כיצד להגדיר, להציג, לשנות או להסיר הרשאות מיוחדות עבור קבצים ותיקיות במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 308419 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

ב-Microsoft Windows XP, הרשאות גישה מיוחדות הן קבוצות של הרשאות הניתנות להתאמה אישית. פירושו של דבר שבאפשרותך להחיל הרשאות גישה מיוחדות על קבצים או תיקיות הממוקמים באמצעי אחסון במערכת הקבצים NTFS. מאמר זה מתאר את אופן ההגדרה, ההצגה, השינוי או ההסרה של הרשאות מיוחדות עבור קבצים ותיקיות.

הרשאות עבור קבצים ותיקיות

הרשאות עבור תיקיות כוללות שליטה מלאה, שינוי, קריאה והפעלה, הצגת תוכן תיקיה, קריאה וכתיבה. כל אחת מההרשאות אלה מורכבת מקבוצה לוגית של הרשאות מיוחדות המפורטות ומוגדרות בסעיפים שלהלן.

הערה הנחת היסוד במאמר זה היא כי אתה משתמש במערכת Windows XP בתחום. כברירת מחדל, שיתוף קבצים פשוט מופעל במערכת Windows XP אם המחשב אינו מחובר לתחום. פירושו של דבר שהכרטיסיה אבטחה והאפשרויות המתקדמות עבור הרשאות אינן זמינות.

אם אינך מצורף לתחום וברצונך לראות את הכרטיסיה אבטחה, עיין בסעיף הגדרה, הצגה, שינוי או הסרה של הרשאות מיוחדות עבור קבצים ותיקיות במאמר זה.

לקבלת פרטים נוספים על אופן ההשבתה של 'שיתוף קבצים פשוט', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307874 כיצד לנטרל שיתוף קבצים פשוט ולהגדיר הרשאות בתיקייה משותפת במערכת Windows XP

פתרון בעיות

אם הכרטיסיה אבטחה לא זמינה ואין באפשרותך להגדיר הרשאות מיוחדות עבור משתמשים וקבוצות, ייתכן שמדובר בבעיות הבאות:
 • הקובץ או התיקיה שעליהם ברצונך להחיל הרשאות מיוחדות לא נמצאים בכונן NTFS. ניתן להגדיר הרשאות רק בכוננים המאותחלים לשימוש במערכת הקבצים NTFS.
 • שיתוף קבצים פשוט מופעל. כברירת מחדל, שיתוף קבצים פשוט מופעל.

הרשאות מיוחדות עבור קבצים ותיקיות

בטבלה שלהלן מפורטות ההרשאות המיוחדות עבור קבצים ותיקיות

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הרשאות מיוחדותשליטה מלאהשינויקריאה והפעלההצגת תוכן תיקיהקריאהכתיבה
העברת תיקיה/הפעלת קובץכןכןכןכןלאלא
פירוט תיקיות/קריאת נתוניםכןכןכןכןכןלא
קריאת תכונותכןכןכןכןכןלא
קריאת תכונות מורחבותכןכןכןכןכןלא
יצירת קבצים/כתיבת נתוניםכןכןלאלאלאכן
יצירת תיקיות/צירוף נתוניםכןכןלאלאלאכן
כתיבת תכונותכןכןלאלאלאכן
כתיבת תכונות מורחבותכןכןלאלאלאכן
מחיקת תיקיות משנה וקבציםכןלאלאלאלאלא
מחיקהכןכןלאלאלאלא
קריאת הרשאותכןכןכןכןכןכן
שינוי הרשאותכןלאלאלאלאלא
קבלת בעלותכןלאלאלאלאלא
סינכרוןכןכןכןכןכןכן


חשוב: באפשרותם של קבוצות או משתמשים בעלי שליטה מלאה על תיקיה למחוק כל קובץ בתיקיה זו ללא תלות בהרשאות המגנות על הקובץ.

