Raksta ID: 308427 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? izmantot r?ku Notikumu skat?t?js, lai sist?m? Microsoft Windows XP skat?tu un p?rvald?tu notikumu ?urn?lus.

PAPILDINDORM?CIJA

Notikumu skat?t?js

Sist?m? Windows XP notikums ir jebkur? noz?m?gs gad?jums sist?m? vai programm?, par kuru j?pazi?o lietot?jam vai ?urn?l? j?pievieno ievadne. Notikuma re?istr??anas pakalpojums notikumu skat?t?j? re?istr? lietojumprogrammu, dro??bas un sist?mas notikumus. R?k? Notikumu skat?t?js izmantojot notikumu ?urn?lus, varat ieg?t inform?ciju par aparat?ras, programmat?ras un sist?mas komponentiem, k? ar? lok?laj? vai att?laj? dator? p?rraudz?t dro??bas notikumus. Notikumu ?urn?li var pal?dz?t noteikt un diagnostic?t pa?reiz?jo sist?mas probl?mu avotu vai paredz?t iesp?jam?s sist?mas probl?mas.

Notikumu ?urn?lu veidi

Windows XP dators notikumus re?istr? tr?s ?urn?los:
 • Lietojumprogrammu ?urn?ls

  Lietojumprogrammu ?urn?l? tiek iek?auti notikumi, ko re?istr? programmas. Piem?ram, datu b?zes programma lietojumprogrammu ?urn?l? var re?istr?t faila k??du. Lietojumprogrammu ?urn?l? rakst?mos notikumus nosaka programmat?ras izstr?d?t?js.
 • Dro??bas ?urn?ls

  Dro??bas ?urn?l? tiek re?istr?ti t?di notikumi k? der?gie un neder?gie pieteik?an?s m??in?jumi, k? ar? ar resursu izmanto?anu saist?ti notikumi, piem?ram, failu izveide, atv?r?ana vai dz??ana. Piem?ram, ja ir iesp?jota pieteik?an?s audit??ana, dro??bas ?urn?l? notikums tiek re?istr?ts ikreiz, kad lietot?js dator? m??ina pieteikties. Lai iesl?gtu, izmantotu vai nor?d?tu, kuri notikumi tiek re?istr?ti dro??bas ?urn?l?, j?piesak?s k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam.
 • Sist?mas ?urn?ls

  Sist?mas ?urn?l? tiek iek?auti notikumi, ko re?istr? Windows XP sist?mas komponenti. Piem?ram, ja s?kn?jot neizdodas iel?d?t draiveri, sist?mas ?urn?l? tiek re?istr?ts notikums. Sist?m? Windows XP sist?mas komponentu re?istr?jamie notikumi noteikti jau s?kotn?ji.

K? skat?t notikumu ?urn?lus

Lai atv?rtu notikumu skat?t?ju, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis). Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un veiciet dubultklik??i uz Computer Management (Datora p?rvald?ba). Vai ar? atveriet MMC, kur iek?auta papildprogramma Event Viewer.
 2. Konsoles kok? noklik??iniet uz Event Viewer (Notikumu skat?t?js).

  Notikumu skat?t?ja log? tiek r?d?ts lietojumprogrammu, dro??bas un sist?mas ?urn?ls.

K? skat?t detaliz?tu inform?ciju par notikumu

Lai skat?tu detaliz?tu inform?ciju par notikumu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis). Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un veiciet dubultklik??i uz Computer Management (Datora p?rvald?ba). Vai ar? atveriet MMC, kur iek?auta papildprogramma Event Viewer.
 2. Konsoles kok? izv?rsiet Event Viewer (Notikumu skat?t?js) un noklik??iniet uz ?urn?la, kur? iek?auts nepiecie?amais notikums.
 3. Detaliz?t?s inform?cijas r?t? veiciet dubultklik??i uz notikuma, kuru v?laties skat?t.

  Tiek atv?rts dialoglodzi?? Event Properties (Notikuma rekviz?ti), kur iek?auta notikuma galvenes inform?cija un apraksts.

  Lai kop?tu detaliz?to inform?ciju par notikumu, noklik??iniet uz pogas Copy (Kop?t), p?c tam programm?, kur v?laties iek?aut ?o notikumu (piem?ram, Microsoft Word) atveriet jaunu dokumentu un izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Paste (Iel?m?t).

  Lai skat?tu iepriek??j? vai n?kam? notikuma aprakstu, noklik??iniet uz AUG?UPV?RST?S vai LEJUPV?RST?S BULTI?AS.

