Jak korzystać z narzędzi zarządzania komputerem w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308423 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak korzystać z narzędzi zarządzania komputerem w systemie Windows XP.

Zarządzanie komputerem — przegląd

Narzędzia zarządzania komputerem to zbiór narzędzi administracyjnych systemu Windows, które można wykorzystywać do zarządzania lokalnym lub zdalnym komputerem. Narzędzia te są zebrane w jednej konsoli, która ułatwia przeglądanie właściwości administracyjnych i upraszcza dostęp do narzędzi niezbędnych do wykonywania zadań zarządzania komputerem.

Konsola Zarządzanie komputerem

Konsola Zarządzanie komputerem składa się z okna podzielonego na dwa okienka. Lewe okienko zawiera drzewo konsoli; prawe okienko zawiera szczegóły. Po kliknięciu elementu drzewa konsoli informacja o tym elemencie jest wyświetlana w okienku szczegółów. Wyświetlone informacje dotyczą wybranego elementu.

Narzędzia administracyjne w konsoli Zarządzanie komputerem są zgrupowane w trzy kategorie na drzewie konsoli:
 • Narzędzia systemowe
 • Magazyn
 • Usługi i aplikacje


Każda kategoria zwiera kilka narzędzi lub usług.

Narzędzia systemowe

 • Podgląd zdarzeń

  Narzędzie podglądu zdarzeń służy do przeglądania zdarzeń zapisanych w dziennikach aplikacji, zabezpieczeń i systemu oraz do zarządzania tymi zdarzeniami. Dzienniki mogą być monitorowane w celu śledzenia zdarzeń zabezpieczeń oraz w celu identyfikacji możliwych problemów z oprogramowaniem, sprzętem i systemem operacyjnym.
 • Foldery udostępnione

  Narzędzie Foldery udostępnione służy do przeglądania używanych na komputerze połączeń i zasobów. Można z jego pomocą tworzyć i przeglądać udziały i zarządzać nimi, przeglądać otwarte pliki i sesje oraz rozłączać sesje.
 • Użytkownicy i grupy lokalne

  Narzędzie Użytkownicy i grupy lokalne służy do tworzenia kont użytkowników lokalnych i grup oraz zarządzania nimi. Użytkownicy i grupy lokalne są dostępne tylko w systemie Windows XP Professional.
 • Dzienniki wydajności i alerty

  Narzędzie Dzienniki wydajności i alerty służy do konfigurowania dzienników wydajności i alertów w celu monitorowania i zbierania danych o wydajności komputera.
 • Menedżer urządzeń

  Narzędzie Menedżer urządzeń służy do przeglądania urządzeń sprzętowych zainstalowanych w komputerze, aktualizacji sterowników urządzeń, modyfikacji ustawień sprzętowych i rozwiązywania problemów w przypadku konfliktów urządzeń.

Magazyn

 • Magazyn wymienny

  Narzędzie Magazyn wymienny służy do śledzenia nośników wymiennych i zarządzania bibliotekami lub systemami magazynowania danych służącymi do ich przechowywania.
 • Defragmentator dysków

  Narzędzie Defragmentator dysków służy do analizy i defragmentacji woluminów na dyskach twardych.
 • Zarządzanie dyskami

  Narzędzie Zarządzanie dyskami służy do wykonywania zadań związanych z dyskami, takich jak konwersja dysków lub tworzenie i formatowanie woluminów. Zarządzanie dyskami pomaga zarządzać dyskami twardymi i zawartymi na nich partycjami lub woluminami.

Usługi i aplikacje

 • Usługi

  Narzędzie Usługi służy do zarządzania usługami na komputerze lokalnym i komputerach zdalnych. Usługę można uruchomić, zatrzymać, wstrzymać, wznowić lub wyłączyć.
 • Sterowanie usługą WMI

  Narzędzie Sterowanie usługą WMI służy do zarządzania usługą Instrumentacja zarządzania Windows (Windows Management Instrumentation — WMI).
 • Usługa indeksowania

  Narzędzie Usługa indeksowania służy do zarządzania usługą indeksowania oraz do tworzenia i konfigurowania dodatkowych katalogów do przechowywania informacji indeksowych.
UWAGA: Rzeczywisty zestaw narzędzi i usług dostępnych w konsoli Zarządzanie komputerem zależy od usług, które są zainstalowane na komputerze-hoście.

Jak korzystać z narzędzi zarządzania komputerem na komputerze lokalnym

UWAGA: Aby móc przeglądać i modyfikować większość właściwości i wykonywać większość zadań związanych z zarządzaniem komputerem, użytkownik musi być zalogowany jako Administrator lub należeć do grupy Administratorzy.

Aby uruchomić i korzystać z narzędzi zarządzania komputerem na komputerze lokalnym:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.

  Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie komputerem dla komputera lokalnego. W korzeniu drzewa konsoli jest wyświetlony tekst „Zarządzanie komputerem (lokalne)”.
 2. Aby przeglądać narzędzia i usługi w poszczególnych kontenerach, w drzewie konsoli rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, Magazyn lub Usługi i aplikacje.
 3. Kliknij żądany element (na przykład Podgląd zdarzeń), aby wybrać narzędzie, a następnie przeglądać związane z nim informacje.

Jak korzystać z narzędzi zarządzania komputerem na komputerze zdalnym

UWAGA: Aby móc przeglądać i modyfikować większość właściwości i wykonywać większość zadań związanych z zarządzaniem komputerem, użytkownik musi być zalogowany jako Administrator lub należeć do grupy Administratorzy.

Aby połączyć się i korzystać z narzędzi zarządzania komputerem na komputerze zdalnym:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.
 3. Kliknij opcję Inny komputer, a następnie wpisz nazwę komputera, którym chcesz zdalnie zarządzać, albo kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować ten komputer. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna Zarządzanie komputerem. Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie komputerem komputera zdalnego. W korzeniu drzewa konsoli jest wyświetlona nazwa komputera zdalnego.
 4. Aby przeglądać narzędzia i usługi w poszczególnych kontenerach, w drzewie konsoli rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, Magazyn lub Usługi i aplikacje.
 5. Kliknij żądany element (na przykład Podgląd zdarzeń), aby wybrać narzędzie, a następnie przeglądać związane z nim informacje.

Jak korzystać z Pomocy przy zarządzaniu komputerem

Aby skorzystać z Pomocy dla okna Zarządzanie komputerem albo skorzystać z plików Pomocy dla poszczególnych narzędzi administracyjnych zawartych w konsoli zarządzania komputerem:
 1. Uruchom konsolę Zarządzanie komputerem.
 2. Wykonaj dowolny z następujących kroków:
  • W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy żądany element (na przykład Zarządzanie komputerem lub Menedżer urządzeń), a następnie kliknij polecenie Pomoc.
  • W drzewie konsoli kliknij element (na przykład Menedżer urządzeń lub Zarządzanie komputerem), a następnie kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Zarządzanie komputerem, zobacz Pomoc do tego programu. (W oknie Zarządzanie komputerem kliknij węzeł Zarządzanie komputerem, a następnie kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z narzędzi administracyjnych w oknie Zarządzanie komputerem, zobacz plik Pomocy dla danego elementu. (W oknie Zarządzanie komputerem kliknij element drzewa konsoli, a następnie kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak korzystać z narzędzia Podgląd zdarzeń, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308427 JAK: Wyświetlanie dzienników zdarzeń i zarządzanie nimi w Podglądzie zdarzeń


Właściwości

Numer ID artykułu: 308423 - Ostatnia weryfikacja: 1 grudnia 2007 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB308423

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com