שים לב למרות שלכאורה ההרשאות המיוחדות של הרשאות התיקיה הצגת תוכן תיקיה וקריאה והפעלה זהות, הרשאות אלה עוברות בירושה באופן שונה. הצגת תוכן תיקיה עוברת בירושה לתיקיות אבל לא לקבצים ומופיעה רק בעת ההצגה של הרשאות תיקיה. קריאה והפעלה עוברת בירושה הן לקבצים והן לתיקיות ותמיד מוצגת בעת ההצגה של הרשאות קבצים או תיקיות.

שים לב ב-Windows XP Professional, הקבוצה כולם לא כוללת את הקבוצה כניסה אנונימית.

ההרשאות המיוחדות המוגדרות

באפשרותך להגדיר אחדות מההרשאות המיוחדות שלהלן עבור קבצים ותיקיות או את כולן.

העברת תיקיה/הפעלת קובץ

עבור תיקיות: ההרשאה העברת תיקיה חלה על תיקיות בלבד. הרשאה זו מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לעבור בין תיקיות כדי להגיע לקבצים או תיקיות אחרים, אפילו אם למשתמש אין הרשאות לתיקיות ביניהן הוא עובר. ההרשאה העברת תיקיה נכנסת לתוקף רק כשלקבוצה או למשתמש לא הוענקה הרשאת המשתמש Bypass Traverse Checking (עקיפת בדיקת מעבר). הרשאת המשתמש Bypass Traverse Checking (עקיפת בדיקת מעבר) בודקת את הרשאות המשתמש ביישום snap-in 'מדיניות קבוצתית'. כברירת מחדל, מוענקת לקבוצה כולם הרשאת המשתמש Bypass Traverse Checking (עקיפת בדיקת מעבר).

עבור קבצים: ההרשאה הפעלת קובץ מאפשרת או מונעת גישה לקבצי תוכניות במהלך פעולתם.

אם תגדיר את ההרשאה העברת תיקיה עבור תיקיה, ההרשאה הפעלת קובץ לא תוגדר באופן אוטומטי עבור כל הקבצים בתיקיה זו.

פירוט תיקיות/קריאת נתונים

ההרשאה פירוט תיקיות מאפשרת למשתמש או מונע ממנו להציג שמות קבצים ושמות תיקיות משנה בתיקיה. ההרשאה פירוט תיקיות חלה על תיקיות בלבד ומשפיעה רק על תוכן התיקיה בה מדובר. הרשאה זו אינה מושפעת אם התיקיה שעבורה מוגדרת ההרשאה נמצאת ברשימת התיקיות.

ההרשאה קריאת נתונים חלה על קבצים בלבד ומאפשרת למשתמש או מונעת ממנו להציג נתונים בקבצים.

קריאת תכונות

ההרשאה קריאת תכונות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו להציג את התכונות של קובץ או תיקיה, לדוגמה התכונה 'לקריאה-בלבד' ותכונות מוסתרות. התכונות מוגדרות על ידי NTFS.

קריאת תכונות מורחבות

ההרשאה קריאת תכונות מורחבות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו להציג את התכונות המורחבות של קובץ או תיקיה. תכונות מורחבות מוגדרות על ידי תוכניות והן עשויות להשתנות בהתאם לתוכנית.

יצירת קבצים/כתיבת נתונים

ההרשאה יצירת קבצים חלה על תיקיות בלבד ומאפשרת למשתמש או מונעת ממנו ליצור קבצים בתיקיה.

ההרשאה כתיבת נתונים חלה על קבצים בלבד ומאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לבצע שינויים בקובץ ולהחליף תוכן קיים בעזרת NTFS.

יצירת תיקיות/צירוף נתונים

ההרשאה יצירת תיקיות חלה על תיקיות בלבד ומאפשרת למשתמש או מונעת ממנו ליצור תיקיות בתיקיה.

ההרשאה צירוף נתונים חלה על קבצים בלבד ומאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לבצע שינויים בסוף הקובץ אך לא לשנות, למחוק או להחליף נתונים קיימים.

