B?n không th? ch?n ch? đ? cao nh?t đ? h?a màn h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309569 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ch?n t? l? cao nh?t có th? làm tươi ho?c đ? phân gi?i đư?c h? tr? b?i màn h?nh và v? màn h?nh c?a b?n, b?n có th? không th? làm như v?y.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra do cách th?c Windows tính toán đư?c h? tr? đ? h?a ch? đ? d?a trên các thông tin trong t?p tin Inf. màn h?nh c?a b?n. T?p INF li?t kê m?t t?i đa đư?c h? tr? n?m ngang và th?ng đ?ng băng thông cho r?ng màn h?nh, và Windows tính toán đư?c h? tr? ch? đ? video d?a trên d? li?u này. Trong m?t s? trư?ng h?p, các thu?t toán đư?c s? d?ng là quá b?o th?, và đi?u này có th? ngăn c?n b?n s? d?ng các ch? đ? cao nh?t có th? đư?c h? tr? b?i màn h?nh c?a b?n. Lưu ? r?ng có th? có nh?ng gi?i h?n đư?c áp d?ng b?i b? đi?u h?p video là t?t.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

C?a b?n màn h?nh và b? đi?u h?p Video h? tr? c?m và ch?y

N?u màn h?nh và v? màn h?nh c?a b?n h? tr? c?m và ch?y, s? d?ng công c? hi?n th? trong b?ng đi?u khi?n đ? thay đ?i đi?u khi?n màn h?nh đ? "Màn h?nh Plug and Play." Khi b?n làm như v?y, Windows truy v?n c?a b?n theo d?i đ? xác đ?nh phương h? tr? video, thay v? tính toán d?a trên các màn h?nh Inf. t?p.

Màn h?nh và b? đi?u h?p Video c?a b?n không h? tr? c?m và ch?y

N?u màn h?nh và v? màn h?nh c?a b?n không h? tr? c?m và ch?y, thi?t l?p ch? đ? video theo cách th? công:
 1. Xác đ?nh chính xác ch? đ? video màn h?nh c?a b?n có th? h? tr?. Đ? làm đi?u này, xem các tài li?u đư?c bao g?m v?i màn h?nh c?a b?n ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t màn h?nh c?a b?n.

  C?NH BÁO: N?u b?n không th? xác đ?nh chính xác ch? đ? video màn h?nh c?a b?n có th? h? tr?, b?n không nên ti?n hành các bư?c sau. N?u b?n s? d?ng các bư?c sau đây và ch?n m?t ch? đ? video màn h?nh c?a b?n không th? h? tr?, b?n v?nh vi?n có th? làm h?ng màn h?nh c?a b?n, v? màn h?nh c?a b?n, ho?c c? hai.
 2. B?t đ?u công c? hi?n th? trong b?ng đi?u khi?n.
 3. B?m vào các Thiết đặt tab, b?m vào Nâng cao, b?m vào các Màn h?nh tab, và sau đó b?m Xóa các ?n ch? đ? mà màn h?nh này không th? hi?n th? h?p ki?m.
 4. Trong các T?c đ? làm tươi màn h?nh h?p, b?m làm tươi màn h?nh m?t t? l? màn h?nh c?a b?n có th? h? tr?, b?m Ok, sau đó b?m Ok.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 309569 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbdisplay kbenv kbprb kbui kbmt KB309569 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309569

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com