Article ID: 309000 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר, צעד-אחר-צעד, כיצד להשתמש ביישום ה-snap-in 'ניהול דיסקים' של Windows XP כדי להגדיר את תצורתו של דיסק בסיסי ולהכינו לשימוש. המאמר גם מתאר כיצד ליצור מחיצות ולמחוק אותן וכיצד לאתחל אמצעי אחסון בעלי מערכות קבצים FAT, FAT32 או NTFS.



מידע נוסף

דיסקים ואמצעי אחסון בסיסיים

האחסון בדיסקים בסיסיים תומך בדיסקים מוכווני מחיצות. דיסק בסיסי הוא דיסק פיזי הכולל מחיצות ראשיות, מחיצות מורחבות או כוננים לוגיים. מחיצות וכוננים לוגיים בדיסקים בסיסיים מוכרים גם במונח 'אמצעי אחסון בסיסיים'. ניתן ליצור עד ארבע מחיצות ראשיות, או שלוש מחיצות ראשיות ואחת מורחבת, הכוללות כוננים לוגיים.

אם אתה משתמש במערכת Windows XP Professional ובאחת או יותר ממערכות ההפעלה הבאות באותו מחשב, עליך להשתמש בדיסקים בסיסיים, כיוון שמערכות הפעלה אלה אינן יכולות לגשת לנתונים המאוחסנים באמצעי אחסון דינמיים:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 או גירסה מוקדמת יותר
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים'

כדי להפעיל את 'ניהול דיסקים':
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצה 'מנהלים'.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד compmgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בעץ המסוף, לחץ על ניהול דיסקים. כעת מופיע החלון 'ניהול דיסקים'. הדיסקים ואמצעי האחסון מופיעים בתצוגה גרפית ובתצוגת רשימה. כדי לבצע התאמה אישית של תצוגת הדיסקים ואמצעי האחסון בחלוניות העליונה והתחתונה של החלון, הצבע על עליון או על תחתון בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה לך.
הערה: חברת Microsoft ממליצה ליצור גיבוי מלא של תוכן הדיסק לפני שתבצע שינויים כלשהם בדיסקים או באמצעי האחסון שלך.

כיצד ליצור מחיצה חדשה או כונן לוגי חדש

כדי ליצור מחיצה חדשה או כונן לוגי חדש בדיסק בסיסי:
 1. בחלון 'ניהול דיסקים', בצע אחד מההליכים הבאים ולאחר מכן המשך לשלב 2:
  • כדי ליצור מחיצה חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק הבסיסי שבו ברצונך ליצור את המחיצה ולאחר מכן לחץ על מחיצה חדשה.
  • כדי ליצור כונן לוגי חדש במחיצה מורחבת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מקום ריק כלשהו במחיצה מורחבת שבה ברצונך ליצור את הכונן הלוגי ולאחר מכן לחץ על כונן לוגי חדש.
 2. באשף יצירת המחיצות, לחץ על הבא.
 3. לחץ על סוג המחיצה שברצונך ליצור (מחיצה ראשית, מחיצה מורחבת או כונן לוגי) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. ציין את גודל המחיצה בתיבה גודל מחיצה במגה-בתים (MB) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. קבע אם להקצות אות כונן ידנית, אם לאפשר למערכת למנות את הכונן אוטומטית או אם לא להקצות אות כונן למחיצה או לכונן החדשים, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. ציין את אפשרויות האתחול שבהן ברצונך להשתמש באמצעות אחד מההליכים הבאים:
  • אם אינך מעוניין לאתחל את המחיצה, לחץ על אל תאתחל מחיצה זו ולאחר מכן לחץ על הבא.
  • אם אתה מעוניין לאתחל את המחיצה, לחץ על אתחל מחיצה זו באמצעות ההגדרות הבאות ולאחר מכן בצע את ההליך הבא בתיבת הדו-שיח אתחול:
   1. הקלד שם עבור אמצעי האחסון בתיבה תווית אמצעי אחסון. שלב זה הוא אופציונלי.
   2. בתיבה מערכת קבצים, לחץ על סוג מערכת הקבצים שבו ברצונך להשתמש.

    באפשרותך לשנות את גודל יחידת ההקצאה בדיסק, ולאחר מכן תוכל לציין אם לבצע אתחול מהיר או להפעיל דחיסת קבצים ותיקיות באמצעי אחסון מסוג NTFS.
   לחץ על הבא.

 7. אשר כי האפשרויות שבחרת נכונות ולאחר מכן לחץ על סיום.
המחיצה או הכונן הלוגי החדשים נוצרים ומופיעים בדיסק הבסיסי המתאים בחלון של 'ניהול דיסקים'. בשלב 6, אם בחרת לאתחל את אמצעי האחסון, תהליך האתחול מופעל כעת.

