Làm th? nào các d?ch v? c?m có m?t đ?a và mang l?i m?t đ?a tr?c tuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309186 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như th? nào Microsoft Cluster d?ch v? tr? lư?ng và mang đ?n cho đ?a tr?c tuy?n đư?c qu?n l? b?i d?ch v? c?m và tr?nh đi?u khi?n liên quan.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? c?m ch? s? d?ng giao th?c SCSI đ? qu?n l? đ?a trên xe bu?t đư?c chia s?.

Chú ý Đi?u này không có ngh?a r?ng t?t c? các đ?a s? có ki?u SCSI, cách xác đ?nh giao di?n ph?n c?ng đư?c g?i là SCSI, nhưng thay v? lưu tr? đơn v? ph?i có kh? năng đ? đúng cách gi?i thích và x? l? giao th?c SCSI và l?nh.

Danh sách sau đây c?a l?nh là b? sung SCSI giao th?c tính năng mà s? đư?c s? d?ng khi đ?a đang ? trong m?t môi trư?ng nhóm.
 • d? tr?: L?nh này đ? đư?c ban hành b?i m?t máy ch? lưu tr? bus adapter đ? có đư?c ho?c duy tr? quy?n s? h?u c?a m?t thi?t b? SCSI. M?t thi?t b? đư?c dành riêng t? ch?i t?t c? l?nh t? t?t c? các máy ch? lưu tr? xe bu?t adapter ngo?i tr? m?t trong đó ban đ?u d? tr? nó, xư?ng.
 • phát hành: L?nh này đ? đư?c ban hành b?i owning host bus adapter khi m?t đ?a ngu?n đư?c l?y gián tuy?n; nó gi?i phóng thi?t b? SCSI cho m?t máy ch? lưu tr? xe bu?t b? đi?u h?p đ? d? tr?.
 • thi?t l?p l?i: L?nh này phá v? các đ?t ph?ng trên m?t thi?t b? m?c tiêu. Đi?u này l?nh có th? là m?t xe bu?t đ?t l?i (cho toàn b? xe bu?t), ho?c b?ng cách s? d?ng storport tr?nh đi?u khi?n m?t thi?t l?p l?i đư?c nh?m m?c tiêu cho m?t thi?t b? c? th? trên xe bus.
Th? t?c sau đây mô t? làm th? nào m?t c?m máy ch? b?t đ?u và giành quy?n ki?m soát các đ?a đư?c chia s?. K?ch b?n này gi? đ?nh r?ng ch? m?t nút đư?c đang đư?c b?t t?i m?t th?i đi?m:

Khi máy tính đư?c kh?i đ?ng, tr?nh đi?u khi?n đ?a c?m sao (Clusdisk.sys) l?n đ?c đ?a phương ky sau đây đ? có đư?c m?t danh sách các ch? k? c?a các đ?a đư?c chia s? dư?i c?m qu?n l?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk\Parameters \Signatures
Sau khi thu đư?c trong danh sách d?ch v? c?m n? l?c đ? quét t?t c? các thi?t b? trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? đ? t?m th?y phù h?p v?i đ?a ch? k?.

Khi nút đ?u tiên trong c?m sao kh?i đ?ng, đ?a c?m tr?nh đi?u khi?n đ?u tiên đánh d?u t?t c? các LUNs (LUN: s? đơn v? h?p l?, đ?nh danh duy nh?t đư?c s? d?ng trên m?t xe bu?t SCSI đ? phân bi?t gi?a các thi?t b? chia s? cùng m?t xe bu?t) k?t h?p phím ch? k? như kh?i lư?ng gián tuy?n. Lưu ? r?ng đi?u này không gi?ng như u?ng tài nguyên c?m gián tuy?n. Kh?i lư?ng đư?c đánh d?u gián tuy?n đ? ngăn ch?n nhi?u các nút t? có vi?t truy c?p vào các kh?i tin đ?ng th?i. N?u c?m m?t c?m chia s? đ?a, m?t đ?a đư?c thi?t k? như đ?i bi?u đ?a b?i các d?ch v? c?m. Đ?i bi?u đ?a là ngu?n l?c đ?u tiên đưa tr?c tuy?n khi c?m d?ch v? c? g?ng đ? t?o thành m?t c?m.

