Cach Thm Muc vao Menu "Gi Ti" trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 310270 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cach s dung lnh Gi Ti va cach sa i ni dung cua cp Gi Ti.

THNG TIN THM

Bng cach s dung lnh Gi Ti, ban co th nhanh chong gi mt tp ti cac vi tri khac bao gm ia mm, man hinh nn, ngi dung email khac, hoc cp Tai liu cua Ti. Cp Gi Ti cha cac li tt cho cac ich n c hin thi trn menu Gi Ti. Moi ngi dung trn may tinh u co mt cp Gi Ti va co th tuy chinh ni dung cua cp o.

Khi ban thm ich n mi cho cp Gi Ti, chung se xut hin trn menu Gi Ti khi ban bm chut phai vao mt tp, ri tro vao Gi Ti.

Cach S dung Lnh Gi Ti

Trong Windows Explorer hoc May tinh cua Ti, bm chut phai vao mt tp, ri tro vao Gi Ti. Trn menu li tt mi xut hin, bm vao ich n ma ban mun gi tp cua minh. Tp c gi ti hoc c kich hoat bi ich n ma ban chon.

Menu Gi Ti co th bao gm bt ky ich n nao sau y:
 • ia (cuc b hoc mang)
 • May in ban fax
 • May in
 • Cac chng trinh da trn nn Windows
 • Cp nen (dang tp zip)
 • Man hinh nn
 • Ngi nhn th
 • Cp Tai liu cua Ti

Thm ich n cho Menu Gi Ti

Theo mc inh, menu Gi Ti trong Windows XP lit k nhng lnh (ich n) sau:
 • Cp Nen (dang tp zip)
 • Man hinh nn (tao li tt)
 • Ngi nhn Th
 • Tai liu cua Ti
 • 3 1/2 ia mm (A:)
 • CD
thm ich n cho menu Gi Ti, ban phai thm li tt cho cp Gi Ti. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go gi ti, ri bm OK.
 3. Thm ich n bng cach thc hin mt trong cac thao tac sau:
  • S dung thao tac keo-va-tha di chuyn muc ma ban mun ti cp Gi Ti, lam nh vy, bm chut phai, ri bm Tao Li tt y.
   -hoc-
  • Tro vao Mi trn menu Tp, ri bm Li tt.

   Lam theo chi dn trong Thut si Tao Li tt.
  Mt li tt mi c tao trong cp Gi Ti, va c hin thi trn menu Gi Ti.
CHU Y: m Cp Gi Ti, ban cung co th thc hin cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua Ti.
 2. Bm up vao ma Windows c cai t (thng la C, tr khi ban co hn mt trn may tinh).
 3. Nu ban khng th xem cac muc trn cua minh khi m , di Tac vu H thng, bm Hin thi ni dung cua nay.
 4. Bm up vao cp Tai liu va Thit t.
 5. Bm up vao cp cua ngi dung co menu Gi Ti ma ban mun thay i (thng la cua chinh ban).
 6. Bm up cp Gi Ti.
 7. Cp Gi Ti c n theo mc inh. Nu cp khng c hin thi, trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp, va sau o trn tab Xem, bm Hin thi tp va cp n.
CHU Y: Nu ban mun thm vi tri vao menu Gi Ti cua nhng ngi dung khac trn may tinh, ban khng phai lp lai cac bc nay, ban co th sao chep li tt vao trong cp Gi Ti cua ngi dung khac.

Loai bo ich n khoi Menu Gi Ti

loai bo ich n khoi menu Gi Ti, hay lam nh sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go gi ti, ri bm OK.
 3. Bm chut phai vao li tt ma ban mun loai bo, ri bm Xoa. Li tt se c loai bo.

THAM KH?O

bit thm thng tin v lnh Gi Ti, bm Bt u, bm Tr giup va H tr, go lnh gi ti trong Tim kim, ri bm ENTER xem chu c tra v.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 310270 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Ba 2008 - Xem xt l?i: 1.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbinfo KB310270

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com