Identifikator ?lanka: 310049 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi


Kada kliknete na hipervezu u programu Microsoft Outlook, dobijate neku od slede?ih poruka o gre?ci, u zavisnosti od verzije programa Outlook:
Ova operacija je otkazana zbog ograni?enja na ovom ra?unaru. Obratite se administratoru sistema.

Smernice organizacije spre?avaju nas da dovr?imo ovu radnju umesto vas. Za vi?e informacija obratite se slu?bi za pomo?.

Re?enje

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi umesto mene

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Da biste re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku Popravi.

Za Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 20056
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Za Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50388
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:

322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode:

Napomena Sledite ove metode po redosledu. Posle svakog metoda proverite da li je problem re?en.


1. metod: Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Video zapis: Vra?anje postavki u programu Internet Explorer 9 (video je na engleskom)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b VideoUrl=http://aka.ms/c3kzhf
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Internet Explorer 10
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsedUpozorenje: Ako koristite Windows 8, pre?ite na 2. metod.
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Kliknite na ikonu Alatke, a zatim izaberite Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 4. U prozoru Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke, a zatim kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 5. Kliknite na dugme Zatvori kada se zavr?i.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 6. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.
 7. Kliknite na ikonu Alatke, a zatim izaberite Internet opcije.
 8. Izaberite karticu Programi i izaberite stavku Postavi programe.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 9. Kliknite na Postavi podrazumevane programe.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 10. U listi Programi izaberite stavku Microsoft Outlook, a zatim kliknite na Postavi ovaj program kao podrazumevani.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 11. Pomerite se nazad na vrh liste podrazumevanih programa, a zatim istaknite Internet Explorer, a zatim kliknite na Postavi program kao podrazumevani.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  [Napi?ite podrazumevani skupljeni odeljak ovde.]
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 12. Kliknite na dugme U redu, a zatim zatvorite dijalog Podrazumevani programi.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Internet Explorer 9
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Kliknite na ikonu Alatke, a zatim izaberite Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705593
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 4. U prozoru Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke, a zatim kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705594
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 5. Kliknite na dugme Zatvori kada se zavr?i.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705595
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
 7. Kliknite na ikonu Alatke, a zatim izaberite Internet opcije.
 8. Izaberite karticu Programi i izaberite stavku Postavi programe.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705596
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 9. Kliknite na Postavi podrazumevane programe.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705597
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 10. U listi Programi izaberite stavku Microsoft Outlook, a zatim kliknite na Postavi ovaj program kao podrazumevani.
 11. Kliknite na dugme U redu i zatvorite dijalog Podrazumevani programi.
 12. U dijalogu Internet opcije izaberite karticu Programi, izaberite stavku Postavi kao podrazumevano u okviru Podrazumevani Veb pregleda?.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705598
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 13. Kliknite na dugme U redu.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 i Internet Explorer 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 4. Izaberite karticu Programi i izaberite stavku Postavi programe.
 5. Izaberite stavku Postavi podrazumevane programe.
 6. Izaberite stavku Microsoft Outlook, a zatim Postavi ovaj program kao podrazumevani.
 7. Kliknite na dugme U redu i zatvorite dijalog Podrazumevani programi.
 8. U dijalogu Internet opcije izaberite karticu Programi, izaberite stavku Postavi kao podrazumevano u okviru Podrazumevani Veb pregleda?.
 9. Kliknite na dugme U redu.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Programi, a zatim kliknite na dugme Poni?ti Veb postavke.
 4. U okviru stavke Internet programi proverite da li je izabran dobar program e-po?te.
 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Internet Explorer treba da proveri da li je podrazumevani pregleda?.
 6. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Mo?ete da dobijete slede?u poruku kada se Internet Explorer pokrene:
  Internet Explorer trenutno nije podrazumevani pregleda?. ?elite li da ga postavite za podrazumevani pregleda??
  Ako dobijete tu poruku, kliknite na dugme Da.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


2. metod: Izvoz i uvoz klju?a registratora sa drugog ra?unara
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Za pomo? za re?avanje problema pomo?u naprednih opcija obratite se administratoru sistema ili se obratite Microsoft podr?ci.

Napomena Ovaj metod koristite ako prethodna uputstva za svaki pregleda? ne poma?u u re?avanju problema. Izvoz klju?a registratora sa drugog ra?unara
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. U meniju Datoteka ili Registrator (u zavisnosti od operativnog sistema) izaberite stavku Izvezi.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705599
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 5. Zabele?ite lokaciju na koju ?e datoteka biti sa?uvana. Datoteka registratora se mo?e sa?uvati direktno na ?vrsti disk ili disketu.
 6. Otkucajte jedinstveno ime datoteke i kliknite na dugme Sa?uvaj.
 7. Napustite ure?iva? registratora.
Uvoz klju?a registratora
 1. Kopirajte izvezeni klju? registratora na radnu povr?inu ra?unara na kojem se javlja problem.
 2. Kliknite dvaput na .reg datoteku.

  Dobi?ete slede?u poruku:

  Windows 7 ? ?elite li zaista da dodate informacije na disk jedinicu : datoteka lokacije je kopirana u\ime datoteke.reg u registratoru?

  Windows 8 ? Dodavanje informacija mo?e nenamerno da promeni ili izbri?e vrednosti i da uzrokuje prestanak ispravnog rada komponenti. Ako nemate poverenja u izvor ovih informacija u C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg, nemojte da ga dodajete u registrator.
 3. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.
Proverite da li je ?htmlfile? vrednost niske (podrazumevana vrednost) klju?a ?HKEY_CLASSES_ROOT \.html?
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Proverite da li je ?htmlfile? vrednost stavke Niska (podrazumevano). Ako nije ?htmlfile?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku (podrazumevano), izaberite stavku Izmeni, unesite ?htmlfile? u polje Podaci o vrednosti i kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding start
  Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets head folding end

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2705600
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 5. Napustite ure?iva? registratora.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Svojstva

Identifikator ?lanka: 310049 - Poslednji pregled: 12. februar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com