Làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP l?c trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309798 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh l?c TCP/IP trên các máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000.

Windows 2000 d?a trên các máy tính h? tr? m?t s? phương pháp ki?m soát truy c?p trong nư?c. M?t trong nh?ng phương pháp đơn gi?n nh?t và m?nh nh?t c?a vi?c ki?m soát truy c?p trong nư?c là b?ng cách s? d?ng tính năng l?c TCP/IP. L?c TCP/IP có s?n trên t?t c? máy d?a trên Windows 2000 tính có ngăn x?p TCP/IP đư?c cài đ?t.

L?c TCP/IP r?t h?u ích t? m?t quan đi?m b?o m?t v? nó ho?t đ?ng trong ch? đ? h?t nhân. Ngư?c l?i, các phương pháp ki?m soát truy c?p vào trong nư?c v?i Windows 2000 d?a trên máy tính, ch?ng h?n như b?ng cách s? d?ng các b? l?c IPSec chính sách và h? ph?c v? truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?n, ph? thu?c vào ch? đ? s? d?ng quá tr?nh ho?c d?ch v? máy tr?m và máy ch?.

B?n có th? l?p c?a b?n truy c?p trong nư?c TCP/IP đ? án ki?m soát b?ng cách s? d?ng l?c TCP/IP v?i các b? l?c IPSec và truy nh?p t? xa và đ?nh tuy?n gói d? li?u l?c. Cách ti?p c?n này là đ?c bi?t h?u ích n?u b?n mu?n ki?m soát truy c?p TCP/IP trong nư?c và ngoài nư?c. TCP/IP b?o m?t ki?m soát ch? trong nư?c truy c?p.

Làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP an ninh

Đ? l?p c?u h?nh TCP/IP b?o m?t:
 1. Nh?p vàoB?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, b?mB?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?tM?ng và các k?t n?i Dial-up.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào giao di?n mà b?n mu?n c?u h?nh đi?u khi?n truy c?p trong nư?c, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 3. Trong cácKi?m tra các thành ph?n đư?c s? d?ng b?i k?t n?i nàyh?p, b?m vàoGiao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?mThu?c tính.
 4. Trong cácThu?c tính Internet Protocol (TCP/IP)h?p tho?i h?p, b?m vàoNâng cao.
 5. B?m vào cácTuỳ chọntab.
 6. Nh?p vàoL?c TCP/IP, sau đó b?mThu?c tính.
 7. Ch?n cácCho phép l?c TCP/IP (t?t c? các adapter)h?p ki?m. Khi b?n ch?n h?p ki?m này, b?n cho phép l?c cho t?t c? các adapter, nhưng b?n c?u h?nh các b? l?c trên m?t cơ s? cho m?i b? đi?u h?p. Các b? l?c tương t? áp d?ng cho t?t c? các b? đi?u h?p m?ng.
 8. Có ba c?t v?i các nh?n sau đây:
  C?ng TCP
  UDP Ports
  Giao th?c IP
  Trong m?i c?t, b?n ph?i ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:
  Cho phép t?t c?. N?u b?n mu?n cho phép t?t c? các gói cho giao thông TCP ho?c UDP, đ? l?iCho phép t?t c?Kích ho?t.

  Cho phép ch?. N?u b?n mu?n cho phép giao ch? đư?c ch?n TCP ho?c UDP thông, h?y nh?p vàoCho phép ch?, b?mThêm, và sau đó nh?p c?ng thích h?p trong cácThêm b? l?ch?p tho?i.
  N?u b?n mu?n ch?n t?t c? các UDP ho?c TCP lưu lư?ng truy c?p, h?y nh?p vàoCho phép ch?, nhưng không thêm b?t k? s? lư?ng c?ng trong cácUDP Portsho?cTCP Portc?t. B?n không th? ch?n UDP ho?c TCP giao thông b?ng cách ch?nCho phép ch?choGiao th?c IPvà không bao g?m IP giao th?c 6 và 17.

  Lưu ? r?ng b?n không th? ch?n tin nh?n ICMP, ngay c? khi b?n ch?nCho phép ch?trong cácGiao th?c IPc?t và b?n không bao g?m giao th?c IP 1.
L?c TCP/IP có th? l?c ch? g?i đ?n lưu lư?ng truy c?p. Tính năng này không ?nh hư?ng đ?n lưu lư?ng truy c?p ra bên ngoài ho?c ph?n ?ng c?ng đư?c t?o ra đ? ch?p nh?n h?i đáp t? yêu c?u đi ra. S? d?ng các chính sách IPSec hay gói d? li?u l?c n?u b?n đ?i h?i ph?i có thêm quy?n ki?m soát truy c?p ra bên ngoài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? thêm thông tin v? bài t?p s? IP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289892Các con s? giao th?c Internet
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các con s? c?ng TCP và UDP, ghé thăm Web site sau c?a Internet gán s? th?m quy?n (IANA):
http://www.IANA.org/Assignments/Port-numbers
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c thirdparty đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c thirdparty này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 309798 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB309798 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309798

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com