Làm th? nào đ? nâng c?p m?t nhóm d? án Visual Basic 6.0 Visual BASIC.NET ho?c Visual Basic 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309617 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách nâng c?p m?t Visual Basic 6.0 nhóm d? án ho?c m?t ?ng d?ng n-tier Visual BASIC.NET ho?c Visual Basic 2005.

Mô t? k? thu?t

N?u b?n nâng c?p m?t nhóm d? án Visual Basic 6.0 ho?c m?t n-tier ?ng d?ng Visual BASIC.NET ho?c Visual Basic 2005, b?n ph?i nâng c?p m?t d? án ho?c tier t?i m?t th?i gian.

N?u ?ng d?ng ba c?p c?a b?n bao g?m m?t thành ph?n khách hàng, m?t kinh doanh thành ph?n, và m?t thành ph?n truy c?p d? li?u, b?n nên nâng c?p các ?ng d?ng theo th? t? sau:
 1. Truy c?p componentData componentBusiness khách hàng thành ph?n
 2. Kinh doanh componentData truy c?p thành ph?n
 3. D? li?u truy c?p thành ph?n
Nâng trong ?ng d?ng n-tier, luôn luôn c?p b?c khách hàng đ?u tiên, và sau đó nâng c?p các t?ng trên cây ph? thu?c. B?n nên làm theo đi?u này đ? cho hai l? do:
 • Cách ti?p c?n này cho phép b?n ti?p t?c làm vi?c ?ng d?ng. Khi b?n nâng c?p các khách hàng, b?n phá v? và làm vi?c v?i ch? có m?t thành ph?n c?a các ?ng d?ng. T?t c? các thành ph?n khác ti?p t?c làm vi?c cùng m?t cách nào đó h? đ? làm trư?c đó. V?i phương pháp này, b?n cô l?p khu v?c làm vi?c. Thay phiên, n?u b?n nâng c?p b?c d? li?u đ?u tiên, đ?t nhiên b?n phá v? d? li?u t?ng và các thành ph?n mà ph? thu?c vào c?p d? li?u.
 • Visual Basic 6.0 khóa lo?i thư vi?n (TypeLibs). Đi?u này t?o ra m?t v?n đ? n?u b?n c?n ph?i xây d?ng l?i TypeLib ho?c recompile các n?m dư?i thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL). N?u b?n nâng c?p b?c kinh doanh đ?u tiên và sau đó nâng c?p các khách hàng, b?n ph?i liên t?c d?ng l?i và kh?i đ?ng l?i Visual Basic 6.0 m?i khi b?n thay đ?i b?c trung. H?y xem xét sau đây quy tr?nh làm vi?c:

  1. Nâng c?p b?c trung.Thay đ?i Visual Basic 6.0 khách hàng truy c?p b?c trung.Ch?y trung c?p.
  2. Thay đ?i Visual Basic 6,0 khách hàng đ? truy c?p vào gi?a t?ng.Ch?y trung c?p.
  3. Ch?y trung c?p.

  N?u b?n mu?n thay đ?i các.NET DLL, b?n ph?i sau đó đóng Visual Basic 6.0, biên d?ch trong Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005, kh?i đ?ng l?i Visual Basic 6.0, và như v?y. B?n có th? tránh v?n đ? này n?u b?n nâng c?p các khách hàng đ?u tiên và sau đó nâng c?p các trung t?ng.
Đ? nâng c?p m?i ?ng d?ng Visual Basic 6.0, s? d?ng nâng c?p công c? đó là bao g?m trong Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005. Công c? nâng c?p b?t đ?u khi b?n s? d?ng Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 đ? m? m?t d? án Visual Basic 6.0. Khi b?n s? d?ng các Nâng c?p công c?, 6.0 Visual Basic d? án là không thay đ?i và m?t th? giác m?i Cơ b?n.NET ho?c Visual Basic 2005 d? án đư?c t?o ra. Trư?c khi b?n nâng c?p m?t d? án Visual Basic 6.0, It's t?t nh?t đ? chu?n b? cho nâng c?p. Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o các TÀI LI?U THAM KH?O keá tieáp.

Nâng c?p ?ng d?ng N-Tier Visual Basic 6.0 Visual BASIC.NET ho?c Visual Basic 2005

Ph?n này cung c?p thông tin chi ti?t v? cách nâng c?p m?t 3 t?ng ?ng d?ng Visual Basic 6.0 (bao g?m m?t thành ph?n khách hàng, m?t thành ph?n kinh doanh, và m?t thành ph?n truy c?p d? li?u) Visual BASIC.NET ho?c Visual Basic 2005.
 1. Biên d?ch m?i ngư?i trong s? các d? án trong Visual Basic 6.0, và th? nghi?m các d? án đ? đ?m b?o r?ng các ?ng d?ng ho?t đ?ng đúng.

