Identifikator ?lanka: 308569 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Koriste?i Scheduled Tasks, mo?ete da isplanirate pokretanje bilo kojeg skripta, programa ili dokumenta u ono vreme koje vama najvi?e odgovara. Scheduled Tasks se pokre?e svaki put kada pokrenete Windows XP i radi u pozadini i pokre?e svaki zadatak koji ste isplanirali da se pokrene u ono vreme koje ste odredili kada ste kreirali zadatak.


Kori??enje planiranih zadataka

Da biste otvorili Scheduled Tasks, kliknite na Start, kliknite na All Programs, izaberite Accessories, izaberite System Tools, a onda kliknite na Scheduled Tasks.

Da isplanirate novi zadatak:
 1. Dva puta kliknite na Add Scheduled Task da biste pokrenuli Scheduled Task Wizard, a onda kliknite na Next u prvom prozoru (dialog box).
 2. Slede?i prozor prikazuje spisak programa koji su instalirani na va?em ra?unaru, bilo da su deo Windows XP operativnog sistema ili kao rezultat instalacije software-a.

  Koristite jednu od slede?ih procedura:
  • Ako je program koji ?elite da pokrenete na spisku, kliknite na program, a onda kliknite na Next.
  • Ako ?elite da pokrenete program, script ili dokument koji nije na spisku, kliknite na Browse, kliknite na fasciklu i datoteku za koju ?elite da napravite raspored, a onda kliknite na Open.
 3. Unesite ime zadatka, a onda izaberite jednu od slede?ih opcija:
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
  • One time only
  • When my computer starts (before a user logs on)
  • When I log on (only after the current user logs on)

 4. Kliknite na Next, odredite informaciju u vezi sa datumom i vremenom pokretanja zadatka, a onda kliknite na Next.

  Obratite pa?nju da se informacija u vezi sa datumom i vremenom pokretanja zadatka razlikuje u zavisnosti od toga ?ta ste izabrali u prethodnom prozoru ?arobnjaka. Na primer, ako izaberete Weekly, morate odrediti dan u nedelji, vreme i da li zadatak treba da se izvr?ava svake nedelje, svake 2 nedelje, svake 3 nedelje, itd.
 5. Unesite ime i lozinku korisnika koji je povezan sa zadatkom. Proverite da li ste izabrali korisnika sa dovoljno prava da pokrene program. Podrazumevano, ?arobnjak ?e izabrati ime korisnika koji je trenutno prijavljen na sistem.
 6. Kliknite na Next, a onda kliknite na Finish nakon ?to ste proverili va? izbor.

Kori??enje dodatnih opcija u planiranju zadataka (Advanced Options in Scheduled Tasks)

Ako ?elite da promenite konfiguraciju zadatka, kliknite na Open u okviru vi?e opcija svojstava zadatka pre nego ?to kliknete na Finish. Po?to kliknete na Finish, otvara se prozor Properties .

Na kartici Schedule, mo?ete promeniti bilo koju od opcija koje ste izabrali u ?arobnjaku, a tako?e mo?ete promeniti konfiguraciju zadatka tako da zadatak ne traje previ?e dugo, da se zadatak ne pokre?e ako ra?unar radi na baterije (za prenosive ra?unare), kao i da se odredi da li ?e ra?unar biti u stanju mirovanja zbog pokrenutog zadatka.

NAPOMENA: Mo?ete otvoriti prozor Properties za zadatak u bilo kom trenutku ako otvorite Scheduled Tasks, kliknete desnim klikom na zadatak, a onda kliknete na Properties.

Ne mo?ete isplanirati zadatak da se ponavlja u intervalu manjem od jednog dana; me?utim, mo?ete uraditi slede?e u okviru prozora Properties :
 1. Kliknite na Schedule karticu, a onda kliknite na Advanced.
 2. Izaberite opciju Repeat task, a onda odredite broj minuta ili sati koliko ?elite da se zadatak ponavljad.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308569 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB308569

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com