כיצד לאתחל אמצעי אחסון בסיסי

כדי לאתחל מחיצה, כונן לוגי או אמצעי אחסון בסיסי:
 1. בחלון של 'ניהול דיסקים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחיצה או הכונן הלוגי שברצונך לאתחל (או לאתחל מחדש) ולאחר מכן לחץ על אתחול.
 2. בתיבת הדו-שיח אתחול, הקלד שם עבור אמצעי האחסון בתיבה תווית אמצעי אחסון. שלב זה הוא אופציונלי.
 3. בתיבה מערכת קבצים, לחץ על סוג מערכת הקבצים שבו ברצונך להשתמש. אם אתה מעוניין, באפשרותך לשנות גם את גודל יחידת ההקצאה בדיסק, לציין אם ברצונך לבצע אתחול מהיר או להפעיל דחיסת קבצים ותיקיות באמצעי אחסון מסוג NTFS.
 4. לחץ על אישור.
 5. כאשר תתבקש לאתחל את אמצעי האחסון לחץ על אישור. תהליך האתחול מופעל כעת.

כיצד להציג את המאפיינים של אמצעי אחסון בסיסי

כדי להציג את המאפיינים של מחיצה או כונן לוגי:
 1. בחלון של 'ניהול דיסקים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחיצה או הכונן הלוגי הרצויים לך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה המתאימה כדי להציג את המאפיין המתאים.

כיצד למחוק מחיצה או כונן לוגי

כדי למחוק מחיצה או כונן לוגי:
 1. בחלון של 'ניהול דיסקים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחיצה או הכונן הלוגי שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחיקת מחיצה או על מחיקת כונן לוגי.
 2. כאשר תופיע הנחיה למחוק את המחיצה או הכונן הלוגי לחץ על כן. המחיצה או הכונן הלוגי נמחקים כעת.
חשוב
 • בעת מחיקת מחיצה או כונן לוגי, כל הנתונים באותה מחיצה או באותו כונן לוגי, וכן המחיצה או הכונן הלוגי עצמם, נמחקים.
 • לא ניתן למחוק את מחיצת המערכת, מחיצת האתחול או מחיצה הכוללת את קובץ ההחלפה הפעיל.
 • לא ניתן למחוק מחיצה מורחבת, אלא אם היא ריקה. חובה למחוק את כל הכוננים הלוגיים שבמחיצה המורחבת לפני מחיקתה.

פתרון בעיות

תיאורי מצב בתצוגה גרפית ותחת העמודה מצב בתצוגת הרשימה מוצגים בתוך 'ניהול דיסקים' כדי ליידע אותך במצבם העדכני של הדיסק או אמצעי האחסון. השתמש בתיאורי מצב אלה כסיוע באיתור כשלים ובפתרון בעיות בדיסקים ובאמצעי אחסון. להלן רשימה חלקית של תיאורי מצב של דיסקים ואמצעי אחסון:
 • מקוון
  זהו המצב הרגיל של הדיסק כשהוא נגיש ופועל כהלכה.
 • תקין
  זהו המצב הרגיל של אמצעי האחסון כשהוא נגיש ופועל כהלכה.
 • לא קריא
  הדיסק אינו נגיש עקב אפשרות של כשל חומרה, פגם כלשהו או שגיאות קלט/פלט.

  כדי לפתור בעיה זו, הפעל מחדש את המחשב או סרוק מחדש את הדיסק כדי לנסות להחזירו למצב מקוון. כדי לסרוק מחדש את הדיסק, פתח את היישום 'ניהול מחשב' ולאחר מכן לחץ על ניהול דיסקים. בתפריט פעולה, לחץ על סריקה מחדש של דיסקים.
לקבלת רשימה מלאה של תיאורי המצב של דיסקים ואמצעי אחסון וכן של הליכי פתרון בעיות, עיין במערכת העזרה של 'ניהול דיסקים'. בחלון יישום ה-snap-in 'ניהול דיסקים', לחץ על עזרה בתפריט פעולה.



מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב'ניהול דיסקים' להקצאה, להסרה ולשינוי של אותיות כונן, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307844 כיצד לשנות הקצאת אותיות לכוננים במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של דיסקים דינמיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308424 כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים' כדי להגדיר תצורה של דיסקים דינמיים במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן התפעול של דיסקים בסיסיים ודיסקים דינמיים, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
175761 אחסון דינמי בהשוואה לאחסון בסיסי במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
222189 תיאור קבוצות דיסקים במסגרת 'ניהול דיסקים' של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
254105 מגבלות חומרה של דיסקים דינמיים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בכלי שורת הפקודה Diskpart לניהול הדיסקים שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
300415 תיאור כלי שורת הפקודה Diskpart (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 309000 - Last Review: יום רביעי 26 פברואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com