Cach thc co quyn truy nhp vao cp Thng tin ia H thng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 309531 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cach thc co quyn truy nhp vao cp Thng tin ia H thng. Cp Thng tin ia H thng la mt cp h thng n c cng cu Khi phuc H thng s dung lu thng tin va cac im khi phuc. Trn mi phn hoach trn may tinh cua ban co mt cp Thng tin ia H thng. Co th ban cn co quyn truy nhp vao cp nay g ri.

THNG TIN THM

co quyn truy nhp vao cp Thng tin ia H thng, hay s dung cac bc trong phn phu hp.

Microsoft Windows XP Professional hoc Windows XP Home Edition S dung H thng Tp FAT32

 1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua Ti.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
 3. Trn tab Xem, bm Hin thi tp va cp n.
 4. Bm bo chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn cao). Bm Co khi ban c nhc xac nhn thay i.
 5. Bm OK.
 6. Bm up vao cp Thng tin ia H thng trong cp gc m cp.

Windows XP Professional S dung H thng Tp NTFS trn Min

 1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua Ti.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
 3. Trn tab Xem, bm Hin thi tp va cp n.
 4. Bm bo chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn cao). Bm Co khi ban c nhc xac nhn thay i.
 5. Bm OK.
 6. Bm chut phai vao cp Thng tin ia H thng trong cp gc, sau o bm Chia se va Bao mt.
 7. Bm tab Bao mt .
 8. Bm Thm, va sau o go tn ngi dung ban mun cp quyn truy nhp vao cp. Chon vi tri trng muc nu phu hp (hoc la cuc b hoc t min). Thng thng, y la trng muc ma ban dung ng nhp. Bm OK, ri bm lai OK.
 9. Bm up vao cp Thng tin ia H thng trong cp gc m cp.

Windows XP Professional s dung H thng Tp NTFS trn May tinh thuc Nhom lam vic va May tinh c lp

 1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua Ti.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
 3. Trn tab Xem, bm Hin thi tp va cp n.
 4. Bm bo chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn cao). Bm Co khi ban c nhc xac nhn thay i.
 5. Bo chon hp kim S dung chia se tp n gian (Khuyn cao).
 6. Bm OK.
 7. Bm chut phai vao cpThng tin ia H thng trong cp gc, sau o bm Thuc tinh.
 8. Bm tab Bao mt .
 9. Bm Thm, va sau o go tn ngi dung ban mun cp quyn truy nhp vao cp. Thng thng, y la trng muc ma ban dung ng nhp. Bm OK, ri bm lai OK.
 10. Bm up vao cp Thng tin ia H thng trong cp gc m cp.

  CHU Y: Cp Thng tin ia H thng hin co th truy nhp trong ch binh thng i vi ngi dung Windows XP Home Edition.

S dung CACLS cho Windows XP Home Edition S dung H thng Tp NTFS

Trong Windows XP Home Edition s dung h thng tp NTFS, ban cung co th s dung cng cu Cacls, mt cng cu dong lnh, hin thi hoc sa i danh sach iu khin truy nhp tp hoc cp (ACLs). bit thm thng tin v cng cu Cacls, bao gm cach s dung va cac khoa chuyn i, tim kim "cacls" trong Trung tm H tr va Tr giup.
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 2. Hay am bao rng ban ang trong cp gc cua phn hoach ma ban mun co quyn truy nhp vao cp Thng tin ia H thng. Vi du, co quyn truy nhp vao cp C:\Thng tin ia H thng, hay am bao rng ban ang trong ia C (sau du nhc "C:\").
 3. Go lnh sau y, ri nhn ENTER:
  cacls "tn ia:\Thng tin ia H thng" /E /G tn ngi dung:F
  am bao go du ngoc kep nh chi dn. Lnh nay thm ngi dung c chi inh vao cp vi quyn Kim soat Hoan toan.
 4. Bm up vao cp Thng tin ia H thng trong cp gc m cp.
 5. Nu ban cn loai bo quyn sau khi g ri, go dong sau vao du nhc lnh:
  cacls "tn ia:\Thng tin ia H thng" /E /R tn ngi dung
  Lnh nay loai bo tt ca cac quyn cua ngi dung c chi inh.

Cac bc sau cung hoat ng nu ban khi ng lai may tinh ch An toan vi chia se tp n gian se t ng tt khi ban chay may tinh ch An toan.
 1. Trn May tinh cua Ti, bm chut phai vao cp Thng tin ia H thng, va sau o bm Thuc tinh.
 2. Bm tab Bao mt .
 3. Bm Thm , va sau o go tn ngi dung ban mun cp quyn truy nhp vao cp. Thng thng, y la trng muc ma ban dung ng nhp.
 4. Bm OK, ri bm lai OK.
 5. Bm up vao cp Thng tin ia H thng m cp.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 309531 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Nm 2007 - Xem xt l?i: 2.6
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbui kbenv kbhowto kbinfo KB309531

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com