำซ้ำในครั้งถัดไปที่มีการปรับเปลี่ยน

==

รหัสเหตุการณ์ = 13570
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มได้ตรวจพบว่าการจัดการโฮสต์สำหรับเส้นทางไดรฟ์ข้อมูล
%1 อยู่ไม่เพียงพอบนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ แฟ้มอาจทำซ้ำจนกระทั่งมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์
ทำให้ใช้งานบนไดรฟ์ข้อมูลนี้

เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลสามารถพบได้ โดยการพิมพ์
"dir /a "% 1"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลชนิด "คัดลอก / ? ",
"เปลี่ยนชื่อ / ? ", " del / ? ", " rmdir / ? ", และ " dir / ? "

==

รหัสเหตุการณ์ = 13571
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่าหนึ่ง หรือไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติมบน
คอมพิวเตอร์นี้มีหมายเลขประจำสินค้าไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน การจำลองแบบแฟ้ม
บริการไม่สนับสนุนการกำหนดค่านี้ แฟ้มอาจไม่ทำซ้ำ
จนกระทั่งข้อขัดแย้งนี้ได้รับการแก้ไข

หมายเลขประจำสินค้าของไดรฟ์ข้อมูล: %1
รายการของไดรฟ์ข้อมูลที่มีหมายเลขลำดับประจำสินค้านี้ไดรฟ์ข้อมูล: %2

ผลลัพธ์ของคำสั่ง "dir" แสดงหมายเลขลำดับประจำสินค้าระดับเสียง
ก่อนที่จะแสดงรายการเนื้อหาของโฟลเดอร์

==

รหัสเหตุการณ์ = 13572
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่สามารถสร้างไดเรกทอรี "% 1" เพื่อเก็บแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ถ้าไม่มีไดเรกทอรีนี้อยู่ แล้ว FRS จะไม่สามารถเขียนแฟ้มบันทึกการดีบัก แฟ้มบันทึกการดีบักหายไปทำให้ยาก ถ้าแตกไม่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา FRS

==

รหัสเหตุการณ์ = 13573
ความรุนแรง =คำเตือน
บริการการจำลองแบบแฟ้มถูกซ้ำ ๆ กันป้องกันจากการปรับปรุง:

ชื่อแฟ้ม: "% 1"
GUID ของแฟ้ม: "% 2"

เนื่องจากการสอดคล้องกันร่วมกันละเมิดบนแฟ้ม ละเมิดการใช้ร่วมกันเกิดขึ้นเมื่ออีกผู้ใช้ หรือ
แอพลิเคชันเก็บแฟ้ม FRS เปิด การบล็อคจากการปรับปรุงดังกล่าว สามารถสิ่งอุดตันที่เกิดจากการละเมิดการใช้ร่วมกัน
ทำให้เนื้อหาถูกจำลองแบบที่ล้าสมัย ต่อ FRS จะไปเพื่อลองปรับปรุงนี้ได้ แต่จะถูกบล็อค
จนกว่ามีการละเมิดการใช้ร่วมกันจะถูกตัดออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโปรดอ้างถึง http://support.microsoft.com/?id=822300.


Windows Server 2008 R2 และรุ่นที่ใหม่กว่าเหตุการณ์:


Event ID = 13574
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
บริการการจำลองแบบแฟ้มตรวจพบว่า เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่ตัวควบคุมโดเมน
การใช้บริการการจำลองแบบแฟ้มสำหรับการจำลองแบบของชุดเนื้อหา SYSVOL ที่ไม่ได้ใช้งาน
สนับสนุน และดังนั้น ถูกหยุดบริการ บริการการจำลองแบบ DFS อยู่
แนะนำสำหรับการจำลองแบบของโฟลเดอร์ เคต SYSVOL ร่วมบนตัวควบคุมโดเมนและ DFS
เป้าหมายของการเชื่อมโยง

==

รหัสเหตุการณ์ = 13575
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
ตัวควบคุมโดเมนนี้ได้ถูกโยกย้ายไปโดยใช้บริการการจำลองแบบ DFS ในการจำลองการ
ใช้ SYSVOL ร่วมกัน การใช้บริการการจำลองแบบแฟ้มสำหรับการจำลองแบบของเนื้อหาที่ไม่ใช่ SYSVOL
ได้รับการสนับสนุนชุด และดังนั้น ถูกหยุดบริการ การจำลองแบบ DFS
บริการแนะนำสำหรับการจำลองแบบของโฟลเดอร์ ใช้ SYSVOL ร่วมบนตัวควบคุมโดเมน
และเป้าหมายของการเชื่อมโยง DFS

==

รหัสเหตุการณ์ = 13576
ความรุนแรง =ข้อผิดพลาด
มีการบล็อกการจำลองแบบของชุดเนื้อหา "% 1" ได้เนื่องจากใช้การจำลองแบบแฟ้ม
บริการสำหรับการจำลองแบบของชุดเนื้อหา SYSVOL ที่ไม่ได้ถูกสนับสนุน การจำลองแบบ DFS
บริการแนะนำสำหรับการจำลองแบบของโฟลเดอร์ ใช้ SYSVOL ร่วมบนตัวควบคุมโดเมน
และเป้าหมายของการเชื่อมโยง DFS

 
หมายเหตุ:

Windows Server 2008 ไม่ได้เพิ่มเหตุการณ์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308406 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.1
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbinfo kbmt KB308406 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308406

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com