Khi c?m ph?c v? vào các h?nh thành các nút b?t đ?u, nó l?n đ?u tiên c? g?ng đ? mang l?i tr?c tuy?n thi?t b? v?t l? ch? đ?nh làm đ?i bi?u đ?a. Nó th?c hi?n các thu?t toán phân x? đ?a trên các đ?i bi?u đ?a đ? đ?t đư?c quy?n s? h?u. Ngày thành công tr?ng tài, nhóm d?ch v? g?i m?t yêu c?u đ? clusdisk đ? b?t đ?u g?i đ?nh k? b?o lưu vào đ?a (đ? duy tr? quy?n s? h?u). Sau đó d?ch v? c?m sao s? g?i m?t yêu c?u cho clusdisk đ? b? ch?n quy?n truy c?p vào các đ?i bi?u đ?a và g?n k?t nh?ng kh?i tin trên đ?a. G?n k?t thành công c?a volume(s), đ? hoàn t?t các th? t?c tr?c tuy?n và các d?ch v? c?m sau đó ti?p t?c v?i quá tr?nh h?nh th?c c?m. Yêu c?u không thông qua t? tr?nh đi?u khi?n đ?a c?m đ? ngăn x?p chương tr?nh đi?u khi?n lưu tr? c?a Microsoft và cu?i cùng, tr?nh đi?u khi?n đ?c trưng cho HBA mà truy?n đ?n đ?a. Nó c?ng có th? đư?c thông qua v?i b?t k? ph?n m?m multipath ch?y trong ngăn x?p lưu tr?. Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c lưu tr? ngăn x?p và các mô h?nh tr?nh đi?u khi?n, h?y b?m vào các liên k?t sau đây:
Sau khi lưu tr? đi?u khi?n b? đi?u khi?n/thi?t b? báo cáo r?ng các thi?t b? đ? đư?c thành công thu?c, d?ch v? c?m, đ?m b?o r?ng các ? đ?a có th? đư?c đ?c t? và ghi vào. M?t khi đ?a đ? thông qua t?t c? các các xét nghi?m, đ?a ngu?n là đư?c đánh d?u là tr?c tuy?n và các cluster d?ch v? sau đó ti?p t?c mang l?i cho t?t c? các ngu?n l?c khác tr?c tuy?n.

M?i nút trong các c?m renews đ?t ph?ng cho b?t k? LUNs nó s? h?u m?i ba giây. Nếu các nút c?a m?t c?m m?t m?ng truy?n thông v?i nhau (ví d?, n?u đó là không có thông tin liên l?c qua m?ng riêng tư hay công c?ng), các nút b?t đ?u m?t quá tr?nh đư?c g?i là tr?ng tài xác đ?nh quy?n s? h?u c?a đ?a đ?i bi?u. Các nút th?ng quy?n s? h?u c?a các đ?i bi?u đ?a ngu?n l?c trong giao ti?p t?ng m?t gi?a c?m nút s? đư?c gi? ch?c năng. B?t k? các nút mà có th? không giao ti?p và không th? duy tr? ho?c có đư?c quy?n s? h?u c?a các đ?i bi?u đ?a s? ch?m d?t d?ch v? c?m và b?t k? tài nguyên mà nút lưu tr? s? di chuy?n đ?n m?t nút trong c?m sao.
 1. Nút hi?n đang s? h?u đ?a đ?i bi?u là các b?o v? nút. Các h?u v? gi? đ?nh r?ng nó b?o v? ch?ng l?i b?t k? c?m các nút mà nó không th? giao ti?p v?i và cho đó nó không nh?n đư?c m?t thông báo t?t máy. Các h?u v? liên t?c renews c?a nó đ?t ph?ng đ? các đ?i bi?u b?ng cách yêu c?u m?t khu b?o t?n SCSI đư?c đ?t trên LUN m?i ba giây.
 2. T?t c? các nút khác (các nút không s? h?u đ?a đ?i bi?u và không th? liên l?c v?i nút s? h?u tài nguyên đ?i bi?u) tr? thành các nút đ?y thách th?c.
 3. Khi thách th?c phát hi?n s? m?t mát c?a t?t c? các thông tin liên l?c, nó ngay l?p t?c yêu c?u m?t xe bu?t toàn SCSI đ?t l?i đ? phá v? b?t k? hi?n có đ?t ph?ng.
 4. B?y giây sau khi đ?t l?i SCSI yêu c?u, các thách th?c c? g?ng đ? d? tr? đ?a đ?i bi?u. N?u b?o v? c?a nút là tr?c tuy?n và ho?t đ?ng, nó s? có đ? dành đ?a đ?i bi?u như nó thư?ng m?i ba giây. Thách th?c phát hi?n r?ng nó không th? d? tr? các đ?i bi?u, và ch?m d?t d?ch v? c?m. N?u các h?u v? không ho?t đ?ng đúng cách, thách th?c thành công có th? d? tr? đ?a đ?i bi?u. Sau mư?i giây, thách th?c mang đ?n cho các đ?i bi?u tr?c tuy?n và m?t quy?n s? h?u c?a t?t c? tài nguyên trong c?m sao. N?u nút b?o v? m?t quy?n s? h?u c?a các đ?i bi?u thi?t b?, sau đó d?ch v? c?m trên nút b?o v? ch?m d?t ngay l?p t?c.
Khi m?t nút c?m m?t m?t đ?a ngu?n l?c gián tuy?n, nó yêu c?u d? tr? SCSI đư?c phát hành và sau đó ? đ?a s? l?i m?t l?n n?a không có s?n h? đi?u hành. B?t c? lúc nào m?t đ?a ngu?n là offline trong m?t c?m sao, kh?i lư?ng tài nguyên tr? đ?n (đ?a các phù h?p v?i ch? k?) s? không th? ti?p c?n h? đi?u hành trên b?t k? c?m các nút.

Thu?c tính

ID c?a bài: 309186 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB309186 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309186

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com