Làm th? nào đ? qu?n l? máy tính s? d?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308423 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng công c? qu?n l? máy tính trong Microsoft Windows XP.

Máy tính qu?n l? t?ng quan

Qu?n l? máy tính là m?t t?p h?p các công c? qu?n tr? Windows mà b?n có th? s? d?ng đ? qu?n l? m?t đ?a phương ho?c t? xa máy tính. Các công c? đư?c t? ch?c thành m?t giao di?n đi?u khi?n đơn, mà làm cho nó d? dàng đ? xem hành chính thu?c tính và truy c?p vào các công c? c?n thi?t đ? th?c hi?n tác v? qu?n l? máy tính c?a b?n.

Bàn đi?u khi?n qu?n l? máy tính

Bàn đi?u khi?n qu?n l? máy tính bao g?m m?t c?a s? đư?c chia thành hai t?m. Ngăn trái có giao di?n đi?u khi?n cây; c?a s? bên ph?i ch?a thông tin chi ti?t. Khi b?n ch?n m?t kho?n m?c trong giao di?n đi?u khi?n cây, thông tin v? m?c đó đư?c hi?n th? trong ngăn chi ti?t. Thông tin s? đư?c hi?n th? là c? th? cho các m?c mà b?n ch?n.

Công c? qu?n tr? qu?n l? máy tính đư?c nhóm l?i thành ba lo?i sau đây trong giao di?n đi?u khi?n cây:
 • Công c? h? th?ng
 • Lưu tr?
 • D?ch v? và ?ng d?ng


M?i lo?i bao g?m m?t s? công c? ho?c d?ch v?.

Công c? h? th?ng

 • Xem s? ki?n

  S? d?ng công c? xem s? ki?n đ? qu?n l? và xem các s? ki?n đư?c ghi l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng, an ninh và h? th?ng. B?n có th? theo d?i các b?n ghi đ? theo d?i các s? ki?n an ninh và đ? xác đ?nh có th? ph?n m?m, ph?n c?ng, và các v?n đ? h? th?ng.
 • C?p chia s?

  S? d?ng công c? chia s? thư m?c đ? xem các k?t n?i và tài nguyên s? d?ng trên máy tính. B?n có th? t?o ra, xem, và qu?n l? các chia s?, xem t?p đang m? và bu?i, và đóng t?p và ng?t k?t n?i phiên làm vi?c.
 • Nhóm và ngư?i dùng c?c b?

  S? d?ng công c? ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm đ? t?o và qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm c?a b?n. Nhóm và ngư?i dùng c?c b? có s?n ch? trong Windows XP Professional.
 • Nh?t k? hi?u su?t và thông báo

  S? d?ng Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo công c? đ? c?u h?nh hi?u năng các b?n ghi và báo hi?u giám sát và thu th?p d? li?u v? hi?u su?t máy tính c?a b?n.
 • Qu?n l? thi?t b?

  Qu?n l? thi?t b? s? d?ng đ? xem các thi?t b? ph?n c?ng cài đ?t trong máy tính c?a b?n, C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, s?a đ?i thi?t đ?t ph?n c?ng và g? r?i các thi?t b? xung đ?t.

Lưu tr?

 • B? lưu tr?

  S? d?ng công c? lưu tr? di đ?ng đ? theo d?i các phương ti?n lưu tr? di đ?ng c?a b?n và qu?n l? thư vi?n, ho?c các h? th?ng lưu tr? d? li?u, có ch?a chúng.
 • Tr?nh D?n li?n đ?a

  S? d?ng công c? d?n li?n đ?a đ? phân tích và ch?ng phân m?nh kh?i lư?ng trên đ?a c?ng c?a b?n.
 • Qu?n l? đ?a

  S? d?ng công c? qu?n l? đ?a đ? th?c hi?n tác v? liên quan đ?n đ?a như chuy?n đ?i đ?a ho?c t?o và đ?nh d?ng t?p. Qu?n l? đ?a s? giúp b?n qu?n l? đ?a c?ng c?a b?n, và phân vùng hay kh?i tin chúng ch?a.

D?ch v? và ?ng d?ng

 • D?ch v?

