Използване на Disk Management ("Управление на дискове") за конфигуриране на основните дискове в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 309000 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия съдържа последователни инструкции за използване на модула Windows XP Disk Management с цел конфигуриране на основни дискове и подготовката им за употреба. В статията също се описва създаването и премахването на дялове и форматирането на томове с помощта на файловите системи FAT, FAT32 или NTFS.Допълнителна информация

Основни дискове и томове

Основните дискови запомнящи устройства поддържат дискове с дялове. Основен диск е физически диск, съдържащ основни дялове, разширени дялове и логически устройства. Дяловете и логическите устройства на основните дискове се наричат също "основни томове". Можете да създадете максимум четири основни дяла или три основни дяла и един разширен, съдържащи логически устройства.

Ако на един и същи компютър са инсталирани Windows XP Professional и една или няколко от следните операционни системи, необходимо е да използвате основните томове, защото тези операционни системи не могат да осъществяват достъп до данни, съхранявани на динамични томове:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 или по-ранна версия
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Използване на Disk Management ("Управление на дискове")

За стартиране на Disk Management ("Управление на дискове"):
 1. Влезте в системата като администратор или член на групата администратори.
 2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете compmgmt.msc и натиснете OK.
 3. В дървото на конзолата щракнете върху Disk Management ("Управление на дискове"). Появява се прозорецът на Disk Management ("Управление на дискове"). Дисковете и томовете се показват в графичен и списъчен изглед. За да персонализирате показването на вашите дискове и томове в горния и долния панел на прозореца, насочете мишката към опциите Top ("Горен") или Bottom "Долен") на менюто View ("Изглед"), след което щракнете върху изгледа, които искате да използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Microsoft препоръчва да направите резервно копие на цялото съдържание на дисковете, преди да извършите каквито и да е промени по тях или томовете.

Създаване на нов дял или ново логическо устройство

За да създадете нов дял или логическо устройство на основен диск:
 1. В прозореца на Disk Management ("Управление на дискове") изпълнете една от следните процедури, след което продължете към стъпка 2:
  • За да създадете нов дял, щракнете с десния бутон върху неразпределено място на основния диск (където искате той да бъде създаден), след което щракнете върху New Partition ("Нов дял").
  • За да създадете ново логическо устройство в разширен дял, щракнете с десния бутон върху свободно място на разширен дял (където искате то да бъде създадено), след което щракнете върху New Logical Drive ("Ново логическо устройство").
 2. В съветника за създаване на нов дял (New Partition Wizard) натиснете Next ("Напред").
 3. Изберете желания вид дял, който искате да създадете (Primary partition ("Основен дял"), Extended partition ("Разширен дял") или Logical drive ("Логическо устройства")), след което натиснете Next ("Напред").
 4. Посочете размера на дяла в полето Partition size in MB ("Размер на дяла в MB"), след което натиснете Next ("Напред").
 5. Решете дали ръчно ще зададете буква на устройството, ще позволите на системата да я присвои автоматично или изобщо няма да определяте буквата на новия дял или логическо устройство. След това натиснете Next ("Напред").
 6. Посочете опциите за форматиране, които искате да използвате, чрез една от следните процедури:
  • Ако не искате да форматирате дяла, щракнете върху Do not format this partition ("Не форматирай този дял"), след което натиснете Next ("Напред").
  • Ако искате да форматирате дяла, щракнете върху Format this partition with the following settings ("Форматирай този дял със следните настройки"), след което изпълнете следната процедура в диалоговия прозорец Format ("Форматиране"):
   1. В полето Volume label ("Етикет на том") въведете име на тома. Това е незадължителна стъпка.
   2. В полето File system ("Файлова система") щракнете върху файловата система, която искате да използвате.

    Можете да промените размера на клъстъра на диска, след което да посочите дали да се направи бързо форматиране, или да активирате компресирането на файлове и папки за томове с файлова система NTFS.
   Щракнете върху Next ("Напред").

 7. Потвърдете, че избраните опции са правилни, след което натиснете Finish ("Готово").
Създава се нов дял или логическо устройство, след което в прозореца на Disk Management ("Управление на дискове") устройството или дяла се появява в съответния основен диск. Ако сте избрали да форматирате тома в стъпка 6, процесът на форматиране започва сега.

