Làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng h?nh ?nh trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309364 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t hư?ng d?n t?ng bư?c mà s? cho b?n bi?t làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng mà s? d?ng nh?ng h?nh ?nh đ? h?a cho các viên đ?n trong Microsoft Word.

B?n có th? thêm d?u đ?u d?ng hi?n có d?ng văn b?n, ho?c b?n có th? t? đ?ng t?o ra danh sách d?u đ?u d?ng khi b?n g?. B?t k? h?nh ?nh đ? h?a ho?c h?nh ?nh có th? đư?c s? d?ng như m?t viên đ?n. H?nh ?nh đ?n thư?ng đư?c s? d?ng trong các tài li?u đư?c t?o ra cho các trang Web.

B?n c?ng có th? t?o m?t danh sách bulleted multilevel h?nh ?nh hi?n th? danh sách m?c đang th?t vào ? các c?p đ? khác nhau. Danh sách d?u đ?u d?ng multilevel là tương t? như m?t danh sách s? phác th?o. M?i c?p đ? trong danh sách có th? s? d?ng m?t viên đ?n h?nh ?nh khác nhau.

Làm th? nào đ? thêm h?nh đ?n vào danh sách hi?n t?i

Đ? thêm h?nh đ?n hi?n có văn b?n trong tài li?u c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Ch?n m?c danh sách mà b?n mu?n thêm m?t viên đ?n h?nh ?nh.
 3. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đ?n và đánh s?, sau đó b?m các D?u đ?u d?ng tab.

  Chú ý Trong Microsoft Office Word 2007, nh?p vào m?i tên phía sau D?u đ?u d?ng trong các Đo?n văn nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào Đ?nh ngh?a m?i Bullet.
 4. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y:
  • Trong Microsoft Word 2000, nh?p vào H?nh ?nh, sau đó b?m các H?nh ?nh tab.
  • Trong Microsoft Word 2002 và trong Microsoft Office Word 2003, nh?p vào b?t k? ki?u d?u đ?u d?ng, và sau đó nh?p vào Tùy ch?nh. Trong các Tùy ch?nh danh sách h?p tho?i h?p, b?m vào H?nh ?nh.
  • Trong Word 2007, nh?p vào H?nh ?nh.
 5. Trong các H?nh ?nh Bullet h?p tho?i h?p, b?m vào các đ?n h?nh ?nh mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u b?n mu?n chuy?n nh?p m?t h?nh ?nh t? m?t chương tr?nh ho?c v? trí, nh?p vào Nh?p kh?u clip T? năm 2000. Nh?p vào Nh?p kh?u t?i t? năm 2002, trong Word 2003 và Word 2007.

Làm th? nào đ? t? đ?ng t?o ra m?t danh sách h?nh ?nh khi b?n g?

 1. B?t đ?u t?, và sau đó m? tài li?u.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đ?n và đánh s?, sau đó b?m các D?u đ?u d?ng tab.

  Chú ý Trong Microsoft Office Word 2007, nh?p vào m?i tên phía sau D?u đ?u d?ng trong các Đo?n văn nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào Đ?nh ngh?a m?i Bullet.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y:
  • Trong Word 2000, nh?p vào H?nh ?nh, sau đó b?m các H?nh ?nh tab.
  • Trong Word 2002 và trong Word 2003, nh?p vào b?t k? ki?u d?u đ?u d?ng, và sau đó nh?p vào Tùy ch?nh. Trong các Tùy ch?nh danh sách h?p tho?i h?p, b?m vào H?nh ?nh.
  • Trong Word 2007, nh?p vào H?nh ?nh.
 4. Trong các H?nh ?nh Bullet h?p tho?i h?p, b?m vào các đ?n h?nh ?nh mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u b?n mu?n chuy?n nh?p m?t h?nh ?nh t? m?t chương tr?nh ho?c v? trí, nh?p vào Nh?p kh?u clip T? năm 2000. Nh?p vào Nh?p kh?u t?i t? năm 2002, trong Word 2003 và Word 2007.
 5. Ch?n ?nh trong các các Tùy ch?nh danh sách h?p tho?i, và sau đó nh?n Ok.

  Word t? đ?ng chèn m?t h?nh ?nh viên đ?n vào đ?u d?ng.
 6. L?p l?i bư?c 4 đ? t?o ra m?c t? danh sách b? sung.
 7. Đ? hoàn t?t danh sách, b?m phím ENTER hai l?n.

Làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng tr?nh h?nh ?nh

Chú ý Đây là m?t tính năng c?a Word 2002, Word 2003 và Word 2007.

Đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng tr?nh h?nh ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đ?n và đánh s?, sau đó b?m các Đ? cương đánh s? tab.

  Chú ý Trong Word 2007, nh?p m?i tên phía sau Danh sách tr?nh trong các Đo?n văn nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó nh?p vào Đ?nh ngh?a m?i Multilevel List.
 3. Nh?p vào b?t k? phong cách danh sách ? hàng đ?u, ho?c nh?p vào m?t h?nh ?nh hi?n có đ?n phong cách, và sau đó nh?p vào Tùy ch?nh.
 4. Trong các M?c đ? h?p, b?m vào 1.
 5. Trong các S? phong cách h?p, b?m vào m?t h?nh ?nh hi?n có, ho?c b?m ?nh m?i đ? ch?n m?t h?nh ?nh.
 6. L?p l?i các bư?c 4 và 5 thêm c?p thêm vào danh sách c?a b?n. Ch?n m?t m?c đ? khác nhau và m?t viên đ?n h?nh ?nh khác nhau cho m?i c?p danh sách c?a b?n.
 7. Nh?p vào Ok.

  M?t viên đ?n h?nh ?nh đư?c hi?n th? cho các c?p đ? đ?u tiên c?a danh sách c?a b?n.
 8. G? văn b?n danh sách c?a b?n và sau đó nh?n ENTER sau m?i m?c.

  H?nh ?nh đ?n đư?c t? đ?ng chèn vào đ?u m?i d?ng ? m?c đ? đ?u tiên.
 9. Đ? chuy?n m?t kho?n m?c d?u đ?u d?ng đ?n m?c đ? mà b?n mu?n, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • Đ? demote m?t kho?n m?c t?i m?t m?c đ? th?p hơn, ch?n kho?n m?c và b?m Tăng cách đ?u d?ng.
  • Đ? thúc đ?y m?t kho?n m?c t?i m?t m?c đ? cao, ch?n kho?n m?c và b?m Gi?m cách đ?u d?ng.
  Đ?n h?nh ?nh phù h?p cho c?p đó đ? đư?c đưa vào lúc b?t đ?u d?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách làm vi?c v?i h?nh ?nh đ?n trong Word 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
203893Ch? các kho?n m?c đ?u tiên trong danh sách h?nh ?nh th?t vào

Thu?c tính

ID c?a bài: 309364 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB309364 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309364

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com