כתיבת תכונות

ההרשאה כתיבת תכונות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לשנות את התכונות של קובץ או תיקיה, לדוגמה התכונות לקריאה-בלבד או מוסתר. התכונות מוגדרות על ידי NTFS.

ההרשאה כתיבת תכונות אין פירושה שבאפשרותך ליצור או למחוק קבצים או תיקיות. הרשאה זו כוללת אך ורק את ההרשאה לבצע שינויים בתכונות של קובץ או תיקיה. כדי לאפשר או למנוע פעולות יצירה או מחיקה, ראה יצירת קבצים/כתיבת נתונים, יצירת תיקיות/צירוף נתונים, מחיקת תיקיות משנה וקבצים וכן מחיקה.

כתיבת תכונות מורחבות

ההרשאה כתיבת תכונות מורחבות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לשנות את התכונות המורחבות של קובץ או תיקיה. תכונות מורחבות מוגדרות על ידי תוכניות ועשויות להשתנות בהתאם לתוכנית.

ההרשאה כתיבת תכונות מורחבות אין פירושה שבאפשרותו של המשתמש ליצור או למחוק קבצים או תיקיות. ההרשאה כוללת אך ורק את ההרשאה לבצע שינויים בתכונות של קובץ או תיקיה. על מנת לאפשר או למנוע פעולות יצירה או מחיקה, עיין בסעיפים יצירת קבצים/כתיבת נתונים, יצירת תיקיות/צירוף נתונים, מחיקת תיקיות משנה וקבצים וכן מחיקה במאמר זה.

מחיקת תיקיות משנה וקבצים

ההרשאה מחיקת תיקיות משנה וקבצים חלה על תיקיות בלבד ומאפשרת למשתמש או מונעת ממנו למחוק תיקיות משנה וקבצים, אפילו אם לא הוענקה לו הרשאת מחיקה עבור תיקיית המשנה או הקובץ.

מחיקה

ההרשאה מחיקה מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו למחוק את הקובץ או התיקיה. אם אין לך הרשאת מחיקה עבור קובץ או תיקיה, באפשרותך למחוק את הקובץ או התיקיה אם הוענקו לך הרשאות מחיקת תיקיות משנה וקבצים עבור תיקיית האב.

קריאת הרשאות

ההרשאה קריאת הרשאות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לקרוא הרשאות של הקובץ או התיקיה, לדוגמה שליטה מלאה, קריאה וכתיבה.

שינוי הרשאות

ההרשאה שינוי הרשאות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לשנות הרשאות של הקובץ או התיקיה, לדוגמה שליטה מלאה, קריאה וכתיבה.

קבלת בעלות

ההרשאה קבלת בעלות מאפשרת למשתמש או מונעת ממנו לקבל בעלות על הקובץ או התיקיה. באפשרותו של הבעלים של הקובץ או התיקיה לשנות את ההרשאות עבורה, ללא תלות בהרשאות הקיימות המגנות על הקובץ או התיקיה.

סינכרון

ההרשאה סינכרון מאפשרת להליכי משנה שונים או מונעת מהם להמתין למזהה הייחודי עד שהקובץ או התיקיה יסתנכרנו עם הליך משנה אחר להעביר איתות. הרשאה זו חלה על תוכניות מרובות הליכי משנה ומרובות תהליכים בלבד.

