Straipsnio ID: 308417 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Windows ?os pagal savo parametrus ir valdo ?renginiai ir programos atitinkamai. Ta?iau galite naudoti sistemos element? valdymo skyde keisti ?ios veiklos galimybes ir kaip Windows valdo juos.

?iame straipsnyje apra?oma, kaip nustatyti kompiuterio efektyvumo galimybes atsisi?sti bei naudoti valdom?j? ?inyn?, arba naudojant neautomatin?s instrukcijos.

Daugiau informacijos

Neautomatin?s instrukcijos, kaip nustatyti na?umo parinktys Windows XP

Jei gal?tum?te o ne ?diegti ir paleisti ?inyn??vedl?, galite nustatyti na?umo parinktys Windows XP rankiniu b?du.

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nesate patenkintas su pa?angi? instrukcijos, galite kreiptis paramos. Informacijos apie tai, kaip tai padaryti, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus
Pastaba J?s turite b?ti ??j? ? sistem? Windows naudodami kompiuterio administratoriaus abonement? norint nustatyti nema?ai ?i? technini? lenkimo variant?. ?sitikinti, kad ??jote ? sistem? Windows naudodami vartotojo abonement?, yra kompiuterio administratorius, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/GP/admin
Nor?dami neautomatiniu b?du nustatyti na?umo parinktys j?s? kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:

1 ?ingsnis: Rankiniu b?du valdyti procesorius planavimas

Yra ribotas skai?ius i?tekli?, kurie u? kompiuterio Procesorius. Windows valdo ?i? i?tekli? automati?kai, ir galite paskirstyti u?duotis tarp perdirb?j? arba valdyti kelis procesus vieninteliam perdirb?jui. Galite nustatyti, kaip Windows valdo ?i? i?tekli? suteikiant prioritet? ?gyt? ?ini? programos ir fono tarnybos.

Pagal numatyt?j? reik?m? Windows prioritetas u?sideda priekinio plano program?. Prid?ta perdirbti i?teklius sukelti programas reaguoti grei?iau. Ta?iau, jei aplinkyb?s paslaugos, pavyzd?iui, spausdinimo ar disko atsargin? kopij?, kad kai dirbate ir norite juos reaguoti grei?iau vykdyti, j?s galite tur?ti Windows dal? procesoriaus i?tekli? lygiai taip pat tarp pirmin?mis ir ?gytomis ?iniomis program?.

Pastaba Jei naudojate Windows XP kompiuteryje kaip serveris, skirti daugiau l??? aplinkyb?s paslaugos rekomenduojama.

Nor?dami rankiniu b?du pakeisti priekinio plano ir fono program? veiklos, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo sysdm.cpl ? ? Atidaryti d???, ir tada paspauskite ENTER, nor?dami atidaryti ir Sistemos ypatyb?s dialogo lange.
 2. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Veiklos spustel?kite Parametrai.
 3. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Procesorius planavimas Naudokite vien? i? ?i? metod?:
  • Spustel?kite Programos daugiau procesoriaus i?tekli? paskirstymas priekinio plano program?. ?is parametras yra rekomenduojama daugeliui vartotoj?.
  • Spustel?kite Aplinkyb?s paslaugos priskirti visas eksploatacijos paslaugas lygiomis dalimis procesoriaus i?tekli?. Tai apima spausdinimo u?duotis ir programas.
 4. Spustel?kite gerai taikyti lengvatas ir u?darykite dialogo lang?.

2 Veiksmas: Rankiniu b?du valdyti kompiuterio atmintyje

Kai senka kompiuterio fizi?kai ?diegti kompiuterio atmintis (RAM), Windows prideda atminties naudojant perkrauties fail?, visuotinai ?inomas kaip virtualiosios atminties, stand?iojo disko imituoti fizin?s RAM. Pagal numatytuosius nustatymus yra virtualiosios atminties perkrauties failas, sukurtas diegimo metu yra 1,5 karto fizin?s atminties j?s? kompiuteryje. Tod?l, kompiuteryje, kuriame yra 1GB RAM ?diegta tur?s 1.5GB virtualiosios atminties.

