Không th? thêm ngư?i dùng đ?a phương v?i các công c? tài kho?n ngư?i dùng n?u máy tính là m?t thành viên tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309428 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? thêm m?t ngư?i dùng đ?a phương b?ng cách s? d?ng các công c? tài kho?n ngư?i dùng trong b?ng đi?u khi?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng ngư?i dùng không th? thêm do nhóm mà nó đang đư?c t?o ra không t?m th?y. Tri?u ch?ng này có th? x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau t?n t?i:
 • Giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) Pack đư?c cài đ?t trên Windows XP Professional d?a trên máy tính c?a b?n.
 • Máy tính c?a b?n là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.
 • B?n đang s? d?ng m?t ngôn ng? giao di?n ngư?i s? d?ng không ph?i ti?ng Anh.
LƯU ?: Thông đi?p l?i chính xác b?n nh?n đư?c có th? khác nhau tùy thu?c vào ngôn ng? b?n đang s? d?ng khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i. Thông báo l?i đư?c t?o ra b?ng ngôn ng? b?n đ? ch?n. B?i v? b?n d?ch khác nhau chút ít, bài vi?t này không th? cung c?p mô t? chính xác c?a các thông báo l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? phương pháp đư?c s? d?ng b?i các công c? tài kho?n ngư?i dùng gây ra m?t cu?c xung đ?t tên. Xung đ?t tên x?y ra b?i v? các công c? tài kho?n ngư?i dùng đang t?m ki?m m?t tên b?n đ?a hoá nhóm ch? không ph?i là chính t? ti?ng Anh c?a tên c?a nhóm. V?n đ? là c? th? cho hai s? l?a ch?n m?c đ?nh đư?c li?t kê, "ngư?i s? d?ng tiêu chu?n" và "Ngư?i dùng b? gi?i h?n".

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   File name
  ------------------------------------------------------
  30-Jul-2002 10:16 5.1.2600.50 857,600 Netplwiz.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

? màn h?nh "m?c truy nh?p nào b?n mu?n c?p cho ngư?i dùng này", nh?p vào Khác, và sau đó t? ch?n các nhóm mà b?n mu?n thêm ngư?i dùng.

Phương pháp 2

S? d?ng đ?a phương ngư?i dùng và các nhóm MMC snap-in đ? t?o ngư?i dùng đ?a phương. Đ? b?t đ?u đ?a phương ngư?i dùng và các nhóm MMC snap-in, b?m chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi, b?m Qu?n l?, sau đó b?m Nhóm và ngư?i dùng c?c b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 309428 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbshell kbui kbwinxpsp1fix kbmt KB309428 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309428

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com