Форматиране на основен том

За форматиране на дял, логическо устройство или основен том:
 1. В прозореца на Disk Management ("Управление на дискове") щракнете с десния бутон на мишката върху дяла или логическото устройство, което искате да форматирате (или преформатирате), след което натиснете Format ("Форматиране").
 2. В диалоговия прозорец Format ('Форматиране") въведете име на тома в полето Volume label ("Етикет на том"). Това е незадължителна стъпка.
 3. В полето File system ("Файлова система") щракнете върху файловата система, която искате да използвате. Ако искате, можете също да промените размера на клъстъра на диска, да посочите дали да се направи бързо форматиране или да активирате компресирането на файлове и папки за томове с файлова система NTFS.
 4. Натиснете OK.
 5. Когато се появи подкана да форматирате тома, натиснете бутона ОК. Започва процесът на форматиране.

Преглед на свойствата на основен том

За разглеждане на свойствата на дял или логическо устройство:
 1. В прозореца на Disk Management ("Управление на дискове") щракнете с десния бутон на мишката върху съответния дял или логическото устройство, след което натиснете Properties ("Свойства").
 2. Щракнете върху съответния раздел, за да видите желаното свойство.

Изтриване на дял или логическо устройство

За да изриете дял или логическо устройство:
 1. В прозореца на Disk Management ("Управление на дискове") щракнете с десния бутон на мишката върху дяла или логическото устройство, което искате да изтриете, след което натиснете Delete Partition ("Изтриване на дял") или Delete Logical Drive ("Изтриване на логическо устройство").
 2. Когато се появи подкана да потвърдите изтриването на дял или логическо устройството, натиснете Yes ("Да"). Дялът или логическото устройство се изтриват.
Важно
 • При изтриването на дял или логическо устройство всички данни на него се изтриват заедно с устройството или дяла.
 • Не можете да изтриете системен дял, зареждащ дял или дял, съдържащ активния файл на виртуалната памет.
 • Не можете да изтриете разширен дял, освен ако не е празен. За да изтриете разширения дял, всички логически устройства в него трябва да бъдат изтрити.

Отстраняване на неизправности

Disk Management ("Управление на дискове") извежда описания на текущия статус на диска или тома в графичен вид и под колоната Status ("Състояние") в страничен вид. Използвайте данните в тези описания на статуса, за да откриете и отстраните неизправности с диска и дяла. По-долу следва частичен списък с описание на дискови и дялови състояния:
 • Online ("В работен режим")
  Това е нормалният статус на диска, когато той е достъпен и функционира правилно.
 • Healthy ("Изправен")
  Това е нормалният статус на тома, когато той е достъпен и функционира правилно.
 • Unreadable ("Нечетлив")
  Няма достъп до диска поради възможна хардуерна неизправност, увреждане или входни-изходни грешки.

  За да разрешите този проблем, рестартирайте компютъра и сканирайте диска отново, за да се опитате да го върнете в статус Online ("В работен режим"). За повторно сканиране на диска отворете Computer Management ("Управление на компютъра") и щракнете върху Disk Management ('Управление на диска"). В менюто Action ("Действие") щракнете върху Rescan Disks ("Повторно сканиране на дисковете").
Пълен списък с описания на състояния на дискове и дялове, както и процедури за отстраняване на неизправности, ще откриете в раздела Help ("Помощ") на Disk Management ("Управление на дискове"). В модула Disk Management ("Управление на дискове") или в прозореца на Computer Management ("Управление на компютъра") щракнете върху Help ("Помощ") в менюто Action ("Действие").Библиография

За да получите допълнителна информация относно използването на Disk Management ("Управление на дискове") за присвояване, премахване или промяна на буквите на устройства, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
307844 Промяна на буквите на устройствата в Windows XP
За допълнителна информация относно конфигурирането на динамични дискове щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
308424 Използване на Disk Management ("Управление на дискове") за конфигуриране на динамични дискове в Windows XP
За допълнителна информация относно работата с основни и динамични дискове щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
175761 Динамични дискове, сравнени с основни дискове в Windows 2000
222189 Описание на дискови групи в Disk Management ("Управление на дискове") в Windows
254105 Хардуерни ограничения на динамичните дискове
За допълнителна информация относно използването на Diskpart (помощната програма, стартираща се от командния ред) за управление на дискове щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
300415 Описание на стартиращата се от командния ред помощна програма Diskpart
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 309000 - Последна рецензия: 08 януари 2014 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com