วิธีการเปิดฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้ตัวให้บริการ SQL Server .NET ข้อมูลด้วย Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308656 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ ADO.NET เพื่อเปิดตัว ฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้ SQL Server .NET ข้อมูลผู้ให้บริการ ADO.NET รวบรวม ประเภทสินค้าที่จำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูลทั้งหมด คอลเลกชันที่ใช้ในการอธิบายของSystem.Data.SqlClient namespace โดยทางโปรแกรมเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ sql SERVER คุณสามารถเข้าถึงชั้นของ ADO ถึง namespace System.Data.OleDbเพื่อให้การสนับสนุนสำหรับฐานข้อมูล OLE DB

ใน บทความนี้ การเชื่อมต่อจะถูกเซ็ตอัพทั้งโดยทางโปรแกรม และการใช้ Visual Studio .NET Explorer เซิร์ฟเวอร์ ในตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้วัตถุSqlConnection, SqlCommandและSqlDataReader ADO.NET

ความต้องการ

ฮาร์ดแวร์จำเป็น ซอฟต์แวร์ การจัดเค้าร่างรายการต่อไปนี้ โครงสร้างเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft SQL Server
 • Visual Basic .NET
หมายเหตุ: ต้องเป็นการติดตั้ง และเรียกใช้ SQL Server และ Visual Basic .NET บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน นอกจากนั้น ผู้ใช้ต้องสามารถใช้ Windows การรักษาความปลอดภัยแบบรวมการเชื่อมต่อกับ SQL Server

บทความนี้อนุมาน ที่คุณคุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • แนวคิดเกี่ยวกับ ADO.NET
 • แนวคิดเกี่ยวกับ SQL Server และ SQL Transact- (T SQL) ไวยากรณ์
 • ฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind

สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows ของ Visual Basic .NET

 1. เริ่มการทำงานของ Visual Studio .NET และสร้างเป็น Visual Basic ใหม่ โครงการแอพลิเคชัน Windows ที่มีชื่อว่า SQLDataAccess
 2. เปิด Form1 ในบรรทัดแรกของ Form1.vb เพิ่มการอ้างอิง เมื่อต้องการ ADO.NET namespace นี้:
  Imports System.Data.SqlClient
  					
 3. จากเมนู Windowsรีสตาร์ทชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Serverและจากนั้น คลิกตัวจัดการบริการของ SQL Serverเพื่อให้แน่ใจว่า บริการ SQL Server ที่กำลังทำงานบนของคุณ คอมพิวเตอร์
 4. ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นเซิร์ฟเวอร์ชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ และตั้งค่าคุณสมบัติบริการMSSQLServer
 5. ถ้าไม่ทำงานการบริการ คลิกรีสตาร์ท
 6. ปิดกล่องโต้ตอบตัวจัดการบริการของ SQL Server

สร้างวัตถุ ADO.NET

ปรับเปลี่ยนคลา Form1 เป็นดังนี้:
Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form
  'Create ADO.NET objects.
  Private myConn As SqlConnection
  Private myCmd As SqlCommand
  Private myReader As SqlDataReader
  Private results As String
				
เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่สร้างวัตถุSqlConnection , SqlCommandวัตถุเรียกใช้แบบสอบถามฐานข้อมูล และSqlDataReaderวัตถุดึงผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

ใช้วัตถุ SqlConnection เพื่อเปิดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL

 1. การตั้งค่าสายอักขระการเชื่อมต่อของวัตถุSqlConnectionเพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานเหตุการณ์Form1_Load :
      'Create a Connection object.
      myConn = New SqlConnection("Initial Catalog=Northwind;" & _
          "Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;")
      
  					
 2. การตั้งค่าวัตถุสั่งซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม SQL เพิ่มรหัสต่อไปนี้เมื่อต้องการ กระบวนงานเหตุการณ์Form1_Load :
      'Create a Command object.
      myCmd = myConn.CreateCommand
      myCmd.CommandText = "SELECT FirstName, LastName FROM Employees"
     
      'Open the connection.
      myConn.Open()
  					
SqlConnectionใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ Windows ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับการ Northwind ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้ SqlDataReader วัตถุเพื่อดึงข้อมูลจาก SQL Server

