Làm th? nào đ? lo?i b? m? hóa t?p tin ho?c thư m?c trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308993 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách gi?i m? t?p tin đó đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng m?t m? hóa các t?p h? th?ng (EFS) trong Windows XP.

M? hóa chuy?n đ?i d? li?u vào m?t đ?nh d?ng mà không th? đư?c đ?c b?i ngư?i dùng khác. B?n có th? s? d?ng EFS đ? t? đ?ng m? hóa d? li?u c?a b?n khi nó đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng.

Chú ý Ch? ngư?i dùng m? hóa m?t t?p tin có th? ph?c h?i d? li?u đ? đư?c m? hóa, tr? khi ngư?i dùng ch? đ?nh m?t đ?i l? ph?c h?i trư?c khi h? m? hóa các t?p tin. Đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i m? t?p tin trong tương lai, b?n nên luôn luôn xu?t chuy?n ch?ng ch? và khóa riêng c?a b?n và gi? chúng trong m?t v? trí an toàn.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
241201Làm th? nào đ? sao lưu ph?c h?i đ?i l? m?t m? hóa các t?p h? th?ng (EFS) khóa riêng trong Windows Server 2003, Windows 2000 và trong Windows XP

Phương pháp tiên ti?n đ? gi?i m? t?p tin ho?c thư m?c

Nh?ng phương pháp này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i phương pháp tiên ti?n, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Đ? lo?i b? m? hóa m?t t?p tin ho?c thư m?c, s? d?ng các phương pháp thích h?p sau này trong ph?n này.

Phương pháp 1: G? b? m?t m? t? m?t t?p tin

Ch? nh?ng ngư?i sau đây có th? gi?i m? t?p tin đư?c m? hóa:
 • S? d?ng m?t m? hóa t?p
 • B?t k? ngư?i dùng nào nh?ng ngư?i đư?c ch? đ?nh làm m?t đ?i l? ph?c h?i trư?c khi các t?p tin đư?c m?t m? hóa
 • B?t k? ngư?i dùng có ch?a khóa công c?ng hay tư nhân chính cho s? ph?c h?i Đ?i l? ho?c s? d?ng ban đ?u đư?c m?t m? hóa t?p
 • B?t k? ngư?i dùng nào nh?ng ngư?i đ? đư?c c?p quy?n truy c?p vào các t?p tin
Các thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? không th? gi?i m? t?p tin tr? khi ngư?i đ? m?t m? hóa các t?p tin đư?c chúng là các đ?i l? ph?c h?i trư?c khi m?t m? hóa các t?p tin.

Chú ý B?n ph?i s? d?ng ban đ?u m? hóa t?p tin hay m?t đ?i l? đư?c ch? đ?nh ph?c h?i cho các t?p tin đ? làm theo các bư?c sau. N?u b?n không có quy?n lo?i b? m? hóa, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i áp d?ng thu?c tính
Áp d?ng thu?c tính cho t?p đ? có l?i:

Đường dẫn:\Tên t?p tin

Truy c?p b? t? ch?i
Đ? lo?i b? m? hóa m?t t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Windows Explorer đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin đư?c m? hóa mà b?n mu?n đ? gi?i m?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin đ? m?t m?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các M? hóa n?i dung đ? b?o đ?m d? li?u ki?m tra h?p, b?m vào Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a.

Cách 2: H?y b? m?t m? t? m?t thư m?c

Chú ý B?n ph?i là ngư?i dùng g?c đ? m?t m? hóa các thư m?c ho?c m?t đ?i l? đư?c ch? đ?nh ph?c h?i cho thư m?c đ? th?c hi?n theo các bư?c sau. N?u b?n không có quy?n lo?i b? m? hóa, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i áp d?ng thu?c tính
Áp d?ng thu?c tính cho t?p đ? có l?i:

Đường dẫn:\Tên t?p tin

Truy c?p b? t? ch?i
Đ? lo?i b? m? hóa m?t thư m?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Windows Explorer đ? xác đ?nh v? trí các m? hóa thư m?c mà b?n mu?n đ? gi?i m?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c và b?m Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các M? hóa n?i dung đ? b?o đ?m d? li?u ki?m tra h?p, b?m vào Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a.
 5. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i thu?c tính:
  • N?u b?n mu?n đ? gi?i m? ch? thư m?c, nh?p vào Áp d?ng nh?ng thay đ?i cho c?p này ch?, sau đó b?m Ok.
  • N?u b?n mu?n gi?i m?t m? các thư m?c, các c?p con và t?p, b?m Áp d?ng thay đ?i cho c?p này là c?p con và t?p tin, sau đó b?m Ok.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m? hóa t?p tin trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307877Làm th? nào đ? m? hóa m?t t?p tin trong Windows XP
308989 Làm th? nào đ? m?t m? hóa các thư m?c trong Windows XP
223316 Th?c ti?n t?t nh?t cho h? th?ng t?p tin m? hóa

Thu?c tính

ID c?a bài: 308993 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbresolve kbhowtomaster kbmt KB308993 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308993

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com