Raksta ID: 308417 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Windows pie??ir resursus un p?rvalda ier?ces atbilsto?i saviem iestat?jumiem. Lietojiet vad?bas pane?a sist?mas r?kus un mainiet veiktsp?jas opcijas, kas kontrol? to, k? programmas izmanto atmi?u, tostarp lapo?anas faila lielumu, vai vides main?gos lielumus, kas nor?da, kur datoram j?mekl? da??da veida inform?cija.

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? iestat?t datora veiktsp?jas opcijas.PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas Windows XP veiktsp?jas opciju manu?la iestat??ana

K? manu?li p?rvald?t procesora laiku Sist?ma Windows p?rvalda sist?mas apstr?di. Windows var pie??irt uzdevumus da??diem procesoriem un p?rvald?t vair?kus procesus vien? procesor?. Tom?r sist?mu Windows var iestat?t, lai t? pie??irtu vair?k procesora laika programmai, kura pa?laik ir palaista. Pievienotais procesora laiks liek programm?m atbild?t ?tr?k. Ja dator? ir fona programmas, piem?ram, drukas vai diska dubl?jumam, kuras v?laties palaist str?d??anas laik?, sist?mu Windows varat iestat?t t?, lai procesora resursi tiktu vienm?r?gi pie??irti fona un priek?pl?na programm?m.

Piez?me. Lai var?tu veikt zin?mas izmai?as sist?m?, jums j?piesak?s lok?laj? dator? k? administratoram vai j?nor?da atbilsto?i t?kla akredit?cijas dati.

K? manu?li main?t priek?pl?na un fona programmu veiktsp?ju

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet sysdm.cpl.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un p?c tam opcij? Veiktsp?ja noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un lietojiet k?du no ??m metod?m, kas ir nor?d?tas opcij? Procesora iepl?no?ana:
  • Lai priek?pl?na programm?m pie??irtu liel?kus procesora resursus nek? fona programm?m, noklik??iniet uz Programmas.
  • Lai vis?m programm?m pie??irtu vien?dus procesora resursus, noklik??iniet uz Fona pakalpojumi.
Piez?mes
 • Ja noklik??in?sit uz Programmas, fona programma darbosies pluden?k un atbild?s ?tr?k. Ja v?laties, lai fona uzdevums, piem?ram, dubl??anas util?ta, darbotos ?tr?k, noklik??iniet uz Fona pakalpojumi.
 • Opcija Programmas pie??ir palaistaj?m programm?m ?sus, main?gus laika posmus (quanta) un opcija Fona pakalpojumi pie??ir garus, fiks?tus "quanta".

K? manu?li p?rvald?t datora atmi?u

Ja datora br?vpiek?uves atmi?a darbojas l?ni un jums t? ir nepiecie?ama t?l?t, lai simul?tu br?vpiek?uves atmi?u, sist?ma Windows izmanto ciet? diska vietu. To sauc ar? par virtu?lo atmi?u. V?l to sauc par lapo?anas failu. Tas ir l?dz?gs UNIX mijapmai?as failam. Virtu?l?s lapo?anas fails (ar nosaukumu pagefile.sys), kas ir izveidots instal??anas laik?, p?c noklus?juma ir 1,5 reizes ?tr?ks par datora br?vpiek?uves atmi?u.

