Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t t?nh Client cho Windows XP Internet k?t n?i chia s?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309642 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh m?t khách hàng t?nh cho Internet Connection Sharing (ICS). Windows XP ICS t? đ?ng c?u h?nh khách hàng n?i b? đ? cho h? có th? truy c?p Internet b?ng cách s? d?ng ICS. Tuy nhiên, b?n có th? c?n ph?i c?u h?nh m?t máy ch?, ch?ng h?n như m?t máy ch?, t?nh thay v? cho phép các máy ch? ph?i đư?c c?u h?nh đ?ng. Đúng cách c?u h?nh máy ch? v?i cài đ?t t?nh, b?n ph?i cung c?p các máy ch? thông IP đ?a ch? và máy ch? lưu tr? tên đ? phân gi?i. Ngoài ra, b?n ph?i c?u h?nh máy ch? ICS (c?a s? XP d?a trên tính đang ch?y ICS) v?i tên c?a khách hàng do đó, đ? phân gi?i tên đó có th? ho?t đ?ng đúng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? c?u h?nh m?t khách hàng t?nh vào m?ng riêng ICS, b?n s? d?ng các bư?c chung sau:
 • Thêm m?t h?p l? ICS tư nhân ch? IP cho khách hàng.
 • C?u h?nh các c?ng m?c đ?nh là 192.168.0.1.
 • C?u h?nh máy ch? DNS ưa thích là 192.168.0.1.
 • Thêm MSHOME.NET như h?u t? DNS trên máy khách.
 • Thêm m?t m?c nh?p cho khách hàng đ? các t?p tin máy ch? trên máy ch? d?a trên Windows XP ICS, b?ng cách s? d?ng client_name.MSHOME.NET như tên g?i.
Các bư?c đư?c mô t? chi ti?t sau này trong bài vi?t này.

Windows XP ICS s? d?ng m?ng riêng c?a 192.168.0.x đ? t? đ?ng gán đ?a ch? cho khách hàng. Ngoài ra, các máy ch? ICS gi? theo d?i c?a tên c?a khách hàng n?i b? đ? t?o đi?u ki?n đ? phân gi?i tên. Ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này mô t? quá tr?nh t?nh c?u h?nh ?ng d?ng khách ICS, trong khi có hai y?u t? tính đ?n.

C?u h?nh đ?a ch? IP

Khi b?n ch?n m?t đ?a ch? cho t?nh đư?c l?p c?u h?nh máy ch? lưu tr? n?i b?, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? ch?n m?t đ?a ch? mà đ? không đ? đư?c trao cho m?t khách hàng. Tuy nhiên, khi ICS gán đ?a ch? IP, Windows XP s? g?i m?t đ?a ch? gi?i quy?t giao th?c (ARP) phát sóng đ? đ?m b?o r?ng đ?a ch? đang không đư?c s? d?ng trên m?ng. N?u Windows XP s? nh?n đư?c m?t thư tr? l?i đ? phát sóng ARP, m?t đ?a ch? m?i đư?c ch?n và quá tr?nh kh?i đ?ng l?i. V? v?y, n?u b?n ch?n m?t đ?a ch? mà đang đư?c s? d?ng trên m?ng, nó t?o ra m?t v?n đ? t?m th?i trên m?ng mà c?n đư?c gi?i quy?t sau khi khách hàng xung đ?t yêu c?u m?t đ?a ch? IP. Các đ?a ch? mà b?n ch?n cho khách hàng t?nh đư?c c?u h?nh ph?i trên 192.168.0.x m?ng (ví d?, 192.168.0.100). Các đ?a ch? ch? có ba trên m?ng mà b?n không th? s? d?ng là 192.168.0.0 # (đ?a ch? m?ng), 192.168.0.1 (máy ch? ICS) và broadcast 192.168.0.255 # (đ?a ch? qu?ng bá). Đ?a ch? h?p l? bao g?m t? 192.168.0.2 thông qua 192.168.0.254.

C?u h?nh c?ng m?c đ?nh, DNS và tên máy ch?

ICS khách hàng ph?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng máy ch? ICS cho c?ng m?c đ?nh và máy ch? DNS c?a h?. Đi?u này gây ra các máy ch? ICS đ? hành đ?ng như m?t c?ng Internet cho khách hàng, và s? chăm sóc c?a vi?c gi?i quy?t cho các khách hàng tên. V?i Windows XP ICS, giao di?n bên trong đư?c s? d?ng b?i ICS luôn luôn có m?t đ?a ch? c?a 192.168.0.1. V? v?y, b?n ph?i c?u h?nh t?nh khách hàng s? d?ng đ?a ch? này đ? yêu c?u h? th?ng tên mi?n (DNS) và Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Windows XP ICS c?ng luôn luôn s? d?ng m?t tên mi?n c?a MSHOME.NET. V? v?y, đ? ch? ra tên máy ch? lưu tr? đ?y đ? đi?u ki?n cho m?t khách hàng, b?n ph?i dùng tên máy tính khách hàng ti?p theo ".MSHOME.NET". Ví d?, "COMPUTER1.MSHOME.NET"là tên đ?y đ? đi?u ki?n c?a m?t khách hàng n?i b? v?i tên COMPUTER1.

