ID c?a bi: 310049 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim tai nguyn kin thc va khc phuc s c b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng


Khi ban bm vao siu lin kt trong Microsoft Outlook, ban nhn c mt trong cac thng bao li sau, tuy thuc vao phin ban Outlook cua ban:
Thao tac nay a bi huy do cac han ch co hiu lc trn may tinh nay. Hay lin h vi quan tri vin h thng cua ban.

Chinh sach cua t chc ban ang ngn chung ti hoan tt hanh ng nay cho ban. bit thm thng tin, vui long lin h vi ban tr giup cua ban.

Gi?i php

? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".


Khc phuc s c cho ti

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
khc phuc s c nay, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tai Tp xung va thc hin theo cac bc trong thut si Khc phuc s c.

i vi Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 20056
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

i vi Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 hoc Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50388
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

Chu y
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 • Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c gi v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:

322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

khc phuc s c nay, s dung cac phng phap sau:

Chu y Thc hin theo cac phng phap sau theo th t. Kim tra xem s c c giai quyt hay cha sau mi phng phap.


Phng phap 1: ?t l?i thi?t ?t Internet Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed


Video: Cach ?t l?i thi?t ?t trong Internet Explorer (Video bng Ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b VideoUrl=http://aka.ms/c3kzhf
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2


Internet Explorer 10
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsedCanh bo: Nu ban ang s dung Windows 8, vui long tip tuc phng phap 2.
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Bm vao biu tng Cng cu, ri bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Nng cao, ri bm t lai.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 4. Trong ca s t lai Thit t Internet Explorer, chon hp kim Xoa thit t ca nhn, ri bm t lai.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 5. Bm ong khi thao tac c hoan tt.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 6. ong va khi ng lai Internet Explorer.
 7. Bm vao biu tng Cng cu, ri bm Tuy chon Internet.
 8. Bm vao tab Chng trinh, ri bm t chng trinh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 9. Bm t chng trinh mc inh cua ban.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 10. Trong danh sach Chng trinh, bm Microsoft Outlook, ri bm t chng trinh nay lam mc inh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 11. Cun tr lai u danh sach chng trinh mc inh va anh du Internet Explorer va bm t chng trinh nay lam mc inh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  [Vui long vit phn thu gon mc inh tai y.]
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 12. B?m OK va ng h?p tho?i Chng trinh Mc inh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Internet Explorer 9
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Bm vao biu tng Cng cu, ri bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Nng cao, ri bm t lai.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705593
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 4. Trong ca s t lai Thit t Internet Explorer, chon hp kim Xoa thit t ca nhn, ri bm t lai.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705594
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 5. Bm ong khi thao tac c hoan tt.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705595
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 6. Khi ng lai Internet Explorer.
 7. Bm vao biu tng Cng cu, ri bm Tuy chon Internet.
 8. Bm vao tab Chng trinh ri bm t chng trinh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705596
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 9. Bm t chng trinh mc inh cua ban.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705597
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 10. Trong danh sach Chng trinh, bm Microsoft Outlook, ri bm t chng trinh nay lam mc inh.
 11. Bm OK ri ong hp thoai Chng trinh Mc inh.
 12. Trong hp thoai Tuy chon Internet, bm vao tab Chng trinh ri bm t lam mc inh trong Trinh duyt web mc inh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705598
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 13. Bm OK.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 va Internet Explorer 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Nng cao, ri bm t lai.
 4. Bm tab Chng trinh, ri bm t chng trinh.
 5. B?m t Chng trinh M?c ?nh.
 6. Chon Microsoft Outlook, ri bm t chng trinh nay lam mc inh.
 7. Bm OK, ri ong hp thoai Chng trinh Mc inh.
 8. Trong hp thoai Tuy chon Internet, bm tab Chng trinh, ri bm t lam mc inh trong Trinh duyt web mc inh.
 9. Bm OK.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet.
 3. Bm tab Chng trinh, ri bm t lai Thit t Web.
 4. Trong Chng trinh internet, am bao rng chng trinh email ung c chon.
 5. Chon hp kim Internet Explorer cn kim tra xem co phai la trinh duyt mc inh khng.
 6. Bm Ap dung, ri bm OK.

  Chu y Ban co th nhn c thng bao sau y khi Internet Explorer khi ng:
  Internet Explorer hin khng phai la trinh duyt mc inh cua ban. Ban co mun t Internet Explorer lam trinh duyt mc inh cua minh khng?
  Nu ban nhn c thng bao nay, bm Co.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Phng phap 2: Xut va nhp khoa ng ky t mt may tinh khac
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed


Phn nay danh cho nhng ngi dung may tinh nng cao. c tr giup bng tinh nng khc phuc s c nng cao, hoi quan tri vin h thng cua ban hoc lin h vi b phn H tr cua Microsoft.

Chu y Chi s dung phng phap nay khc phuc s c nay nu cac hng dn trc o danh cho tng trinh duyt khng hoat ng. Xut khoa ng ky t mt may tinh khac
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, nhp regedit, ri bm OK.
 3. inh vi, ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. Trn menu Tp hoc S ng ky (tuy theo h iu hanh cua ban), bm Xut.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705599
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 5. Chu y vi tri ni tp se c lu. Tp ng ky co th c lu trc tip vao ia cng hoc ia mm.
 6. Go tn tp duy nht ri bm Lu.
 7. Thoat khoi Registry Editor.
Nhp khoa ng ky
 1. Sao chep khoa ng ky a xut ln man hinh trn may tinh co s c.
 2. Bm up vao tp .reg.

  Ban nhn c thng bao sau:

  Windows 7 - Ban co chc chn mun thm thng tin vao khng: tp vi tri a c sao chep to\file name.reg vao s ng ky?

  Windows 8 - Vic thm thng tin co th v tinh thay i hoc xoa gia tri va lam cho cac cu phn ngng hoat ng ung. Nu ban khng tin tng ngun cua thng tin nay trong C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg, khng thm thng tin vao s ng ky.
 3. Bm Yes, ri bm OK.
Xac minh rng gia tri Chui (Mc inh) cua khoa "HKEY_CLASSES_ROOT \.html" la "htmlfile"
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, nhp regedit, ri bm OK.
 3. inh vi, ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. am bao rng gia tri cua Chui (Mc inh) la "htmlfile". Nu gia tri khng phai la "htmlfile", bm chut phai vao (Mc inh), bm Sa i, nhp htmlfile vao D liu gia tri , ri bm OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding start
  Xem h?nh ?nh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets head folding end

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding start collapsed
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705600
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  assets folding end collapsed
 5. Thoat khoi Registry Editor.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Thu?c tnh

ID c?a bi: 310049 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Hai 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? kha:
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com