Article ID: 308427 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להשתמש במציג האירועים כדי להציג יומני אירועים ולנהל אותם במערכת Microsoft Windows XP.

מידע נוסף

מציג האירועים

במערכת Windows XP, אירוע הוא כל התרחשות בעלת משמעות במערכת או בתוכנית המצריכה יידוע של המשתמשים או הוספת ערך ליומן האירועים. השירות Event Log רושם במציג האירועים אירועים הקשורים ליישומים, לאבטחה ולמערכת. באמצעות יומני האירועים במציג האירועים ניתן לקבל פרטים על רכיבי חומרה, תוכנה ומערכת ולפקח על אירועי אבטחה במחשב מקומי או מרוחק. רישומי אירועים מסייעים באיתור ובאבחון המקור לבעיות המערכת הנוכחיות או מסייעים בחיזוי בעיות פוטנציאליות במערכת.

סוגי יומן רישום

מחשב מבוסס-Windows XP רושם אירועים בשלושת היומנים הבאים:
 • יומן היישומים

  יומן היישומים כולל אירועים הנרשמים על-ידי תוכניות. לדוגמה תוכנית מסדי נתונים עשויה לרשום שגיאת קובץ ביומן היישומים. האירועים הנרשמים ביומן היישומים נקבעים על-ידי מפתחי התוכנית.
 • יומן האבטחה

  יומן האבטחה רושם אירועים כגון ניסיונות כניסה חוקיים ולא-חוקיים, וכן אירועים הקשורים לשימוש במשאבים כגון יצירה, פתיחה או מחיקה של קבצים. לדוגמה, כאשר ביקורת הכניסה מופעלת, נרשם אירוע ביומן האבטחה עם כל ניסיון כניסה של משתמש למחשב. עליך להיכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת על מנת להפעיל את יומן האבטחה, להשתמש בו ולציין את האירועים שיירשמו בו.
 • יומן המערכת

  יומן המערכת כולל אירועים הנרשמים על-ידי רכיבי מערכת Windows XP. לדוגמה, אם אירע כשל בטעינת מנהל התקן במהלך הפעלת המחשב, נרשם אירוע ביומן המערכת. מערכת Windows XP קובעת מראש את האירועים הנרשמים ביומן על-ידי רכיבי המערכת.

כיצד להציג יומני אירועים

כדי לפתוח את מציג האירועים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לאחר מכן לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. לחלופין, פתח את מסוף הניהול MMC הכולל את יישום ה-snap-in של מציג האירועים.
 2. בעץ המסוף, לחץ על מציג האירועים.

  יומן היישומים, יומן האבטחה ויומן המערכת מוצגים כעת בחלון של מציג האירועים.

כיצד להציג את פרטי האירועים

כדי להציג את הפרטים של אירוע מסוים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לאחר מכן לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. לחלופין, פתח את מסוף הניהול MMC הכולל את יישום ה-snap-in של מציג האירועים.
 2. במסוף הניהול, הרחב את מציג האירועים ולאחר מכן לחץ על היומן הכולל את האירוע שברצונך להציג.
 3. בחלונית הפרטים, לחץ פעמיים על האירוע שברצונך להציג.

  כעת מוצגת תיבת הדו-שיח מאפייני אירוע ובה פרטי הכותרת ותיאור האירוע.

  כדי להעתיק את פרטי האירוע, לחץ על הלחצן העתק, לאחר מכן פתח מסמך חדש בתוכנית שבה ברצונך להדביק את האירוע (לדוגמה Microsoft Word) ולחץ על הדבק בתפריט עריכה.

  כדי להציג את התיאור של האירוע הקודם או הבא, לחץ על הלחצן 'חץ מעלה' או 'חץ מטה'.

כיצד לבאר אירוע

כל רישום ביומן ממוין לפי סוג וכולל פרטי כותרת ותיאור האירוע.

פרטי כותרת

פרטי הכותרת כוללים את המידע הבא על האירוע:
 • תאריך

  התאריך בו התרחש האירוע.
 • שעה

  השעה בה התרחש האירוע.
 • משתמש

  שם המשתמש של מי שהיה מחובר למחשב בזמן התרחשות האירוע.
 • מחשב

  שם המחשב בו התרחש האירוע.
 • מזהה אירוע

  מספר אירוע המזהה את סוג האירוע. נציגי תמיכה במוצר יכולים להסתייע במזהה האירוע כדי להבין את האירועים שהתרחשו במערכת.
 • מקור

  מקור האירוע. כאן עשוי להופיע השם של תוכנית, רכיב מערכת או רכיב בודד של תוכנית גדולה.
 • סוג

  סוג האירוע. כאן יופיע אחד מחמשת הסוגים הבאים: שגיאה, אזהרה, מידע, ביקורת הצלחה או ביקורת כישלון.
 • קטגוריה

  סיווג האירוע לפי מקור האירוע. משמש בעיקר ביומן האבטחה.