Đ? c?u h?nh m?t khách hàng t?nh, s? d?ng các bư?c sau.

LƯU ?: Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng khách hàng máy tính đang ch?y Windows XP. Cùng m?t m?c tiêu không có v?n đ? đó h? đi?u hành đang ch?y trên máy khách, nhưng tr?nh th?c t? có th? khác.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào n?i k?t m?ng đư?c k?t n?i v?i m?ng riêng ICS và b?m Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Giao th?c Internet (TCP/IP) trong các K?t n?i này dùng các m?c sau đây danh sách và b?m Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, b?m vào S? d?ng đ?a ch? IP sau. C?u h?nh các m?c như sau:
  • Đ?a ch? IP: Đ?a ch? IP b?n đ? ch?n cho khách hàng này (ví d?, 192.168.0.100).
  • M?t n? m?ng con: 255.255.255.0.
  • C?ng n?i m?c đ?nh: 192.168.0.1.
  • Nh?p vào S? d?ng đ?a ch? máy ch? DNS sau, r?i g? 192.168.0.1 trong các H? ph?c v? DNS ưa thích h?p.
 5. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.
 6. Trong các H?u t? DNS cho k?t n?i này h?p, lo?i MSHOME.NET.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Nh?p vào Ok.
H?y lưu ? c?a tên c?a máy cho đ? phân gi?i tên m?c đích:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m Hi?u su?t và b?o tr?, sau đó b?m Các vấn đề.
 2. B?m vào các Tên máy tính tab.
 3. Lưu ? các m?c nh?p "Full computer name" d?ng.

  Cho các m?c đích c?a bài vi?t này, máy tính tên bao g?m t?t c? m?i th? lên đ?n, nhưng không bao g?m, đo?n đ?u tiên trong tên đư?c li?t kê trên d?ng "Full computer name". Ví d?, n?u "COMPUTER1." đư?c li?t kê, tên máy tính là COMPUTER1 (v?i không có th?i gian).
 4. Đóng t?t c? h?p tho?i m? h?p.

Thêm t?nh khách hàng cho các t?p tin máy ch?

Đ? hoàn thành c?u h?nh t?nh, v? s? m?i khách hàng t?nh trong các máy ch? t?p tin trên máy ch? ICS. Các t?p tin máy ch? giúp tăng t?c đ? phân gi?i tên và ngăn ch?n truy v?n không c?n thi?t đang đư?c g?i đ?n các máy ch? DNS trên Internet. Đ?i v?i m?t k?t n?i quay s? t?i Internet, thêm t?nh khách hàng cho các t?p tin máy ch? giúp đ? gi?m thi?u lưu lư?ng truy c?p mà nguyên nhân k?t n?i Internet đ? đư?c g?i đ? th?c hi?n.
 1. Trên máy ch? d?a trên Windows XP ICS, ch?y Windows Explorer, và m? thư m?c sau đây:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
 2. C?p này ch?a hai t?p tin mà b?n c?n ph?i nh?n th?c. Các t?p tin Hosts.ics đư?c s? d?ng b?i ICS đ? lưu tr? thông tin v? khách hàng đư?c c?u h?nh đ?ng. Tránh th?c hi?n thay đ?i t?p tin này đ? ngăn ch?n s? m?t mát d? li?u ho?c k?t n?i. Các t?p tin máy ch? (v?i không có ph?n m? r?ng tên t?p) là t?p tin mà b?n thêm thông tin v? khách hàng t?nh đư?c c?u h?nh. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy ch? t?p tin, và sau đó nh?p vào M?. Nh?p vào Ch?n chương tr?nh t? danh sách, sau đó b?m Ok. Nh?p vào Notepad trong danh sách các chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Ok. Notepad b?t đ?u và hi?n th? các n?i dung c?a các t?p tin máy ch?.
 3. Các t?p tin s? có th? ch?a ch? m?t "127.0.0.1 localhost" nh?p c?nh. Di chuy?n đi?m chèn d?ng tr?ng đ?u tiên sau khi cu?i.
 4. Sau cùng m?t mô h?nh như các m?c nh?p trư?c đó, trư?c tiên h?y g? đ?a ch? IP c?a khách hàng đư?c c?u h?nh t?nh, b?m phím TAB, và sau đó nh?p tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n. Ví d?: n?u đ?a ch? IP c?a khách hàng t?nh đư?c c?u h?nh là 192.168.0.100 và tên c?a máy ch? là COMPUTER1, h?y nh?p c?m t? này:
  192.168.0.100 COMPUTER1.MSHOME.NET
  M?t l?n n?a, lưu ? r?ng m?t nhân v?t tab chia đ?a ch? IP và tên.

 5. H?y ch?c ch?n r?ng không có hai d?ng tr?ng sau khi cu?i b?ng cách nh?n ENTER hai l?n. Lưu t?p tin, và sau đó b? Notepad.
Đi?u này đ? hoàn t?t c?u h?nh đ? cho phép khách hàng t?nh đư?c c?u h?nh đ? tham gia vào m?ng lư?i ICS.

Thu?c tính

ID c?a bài: 309642 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB309642 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309642

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com