Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer đ? s? d?ng c? hai FTP c?ng ch? đ? và ch? đ? PASV trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309816 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh Internet Explorer s? d?ng c? File Transfer Protocol (FTP) c?ng ch? đ? và ch? đ? PASV.

FTP h? tr? hai ch? đ?. Các ch? đ? này đư?c g?i là tiêu chu?n (ho?c đang ho?t đ?ng) và th? đ?ng (ho?c "PASV"). Ch? đ? tiêu chu?n c?a khách hàng FTP s? g?i C?NG tho?i cho h? ph?c v? FTP. Máy s? d?ng ch? đ? th? đ?ng s? g?i PASV tho?i cho h? ph?c v? FTP. Nh?ng l?nh này đư?c g?i qua kênh l?nh FTP.

Tiêu chu?n ch? đ? FTP khách hàng đ?u tiên thi?t l?p k?t n?i TCP c?ng 21 trên h? ph?c v? FTP. K?t n?i này thi?t l?p kênh l?nh FTP. Khách hàng s? g?i m?t C?NG l?nh trên kênh l?nh FTP, khi nhu c?u c?a khách hàng FTP đ? nh?n d? li?u, ch?ng h?n như m?t danh sách các thư m?c ho?c t?p tin. Các C?NG l?nh ch?a thông tin v? trên c?ng FTP khách hàng nh?n đư?c d? li?u. Trong ch? đ? PORT, h? ph?c v? FTP luôn luôn s? g?i d? li?u t? c?ng TCP 20. H? ph?c v? FTP ph?i m? m?t k?t n?i m?i cho khách hàng khi nó s? g?i d? li?u.

Ch? đ? th? đ?ng FTP khách hàng c?ng b?t đ?u b?ng cách thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n c?ng TCP 21 trên h? ph?c v? FTP đ? t?o ra các kênh đi?u khi?n. Khi khách hàng s? g?i m?t PASV l?nh trên kênh l?nh, m? máy ch? FTP, không lâu m?t c?ng (t? 1024 đ?n 5000) và thông báo cho khách hàng FTP đ? yêu c?u truy?n d? li?u t? c?ng. H? ph?c v? FTP đáp ?ng các yêu c?u b?ng cách s? d?ng c?ng không lâu như là c?ng ngu?n đ? truy?n d? li?u. Khi đi?u này x?y ra, máy ch? FTP không c?n ph?i thi?t l?p m?t k?t n?i m?i trong nư?c cho khách hàng FTP.

B?n có th? c?n ph?i thay đ?i ch? đ? đư?c s? d?ng b?i các khách hàng FTP, tùy thu?c vào c?u h?nh tư?ng l?a trên máy khách FTP ho?c h? ph?c v?. Microsoft Internet Explorer 5 và sau đó h? tr? c? hai ch? đ? tiêu chu?n và ch? đ? th? đ?ng.

Làm th? nào đ? thay đ?i ch? đ? FTP khách hàng Internet Explorer

Đ? thay đ?i ch? đ? Internet Explorer FTP khách hàng:
  1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
  2. Nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Công cụ tr?nh đơn.
  3. B?m vào các Nâng cao tab.
  4. Nh?p vào Enable d?ng xem c?p cho site FTP.
Internet Explorer là m?t ho?t đ?ng ch? đ? FTP client khi b?n ch?n các Enable d?ng xem c?p cho site FTP tùy ch?n (không có v?n đ? g? các S? d?ng FTP th? đ?ng Tùy ch?n nói).

Internet Explorer có th? có hi?u l?c cho m?t khách hàng FTP th? đ?ng ch? đ? khi b?n r? ràng tùy ch?n này.

Khắc phục sự cố

Nhi?u tư?ng l?a không ch?p nh?n các k?t n?i m?i thông qua m?t giao di?n bên ngoài. Nh?ng k?t n?i này đư?c phát hi?n b?i các b?c tư?ng l?a như k?t n?i không mong mu?n n? l?c và do đó gi?m các k?t n?i. Tiêu chu?n ch? đ? FTP khách hàng không làm vi?c trong môi trư?ng này b?i v? h? ph?c v? FTP ph?i t?o m?t yêu c?u k?t n?i m?i cho khách hàng FTP.

Tư?ng l?a c?a qu?n tr? viên có th? không mu?n s? d?ng h? ph?c v? PASV FTP v? h? ph?c v? FTP có th? m? b?t k? s? hi?u c?ng không lâu. M?c dù Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 và Microsoft Internet thông tin Server 5.0 s? d?ng ph?m vi không lâu c?ng m?c đ?nh 1024 qua 5000, nhi?u h? ph?c v? FTP đư?c c?u h?nh v?i m?t d?i c?ng không lâu c?a 1024 qua 65535. C?u h?nh tư?ng l?a mà cho phép truy c?p đ?y đ? đ?n t?t c? các c?ng không lâu cho các k?t n?i không đư?c yêu c?u có th? đư?c coi là không có b?o đ?m.

B?n có th? c?u h?nh IIS 4,0 l?n IIS 5.0 cho phép d?i không lâu c?ng 1024 qua 65535.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? mà b?n có th? có khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i c?ng TCP trên 5000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196271 Không th? k?t n?i t? c?ng TCP trên 5000

Thu?c tính

ID c?a bài: 309816 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbftp kbhowto kbhowtomaster kbmt KB309816 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:309816

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com