Galite rankiniu b?du keisti perkrauties fail?, kad jis didesnis ar ma?esnis dydis. Taip pat galite optimizuoti virtualiosios atminties naudojimo dalijant failo viet? tarp kelis diskus ir pa?alinant i? l?tai arba labai prieinama diskai skirt? vietos. Optimizuoti savo virtuali? atminties erdv?, padalinkite j? tarp tiek fizini? stand?i?j? disk? kuo. Kai jums pasirinkti diskus, vadovaukit?s ?iomis rekomendacijomis:
 • Pabandykite i?vengti to perkrauties fail? tame pa?iame diske, kaip sistemos fail?, paprastai vairuoti C.
 • Nera?ykite perkrauties failas fault-tolerant diske, pvz., Veidrodinis tomas arba RAID-5 tom?. Perkrauties failai ar ne reikalauja gedimui, ir kai fault-tolerant kompiuteriai patiria l?tai duomen? ra?o, nes jie ra?yti duomenis ? kelias vietas.
 • Ned?kite kelis ie?kos failus ? skirtingus skirsnius paties fizinio disko.
Kaip rankiniu b?du pakeisti virtualiosios atminties perkrauties failo dydis
J?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis arba kaip administratoriaus grupei norint atlikti ?i? proced?r?. Jei j?s? kompiuteris yra prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti jums u?baigti ?i? proced?r?.

Keisti virtualiosios atminties dyd?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo sysdm.cpl ? ? Atidaryti d???, ir tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Veiklos spustel?kite Parametrai.
 3. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Virtualioji atmintis spustel?kite Kaitos.
 4. Pagal Vairuoti [Tomo ?ym?], spustel?kite disk?, kuriame yra norimas keisti perkrauties failas.
 5. Pagal Radijo ie?kos failo dydis, pa?ym?tas diskas, spustel?kite Pasirinktinis dydis, ?veskite nauj? perkrauties failo dyd? megabaitais (MB), Pradinis dydis (MB) ar Maksimalus dydis (MB) langel?, o tada spustel?kite Rinkinys.
 6. Spustel?kite gerai u?daryti dialogo lang? ir taikyti pakeitimus.
Pastaba Pakeit? perkrauties failo dyd?, galite b?ti paraginti i? naujo paleisti Windows. Jei esate paraginamas paleisti i? naujo, keitimai neprad?s veikti kol Windows i? naujo.

Pastabos
 • Nor?dami, kad Windows pasirinkti geriausias radijo ie?kos failo dydis, spustel?kite Sistema valdoma dydis. Rekomenduojamas ma?iausias dydis yra toks pat kaip 1,5 karto RAM j?s? kompiuteryje, ir 3 kartus t? skai?i? dyd?io. Pavyzd?iui, jei turite 256 MB RAM, verslinis dydis yra 384 MB, ir maksimalus dydis yra 1152 MB.
 • Geriausi? rezultat?, negali nustatyti pradinio dyd?io ma?iau nei minimalus rekomenduojamas dydis pagal Visas puslapi? kaitos failo dydis visiems diskams. Rekomenduojamas dydis yra toks pat kaip 1,5 karto kompiuteryje RAM. Tai gera praktika palikti perkrauties failas savo rekomenduojamas dydis kaip efektyvumas gali suma??ti, jei perkrauties failas yra per didelis. Vis d?lto gali padidinti savo dyd?io jeigu da?nai naudojat?s programas, kurios naudoja daug atminties, pvz., grafikos programos ar ?aidimai.
 • Mes primygtinai rekomenduojame, kad j?s neu?drausti arba nepanaikinti perkrauties failo nes tai gali suma?inti kompiuterio efektyvum?. Ta?iau, jei nuspr?site panaikinti perkrauties fail?, nustatyti pradin? dyd? ir maksimal? dyd? iki nulio, arba spustel?kite Perkrauties failas.
Kaip rankiniu b?du optimizuoti atminties naudojimas
Galite optimizuoti j?s? kompiuterio atminties naudojim? siekiant atspind?ti j?s? konkre?ius poreikius. Jei j?s? kompiuteryje naudojama darbo vieta o ne kaip serverio, galite padidinti na?um? skirti daugiau atminties programas. J?s? programos veiks grei?iau ir sistemos talpyklos dydis liks numatyt?j? dyd? kartu su Windows XP. Arba, j?s galite nustatyti panaikinti daugiau kompiuterio atminties didesni? sistemos talpyklos jei kompiuteris yra naudojamas pirmiausiai kaip serveris, arba jei naudojate programas, kurioms b?tina didel? sistemos talpykl?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo sysdm.cpl ? ? Atidaryti d???, ir tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Veiklos spustel?kite Parametrai.
 3. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Atminties naudojimas Naudokite vien? i? ?i? metod?:
  • Spustel?kite Programos Jei j?s naudojate savo kompiuter? pirmiausia kaip darbo vieta o ne kaip serveris. ?i parinktis i?skiria daugiau atmint? savo programas.
  • Spustel?kite Sistemos talpykl? Jei j?s? kompiuteryje yra naudojamas pirmiausiai kaip serveris arba jei naudojate programos, kurios naudoja daug sistemos talpykl?.
 4. Spustel?kite gerai i?saugoti nustatymus ir u?darykite dialogo lang?.