Virtu?l?s atmi?as izmanto?anu var optimiz?t, nodalot vietu starp vair?kiem diskiem un no?emot vietu no l?niem vai gr?ti piek??stamiem diskiem. Lai optimiz?tu virtu?l?s atmi?as vietu, sadaliet to starp p?c iesp?jas vair?kiem cietajiem diskiem. Atlasot diskus, iev?rojiet ??dus nor?d?jumus:
 • Centieties, lai lapo?anas fails neatrastos uz diska, kur? atrodas sist?mas faili.
 • Centieties nenovietot lapo?anas failu uz diska, kur? ir iztur?gs pret boj?jumiem, piem?ram, uz spogu?ota s?juma vai RAID-5 s?juma. Lapo?anas failiem nav nepiecie?ama iztur?ba pret boj?jumiem, un da?k?rt datoros, kas ir boj?jumnotur?gi, datu rakst??ana notiek l?ni, jo tie raksta datus vair?k?s viet?s.
 • Nenovietojiet vair?kus lapo?anas failus viena un t? pa?a fizisk? diska da??dos nodal?jumos.
K? manu?li main?t virtu?l?s atmi?as lapo?anas faila lielumu
Lai veiktu ?o proced?ru, jums j?piesak?s dator? k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam. Ja dators ir savienots ar t?klu, ?o proced?ru veikt var liegt ar? t?kla politikas iestat?jumi.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet sysdm.cpl.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un p?c tam opcij? Veiktsp?ja noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un p?c tam opcij? Virtu?l? atmi?a noklik??iniet uz Main?t.
 4. Opcij? Disks [s?juma eti?ete] noklik??iniet uz diska, kur? atrodas lapo?anas fails, ko v?laties main?t.
 5. Opcij? Lapo?anas faila lielums noklik??iniet uz Piel?gots lielums, lodzi?? S?kotn?jais lielums (MB) vai Maksim?lais lielums (MB) ierakstiet jauno lapo?anas faila lielumu megabaitos (MB) un noklik??iniet uz Iestat?t.
Lai redz?tu izmai?as, kas notiku?as, samazinot lapo?anas faila s?kotn?j? vai maksim?l? lieluma iestat?jumus, restart?jiet datoru. Palielinot lapo?anas faila lielumu, dators parasti nav j?p?rstart?.

Piez?mes.
 • Lai sist?ma Windows atlas?tu lab?ko lapo?anas faila lielumu, noklik??iniet uz Sist?mas p?rvald?ts lielums. Ieteicamais minim?lais lielums ir 1,5 reizes liel?ks par datora br?vpiek?uves atmi?u un maksim?lais lielums ir 3 reizes liel?ks par ?o r?d?t?ju. Piem?ram, ja datora br?vpiek?uves atmi?a ir 256 MB, minim?lais lielums ir 384 MB un maksim?lais lielums ir 1152 MB.
 • Lai nodro?in?tu lab?ko veiktsp?ju, s?kotn?jais lielums nedr?kst b?t maz?ks par minim?lo ieteicamo lielumu, kas ir nor?d?ts Kop?jais visu disku lapo?anas failu lielums. Ieteicamais lielums ir 1,5 reizes liel?ks par datora br?vpiek?uves atmi?u. Ieteicams atst?t lapo?anas faila ieteicamo lielumu. Tom?r varat to palielin?t, ja bie?i lietojat programmas, kas izmanto daudz atmi?as.
 • Lai dz?stu lapo?anas failu, iestatiet gan s?kotn?jo, gan maksim?lo lielumu uz nulli vai noklik??iniet uz Nav lapo?anas faila. Stingri ieteicams neveikt lapo?anas faila atsp?jo?anu vai dz??anu.
K? manu?li optimiz?t atmi?as izmanto?anu
Varat optimiz?t datora atmi?as izmanto?anu. Ja datoru lietojat galvenok?rt k? darbstaciju, nevis k? serveri, varat atv?l?t vair?k atmi?as programm?m. Programmas darbosies ?tr?k un sist?mas ke?atmi?as lielums paliks sist?mas Windows XP noklus?juma lielum?. Ja datoru lietojat galvenok?rt k? serveri vai lietojat programmas, kur?m ir nepiecie?ama liel?ka ke?atmi?a, varat atv?l?t papildu datora atmi?u liel?kai sist?mas ke?atmi?ai.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet sysdm.cpl.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un p?c tam opcij? Veiktsp?ja noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un p?c tam lietojiet k?du no ??m metod?m, kas ir nor?d?tas opcij? Atmi?as lietojums:
  • Ja lietojat datoru galvenok?rt k? darbstaciju, nevis k? serveri, noklik??iniet uz Programmas. ?? opcija pie??ir programm?m papildu atmi?u.
  • Ja datoru lietojat galvenok?rt k? serveri vai lietojat programmas, kur?m ir nepiecie?ama liel?ka ke?atmi?a, noklik??iniet uz Sist?mas ke?atmi?a.

K? manu?li main?t vizu?los efektus

Sist?ma Windows pied?v? vair?kas datora vizu?lo efektu iestat??anas opcijas Piem?ram, zem izv?ln?m var tikt r?d?tas ?nas. ?nas pie??ir izv?ln?m telpisku izskatu. Sist?mu Windows var konfigur?t, lai, p?rvietojot logu ekr?n?, b?tu redzams viss loga saturs. Lai padar?tu liel?ku tekstu viegl?k las?mu, var veikt ekr?na fontu apma?u nogludin??anu.