K? interpret?t notikumu

Katra ?urn?la ievadne tiek klasific?ta p?c veida, un taj? ir galvenes inform?cija, k? ar? notikuma apraksts.

Notikuma galvene

Notikuma galven? ir iek?auta ??da inform?cija par notikumu:
 • Date (Datums)

  Notikuma ra?an?s datums.
 • Time (Laiks)

  Notikuma ra?an?s laiks.
 • User (Lietot?js)

  T? lietot?ja lietot?jv?rds, kas bija pieteicies br?d?, kad rad?s ?is notikums.
 • Computer (Dators)

  T? datora nosaukums, kur rad?s ?is notikums.
 • Event ID (Notikuma ID)

  Notikuma numurs, kas identific? notikuma veidu. Notikuma ID var izmantot produkta atbalsta dienesta darbinieki, lai pal?dz?tu izprast, kas noticis sist?m?.
 • Source (Avots)

  Notikuma avots. Tas var b?t programmas, sist?mas komponenta vai apjom?gas programmas atsevi??a komponenta nosaukums.
 • Type (Tips)

  Notikuma veids. Iesp?jami ??di pieci tipi: Error (K??da), Warning (Br?din?jums), Information (Inform?cija), Success Audit (Sekmju audits) vai Failure Audit (K??mes audits).
 • Category (Kategorija)

  Notikuma klasifik?cija p?c notikuma avota. T? galvenok?rt tiek izmantota dro??bas ?urn?l?.

Notikumu veidi

Katra re?istr?t? notikuma apraksts ir atkar?gs no notikuma veida. Katru ?urn?l? iek?auto notikumu var iedal?t k?d? no ??diem veidiem:
 • Information (Inform?cija)

  Notikums, kas apraksta sekm?gu uzdevuma, piem?ram, lietojumprogrammas, draivera vai pakalpojuma darb?bu. Piem?ram, inform?cijas notikums tiek re?istr?ts, ja tiek sekm?gi iel?d?ts t?kla draiveris.
 • Warning (Br?din?jums)

  Notikums, kas var neb?t noz?m?gs, tom?r var nor?d?t uz iesp?jamu probl?mas ra?anos n?kotn?. Piem?ram, br?din?juma zi?ojums tiek re?istr?ts, ja disk? s?k tr?kt vietas.
 • Error (K??da)

  Notikums, kas apraksta noz?m?gu probl?mu, piem?ram, kritiska uzdevuma k??mi. K??das notikuma rezult?t? iesp?jams datu vai funkcionalit?tes zudums. Piem?ram, k??das notikums tiek re?istr?ts, ja start?jot nevar iel?d?t k?du pakalpojumu.
 • Success Audit (Sekmju audits; dro??bas ?urn?ls)

  Notikums, kas apraksta audit?ta dro??bas notikuma sekm?gu pabeig?anu. Piem?ram, sekmju audita notikums tiek re?istr?ts, ja lietot?js piesak?s dator?.
 • Failure Audit (K??mes audits; dro??bas ?urn?ls)

  Notikums, kas apraksta audit?tu dro??bas notikumu, kura paveik?ana nebija sekm?ga. Piem?ram, k??mes audits var tikt re?istr?ts, ja lietot?js nevar piek??t t?kla diskam.

K? ?urn?l? atrast notikumus

Notikumu ?urn?lu noklus?juma skats ir visu ievad?u saraksts. Ja v?laties atrast noteiktu notikumu vai skat?t notikumu apak?kopu, varat mekl?t ?urn?l? vai filtr?t ?urn?la datus.

K? mekl?t noteiktu ?urn?la notikumu

Lai mekl?tu noteiktu ?urn?la notikumu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis). Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un veiciet dubultklik??i uz Computer Management (Datora p?rvald?ba). Vai ar? atveriet MMC, kur iek?auta papildprogramma Event Viewer.
 2. Konsoles kok? izv?rsiet Event Viewer (Notikumu skat?t?js) un noklik??iniet uz ?urn?la, kur? iek?auts nepiecie?amais notikums.
 3. Izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Find (Atrast).
 4. Dialoglodzi?? Find (Atra?ana) nor?diet nepiecie?am? notikuma opcijas un noklik??iniet uz Find Next (Atrast n?kamo).
Detaliz?t?s inform?cijas r?t? tiek izcelts notikums, kas atbilst j?su mekl??anas krit?rijiem. Noklik??iniet uz Find Next (Atrast n?kamo), lai atrastu n?kamo ar mekl??anas krit?rijiem defin?to notikuma gad?jumu.

