T?m ki?m n?i dung không t?m t?t c? các lo?i t?p đ? ch? đ?nh chu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309447 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng tính năng t?m ki?m t?t c? các file và thư m?c đ? th?c hi?n m?t t?m ki?m n?i dung, ho?c b?n t?m ki?m cho m?t chu?i các văn b?n trong m?t t?p tin, không ph?i t?t c? các lo?i t?p tin không t?m ki?m chu?i ch? đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

S? thay đ?i này đư?c thi?t k? đ? tr? v? lo?i tài li?u ph? bi?n như Microsoft Office, MIME, HTML và t?p tin văn b?n thu?n. Ch?c năng t?m ki?m trong phiên b?n trư?c c?a Windows t?m ki?m t?t c? các file cho chu?i ch? đ?nh và có th? tr? l?i m?t s? l?n các t?p tin không liên quan như chương tr?nh và c?u h?nh t?p tin.

Như là k?t qu? c?a s? thay đ?i này, các ch?c năng t?m ki?m có th? t?m th?y cùng m?t t?p các t?p tin n?u d?ch v? ch? m?c n?i dung b? t?t. Trong phiên b?n trư?c c?a Windows, máy tính trưng bày hành vi khác nhau n?u b?n b?t d?ch v? ch? m?c n?i dung.

Các thi?t l?p c?a t?p tin bao g?m t?t c? các lo?i tài li?u ph? bi?n ngư?i dùng t?o bao g?m c? các lo?i t?p phương ti?n d?ng s? như h?nh ?nh, âm nh?c, và các lo?i t?p tin video. Đ?i v?i các lo?i t?p tin, b?n có th? t?m ki?m các thu?c tính văn b?n. Ví d?, b?n có th? t?m ki?m các l?nh v?c ngh? s? trong .wma ho?c t?p tin MP3, ho?c b?nh lu?n b? dây .jpg t?p. Hành vi này là m?t tính năng m?i mà không có trong phiên b?n trư?c c?a Windows.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP Service Pack m?i nh?t
M?t b?n C?p Nh?t có s?n trên Microsoft Windows c?p nh?t trang web mà s?a ch?a v?n đ? này cho các lo?i t?p tin sau đây:
.ASM
.c
.CPP
.cxx
.def
.h
.HPP
.hxx
.IDL
.Inc
.js
log
.pl
.RC
.rtf
URL
.xml
.XSL
CSS
.HTA
.htt
.386
.aifc
.AIFF
.ASX
.au
.AudioCD
.BKF
.BMP
.CDA
.cpl
.cur
.DeskLink
.dib
.DRV
.DVD
.EMF
.fnd
.Folder
.gz
.IVF
.JFIF
.jpe
.JPEG
.Latex
.M1V
.M3U
.MAPIMail
.mid
.Midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.MPE
.MPEG
.MPG
.mpv2
.MyDocs
.png
.RLE
.RMI
.Sit
.snd
.tgz
.vxd
.Wax
.WM
.wma
.WMP
.wmv
.wmx
.WMZ
.wsz
.wvx
.xbm
.ZFSendToTarget
T?i v? "Windows XP Application Compatibility Update, 25 tháng 10 năm 2001" t? Web site sau Microsoft:
http://Update.Microsoft.com/
Ngày phát hành: 25 tháng 10 năm 2001

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho các lo?i t?p tin không đư?c li?t kê ? trên, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309173 Các t? ho?c c?m t? trong tiêu chí t?m ki?m t?p tin không th? làm vi?c

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 309447 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbbug kbfix kbshell kbwinxpsp1fix kbmt KB309447 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309447

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com