X? l? s? c? giám sát và tr?ng thái trong trao đ?i và trong máy ch? doanh nghi?p nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310315 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p Exchange 2000 giám sát và giám sát Exchange 2003, và mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? v?i Exchange 2000 giám sát và giám sát Exchange 2003. Nó là t?t hơn đ? c?u h?nh thông báo giám sát t? ph?c v? Exchange khác trong t? ch?c, thay v? có màn h?nh máy ch? riêng c?a m?nh. Exchange server thay đ?i đ?n m?t nhà nư?c mà yêu c?u m?t thông báo đư?c g?i, n?u m?t máy ch? đang giám sát chính nó không th? g?i thư m?t cách chính xác n?u s? thay đ?i trong nhà nư?c đ? đư?c gây ra b?i v? m?t d?ch v? liên quan đ?n d?ch v? trao đ?i ng?ng l?i. Máy ch? trao đ?i có m?t tr?ng thái c?a "không th? k?t n?i" N?u h? ph?c v? không có quy?n thích h?p đ?t.

S? d?ng tr?nh qu?n l? h? th?ng trao đ?i đ? thi?t l?p cho phép t?i thi?u là b?t bu?c đ?i v?i trương m?c máy tính c?c b? (trương m?c h? th?ng trao đ?i). T?i thi?u cho c?p phép đư?c yêu c?u là G?i như quy?n trên đ?i tư?ng h? ph?c v?.

Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng không có không có r? ràng t? ch?i c?p phép thi?t trên trương m?c này ho?c trên các nhóm có ch?a trương m?c này.

THÔNG TIN THÊM

Thi?t l?p Exchange 2000 giám sát và giám sát Exchange 2003

Đ? thi?t l?p Exchange 2000 giám sát và giám sát Exchange 2003:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, đ?nh v? h? ph?c v? mà b?n mu?n giám sát, m? thu?c tính h? ph?c v?, và sau đó b?m các Giám sát tab.
  2. Ch?n m?c b?n mu?n giám sát, và sau đó ch?n tr?ng thái)C?nh báo ho?c Quan tr?ng) mà b?n mu?n giám sát đ? ph?n ?ng v?i. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
  3. Trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, xác đ?nh v? trí Công c?, sau đó b?m Giám sát và t?nh tr?ng.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào các Thông báo thư m?c, đi?m đ?n M?i, và sau đó b?m vào m?t trong hai K?ch b?n thông báo ho?c E-mail thông báo. Nh?p t?t c? các thông tin đó là c?n thi?t.
  5. H?y đ?m b?o r?ng các giá tr? trong các Thông báo cho khi giám sát kho?n m?c đang có trong h?p là tương t? như t?nh tr?ng mà b?n đ? đ?t trên máy ch? ? bư?c 2, ho?c b?n s? không nh?n đư?c b?t k? thông báo. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

Gi?i đáp th?c m?c Exchange 2000 giám sát và giám sát Exchange 2003

Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không là thành ph?n ch?u trách nhi?m giám sát và t?nh tr?ng. T?t c? các k?t n?i và t?t c? các máy ch? trong t? ch?c đư?c li?t kê trong ph?n tr?ng thái c?a Giám sát và t?nh tr?ng. Các ti?u bang có th? cho các đ?i tư?ng này là Có s?n, Quan tr?ng, C?nh báo, Không th? k?t n?i, và Chưa bi?t. B?n có th? thêm các ngu?n l?c sau đây đư?c theo d?i cho m?t đ?i tư?ng máy ch?:
  • Có s?n b? nh? ?o
  • CPU Utilization
  • Không gian đ?a tr?ng
  • T?c đ? tăng trư?ng hàng đ?i SMTP
  • Windows 2000 Service
  • T?c đ? tăng trư?ng hàng đ?i X.400
Khi b?n th?c hi?n b?o tr? trên m?t máy ch?, nó là t?t hơn đ? vô hi?u hoá giám sát trên máy ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, m? các thu?c tính c?a đ?i tư?ng máy ch? trong T?nh tr?ng, sau đó b?m đ? ch?n các Vô hi?u hoá t?t c? các giám sát c?a h? ph?c v? này h?p ki?m.
N?u b?n thông báo k?ch b?n không làm vi?c, h?y ch?c ch?n r?ng đo?n m? không b?n b?t c? th? g? mà đ?i h?i ph?i Microsoft Windows giao di?n ngư?i dùng (UI) ho?c tương tác ngư?i dùng. G?i m?t chu?i văn b?n vào m?t t?p tin .txt, ví d?:
m?ng time>>c:\notify.txt
N?u thông báo e-mail c?a b?n không ho?t đ?ng, h?y th? m?t thông báo k?ch b?n đ? đ?m b?o r?ng thông báo đang làm vi?c.

