Article ID: 310049 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

נניח שהגדרת את Internet Explorer כדפדפן ברירת המחדל ב- Windows. בעת לחיצה על היפר-קישור ב- Microsoft Outlook, מופיעה אחת מהודעות השגיאה הבאות, בהתאם לגירסת Outlook שברשותך:
פעולה זו בוטלה עקב מגבלות החלות על מחשב זה. פנה אל מנהל המערכת.

מדיניות הארגון שלך מונעת מאיתנו להשלים פעולה זו עבורך. לקבלת מידע נוסף, פנה למחלקת התמיכה.

פתרון הבעיה

כדי שנתקן בעיה זו עבורך, לחץ על הקישור או הלחצן תקנו עבורי. לאחר מכן לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

הערה אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".
עבור Windows 8.1 ו- Windows 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 20056
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2
עבור Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2003
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50388
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


הערות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

כדי לפתור בעיה זו, בצע שיטות אלה לפי הסדר. בדוק אם הבעיה נפתרה לאחר כל שיטה.

שיטה 1: איפוס ההגדרות של Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
Internet Explorer 11 ו- Internet Explorer 10
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed


אזהרה אם אתה משתמש ב- Windows 8.1 או Windows 8, המשך לשיטה 2.
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. לחץ על תפריט כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של 'אפשרויות אינטרנט'
 4. בחלון איפוס הגדרות Internet Explorer, בחר בתיבת הסימון מחק הגדרות אישיות ולחץ על אפס.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של החלון 'אפס הגדרות Internet Explorer'
 5. לחץ על סגור כשהפעולה תסתיים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 6. סגור את Internet Explorer והפעל אותו מחדש.
 7. לחץ על תפריט כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 8. לחץ על הכרטיסייה תוכניות, ואז לחץ על קבע תוכניות.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של הכרטיסיה 'תוכניות' בתוך 'אפשרויות אינטרנט'
 9. לחץ על קבע תוכניות ברירת מחדל.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 10. ברשימה תוכניות, לחץ על Microsoft Outlook ולאחר מכן לחץ על הגדר תוכנית זו כברירת מחדל.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 11. גלול חזרה לחלק העליון של רשימת התוכניות המוגדרות כברירת מחדל, הדגש את Internet Explorer ולחץ על הגדר תוכנית זו כברירת מחדל.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 12. לחץ על אישור, וסגור את תיבת הדו-שיח תוכניות ברירת מחדל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. לחץ על תפריט כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של הכרטיסיה 'מתקדם' בתוך 'אפשרויות אינטרנט'
 4. בחלון איפוס הגדרות Internet Explorer, בחר בתיבת הסימון מחק הגדרות אישיות ולחץ על אפס.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של החלון 'אפס הגדרות Internet Explorer'
 5. לחץ על סגור כשהפעולה תסתיים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 6. הפעל מחדש את Internet Explorer.
 7. לחץ על תפריט כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 8. לחץ על הכרטיסייה תוכניות, ואז לחץ על קבע תוכניות.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של הכרטיסיה 'תוכניות' בתוך 'אפשרויות אינטרנט'
 9. לחץ על קבע תוכניות ברירת מחדל.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 10. ברשימה תוכניות, לחץ על Microsoft Outlook ולאחר מכן לחץ על הגדר תוכנית זו כברירת מחדל.
 11. לחץ על אישור, ואז סגור את תיבת הדו-שיח תוכניות ברירת מחדל.
 12. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה תוכניות, ולאחר מכן לחץ על הפוך לברירת מחדל תחת דפדפן אינטרנט המהווה ברירת מחדל.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 13. לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8 ו- Internet Explorer 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
 4. לחץ על הכרטיסייה תוכניות, ואז לחץ על קבע תוכניות.
 5. לחץ על קבע תוכניות ברירת מחדל.
 6. בחר Microsoft Outlook ולחץ על קבע תוכנית זו כברירת מחדל.
 7. לחץ על אישור, ואז סגור את תיבת הדו-שיח תוכניות ברירת מחדל.
 8. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה תוכניות, ולאחר מכן לחץ על הפוך לברירת מחדל תחת דפדפן אינטרנט המהווה ברירת מחדל.
 9. לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
Internet Explorer 6
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסיה תוכניות ולאחר מכן לחץ על איפוס הגדרות אינטרנט.
 4. תחת תוכניות אינטרנט, ודא כי נבחרה תוכנית הדואר האלקטרוני הנכונה.
 5. סמן את תיבת הסימון על Internet Explorer לבדוק אם הוא משמש כדפדפן ברירת המחדל.
 6. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שים לב עם הפעלת Internet Explorer ייתכן כי תתקבל ההודעה הבאה:
  Internet Explorer אינו מוגדר כעת כדפדפן ברירת מחדל שלך. האם ברצונך להפוך אותו לדפדפן ברירת המחדל?
  אם הודעה זו מופיעה, לחץ על כן.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: ייצוא וייבוא של מפתח הרישום ממחשב אחר

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
קטע זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. לעזרה בפתרון בעיות מתקדם, פנה אל מנהל המערכת או צור קשר עם התמיכה של Microsoft.

הערה השתמש בשיטה זו רק אם הוראות קודמות לכל דפדפן לא פעלו לפתרון בעיה זו.

שלב 1: ייצוא של מפתח הרישום ממחשב אחר
 1. במחשב שאינו נתקל בבעיה זו, לחץ על התחל ולאחר כמן לחץ על הפעל.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. בתפריט קובץ או בתפריט רישום (בהתאם למערכת ההפעלה שלך), לחץ על יצוא.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 5. ציין את המיקום שבו יישמר הקובץ. קובץ הרישום יכול להישמר ישירות בכונן הקשיח או בתקליטון.
 6. הקלד שם קובץ ייחודי ולאחר מכן לחץ על שמור.
 7. צא מעורך הרישום.
שלב 2: ייבוא מפתח הרישום
 1. העתק את מפתח הרישום המיוצא אל שולחן העבודה במחשב נשוא הבעיה.
 2. לחץ פעמיים על הקובץ reg.

  ייתכן שתוצג ההודעה הבאה:

  Windows 8.1 ו- Windows 8
  הוספת מידע יכולה לשנות או למחוק ערכים בשוגג ולגרום לרכיבים להפסיק לפעול כהלכה. אם אינך בטוח במקור של מידע זה ב- C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg, אל תוסיף אותו לרישום.
  Windows 7
  האם אתה בטוח שברצונך להוסיף את המידע ב- drive: location file was copied to\file name.reg אל הרישום?
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
שלב 3: ודא שערך המחרוזת (ברירת מחדל) של המפתח "HKEY_CLASSES_ROOT \.html" הוא htmlfile"
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. ודא שערך המחרוזת (ברירת מחדל) הוא "htmlfile". אם הערך אינו "htmlfile", לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על (ברירת מחדל), לחץ על שנה, הקלד htmlfile בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה
 5. צא מעורך הרישום.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מאפיינים

Article ID: 310049 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2014 - Revision: 10.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com