Mô t? c?a ti?n ích d?ng l?nh Portqry.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310099 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Portqry.exe là m?t d?ng l?nh ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i TCP/IP. Portqry.exe ch?y trên Windows 2000 d?a trên tính, máy tính d?a trên Windows XP, và Windows Server 2003 d?a trên máy tính. Các ti?n ích báo cáo t?nh tr?ng c?ng TCP và UDP c?ng trên m?t máy tính mà b?n ch?n.

Chú ý Phiên b?n 2 c?a Portqry.exe bây gi? có s?n. Các Trung tâm t?i v? liên k?t ? cu?i bài này đ? đư?c c?p nh?t đ? ph?n ánh các phiên b?n m?i. Phiên b?n 1.0 c?a Portqry.exe đ? b? lo?i b? t? trung tâm t?i v?.

THÔNG TIN THÊM

Portqry.exe báo cáo t?nh tr?ng c?a m?t c?ng TCP/IP t?i m?t trong ba cách sau đây:
 • Nghe

  M?t quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng trên máy tính mà b?n đ? ch?n. Portqry.exe đ? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng.
 • Không l?ng nghe

  Không có quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng m?c tiêu trên m?c tiêu h? th?ng. Portqry.exe đ? nh?n đư?c m?t Internet đi?u khi?n thông báo giao th?c (ICMP) "Đi?m đ?n Unreachable - Port Unreachable" thông đi?p tr? l?i t? m?c tiêu UDP c?ng. Ho?c n?u c?ng m?c tiêu là m?t c?ng TCP, Portqry đ? nh?n đư?c m?t TCP gói d? li?u xác nh?n v?i các Thi?t l?p l?i c? đư?c đ?t.
 • L?c

  C?ng trên máy tính mà b?n đ? ch?n đang l?c. Portqry.exe không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng. M?t quá tr?nh có th? ho?c có th? không l?ng nghe trên c?ng. Theo m?c đ?nh, c?ng TCP là queried ba l?n, và UDP ports queried m?t th?i gian trư?c khi m?t báo cáo ch? ra r?ng các C?ng đư?c l?c.
Portqry.exe có th? truy v?n m?t c?ng duy nh?t, m?t danh sách đ?t hàng các c?ng, ho?c m?t lo?t các c?ng tu?n t?.

Ví d?

L?nh sau c? g?ng gi?i quy?t "reskit.com" đ? m?t IP Đ?a ch? và sau đó truy v?n TCP c?ng 25 trên các máy ch? tương ?ng:
portqry - n reskit.com -p tcp -e 25
L?nh sau c? g?ng gi?i quy?t "169.254.0.11" đ? m?t tên máy ch? và sau đó truy v?n c?ng TCP 143,110, và 25 (trong đó đ?t hàng) trên máy ch? mà b?n đ? ch?n. L?nh này c?ng t?o ra m?t t?p s? ghi (Portqry.log) có ch?a m?t b?n ghi l?nh b?n ch?y và đ?u ra c?a nó.
portqry -n 169.254.0.11 -p tcp -o 143,110,25 -l portqry.log
L?nh sau c? g?ng gi?i quy?t my_server Đ?a ch? IP và sau đó truy v?n các đư?c ch? đ?nh ph?m vi c?a UDP ports (135-139) trong th? t? tu?n t? trên tương ?ng máy ch? lưu tr?. L?nh này c?ng t?o ra m?t t?p s? ghi (my_server.txt) có ch?a m?t b?n ghi c?a l?nh b?n ch?y và đ?u ra c?a nó.
portqry - n my_server -p udp - r 135:139 -l my_server.txt
Portqry.exe có s?n đ? t?i v? t? các Trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? Portqry.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en
Quan tr?ng Công c? PortQueryUI cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng đ? h?a và có s?n đ? t?i v?. PortQueryUI có m?t s? tính năng có th? làm cho vi?c s? d?ng PortQry d? dàng hơn. Đ? có đư?c các công c? PortQueryUI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/PortQryUI.exe
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? PortQry Phiên b?n 2.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832919Tính năng m?i và ch?c năng trong PortQry Phiên b?n 2.0
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310298Làm th? nào đ? s? d?ng Portqry.exe đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i Microsoft Exchange Server
310456 Làm th? nào đ? s? d?ng Portqry đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i Active Directory
832017 Yêu c?u c?ng cho Microsoft Windows Server h?
325494 H? tr? WebCast: c?ng quét b?ng cách s? d?ng PortQry

Thu?c tính

ID c?a bài: 310099 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB310099 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310099

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com