  LƯU ?: Nó là quan tr?ng đ? xây d?ng các nhóm v? m?i Visual Basic .NET ho?c Visual Basic 2005 khách hàng d? án v?n c?n s? d?ng kinh doanh và thành ph?n d? li?u t? tr?c quan Cơ b?n 6.0 thông qua Interop. Tương t?, m?i Visual Basic.Kinh doanh NET ho?c Visual Basic 2005 thành ph?n d? án v?n c?n tham chi?u đ?n các thành ph?n d? li?u t? Visual Basic 6.0 thông qua Interop.
 2. Trư?c tiên nâng c?p các thành ph?n máy khách. B?t đ?u Microsoft Visual Ph?ng thu.NET hay Microsoft Visual Studio 2005 và m? Visual Basic 6,0 khách hàng d? án. Thu?t s? nâng c?p b?t đ?u.

  LƯU ?: Visual Basic.NET ho?c thu?t s? Visual Basic 2005 nâng c?p đư?c bao g?m trong Visual Ph?ng thu.LƯ?I chuyên nghi?p ho?c trong Visual Studio 2005.

 3. Làm theo các bư?c vào thu?t s? đ? t?o ra m?t m?i Visual Basic .NET ho?c Visual Basic 2005 khách hàng d? án và m?t báo cáo nâng c?p.
 4. Xem xét báo cáo nâng c?p, thư?ng bao g?m c?nh báo v? s?a đ?i b? sung đư?c yêu c?u. S?a đ?i m?i Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 khách hàng project theo khuy?n cáo.
 5. Ch?y m?i Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 d? án khách hàng đ? xác minh r?ng khách hàng làm vi?c. H?y nh? r?ng các khách hàng m?i v?n c?n tham chi?u th? giác Kinh doanh cơ b?n và 6.0 và d? li?u truy c?p thành ph?n thông qua Interop.
 6. Nâng c?p b?c trung (đ?i tư?ng kinh doanh). M? các Visual Basic 6.0 kinh doanh đ?i tư?ng d? án trong Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005, và đ?y đ? các bư?c vào thu?t s? nâng c?p.
 7. Xem xét báo cáo nâng c?p, và s?a đ?i m?i Visual Basic .NET ho?c Visual Basic 2005 kinh doanh ph?n theo khuy?n cáo.
 8. B?i v? m?i Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 v?n khách hàng project tài li?u tham kh?o các thành ph?n kinh doanh Visual Basic 6.0, xóa tham chi?u này, và thêm m?t tham chi?u m?i đ?n m?i đư?c thành l?p Visual Basic.Thành ph?n kinh doanh NET ho?c Visual Basic 2005 d? án.
 9. Ki?m tra các ?ng d?ng đ? đ?m b?o r?ng nó ho?t đ?ng đúng. H?y nh? r?ng khách hàng và kinh doanh các thành ph?n v?n đang s? d?ng th? giác D? li?u cơ b?n và 6.0 truy c?p thành ph?n.
 10. Nâng c?p b?c cu?i cùng (các d? li?u truy c?p thành ph?n). M? d? Visual Basic 6.0 d? li?u truy c?p thành ph?n án trong Visual Basic.NET hay Visual Basic 2005, và hoàn t?t các bư?c trong tr?nh Wizard nâng c?p.
 11. Xem xét báo cáo nâng c?p, và s?a đ?i m?i Visual Basic .NET ho?c Visual Basic 2005 d? li?u truy c?p các thành ph?n theo khuy?n cáo.
 12. Xóa b? b?t k? tài li?u tham kh?o đ? truy c?p d? li?u Visual Basic 6.0 thành ph?n trong Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005 kinh doanh và khách hàng các thành ph?n, thêm tham chi?u đ?n m?i Visual Basic.NET d? li?u truy c?p thành ph?n d? án.
 13. Ki?m tra các ?ng d?ng đ? đ?m b?o r?ng nó ho?t đ?ng đúng cách.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o đ?n trang Web Microsoft sau đây Trang web:
Chu?n b? c?a Visual Basic 6.0 các ?ng d?ng đ? nâng c?p đ? Visual Basic.NET
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa260644.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 309617 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbmigration kbhowtomaster kbmt KB309617 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309617

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com