Sist?ma Windows pied?v? iesl?gt visus iestat?jumus (vislab?kajam izskatam) vai nevienu iestat?jumu (vislab?kajai datora veiktsp?jai). Varat atjaunot ar? s?kotn?jos iestat?jumus.

Lai main?tu vizu?los efektus, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet sysdm.cpl.
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Papildu un p?c tam opcij? Veiktsp?ja noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Vizu?lie efekti un lietojiet k?du no ??m metod?m:
  • Lai sist?ma Windows autom?tiski piel?gotu iestat?jumus vislab?kajai datora veiktsp?jai, noklik??iniet uz Piel?got vislab?kajai veiktsp?jai.
  • Lai sist?ma Windows autom?tiski piel?gotu iestat?jumus vislab?kajam datora izskatam, noklik??iniet uz Piel?got vislab?kajam izskatam.
  • Noklik??iniet uz Piel?got, un iez?m?jiet to vienumu izv?les r?ti?as, kurus v?laties iesl?gt. Not?riet to vienumu izv?les r?ti?as, kurus v?laties izsl?gt.

Glos?rijs

Fona programma ? fona programma ir programma, kas darbojas, kam?r lietot?js darbojas ar citu uzdevumu. Datora mikroprocesors pie??ir maz?k resursu fona programm?m nek? priek?pl?na programm?m.

Vides main?gais ? vides main?gais ir vides inform?cijas virkne, piem?ram, diska, ce?a vai faila nosaukums, kas ir saist?ts ar simbolisku nosaukumu, ko var lietot sist?ma Windows. Lai defin?tu vides main?gos, lietojiet vad?bas pane?a opciju sist?ma vai komandu uzvednes komandu Iestat?t.

Priek?pl?na programma ? priek?pl?na programma ir programma, kas darbojas akt?vaj? log? (pa?? virs?j? log? ar izgaismotu nosaukuma joslu). Priek?pl?na programma atsaucas uz lietot?ja dotaj?m komand?m.

Spogu?otais s?jums ? spogu?ots s?jums ir pret boj?jumiem notur?gs s?jums, kas dubulto datus divos fiziskos diskos. Spogu?otais s?jums nodro?ina datu redundanci, izmantojot divus identiskus s?jumus. ?os s?jumus sauc par spogu?iem. Tie dubl? s?jum? ietverto inform?ciju. Spogulis vienm?r ir novietots uz atsevi??a diska. Ja k?ds fiziskais disks saboj?jas, taj? eso?ie dati k??st nepieejami, bet sist?ma turpina darboties atliku?? diska spogul?. Spogu?otos s?jumus var veidot tikai dinamiskajos diskos.

nodal?jums Nodal?jums ir fizisk? diska da?a, kas darbojas k? fiziski nodal?ts disks. Lai p?c nodal?juma izveides taj? var?tu saglab?t datus, nodal?jums ir j?format? un tam ir j?pie??ir disks. Pamatdisku nodal?jumus sauc par pamats?jumiem. Pamats?jumi iek?auj prim?ros nodal?jumus un lo?iskos diskus. Dinamisko disku nodal?jumus sauc par dinamiskajiem s?jumiem. Dinamiskie s?jumi iek?auj vienk?r?os, sv?trotos, savienotos, spogu?otos un RAID-5 s?jumus.

RAID-5 s?jums ? RAID-5 s?jums ir pret boj?jumiem notur?gs s?jums, kur? dati un p?r?ba ir p?rtraukti sv?trota tr?s vai vair?kos fiziskajos diskos. P?r?ba ir apr??in?ts lielums, ko lieto, lai rekonstru?tu datus p?c boj?juma. Ja da?a no fizisk? diska tiek boj?ta, sist?ma Windows izmanto atliku?os datus un p?r?bu, lai atk?rtoti izveidotu datus, kuri atrad?s boj?taj? da??. RAID-5 s?jumus var veidot tikai dinamiskajos diskos, un RAID-5 s?jumus nevar spogu?ot vai papla?in?t.UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par lapo?anas faila p?rvieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307886 K? sist?m? Windows XP p?rvietot lapo?anas failu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 308417 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 10. augusts - P?rskat??ana: 3.10
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbacwsurvey kbnomt kbvirtualmem kbenv KB308417

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com