M ta v Cng cu Dr. Watson cho Windows (Drwtsn32.exe)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 308538 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bai vit nay m ta cng cu g li chng trinh Dr. Watson cho Windows co trong Windows XP.

THNG TIN THM

Dr. Watson cho Windows la mt trinh g li chng trinh chuyn thu thp thng tin v may tinh cua ban khi mt li (hoc mt li ch ngi dung) xay ra vi mt chng trinh. Nhom h tr ky thut co th s dung thng tin ma Dr. Watson thu c va ghi lai chn oan mt li li chng trinh. Khi phat hin li, Dr. Watson se tao mt tp vn ban (Drwtsn32.log) co th c chuyn ti nhn vin h tr theo cach ho mun. Ban cung co tuy chon tao tp kt xut nhanh, la tp nhi phn ma mt lp trinh vin co th nap vao trinh g li.

Chu y Windows XP cung cung cp dich vu Bao cao li. Dich vu nay kim soat may tinh cua ban v cac li ch ngi dung va ch loi (thng bao li "dng" hoc thng bao li c hin thi trn man hinh mau xanh, cung nh cac s kin tt may khng ung cach) gy anh hng ti ca h iu hanh va bt ky mt chng trinh nao. Dich vu nay cho phep ban gi cac bao cao li ti Microsoft khi li xay ra. Vi tt ca cac bao cao li mang tinh bao mt va v danh, nn Cac chuyn gia H tr cua Microsoft khng co quyn truy nhp vao bt ky bao cao li nao ma ban a gi ti Microsoft qua mang Internet bng cach dich vu Bao cao li. Kt qua la ban co th cn gi mt tp nht ky Dr. Watson cho Windows ti mt chuyn gia h tr. bit thm thng tin v dich vu Bao cao li trong Windows XP, bm vao s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310414 CACH: Cu hinh va S dung Bao cao li trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Nu mt li chng trinh xay ra, Dr. Watson cho Windows se t ng khi ng. cu hinh Dr. Watson, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, ri bm Chay.
  2. Godrwtsn32, ri bm OK.
Theo mc inh, tp nht ky do Dr. Watson tao ra c t tn la Drwtsn32.log va lu vi tri sau:
ia:\Documents va Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
Chu y Drwatson.exe la trinh g li chng trinh cu co trong vi cac phin ban Windows NT trc. Microsoft khuyn ban nn s dung Drwtsn32.exe thay cho Drwatson.exe trong Windows XP.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 308538 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Mi 2007 - Xem xt l?i: 1.2
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbinfo kbproductlink KB308538

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com