  S? d?ng d?ch v? đ? qu?n l? các d?ch v? trên máy tính đ?a phương và t? xa. B?n có th? b?t đ?u, d?ng l?i, t?m d?ng, ti?p t?c ho?c vô hi?u hóa m?t d?ch v?.
 • Đi?u khi?n WMI

  S? d?ng đi?u khi?n WMI đ? c?u h?nh và qu?n l? d?ch v? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI).
 • D?ch v? ch? m?c

  S? d?ng d?ch v? ch? m?c đ? qu?n l? các d?ch v? ch? m?c, và đ? t?o và đ?t c?u h?nh b? sung catalog đ? lưu tr? thông tin ch? s?.
LƯU ?: T?p th?c t? các công c? và d?ch v? đư?c li?t kê trong qu?n l? máy tính ph? thu?c vào các d?ch v? đư?c cài đ?t trên máy ch?.

Làm th? nào đ? qu?n l? máy tính s? d?ng trên máy tính đ?a phương

LƯU ?: B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên xem và s?a đ?i ph?n l?n thu?c tính và th?c hi?n h?u h?t máy tính qu?n l? tác v?.

Đ? b?t đ?u và s? d?ng máy tính qu?n l? trên máy tính c?c b?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.

  C?a s? qu?n l? máy tính cho máy tính c?c b? s? đư?c hi?n th?. "Computer Management (Local)" s? đư?c hi?n th? ? g?c cây giao di?n đi?u khi?n.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Công c? h? th?ng, Lưu tr?, ho?c D?ch v? và ?ng d?ng đ? xem các công c? và d?ch v? trong m?i ngư?i trong các thùng ch?a.
 3. B?m vào kho?n m?c mà b?n mu?n (ví d?, Xem s? ki?n) đ? s? d?ng công c?, và sau đó xem các thông tin đư?c liên k?t v?i nó.

Làm th? nào đ? qu?n l? s? d?ng máy tính trên m?t máy tính t? xa

LƯU ?: B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? xem và s?a đ?i ph?n l?n thu?c tính và th?c hi?n h?u h?t máy tính qu?n l? tác v?.

Đ? k?t n?i và s? d?ng qu?n l? máy tính trên m?t máy tính khác:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i Qu?n l? máy tính (Local), sau đó b?m K?t n?i t?i máy tính khác.
 3. Nh?p vào M?t máy tính khác, r?i g? tên c?a máy tính mà b?n mu?n qu?n l? t? xa ho?c b?m Tr?nh duy?t đ?nh v? máy tính. Nh?p vào Ok sau đó b?m Ok quay tr? l?i c?a s? qu?n l? máy tính. C?a s? qu?n l? máy tính c?a máy tính t? xa s? đư?c hi?n th?. Tên máy tính t? xa s? đư?c hi?n th? ? g?c cây giao di?n đi?u khi?n.
 4. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Công c? h? th?ng, Lưu tr?, ho?c D?ch v? và ?ng d?ng đ? xem các công c? và d?ch v? trong m?i ngư?i trong các thùng ch?a.
 5. B?m vào kho?n m?c mà b?n mu?n (ví d?, Xem s? ki?n) đ? s? d?ng công c?, và sau đó xem các thông tin đư?c liên k?t v?i nó.

Làm th? nào đ? s? d?ng tr? giúp trong qu?n l? máy tính

S? d?ng máy tính qu?n l? giúp ho?c s? d?ng các t?p tin tr? giúp cho b?t k? cá nhân công c? qu?n tr? đư?c ch?a trong qu?n l? máy tính:
 1. B?t đ?u qu?n l? máy tính.
 2. S? d?ng m?t trong các bư?c sau:
  • Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c mà b?n mu?n (ví d?, Qu?n l? máy tính ho?c Qu?n l? thi?t b?), sau đó b?m Tr? giúp.
  • B?m vào kho?n m?c trong giao di?n đi?u khi?n cây (ví d?, Qu?n l? thi?t b? ho?c Qu?n l? máy tính), sau đó b?m Tr? giúp trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng qu?n l? máy tính, xem tr? giúp qu?n l? máy tính. (Trong c?a s? qu?n l? máy tính, b?m Qu?n l? máy tính, sau đó b?m Tr? giúp trên các Hành đ?ng đơn.)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng b?t k? công c? qu?n tr? qu?n l? máy tính, xem t?p tin tr? giúp cho các m?c riêng l?. (Trong c?a s? qu?n l? máy tính, b?m vào kho?n m?c trong cây giao di?n đi?u khi?n và b?m Tr? giúp trên các Hành đ?ng tr?nh đơn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng tr?nh xem s? ki?n, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308427 Làm th? nào đ? xem và qu?n l? s? ki?n đăng nh?p xem s? ki?n


Thu?c tính

ID c?a bài: 308423 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308423 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308423

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com