K? filtr?t ?urn?la notikumus

Lai filtr?tu ?urn?la notikumus, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis). Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un veiciet dubultklik??i uz Computer Management (Datora p?rvald?ba). Vai ar? atveriet MMC, kur iek?auta papildprogramma Event Viewer.
 2. Konsoles kok? izv?rsiet Event Viewer (Notikumu skat?t?js) un noklik??iniet uz ?urn?la, kur? iek?auts nepiecie?amais notikums.
 3. Izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Filter (Filtrs).
 4. Noklik??iniet uz cilnes Filter (Filtrs), ja t? v?l nav atlas?ta.
 5. Nor?diet nepiecie?am?s filtra opcijas un noklik??iniet uz OK (Labi).
Detaliz?t?s inform?cijas r?t? tiek r?d?ti tikai tie notikumi, kas atbilst j?su filtr??anas krit?rijiem.

Lai atgrieztu skatu, kur redzamas visas ?urn?la ievadnes, izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Filter (Filtrs) un noklik??iniet uz Restore Defaults (Atjaunot noklus?jumus).

K? p?rvald?t ?urn?lu saturu

P?c noklus?juma ?urn?la s?kotn?jais maksim?lais lielums ir iestat?ts k? 512 KB, un, sasniedzot ?o lielumu, jaunie notikumi tiek p?c vajadz?bas p?rrakst?ti p?ri vecajiem notikumiem. Atkar?b? no sav?m pras?b?m varat main?t ?os iestat?jumus vai dz?st ?urn?la saturu.

K? iestat?t ?urn?la lielumu un p?rrakst??anas opcijas

Lai nor?d?tu ?urn?la lielumu un p?rrakst??anas opcijas, veiciet ??das darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis). Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un veiciet dubultklik??i uz Computer Management (Datora p?rvald?ba). Vai ar? atveriet MMC, kur iek?auta papildprogramma Event Viewer.
 2. Konsoles kok? izv?rsiet Event Viewer (Notikumu skat?t?js) un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz ?urn?la, kuram v?laties iestat?t lielumu un p?rrakst??anas opcijas.
 3. Sada?as Log size (?urn?la lielums) lodzi?? Maximum log size (Maksim?lais ?urn?la lielums) ierakstiet nepiecie?amo lielumu.
 4. Sada?? When maximum log size is reached (Kad tiek sasniegts maksim?lais ?urn?la lielums) noklik??iniet uz nepiecie?am?s p?rrakst??anas opcijas.
 5. Ja v?laties not?r?t ?urn?la saturu, noklik??iniet uz Clear Log (Not?r?t ?urn?lu).
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi).

K? arhiv?t ?urn?lu

Ja v?laties saglab?t ?urn?la datus, notikumu ?urn?lus varat arhiv?t jebkur? no ?iem form?tiem:
 • ?urn?lfaila form?ts (.evt)
 • Teksta faila form?ts (.txt)
 • Ar komatu atdal?ta teksta faila form?ts (.csv)
Lai arhiv?tu ?urn?lu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Control Panel (Vad?bas panelis). Noklik??iniet uz Performance and Maintenance (Veiktsp?ja un uztur??ana), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un veiciet dubultklik??i uz Computer Management (Datora p?rvald?ba). Vai ar? atveriet MMC, kur iek?auta papildprogramma Event Viewer.
 2. Konsoles kok? izv?rsiet Event Viewer (Notikumu skat?t?js) un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz ?urn?la, kuru v?laties arhiv?t, un noklik??iniet uz Save Log File As (Saglab?t ?urn?lfailu k?).
 3. Nor?diet faila nosaukumu un atra?an?s vietu, kur j?saglab? ?is fails. Lodzi?? Save as type (Saglab?t k? tipu) noklik??iniet uz nepiecie?am? form?ta un p?c tam uz Save (Saglab?t).
?urn?lfails tiek saglab?ts nor?d?taj? form?t?.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par noteiktu notikumu vai k??du, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Papildinform?ciju par to, k? izmantot notikumu skat?t?ju, skatiet notikuma skat?t?ja pal?dz?b?. (Papildprogrammas Event Viewer vai loga Computer Management (Datora p?rvald?ba) izv?ln? Action (Darb?ba) noklik??iniet uz Help (Pal?dz?ba).)

Rekviz?ti

Raksta ID: 308427 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com