L? tr?nh g? l?i trong các.NET Framework và Visual Studio.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t l? tr?nh đ? t?m hi?u và Th?c s? th? nào đ? g? l?i các ?ng d?ng s? d?ng các.NET Framework. Đ? giúp b?n t?m hi?u v? m?t S?n ph?m c?a Microsoft ho?c công ngh?, l? tr?nh bài vi?t cung c?p liên k?t đ?n h?u ích thông tin, bao g?m tài li?u tr?c tuy?n, bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft, và các gi?y t? tr?ng.

Bài vi?t này ch?a nh?ng ph?n sau:

T?ng quan

G? l?i m?t ?ng d?ng m?t cách hi?u qu?, nó là r?t quan tr?ng mà b?n có m?t s? hi?u bi?t cơ b?n c?a các.NET công ngh?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i nh?ng đi?u sau.NET Framework khái ni?m:
 • Qu?n l? m?
 • B? sưu t?p rác
 • H?i đ?ng
 • Bảo mật
Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o các ch? đ? sau trong các Visual Studio.Tài li?u tr? giúp NET:
Gi?i thi?u v? phát tri?n v?i các.NET Framework
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309390.aspx
Th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?n
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa720707.aspx
L?p tr?nh cho b? sưu t?p rác
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa720427.aspx
H?i đ?ng
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/hk5f40ct (vs.71) .aspx
B?o v? các ?ng d?ng
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/fkytk30f (vs.71) .aspx

Ki?n trúc

Các liên k?t mà làm theo cung c?p ki?n trúc thông tin v? các Debugger công c? và v? các công c? x? l? s? c? khác.

B?n có th? g? l?i m?t Microsoft.NET Framework ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng m?t trong ba debuggers:
 • Microsoft Visual Studio.Tr?nh g? l?i NET, mà là tích h?p v?i Visual Studio.Môi trư?ng phát tri?n tích h?p NET (IDE), là tr?nh g? l?i tinh vi nh?t mà b?n có th? s? d?ng. Visual Studio .Tr?nh g? l?i NET k?t h?p h?u h?t các tính năng t? các debuggers mà là bao g?m v?i Microsoft Visual Basic 6.0 và Microsoft Visual C++ 6.0.

  Ngoài ra, Visual Studio.Tr?nh g? l?i NET cho bi?t thêm m?t s? r?t quan tr?ng tính năng, ch?ng h?n như các phương ti?n t?t hơn đ? g? l?i t? xa, đa ngôn ng? g? l?i, t? xa g?n, tách mà không gi?t các ?ng d?ng, và như v?y. Khi b?n s? d?ng tr?nh g? l?i này, b?n có th? g? l?i qu?n l? m? và không đư?c qu?n l? m?, ngay c? khi m? là h?n h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visual Studio.NET Debugger, nh?p vào liên k?t sau đây:
  G? l?i
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/sc65sadd (vs.71) .aspx
 • Các t?p tin CorDbg.exe có m?t d?ng l?nh, đ?c l?p, tr?nh g? l?i th?i gian ch?y ch? trên các công tr?nh qu?n l? m?. B?n có th? g? l?i b?t k? ?ng d?ng đư?c vi?t b?ng m?t ngôn ng? mà th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?n h? tr?, (ví d?, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C#, và do đó ngày). Tuy nhiên, b?n không th? th?c hi?n t? xa g? l?i. Tr?nh g? l?i này đ?i h?i các s? ti?n ít nh?t c?a b? nh? c?a debuggers ba trong bài vi?t này. Đ? bi?t thêm thông tin v? CorDbg.exe, đ? c?p đ?n ch? đ? sau trong Visual Studio .Tài li?u tr? giúp NET:
  Atodiad B: th?i gian ch?y tr?nh g? l?i (CorDbg.exe)
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309343.aspx
 • Microsoft CLR Debugger (DbgCLR.exe) c?ng là m?t tr?nh g? l?i riêng r?. Tuy nhiên, DbgCLR.exe có m?t giao di?n ngư?i dùng Windows. Cho thông tin thêm v? DbgCLR.exe, đ? c?p đ?n ch? đ? sau trong th? giác Ph?ng thu.Tài li?u tr? giúp NET:
  CLR tr?nh g? l?i
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa719466.aspx
Cùng v?i vi?c s? d?ng các công c? g? l?i, b?n có th? c?n ph?i đi?u ch?nh m?t s? cài đ?t trong ?ng d?ng c?a b?n đ? giúp b?n g? r?i ho?c đ? giúp t?i đa hóa hi?u su?t c?a h? th?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? các System.Diagnostics không gian tên và các l?p h?c chính trong này () không gian tênG? l?iD?u v?t), c?ng như v? hi?u su?t giám sát các l?p h?c, đ? c?p đ?n các Sau ch? đ? trong Visual Studio.Tài li?u tr? giúp NET:
Không gian tên System.Diagnostics
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.Diagnostics (vs.71) .aspx
Khi b?n mu?n t?i ưu hóa hi?u su?t c?a ?ng d?ng, b?n c?n m?t s? công c? b? sung. Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng công c? này có th? giúp b?n h? sơ và theo d?i hi?u su?t, đ? c?p đ?n ch? đ? sau trong th? giác Ph?ng thu.Tài li?u tr? giúp NET:
G? l?i và Profiling ?ng d?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa719883.aspx
Thêm vào debuggers và truy t?m các cơ s?, các.NET Khuôn kh? bao g?m m?t s? công c? có th? giúp b?n g? r?i c?a b?n ?ng d?ng. Đ? có m?t danh sách các công c? này, tham kh?o Visual Studio .Tài li?u tr? giúp NET:
.NET Framework Tools
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/d9kh6s92.aspx

