Straipsnio ID: 308421 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip perimti nuosavyb?n rinkmen? ar aplank?, kurio prieiga jums buvo u?drausta.

Jei jums reikia prieiti prie rinkmenos ar aplanko, prie kurio j?s neturite prieigos, jums reikia ?i? rinkmen? ar aplank? perimti nuosavyb?n. Kad gautum?te prieig?, tai darydami j?s pakei?iate saugos leidimus.DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip perimti nuosavyb?n aplank?

Pastaba: j?s turite ?eiti ? kompiuter? kaip administratoriaus kredencialus turintis abonentas. Jei naudojate Microsoft Windows XP Home Edition, turite paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu ir tada, kad tur?tum?te prieig? prie skirtuko Sauga, ?eiti kaip administratoriaus teises turintis abonentas.

Jei naudojate Windows XP Professional, turite i?jungti paprast? bendr? rinkmen? naudojim?. Pagal numatyt?j? nustatym? Windows XP Professional naudoja paprast? bendr? rinkmen? naudojim?, kai sistema neprijungta prie domeno.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307874 Kaip i?jungti paprast? bendr? naudojim? ir nustatyti leidim? Windows XP sistemoje naudoti bendrai naudojam? aplank?
Nor?dami nuosavyb?n perimti aplank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite aplank?, kur? norite perimti nuosavyb?n, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada saugos prane?ime (jei jis pasirodo) spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite Papildoma, tada spustel?kite skirtuk? Savininkas.
 4. Sara?e Vardas spustel?kite savo vartotojo vard?, o jei esate ??j?s kaip administratorius, spustel?kite Administratorius arba spustel?kite grup? Administratoriai. Jei norite perimti nuosavyb?n ?io aplanko turin?, pa?ym?kite ?ym?s langel? Keisti antrini? konteineri? ir objekt? savinink?.
 5. Spustel?kite Gerai ir tada spustel?kite Taip, jei gausite tok? prane?im?:
  J?s neturite leidimo skaityti katalogo aplanko vardas turinio. Ar norite vietoje esam? teisi? katalogui suteikti visas teises?

  Visos teis?s bus pakeistos jums paspaudus mygtuk? Taip.
  Pastaba: aplanko pavadinimas yra vardas aplanko, kur? norite perimti nuosavyb?n.
 6. Spustel?kite Gerai ir i? naujo pritaikykite teise ir saugos parametrus, kuriuos nor?tum?te taikyti aplankui ir jo turiniui.

Kaip perimti nuosavyb?n rinkmen?

Pastaba: j?s turite ?eiti ? kompiuter? kaip administratoriaus kredencialus turintis abonentas.

Nor?dami nuosavyb?n perimti rinkmen?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite rinkmen?, kuri? norite perimti nuosavyb?n, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada saugos prane?ime (jei jis pasirodo) spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite Papildoma, tada spustel?kite skirtuk? Savininkas.
 4. S?ra?e Vardas spustel?kite Administratorius arba grup? Administratoriai ir tada spustel?kite Gerai.

  Dabar rinkmena priklauso administratoriui arba administratori? grupei. Nor?dami pakeisti ?iame aplanke esan?i? rinkmen? ir aplank? teises, gr??kite prie 5 veiksmo.
 5. Spustel?kite Prid?ti.
 6. S?ra?e ?veskite objekt?, kuriuos norite pasirinkti, pavadinimus (pavyzd?iai) ?veskite vartotojo ar grup?s abonent?, kuriam norite suteikti prieig? prie rinkmenos. Pavyzd?iui, ?ra?ykite Administratorius.
 7. Spustel?kite Gerai.
 8. S?ra?e Grup?s ar vartotoj? vardai spustel?kite norim? abonent? ir tada pa?ym?kite teisi?, kurias norite priskirti tam vartotojui, ?ym?s langelius.
 9. Baig? priskirti teises, spustel?kite Gerai.


NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie rinkmenos ir aplanko teises, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
161275 Rinkmen? ir aplank? saugos s?veika NTFS tomuose (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 308421 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 2.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kbhowto kbhowtomaster KB308421

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com