Làm th? nào đ? m? hoá m?t m?c tin thư thoại trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308989 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? m? hoá m?t m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p m? hóa (EFS).

M? hóa là tiến trình chuyển đổi d? li?u vào m?t đ?nh d?ng mà không th? đư?c đ?c b?i nh?ng ngư?i khác. B?n có th? s? d?ng EFS trong Windows XP t? đ?ng m? hóa d? li?u c?a b?n khi nó đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng.

Các tính năng c?a EFS không đư?c bao g?m trong Microsoft Windows XP Home Edition.

Làm th? nào đ? m? hoá m?t m?c tin thư thoại

Lưu ?: b?n có th? m? hóa t?p tin và m?c tin thư thoại ch? trên kh?i lư?ng s? d?ng NTFS là h? th?ng t?p.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó b?m Window Explorer.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại mà b?n mu?n, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Trên tab chung , b?m chuyên sâu.
 4. Theo thu?c tính nén ho?c m?t m?, ch?n m? hoá n?i dung đ? b?o m?t d? li?u ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào OK.
 6. Trong Xác nh?n thay đ?i thu?c tính hộp thoại xu?t hi?n, s? d?ng m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n mu?n m? hóa m?c ch? d?n, nh?p vào áp d?ng thay đ?i cho c?p này ch?, và sau đó nh?p vào OK.
  • N?u b?n mu?n m? hóa n?i dung c?p hi?n có cùng v?i m?c tin thư thoại, nh?p vào áp d?ng thay đ?i cho m?c tin thư thoại này, c?p con và t?p, và sau đó nh?p vào OK.
m?c tin thư thoại s? tr? thành m?t m?c tin thư thoại đư?c m? hóa. T?p m?i b?n t?o trong m?c tin thư thoại này s? t? đ?ng đư?c m? hóa. Lưu ? r?ng đi?u này không ngăn ch?n ngư?i khác xem n?i dung c?a m?c tin thư thoại. Đi?u này ngăn c?n nh?ng ngư?i khác t? vi?c m? các kho?n m?c trong m?c tin thư thoại đư?c m? hóa. Ví d?, n?u m?t ngư?i dùng c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Microsoft Word đ? đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại đư?c m? hoá, thông báo sau xu?t hi?n:
Word không th? m? tài li?u: tên người dùng không có quy?n truy c?p
(lái xe:\t?p đ? đ?t tên tindoc)
N?u m?t ngư?i dùng c? g?ng đ? sao chép ho?c di chuy?n m?t tài li?u t? m?c tin thư thoại đư?c m? hóa sang v? trí khác trên đ?a c?ng, thông báo sau xu?t hi?n:
L?i sao t?p ho?c c?p

Không th? sao chép t?p đ? đ?t tên tin: Truy c?p b? t? ch?i.

H?y ch?c ch?n r?ng đ?a không ph?i là đ?y đ? ho?c vi?t-b?o v?
và r?ng t?p tin không ph?i là hi?n đang trong s? d?ng.

Gi?i đáp th?c m?c

 • B?n không th? m?t m? hóa t?p tin ho?c m?c tin thư thoại trên m?t kh?i lư?ng s? d?ng h? th?ng t?p ki?u FAT.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lưu tr? các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại mà b?n mu?n m?t m? hóa trên NTFS t?p.
 • B?n không th? lưu tr? đư?c m? hóa t?p tin ho?c m?c tin thư thoại trên m?t máy ch? t? xa không ph?i là "tin c?y cho đoàn."

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh máy ch? t? xa như đáng tin c?y cho các đoàn đ?i bi?u. Đ? làm đi?u này, h?y s? d?ng các bư?c sau.
  Lưu ?: b?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ? làm đi?u này.
  1. kí nh?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n.
  2. B?t đ?u ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính snap-in.
  3. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ng các thùng ch?a tên mi?n. Xác đ?nh v? trí và b?m chu?t ph?i vào h? ph?c v? mà b?n mu?n, và sau đó b?m thu?c tính.
  4. Trên tab chung , ch?n hộp kiểm tin tư?ng máy tính cho đoàn đ?i bi?u (n?u nó không đ? đư?c ch?n). B?m OK đ? đáp ?ng v?i thông báo "Active Directory" xu?t hi?n.
  5. Nh?p vào OK, và sau đó b? ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 • B?n không th? đư?c truy c?p vào t?p tin m? hóa t? Macintosh khách hàng.
 • B?n không th? m? tài li?u đư?c lưu tr? b?i nh?ng ngư?i khác trong m?t m?c tin thư thoại đư?c m? hóa mà b?n t?o.

  Khi ngư?i dùng khác t?o ra m?t tài li?u trong c?p đư?c m? hoá, tài li?u đó đư?c m? hóa, cho phép (theo m?c đ?nh) ch? ngư?i dùng đó đ? đư?c truy c?p. B?i v? đi?u này, m?c tin thư thoại b?n m?t m? hóa sau đó có th? ch?a t?p mà b?n không th? m?. N?u b?n yêu c?u quy?n truy c?p vào các t?p tin, yêu c?u tài kho?n ngư?i dùng đư?c thêm vào danh sách ngư?i dùng v?i ngư?i mà các t?p tin đư?c m? hóa đư?c chia s?.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223316 Các th?c ti?n t?t nh?t cho h? th?ng t?p m? hóa
307877 Làm th? nào đ? m? hóa m?t t?p tin trong Windows XP
308993 Làm th? nào đ? lo?i b? m? hóa t?p tin ho?c m?c tin thư thoại trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 308989 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308989 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308989

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com