Raksta ID: 308421 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? ieg?t faila vai mapes ?pa?umties?bas, ja piek?uve ir liegta.

Ja j?piek??st k?dam failam vai mapei, attiec?b? uz kuru jums nav piek?uves ties?bu, ir j?ieg?st ?? faila vai mapes ?pa?umties?bas. To veicot, tiek nomain?tas dro??bas at?aujas, lai ieg?tu piek?uvi.PAPILDINDORM?CIJA

K? ieg?t mapes ?pa?umties?bas

Piez?me Jums j?piesak?s dator? ar kontu, kam ir administratora ties?bas. Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Microsoft Windows XP Home Edition, dators j?palai? dro?aj? re??m? un p?c tam j?piesak?s ar kontu, kam ir administratora ties?bas, lai piek??tu cilnei Dro??ba .

Ja izmantojat Windows XP Professional, j?atsp?jo vienk?r?? failu koplieto?ana. Windows XP Professional p?c noklus?juma izmanto vienk?r?o failu koplieto?anu, ja nav pievienota dom?nam.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
307874 K? sist?m? Windows XP atsp?jot vienk?r?o koplieto?anu un iestat?t at?aujas koplietojam? map?
Lai ieg?tu mapes ?pa?umties?bas, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes, attiec?b? uz kuru v?laties ieg?t ?pa?umties?bas, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba un p?c tam dro??bas zi?ojum? (ja t?ds par?d?s) noklik??iniet uz Labi.
 3. Noklik??iniet uz Papildu un p?c tam uz cilnes ?pa?nieks.
 4. Sarakst? V?rdi noklik??iniet uz sava lietot?jv?rda vai uz Administrators, ja esat pieteicies k? administrators, vai ar? noklik??iniet uz grupas Administratori. Ja v?laties ieg?t ??s mapes satura ?pa?umties?bas, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Aizst?t apak?konteineru un objektu ?pa?nieku.
 5. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam uz J?, ja sa?emat ??du zi?ojumu:
  Jums nav at?aujas las?t direktorija mapes nosaukumssaturu. Vai v?laties aizst?t direktorija at?aujas ar at?auj?m, kas pie??ir piln?gu kontroli?

  Noklik??inot uz J?, tiks aizst?tas visas at?aujas.
  Piez?me mapes nosaukums ir t?s mapes nosaukums, attiec?b? uz kuru v?laties ieg?t ?pa?umties?bas.
 6. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam atk?rtoti nosakiet at?aujas un dro??bas iestat?jumus, ko v?laties izmantot attiec?b? uz ?o mapi un t?s saturu.

K? ieg?t faila ?pa?umties?bas

Piez?me Jums j?piesak?s dator? ar kontu, kam ir administratora ties?bas.

Lai ieg?tu faila ?pa?umties?bas, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes, attiec?b? uz kuru v?laties ieg?t ?pa?umties?bas, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba un p?c tam dro??bas zi?ojum? (ja t?ds par?d?s) noklik??iniet uz Labi.
 3. Noklik??iniet uz Papildu un p?c tam uz cilnes ?pa?nieks.
 4. Sarakst? V?rdi noklik??iniet uz Administrators vai uz grupas Administratori un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Tagad fails ir administratora vai administratoru grupas ?pa?ums. Lai main?tu ??s mapes failu un apak?mapju at?aujas, p?rejiet pie 5. darb?bas.
 5. Noklik??iniet uz Pievienot.
 6. Sarakst? Objektu nosaukumu ievad??ana, lai atlas?tu (piem?ri) ierakstiet t? lietot?ja vai grupas kontu, kam v?laties pie??irt piek?uvi ?im failam. Piem?ram, ierakstiet Administrators.
 7. Noklik??iniet uz Labi.
 8. Sarakst? Grupu vai lietot?ju v?rdi noklik??iniet uz vajadz?g? konta un p?c tam atz?m?jiet to at?auju izv?les r?ti?as, kuras v?laties pie??irt ?im lietot?jam.
 9. Kad at?auju pie??ir?ana ir pabeigta, noklik??iniet uz Labi.


UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par failu un mapju at?auj?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
161275 Failu un mapju dro??bas mijiedarb?ba ar NTFS s?jumiem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 308421 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 19. marts - P?rskat??ana: 2.6
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbhowto kbhowtomaster KB308421

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com