הגדרה, הצגה, שינוי או הסרה של הרשאות מיוחדות עבור קבצים ותיקיות

על מנת להגדיר, להציג, לשנות או להסיר הרשאות מיוחדות עבור קבצים ותיקיות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן אתר את הקובץ או התיקיה שבהם ברצונך להגדיר הרשאות מיוחדות.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ או התיקיה, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה Security (אבטחה).
 3. לחץ על Advanced (מתקדם) ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • על מנת להגדיר הרשאות מיוחדות עבור קבוצה או משתמש נוספים, לחץ על Add (הוספה) ולאחר מכן הקלד את שם המשתמש או הקבוצה בתיבה Name (שם) ולחץ על אישור.
  • כדי להציג או לשנות הרשאות מיוחדות של קבוצה או משתמש קיימים, לחץ על שם הקבוצה או המשתמש ולאחר מכן לחץ על Edit (עריכה).
  • כדי להסיר הרשאות מיוחדות של קבוצה או משתמש קיימים, לחץ על שם הקבוצה או המשתמש ולאחר מכן לחץ על Remove (הסר). אם הלחצן Remove (הסר) לא זמין, נקה את תיבת הסימון קבל מאובייקט אב את ערכי ההרשאות החלים על אובייקטי צאצא. כלול ערכים אלה יחד עם הערכים המוגדרים במפורש כאן., לחץ על Remove (הסר) ולאחר מכן דלג על שלבים 4 ו-5.
 4. בתיבה Permissions (הרשאות), סמן או נקה את הסימון בתיבות הסימון Allow (אפשר) או Deny (מנע) המתאימות.
 5. בתיבה Apply onto (החל על:), לחץ על התיקיות או תיקיות המשנה שעליהן ברצונך להחיל את ההרשאות.
 6. על מנת להגדיר את תצורת האבטחה כך שתיקיות משנה וקבצים לא יירשו הרשאות אלה, נקה את תיבת הסימון החל הרשאות אלה על אובייקטים ו/או גורמים מכילים בגורם מכיל זה בלבד.
 7. לחץ פעמיים על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור בתיבה הגדרות אבטחה מתקדמות עבור FolderName, כאשר FolderName הוא שם התיקיה.
שים לב: באפשרותך לסמן את תיבת הסימון קבל מאובייקט אב את ערכי ההרשאות החלים על אובייקטי צאצא. כלול ערכים אלה יחד עם הערכים המוגדרים במפורש כאן. לכן, כל ערכי ההרשאות של כל תיקיות המשנה והקבצים יאופסו להרשאות זהות לאלה של אובייקט האב. אם תעשה זאת, אחרי שתלחץ על Apply (החל) או על אישור, לא תהיה לך אפשרות לבטל פעולה זו באמצעות ניקוי תיבות הסימון.

חשוב: אם אינך מצורף לתחום וברצונך להציג את הכרטיסיה אבטחה:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה.
 2. לחץ על מראה וערכות נושא ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקיה.
 3. לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) בתיבה הגדרות מתקדמות.
הערות:
 • הקבוצה כולם לא כוללת את ההרשאה כניסה אנונימית ב-Windows XP.
 • אם תסמן את תיבת הסימון קבל מאובייקט אב את ערכי ההרשאות החלים על אובייקטי צאצא. כלול ערכים אלה יחד עם הערכים המוגדרים במפורש כאן, יירשו הקובץ או התיקיה את ערכי ההרשאות מאובייקט האב.
 • ניתן להגדיר הרשאות רק בכוננים המאותחלים לשימוש במערכת הקבצים NTFS.
 • אם תיבות הסימון בתיבה Permissions (הרשאות) אינן זמינות, ההרשאות עוברות בירושה מתיקיית האב.
 • כדי לשנות הרשאות, עליך להיות הבעלים או לקבל מהבעלים הרשאה לשנות הרשאות.
 • קבוצות או משתמשים בעלי הרשאות שליטה מלאה עבור תיקיה יכולים למחוק קבצים ותיקיות משנה באותה תיקיה, ללא קשר להרשאות המגנות על הקבצים ותיקיות המשנה.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על הרשאות קבצים והרשאות תיקיות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308418 כיצד להגדיר, להציג, לשנות או להסיר הרשאות קבצים והרשאות תיקיות

מאפיינים

Article ID: 308419 - Last Review: יום חמישי 28 יוני 2007 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbfile KB308419

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com