S dung tiu chi tim kim "Mt t hoc cum t trong tp" co th khng co tac dung

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 309173 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban tim kim nhng tp co cha vn ban bng cach s dung tiu chi tim kim Mt t hoc cum t trong tp, thi kt qua tim kim co th khng co cac tp co cha vn ban ma ban a chi inh. Vi du, cac tp .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c, hoc .h, hoc cac tp khng co phn m rng tn tp, co th khng xut hin trong kt qua tim kim ngay ca khi cac tp o co cha vn ban ma ban a chi inh. Vn nay co th xay ra ngay ca khi ban a chi inh tn tp hoc loai tp trong Tt ca hoc mt phn cua tn tp.

NGUYN NHN

Cu phn b loc khng c ng ky cho loai tp co cha vn ban ban a chi inh, hoc cu phn b loc bo qua vn ban ban a chi inh. i vi loai tp c bao gm trong kt qua tim kim khi ban s dung tiu chi tim kim Mt t hoc cum t trong tp, cu phn b loc hp l phai c ng ky cho loai tp o. Windows XP chi ng ky cu phn b loc cho nhng loai tp co lin quan ti cac loai tai liu chung. Cac cu phn b loc chun trong Windows XP bao gm:
 • Mimefilt.dll: Loc cac tp co Phn m rng Th in t a muc tiu (MIME) (MIME)
 • Nlhtml.dll: Loc cac tp HTML 3.0 hoc phin ban trc o
 • Offfilt.dll: Loc cac tp Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, va Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: Cac tp vn ban thun cua b loc (b loc mc inh) va cac tp nhi phn (b loc rng)
Cu phn b loc co th bo qua mt s vn ban do inh dang hoc ni dung cua cac vn ban o. Vi du, b loc HTML 3.0 (Nlhtml.dll) bo qua vn ban c cha trong chu thich cua mt tp HTML (vi du, mt tp co phn m rng .htm hoc .asp) vi vn ban nay khng c hin thi khi ban m tp o trong mt trinh duyt.

Trong Microsoft Windows 2000 va cac phin ban cu hn cua Windows, ni dung ma ban chi inh c tim kim tt ca cac tp. Windows XP khng tim kim tt ca cac tp nng cao hiu nng tim kim va tranh kt qua khng phu hp. Hin tng nay xay ra cho du ban s dung hoc khng s dung dich vu anh chi muc khi tim kim.

GI?I PHP

Phng phap 1

giai quyt vn nay cho cac loai sau, hay ly goi dich vu mi nht cho Windows XP hoc cai t " Cp nht Tng thich ng dung Windows XP, ngay 25 thang 10 nm 2001" t Web site cua Windows Update.
.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.csv
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mp2v
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
co thm thng tin v ban cp nht nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
309447 Khng tim kim toan b loai tp tim kim ni dung cho nhng chui c chi inh (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu mi nht cho Windows XP, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht
giai quyt vn nay cho nhng loai tp khac, hay cai t chng trinh ng ky mt b loc cho loai tp ban mun tim kim. Nu chng trinh cung cp b loc khng co sn, ban co th s dung b loc vn ban thun cho mt loai tp. thc hin vic nay, thm mt khoa PersistentHandler bn di khoa loai tp trong HKEY_CLASSES_ROOT va t tn gia tri chui cua no (Mc inh) cho gia tri sau y:
{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach thay i s ng ky. Tuy nhin, co th xay ra s c nghim trong nu ban thay i s ng ky khng ung cach. Vi vy, hay chc chn rng ban thc hin cac bc sau cn thn. bao v tt hn, hay sao lu s ng ky trc khi ban sa i. Sau o, ban co th khi phuc s ng ky nu xay ra s c. bit thm thng tin v cach sao lu va khi phuc s ng ky, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc ng ky trong Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Vi du, s dung nha cung cp b loc vn ban cho cac tp .zzz, phai tn tai thit t ng ky sau:
HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Sau khi thm gia tri nay vao ng ky, ban phai ng xut va sau o ng nhp lai lam cho thay i co hiu lc.

CHU Y:
 • B loc vn ban thun co th khng hoat ng i vi tt ca cac loai tp. Nu tinh nng thm b loc vn ban thun cho loai tp khng hoat ng, hay lin h vi nha cung cp loai tp co b loc cho loai tp o.
 • B loc HTML 3.0 (Nlhtml.dll) bo qua vn ban c cha trong chu thich cua mt tp HTML (vi du, mt tp co phn m rng .htm hoc .asp). tim kim vn ban c cha trong chu thich cua cac tp HTML, s dung b loc vn ban thun hoc phng phap c m ta trong phng phap 2.

Phng phap 2

cu hinh Windows XP nhm tim kim tt ca cac tp cho du o la loai tp nao, ly goi dich vu mi nht cho Windows XP va sau o bt tuy chon anh chi muc cac loai tp co phn m rng cha xac inh.

Nu ban s dung phng phap nay, Windows XP se tim kim tt ca cac tp cho vn ban ban chi inh. iu nay co th anh hng ti hiu nng cua chc nng tim kim. lam vic nay:
 1. Bm Bt u, sau o bm Tim kim (hoc tro ti Tim kim, sau o bm Cho Tp hoc Cp).
 2. Bm Thay i s thich, sau o bm Vi Dich vu anh chi muc ( tim kim cuc b nhanh hn).
 3. Bm Thay i Thit t Dich vu anh chi muc (Chuyn su). Chu y rng ban khng phai bt dich vu anh chi muc.
 4. Trn thanh cng cu, bm Hin thi/n Cy iu khin.
 5. Trong pa-nen trai, bm chut phai vao Dich vu anh chi muc trn May Cuc b, sau o bm Thuc tinh.
 6. Trn tab Tao, bm chon hp kim anh chi muc cac tp co phn m rng cha xac inh, sau o bm OK.
 7. ong ban iu khin Dich vu anh chi muc.
Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach thay i s ng ky. Tuy nhin, co th xay ra s c nghim trong nu ban thay i s ng ky khng ung cach. Vi vy, hay chc chn rng ban thc hin cac bc sau cn thn. bao v tt hn, hay sao lu s ng ky trc khi ban sa i. Sau o, ban co th khi phuc s ng ky nu xay ra s c. bit thm thng tin v cach sao lu va khi phuc s ng ky, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc ng ky trong Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Quan tri mang co th cu hinh thit t nay bng cach sa i ng ky. thc hin vic nay, t gia tri DWORD FilterFilesWithUnknownExtensions thanh 1 trong khoa ng ky sau y:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu mi nht cho Windows XP, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

THNG TIN THM

Cac cu phn b loc c bao gm la mt phn cua dich vu anh chi muc. Dich vu anh chi muc nay la mt dich vu c s trong Windows XP nhm giai nen ni dung t cac tp va xy dng catal a c anh chi muc d dang tim kim nhanh chong va co hiu qua. Dich vu anh chi muc giai nen ni dung bng cach loc--bng cach s dung cac cu phn b loc hiu c inh dang cua tp. Cu phn b loc h tr giao din IFilter cung cp cac phng phap oc mt tp nhm giai nen vn ban va thuc tinh. Sau o dich vu anh chi muc kt hp thng tin a giai nen vao catal cua cac chi muc tim kim co hiu qua. bit thm thng tin v giao din B loc, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms810429.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 309173 - L?n xem xt sau cng: 13 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 4.3
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbregistry kbenv kbprb KB309173

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com