3 ?ingsnis: Rankiniu b?du pakeisti vaizdo efektus

Windows si?lo kelet? variant? nustatyti kompiuterio vaizdo efektus. Pvz., galite Rodyti e ?li? pagal meniu arba galite konfig?ruoti Windows Rodyti turinius langas o perkelsite lang? ekrane.

Pastaba Nors daugelis vaizdo efektus galite padaryti kompiuter? naudoti daugiau malonus si?lo daugiau patraukli s?saja, jie gali sul?tinti j?s? kompiuter?.

Sistema Windows pateikia parinktis ?jungti visus efekt? parinktys i?jungti visas galimybes, arba automatizuoti juos. Taip pat galite atkurti numatytuosius parametrus arba nustatyti savo individualizuotos galimybes pasirenkant sau vizualin? poveik?, kur? norite naudoti.

Jei norite pakeisti vaizdo efektus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo sysdm.cpl ? ? Atidaryti d???, ir tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada b?dami Veiklos spustel?kite Parametrai.
 3. Spustel?kite, Vizualiniai efektai skirtuk?, ir tada naudokite vien? i? ?i? metod?:
  • Spustel?kite Leiskite Windows pasirinkti, kas yra geriausia mano kompiuteriui kad Windows pasirinkite vaizdo efektus.
  • Spustel?kite Sureguliuoti geriausiai i?vaizdai gauti kad sistema Windows automati?kai nustatyti parametrus geriausiai i?vaizdai.
  • Spustel?kite Sureguliuoti Geriausiam efektyvumui gauti kad sistema Windows automati?kai nustatyti parametrus geriausi? rezultat?.
  • Spustel?kite Pasirinktinis, ir tada pa?ym?kite ?ym?s langelius t? punkt?, kurie norite ?jungti. Panaikinkite elementus, kuriuos norite i?jungti, ?ym?s langelius.
 4. Spustel?kite gerai taikyti pakeitimus ir u?darytum?te dialogo lang?.
Pastaba Nepriklausomai nuo to, kuris efekt? variantas jums pasirinkti, visada galite tinkinti parametr? atskirai pasirinkus arba element? s?ra?e. Jei pakeisite bet kur? element?, ? Pasirinktinis mygtuk? bus automati?kai parinkti.