 1. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานเหตุการณ์Form1_Load :
  myReader = myCmd.ExecuteReader()
  					
 2. เมื่อมีดำเนินการวิธีการmyCmd.ExecuteReader , SqlCommandดึงสองเขตข้อมูลจากตารางพนักงาน และสร้างเป็นวัตถุSqlDataReader
 3. การแสดงผลลัพธ์แบบสอบถาม เพิ่มรหัสต่อไปนี้เมื่อต้องการ กระบวนงานเหตุการณ์Form1_Load :
  'Concatenate the query result into a string.
      Do While myReader.Read()
        results = results & myReader.GetString(0) & vbTab & _ 
  					myReader.GetString(1) & vbLf
      Loop
      'Display results.
      MsgBox(results)
  						
  วิธีการmyReader.Readส่งกลับค่าเป็นค่าบูลีน ซึ่งบ่งชี้ว่า มี ระเบียนเพิ่มเติมให้อ่าน ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม SQL จะแสดงอยู่ในตัว กล่องข้อความ
 4. เมื่อต้องปิดSqlDataReaderและSqlConnectionวัตถุ เพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานเหตุการณ์Form1_Load :
  'Close the reader and the database connection.
      myReader.Close()
      myConn.Close()
  					
 5. บันทึก และเรียกใช้โครงการ

ฐานข้อมูลของมุมมองในเซิร์ฟเวอร์ Explorer

 1. บนเมนูมุมมองคลิกเซิร์ฟเวอร์ Explorer
 2. คลิกขวาการเชื่อมต่อข้อมูลและจากนั้น คลิกเพิ่มการเชื่อมต่อ
 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูลคลิกโฮสต์ท้องถิ่นในการ เลือก หรือป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์กล่อง
 4. คลิกการรักษาความปลอดภัยแบบรวมของ Windows NTเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์
 5. คลิก เลือกฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์, แล้ว เลือกฐานข้อมูล Northwindจากรายการ
 6. คลิกทดสอบการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ และจากนั้น คลิกตกลง
 7. ใน Explorer เซิร์ฟเวอร์ คลิกเพื่อขยายโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ขยายโหนดตารางพนักงาน คุณสมบัติของแต่ละเขตข้อมูลปรากฏในหน้าต่างคุณสมบัติ

ใช้เซิร์ฟเวอร์ Explorer เมื่อต้องเปิดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL

 1. ดู Form1 ในมุมมองออกแบบ
 2. ลากเขตข้อมูลฐานข้อมูลFirstNameและชื่อจากตารางพนักงานในเซิร์ฟเวอร์ Explorer และปล่อยเขตข้อมูลเหล่านี้ลงใน Form1 SqlConnectionและSqlDataAdapterวัตถุที่สร้างในแบบฟอร์ม
 3. จากเมนูมุมมองคลิกกล่องเครื่องมือ
 4. บนแท็บข้อมูลลากวัตถุเป็นชุดข้อมูล(DataSet1), และปล่อยไว้บนแบบฟอร์ม
 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มชุดข้อมูลคลิกชุดข้อมูล Untypedและจากนั้น คลิกตกลง
 6. แทรกบรรทัดของรหัสก่อนDataReaderและการเชื่อมต่อวัตถุถูกปิดในกระบวนงานเหตุการณ์Form1_Load จุดสิ้นสุดของกระบวนงานควรปรากฏเป็น ต่อไปนี้:
  SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1, "Employees")
      myReader.Close()
      myConn.Close()
  					
 7. บนแท็บหน้าต่างฟอร์มของกล่องเครื่องมือ ลากตัวควบคุมDataGridและปล่อยไว้บน Form1
 8. เมื่อต้องผูกDataGridลงในชุดข้อมูลที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ เพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานเหตุการณ์Form1_Loadก่อนบรรทัด "myReader.close()" ของรหัส:
  DataGrid1.SetDataBinding(DataSet1, "Employees")
  					
 9. บันทึก และเรียกใช้โครงการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ADO.NET อ้างถึงใน ส่วน "ข้อมูล" ของหัวข้อ "Visual Basic" ในใน Visual Studio .NET ช่วย เอกสาร

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308656 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ธันวาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbsqlclient kbsystemdata kbmt KB308656 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308656

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com