סוגי אירועים

התיאור של כל אירוע ביומן תלוי בסוג האירוע. כל אירוע ביומן ניתן לסיווג באחד מהסוגים הבאים:
 • מידע

  אירוע המתאר ביצוע מוצלח של משימה, כגון יישום, מנהל התקן או שירות. לדוגמה, אירוע מידע נרשם ביומן כאשר מנהל התקן רשת נטען בהצלחה.
 • אזהרה

  אירוע שאינו בהכרח משמעותי, אך עם זאת עשוי לציין התרחשות אפשרית של בעיה בעתיד. לדוגמה, הודעת אזהרה נרשמת ביומן כאשר אין די שטח פנוי בדיסק.
 • שגיאה

  אירוע המתאר בעיה משמעותית, כגון כשל במשימה קריטית. אירועי שגיאה עשויים להיות כרוכים באובדן נתונים או תפקודיות. לדוגמה, אירוע שגיאה נרשם ביומן כאשר מתרחש כשל בטעינת שירות כלשהו במהלך הפעלת המחשב.
 • ביקורת הצלחה (יומן האבטחה)

  אירוע המתאר ביצוע מוצלח של אירוע אבטחה מבוקר. לדוגמה, אירוע של ביקורת הצלחה נרשם ביומן כאשר משתמש נכנס למחשב.
 • ביקורת כישלון (יומן האבטחה)

  אירוע המתאר אירוע אבטחה מבוקר שלא הושלם בהצלחה. לדוגמה, ביקורת כישלון עשויה להירשם ביומן כאשר למשתמש אין אפשרות לקבל גישה לכונן רשת.

כיצד לאתר אירועים ביומן

תצוגת ברירת המחדל של יומן האירועים היא הצגת כל האירועים. אם ברצונך לאתר אירוע מסוים או אוסף משנה של אירועים, באפשרותך לחפש ביומן או לסנן את נתוני היומן.

כיצד לחפש אחר אירוע מסוים ביומן

כדי לחפש אחר אירוע מסוים ביומן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לאחר מכן לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. לחלופין, פתח את מסוף הניהול MMC הכולל את יישום ה-snap-in של מציג האירועים.
 2. במסוף הניהול, הרחב את מציג האירועים ולאחר מכן לחץ על היומן הכולל את האירוע שברצונך להציג.
 3. בתפריט תצוגה, לחץ על חיפוש.
 4. ציין את האפשרויות עבור האירוע שברצונך להציג בתיבת הדו-שיח חפש ולאחר מכן לחץ על חפש את הבא.
האירוע המתאים לקריטריוני החיפוש מודגש כעת בחלונית הפרטים. לחץ על חפש את הבא כדי לאתר את ההתרחשות הבאה של אירוע כפי שהוגדר בקריטריוני החיפוש.

כיצד לסנן אירועים ביומן

כדי לסנן אירועים ביומן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לאחר מכן לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. לחלופין, פתח את מסוף הניהול MMC הכולל את יישום ה-snap-in של מציג האירועים.
 2. במסוף הניהול, הרחב את מציג האירועים ולאחר מכן לחץ על היומן הכולל את האירוע שברצונך להציג.
 3. בתפריט תצוגה, לחץ על סינון.
 4. לחץ על הכרטיסייה מסנן (אם לא נבחרה עדיין).
 5. ציין את אפשרויות הסינון הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.
רק אירועים התואמים לקריטריוני הסינון שהגדרת מוצגים כעת בחלונית הפרטים.

כדי להחזיר את התצוגה להצגת כל האירועים, לחץ על סינון בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על שחזר ברירות מחדל.

כיצד לנהל את תוכן יומן האירועים

כברירת מחדל, הגודל ההתחלתי המירבי של יומן רישום נקבע ל-512 קילו-בתים. כאשר מגיעים למגבלה זו, האירועים החדשים מחליפים את הישנים יותר על פי הצורך. באפשרותך לשנות הגדרות אלה בהתאם לצרכיך או לנקות את היומן מתוכנו.

כיצד להגדיר אפשרויות גודל יומן רישום והחלפת המידע בו

כדי להגדיר אפשרויות גודל יומן רישום והחלפת המידע בו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לאחר מכן לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. לחלופין, פתח את מסוף הניהול MMC הכולל את יישום ה-snap-in של מציג האירועים.
 2. בעץ המסוף, הרחב את מציג האירועים ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על היומן שבו ברצונך להגדיר את אפשרויות גודל יומן הרישום והחלפת המידע.
 3. תחת גודל יומן הרישום, הקלד את הגודל הרצוי בתיבה גודל מרבי של יומן הרישום.
 4. תחת כאשר יומן הרישום יגיע לגודלו המירבי, לחץ על אפשרות ההחלפה הרצויה לך.
 5. אם ברצונך לנקות את תוכן יומן הרישום, לחץ על נקה את יומן הרישום.
 6. לחץ על אישור.

כיצד לאחסן יומן רישום בארכיון

אם ברצונך לשמור את נתוני יומן הרישום, באפשרותך לאחסן יומני רישום בארכיון בכל אחת מהתבניות הבאות:
 • התבנית Log-file ?(.evt)
 • התבנית קובץ טקסט (.txt)
 • תבנית קובץ הטקסט Comma-delimited ?(.csv)?
כדי לאחסן יומן רישום בארכיון, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לאחר מכן לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. לחלופין, פתח את מסוף הניהול MMC הכולל את יישום ה-snap-in של מציג האירועים.
 2. בעץ המסוף, הרחב את מציג האירועים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על היומן שברצונך לאחסן ולאחר מכן לחץ על שמירת קובץ יומן בשם.
 3. ציין שם קובץ ומיקום בו ברצונך לאחסן את הקובץ. בתיבה שמור כסוג, לחץ על התבנית הרצויה לך ולאחר מכן לחץ על שמור.
קובץ יומן הרישום נשמר בתבנית שציינת.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על אירוע מסוים או שגיאה מסוימת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש במציג האירועים, עיין בעזרה של מציג האירועים. (ביישום ה-snap-in 'מציג האירועים' או בחלון ניהול המחשב, בתפריט פעולה, לחץ על עזרה).

מאפיינים

Article ID: 308427 - Last Review: יום שלישי 23 מאי 2006 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com