?odyn?lis

fone programa Fone programa yra programa, kuri veikia o vartotojas dirba kitos u?duoties. Ir kompiuterio mikroprocesoriaus priskiria ma?iau i?tekli? fono program? nei priekinio plano program?.

aplinkos kintam?j? Aplinkos kintamasis yra eilut? su aplinkos informacijos pvz., automobiliu, kelias arba failo vard?, kuris yra susij?s su simbolinis pavadinimas, kurias Windows gali naudoti. Naudojate valdymo skyd? arba komand? nustatyti sistemos komand? eilut?je nurodyti aplinkos kintamuosius.

?gyt? ?ini? programa Priekinio plano programa yra programa, kuri veikia aktyviame lange (vir?utiniame labiausiai lang? su i?ry?kintu pavadinimo juostoje). Priekinio plano programa reaguoja ? komandas, kad vartotojas klausimai.

Veidrodinis tomas Veidrodinis tomas yra triktims tomo, kuris kopijuoja duomenis ? du diskus fizin?s. Veidrodinio tomo pateikia duomen? pertekli? sutvarkydamas naudojant du vienodi t?riai. ?ie kiekiai yra ?inomas kaip veidrod?iai. Jie kopijuoti informacij?, kiekis yra. Veidrodis yra visada ant kit? disk?. Jei vienas i? fizini? disk? nepavyksta, nepavyko disko duomenys tampa neprieinami, ta?iau ?i sistema ir toliau teikti ? veidrod? likusios diske. J?s galite kurti veidrodinius tomus tik dinaminiuose diskuose.

perkrauties failas Visuotinai ?inomas kaip "virtualiosios atminties", perkrauties failas yra standusis diskas, kuriame yra sukurta siekiant i?pl?sti laisvos atminties sekcija. Kai Windows dirba per ma?ai fizin?s atminties (RAM), kuri yra ?diegta, perkrauties failas bus naudojamas kaip "virtuali?" atmint?. Pagal numatyt?j? reik?m? Windows perduoda duomenis aplinkyb?s paslaugos ir nenaudojamas programas ?io perkrauties failo siekiant i?laisvinti daugiau RAM, kad programos, kurias ?iuo metu naudoja.

pasiskirstymo Skaidinys yra fiziniame diske, kuris veikia kaip jei ji buvo fizi?kai atskiras diskas. Suk?r? skaidin?, turite formatuoti ir priskirti disko raid? gal?tum?te saugoti duomenis apie j?. Baziniuose diskuose, skaidiniuose vadinami dyd?iams. Pagrindiniams kiekiams yra pirminiai skaidiniai ir loginiai diskai. Dinaminiuose diskuose, skaidiniuose vadinami dinamini? tom?. Dinamini? tom? yra paprastas, dry?uotas, segmentuotasis, veidrodin?, ir RAID-5 tomus.

RAID-5 tom? RAID-5 Tomas yra triktims tomo duomenis ir pariteto dry?uotas su pertraukomis per tris ar daugiau fizin?s disks. Paritetas yra suskai?iuot? vert?, kuri yra naudojamas duomen? po gedimo. Jei fizinio disko dalis, Windows atkuria duomenis, kurie buvo i? likusi? duomen? ir pariteto nepavyko pus?s. RAID-5 tomus galite sukurti tik dinaminius diskus, ir j?s negalite veidrodis arba i?pl?sti RAID-5 tomus.

TOLESNI ?INGSNIAI

Jei ?i? metod? nepad?jo jums, galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim? ? j?s? problem?. Paslaugù, kurios yra Microsoft klient? palaikymo paslaugos ?iniatinklio svetaini? yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir remti akcentai.
 • Kitos palaikymo parinktys: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei jums reikia daugiau pagalbos nustatant veiklos funkcijos Windows XP, galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus


Pagalbos sistemos efektyvumo problem? Windows Vista, apsilankykite Microsoft tinklalapyje:
Problem?, susijusi? su bendra sistema grei?iu ir sistemos efektyvum?

Nuorodos

Daugiau informacijos apie tai, kaip perkelti perkrauties fail?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
307886Kaip perkelti perkrauties failo Windows XP

Savyb?s

Straipsnio ID: 308417 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 23 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv kbmt KB308417 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 308417

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com