Article ID: 310312 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר את אופן השימוש בכלי ניקוי הדיסק במערכת Windows XP.

מידע נוסף

כלי ניקוי הדיסק מאפשר לך לפנות שטח בדיסק הקשיח על ידי חיפוש בדיסק אחר קבצים שבאפשרותך למחוק באופן בטוח. באפשרותך לבחור למחוק חלק מהקבצים או את כולם. השתמש בכלי ניקוי הדיסק לביצוע כל אחת מהמשימות הבאות לשם פינוי שטח בדיסק הקשיח:
 • הסרת קבצי אינטרנט זמניים.
 • הסרת קבצי תוכנה שהורדו. לדוגמה, פקדי ActiveX ויישומוני Java שהורדו מהאינטרנט.
 • ריקון סל המיחזור.
 • הסרת קבצים זמניים של Windows.
 • הסרת רכיבי Windows אופציונליים שאינך משתמש בהם.
 • הסרת תוכניות מותקנות שאינך משתמש בהן עוד.
באפשרותך להפעיל את כלי ניקוי הדיסק באחת מהדרכים הבאות:
 • לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. בתיבה פתח את, הקלד cleanmgr ולאחר מכן לחץ על אישור.

  ? או ?
 • לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על ניקוי דיסק.

  ? או ?
 • תחת 'סייר Windows' או 'המחשב שלי', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק שבו ברצונך לפנות שטח, לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה כללי, ואז לחץ על ניקוי דיסק.

הסרת קבצים המאוחסנים בדיסק הקשיח

להסרת קבצים המאוחסנים בדיסק ושאינך משתמש בהם עוד, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק שבו ברצונך לפנות שטח ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על ניקוי דיסק.
 4. לחץ על הכרטיסייה ניקוי דיסק?(אם טרם נבחרה), בחר את תיבות הסימון שליד הקבצים שברצונך להסיר ואז לחץ על אישור.
 5. לחץ על כן כדי להמשיך בפעולה זו ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסרת רכיבי Windows

להסרת רכיבי Windows שאינך משתמש בהם, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק שבו ברצונך לפנות שטח, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי, ואז לחץ על ניקוי דיסק.
 4. לחץ על הכרטיסייה אפשרויות נוספות ואז תחת רכיבי Windows, לחץ על ניקוי.

  'אשף רכיבי Windows' מופעל.
 5. ברשימה רכיבים, נקה את תיבת הסימון שליד הרכיב(ים) שברצונך להסיר.
  • תיבת סימון מוצללת ליד רכיב מציינת כי רק חלק מרכיבי המשנה מותקנים.

   אם ברצונך להסיר רכיב משנה, לחץ על פרטים, נקה את תיבת הסימון שליד רכיב(י) המשנה אשר ברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על הבא.
 7. בדף 'השלמת אשף רכיבי Windows', לחץ על סיים.
 8. לחץ על אישור, לחץ על כן כדי להמשיך בפעולה זו ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסרת תוכנות מותקנות

להסרת תוכנות שאינך משתמש בהן עוד, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק שבו ברצונך לפנות שטח, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי, ואז לחץ על ניקוי דיסק.
 4. לחץ על הכרטיסייה אפשרויות נוספות ולאחר מכן תחת תוכניות מותקנות, לחץ על ניקוי.

  תיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות תוצג.
 5. ברשימה התוכניות המותקנות כעת, לחץ על התוכנית שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר (או שנה/הסר).
 6. אם תתבקש לאשר את הסרת התוכנית, לחץ על כן.
 7. חזור על שלבים 5 וכן 6 להסרת תוכניות אחרות בהן אינך משתמש עוד ולאחר מכן לחץ על סגור.
 8. לחץ על אישור, לחץ על כן להמשיך בפעולה זו ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסרת נקודות שחזור

להסרת כל נקודות השחזור פרט לנקודת השחזור המאוחרת ביותר, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק שבו ברצונך לפנות שטח ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על ניקוי דיסק.
 4. לחץ על הכרטיסייה אפשרויות נוספות ולאחר מכן, תחת שחזור מערכת, לחץ על ניקוי.
 5. לחץ על כן להסרת כל נקודות השחזור פרט למאוחרת ביותר.
 6. לחץ על אישור, לחץ על כן כדי להמשיך בפעולה זו ולאחר מכן לחץ על אישור.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על הסרת רכיבי Windows ותוכניות במערכת Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
307894 כיצד: להוסיף או להסיר רכיבי Windows במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
307895 כיצד: לשנות או להסיר תוכנית במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על ההודעה על שטח דיסק מועט במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
285107 תיאור ההודעה על שטח דיסק מועט במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו מטפל שחזור המערכת בניצול שטח דיסק, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
300044 כיצד מטפל כלי שחזור המערכת בניצול של שטח הדיסק הקשיח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 310312 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo KB310312

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com