Sau khi b?n c? g?ng thông báo k?ch b?n, h?y th? như sau:
  • T?m d?ch v? phương ti?n qu?n l? Windows:
    1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, b?m Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v?.
    2. H?y ch?c ch?n r?ng các Phương ti?n qu?n l? Windows d?ch v? đư?c tr?nh bày. N?u các Phương ti?n qu?n l? Windows d?ch v? không ph?i là hi?n nay, có m?t v?n đ? v?i h? đi?u hành.
  • Xem các t?p tin đăng nh?p:

    1. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy tính c?a tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó nh?p vào Qu?n l?.
    2. M? r?ng D?ch v? và ?ng d?ng.
    3. Nh?p chu?t ph?i Đi?u khi?n WMI, sau đó b?m Thu?c tính. B?n nh?n đư?c thông báo sau:
      K?t n?i thành công t?i: máy tính c?c b?.
    4. Các Thu?c tính đi?u khi?n WMI h?p tho?i s? xu?t hi?n. B?m vào các Đăng nh?p tab, thi?t l?p m?c đ? đăng nh?p Ti?t, và sau đó lưu ? v?i v? trí c?a các t?p tin log. V? trí này là đi?n h?nh:
      \winnt\system32\wbem\logs
    5. Làm cho b?n s? ki?n cháy m?t l?n n?a v?i m?t k?ch b?n thông báo và m?t thông báo e-mail. N?u các tác ph?m k?ch b?n thông báo và thông báo e-mail không làm vi?c, trong Microsoft Windows Explorer, xác đ?nh v? trí thư m?c đăng nh?p WMI, và sau đó, m? t?p tin Wbemess.log. T?p này ch?a thông tin v? nh?ng g? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) đ? c? g?ng đ? làm và có b?t k? thông báo l?i.
    N?u b?n th?y văn b?n tương t? như sau v?i m?t SMTP tr? v? m? s? 550, b?n có th? có m?t v?n đ? v?i SMTP ti?p s?c trên h? ph?c v? SMTP ?o:
    Ngư?i tiêu dùng nhà cung c?p SMTPEventConsumer không h? tr? IWbemUnboundObjectSink: m? l?i 80004002
    SMTP l?nh "VRFY mytestmbx@flaphead.net
    "tr? l?i 550
    Không th? g?i tin nh?n: 0xFFFFFFFF
    Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, dùng telnet đ? k?t n?i v?i máy ch? ?o Exchange 2000 SMTP c?a b?n ho?c máy ch? ?o Exchange 2003 SMTP c?a b?n, và sau đó g?i m?t thông báo th? nghi?m. N?u chuy?n ti?p là m?t v?n đ?, b?n nh?n th?y:
    550: 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho....
    Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, trong trao đ?i qu?n l? h? th?ng trên máy ch? ?o Exchange 2000 SMTP ho?c máy ch? ?o c?a Exchange 2003 SMTP, thay đ?i các thi?t l?p ti?p s?c trong các H?n ch? ti?p s?c h?p tho?i đ? T?t c? ngo?i tr? danh sách dư?i đây.

    Làm cho s? thay đ?i này ch? đ? gi?i quy?t các v?n đ? v?i SMTP ti?p s?c trên máy ch? ?o SMTP. Không cho phép ti?p s?c cho t?t c? các máy ch? tr? khi b?n ph?i v? cho phép relay cho t?t c? các máy ch? có th? phơi bày m?t l? h?ng b?o m?t.

    Vi?c gi?i quy?t t?t nh?t (n?u vi?c thay đ?i này gi?i quy?t các v?n đ?) là đ? thêm đ?a ch? TCP/IP đ?a phương ph?c v? trên các máy ch? giám sát, đ? cho phép truy?n t?i thư thông qua SMTP.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310315 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB310315 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310315

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com