Khái ni?m g? l?i quan tr?ng và hư?ng d?n QuickStart

Đ? có thông tin v? khái ni?m then ch?t g? l?i, tham kh?o các sau đây Microsoft QuickStart hư?ng d?n:
Gi?i thi?u v? g? l?i
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309389.aspx
G? l?i.NET Framework ?ng d?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309373.aspx
G? l?i v?i Microsoft.NET Framework SDK
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309372.aspx
C?ng thông tin g? r?i v?n đ? có th? giúp b?n t?m các thông tin mà b?n c?n đ? g? r?i m?t v?n đ?. Để biết thêm thông tin về các c?ng, và cho các liên k?t đ?n m?t s? ch? đ? có liên quan đ? g? l?i và ch?n đoán, thăm MSDN Web site sau:
G? r?i v?n đ? Portal
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/04d02ak5 (vs.71) .aspx
M?c dù b?n có th? quen v?i phiên b?n trư?c c?a các Debugger, truy c?p vào trang web MSDN Web sau đây đ? bi?t thêm v? các m?i tính năng trong Visual Basic.Tr?nh g? l?i NET:
Bß?ún ph?ón phß?æi c?? g? l?i
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa984470 (VS.71) .aspx
G? l?i
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/sc65sadd (vs.71) .aspx
B?t k? c?a lo?i ?ng d?ng mà b?n đang phát tri?n (ví d?, m?t d?ch v? Web, m?t d?ch v? Windows ho?c Microsoft ASP.NET ?ng d?ng), b?n có th? t?m th?y các ch? đ? c? th? v? làm th? nào đ? g? l?i trong s? giúp đ? tài li?u hư?ng d?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? chuyên ngành, đ? c?p đ?n Visual Studio sau đây.Tài li?u tr? giúp NET:
Gi?i thi?u v? ?ng d?ng Web g? l?i
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/cx6214f0 (vs.71) .aspx
G? l?i d?ch v? Web XML trong qu?n l? m?
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/s9w03xfd (vs.71) .aspx
G? l?i các ?ng d?ng d?ch v? Windows
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa984342 (VS.71) .aspx
G? l?i COM và ActiveX
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/f1tkezh9 (vs.71) .aspx
G? l?i DLLs
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/c91k1xcf (vs.71) .aspx
G? l?i Script và các ?ng d?ng Web
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/zxfz3z3h (vs.71) .aspx
G? l?i SQL
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/zefbf0t6 (vs.71) .aspx
G? l?i ngư?i s? d?ng giao di?n tài li?u tham kh?o
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/cwzf7x3e (vs.71) .aspx
G? l?i v?i IIS 4.0 ho?c cao hơn
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa291262 (VS.71) .aspx

HowTo đi?u

HowTo đi?u cung c?p bư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? th?c hi?n nhi?m v? c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách các làm th? nào đ? bài vi?t v? Visual Studio .NET, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách ch?y truy v?n sau đây, và sau đó thu h?p t?m ki?m c?a b?n b?ng cách cung c?p các tiêu chí t?m ki?m thêm:

T?m ki?m bài vi?t HowTo
Click vào đây đ? xem danh sách các Visual Studio.Bài vi?t NET HowTo

Walkthroughs và webcast

Walkthroughs cung c?p các mini-hư?ng d?n hư?ng d?n b?n qua các g? l?i ti?n tr?nh c?a m?t s? lo?i ?ng d?ng. Để biết thêm thông tin về g? l?i m?u, h?y tham kh?o Visual Studio.Tr? giúp NET tài li?u:
G? l?i.NET Framework ?ng d?ng
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309373.aspx
G? l?i ASP.NET Web Applications
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa309372.aspx
H? tr? webcast
http://support.Microsoft.com/ default.aspx?scid=FH;EN-US; webcst && FR = 0 && SD = GN && LN = EN-US &&

Khắc phục sự cố

N?u b?n g?p v?n đ? và c?n câu tr? l?i cho câu h?i c?a b?n, tham kh?o ? ki?n các nhóm tin MSDN. Các nhóm tin MSDN là nơi t?t nh?t đ? có đư?c câu tr? l?i cho câu h?i c?a b?n. Trong các nhóm tin MSDN, b?n có th? chia s? c?a b?n kinh nghi?m v?i đ?ng nghi?p ho?c t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bài vi?t c?a b?n v? các v?n đ? c? th?:
Các nhóm tin MSDN
http://MSDN.Microsoft.com/newsgroups/

Cơ s? ki?n th?c Microsoft
http://support.Microsoft.com/Search

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303067Thông báo l?i: không th? đ? b?t đ?u g? l?i. Không th? ch?y chương tr?nh<application name.exe=""> </application>
301058 Làm th? nào đ? g? l?i m?t ASP.NET Application nh?n debugger Microsoft CLR
306172 L?i ph? bi?n khi b?n g? l?i ASP.Các ?ng d?ng NET trong Visual Studio.NET
313417 Làm th? nào đ? theo d?i và g? l?i trong Visual Basic.NET
307169 L?I: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i Cordbg.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 308626 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft .NET Framework 1.0
T? khóa: 
kbarttyperoadmap kbinfo kbmt KB308626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com