Kako da verifikujete nepotpisan drajver za ure?aj u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308514 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj korak-po-korak ?lanak opisuje kako mo?ete da koristite Windows XP Signature Verification alat (Sigverif.exe) da biste prona?li nepotpisane drajvere i verifikovali drajvere za ure?aje u Windows XP-u. Ova informacija vam mo?e biti korisna prilikom lociranja i uklanjanja gre?aka kod nestabilnosti sistema, poruka o gre?kama, problema sa podizanjem sistema, itd.


Verifikujte nepotpisan drajver za ure?aj

 1. Kliknite na Start, zatim kliknite na Run, ukucajte sigverif, a zatim kliknite na OK.
 2. Kliknite na Advanced.
 3. Kliknite na Look for other files that are not digitally signed.
 4. U polju Look in this folder , ukucajtex:\Windows\system32\drivers, gde je x slovo drajva na kome je instaliran Windows XP.
 5. Na kartici Logging, proverite da li je uklju?ena opcija Save the file signature verification results to a log file, a zatim kliknite na OK.
 6. Kliknite na Start.

  Napomena: Log datoteka je nazvana Sigverif.txt, i sa?uvana je u Windows fascikli. Third-party drajveri koji nisu potpisani su prikazani kao "Not signed." Koristite drajvere na ovoj listi kao po?etnu ta?ku kod lociranja i uklanjanja gre?aka.

Onemogu?ite nepotpisan drajver za ure?aj

Uobi?ajeni problem su opcije power management-a, po?to Microsoft zahteva podr?ku za power management da bi sertifikovao drajver. Mnogi third-party nepotpisani drajveri nemaju ovu podr?ku, ?to stvara probleme kod power management-a (kao ?to je ulazak ili izlazak iz hibernacije i standby-a).

Nakon ?to prona?ete nepotpisan drajver, mo?ete ga onemogu?iti tako ?to ?ete koristiti bilo koji od slede?ih metoda:
 • Onemogu?ite ure?aj u Device Manager-u (mo?da ?ete morati da uklju?ite opciju Show hidden devices na meniju View, a zatim onemogu?ite ure?aj pod odeljkom Non-Plug and Play Drivers ).
 • Deinstalirajte softver koji je instalirao third-party drajver koriste?i Add/Remove Programs alat u Control Panel.
 • Preimenujte drajver u Winnt\System32\Drivers fascikli.

Lociranje i uklanjanje gre?aka

Ako imate vi?e nepotpisanih drajvera, disable them one at a time. If disabling a driver resolves the problem, contact the manufacturer of the third-party system driver for a updated version that is designed to run with Windows XP.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308514 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB308514

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com