Identifikator ?lanka: 310353 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ako se ra?unar ne pokre?e normalno ili ako dobijate poruke o gre?kama kada pokrenete ra?unar koje ne mo?ete da identifikujete, razmislite o obavljanju ??istog pokretanja?. Za pokretanje ra?unara ova operacija koristi minimalni skup upravlja?kih programa, usluga i programa. Ovo mo?e da vam pomogne da re?ite problem.

Ovaj ?lanak opisuje kako da konfiguri?ete Windows XP da se pokrene pomo?u ?istog pokretanja, a zatim kako da vratite Windows XP u normalni tip pokretanja.

Kada konfiguri?ete Windows XP za kori??enje ?istog pokretanja sistema, neki programi mo?da ne?e raditi na o?ekivani na?in. Kada vratite Windows XP na tip pokretanja ?Normalno?, programi ponovo rade.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Pokretanje operativnog sistema Windows XP pomo?u ?istog pokretanja

Postoje dva metoda za pokretanje operativnog sistema Windows XP ?istim pokretanjem:
 • 1. metod: Pomo?u vo?ene pomo?i
 • 2. metod: Ru?no pokretanje operativnog sistema XP ?istim pokretanjem (samo za napredne korisnike)
Po?nite sa prvim metodom. Ako ne uspe, a spremni ste da probate napredniji metod, poku?ajte sa drugim.

1. metod: Vo?ena pomo?

Pre nego ?to po?nete

Pre nego ?to po?nete sa instaliranjem i kori??enjem vo?ene pomo?i:
 • Da biste instalirali vo?enu pomo?, morate raditi pod operativnim sistemom Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Tablet PC Edition.
 • Morate da budete prijavljeni kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe da biste konfigurisali Windows XP za ?isto pokretanje sistema.
Za vi?e informacija o tome kako da se prijavite na Windows kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
321305 Kako da se prijavite na operativni sistem Windows XP ako ste zaboravili lozinku ili je ona istekla

2. metod: Ru?no pokretanje operativnog sistema XP ?istim pokretanjem (samo za napredne korisnike)

Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o obra?anju Microsoft podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactUS/?ln=sr-latn-cs#tab0
Da biste ru?no pokrenuli Windows XP ?istim pokretanje, sledite ove korake:

Video: ?isto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


1. korak: Pokretanje uslu?nog programa za konfigurisanje sistema

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prikaza?e se dijalog Uslu?ni program za konfigurisanje sistema.

2. korak: Konfigurisanje opcija selektivnog pokretanja

 1. U dijalogu Uslu?ni program ?Konfiguracija sistema? izaberite karticu Op?te postavke, a zatim izaberite stavku Selektivno pokretanje.
 2. Kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Obradi datoteku SYSTEM.INI.
 3. Kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Obradi datoteku WIN.INI.
 4. Kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu U?itaj stavke koje se pokre?u sa sistemom. Potvrdite da li su potvr?ena polja za potvrdu U?itaj sistemske usluge i Koristi originalnu datoteku BOOT.INI.
 5. Izaberite karticu Usluge.
 6. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 7. Kliknite na dugme Onemogu?i sve, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Kada se od vas to zatra?i, kliknite na dugme Ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

3. korak: Prijavljivanje na Windows

 1. Ukoliko se od vas to zatra?i, prijavite se na Windows.
 2. Kada dobijete slede?u poruku, kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Ne prikazuj ovu poruku i ne pokre?i uslu?ni program ?Konfiguracija sistema? kada se Windows pokrene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomene
  • Koristili ste uslu?ni program ?Konfiguracija sistema? da biste promenili na?in na koji se pokre?e Windows.
  • Uslu?ni program ?Konfiguracija sistema? trenutno je u dijagnosti?kom re?imu ili u re?imu selektivnog pokretanja ?to dovodi do prikazivanja ove poruke i pokretanja uslu?ne alatke prilikom svakog pokretanja operativnog sistema Windows.
  • Na kartici ?Op?te postavke? odaberite re?im ?Normalno pokretanje? da biste pokrenuli Windows na uobi?ajeni na?in i opozvali promene koje ste izvr?ili pomo?u uslu?nog programa ?Konfiguracija sistema?.

4. korak: Opcionalni korak za onemogu?avanje funkcija

Ako je ?isto pokretanje re?ilo problem, ne morate da obavljate ovaj korak.

Va?no Ako problem nije re?en i morate da obavite ovaj korak, on trajno uklanja sve ta?ke vra?anja sa ra?unara. Funkcija ?Oporavak sistema? koristi ta?ke vra?anja za vra?anje ra?unara u prethodno stanje. Ako uklonite ta?ke vra?anja, ne?ete mo?i da vratite Windows u prethodno stanje.

Ovaj korak privremeno onemogu?ava Microsoft funkcije, na primer Plug and Play, umre?avanje, evidentiranje doga?aja i prijavljivanje gre?aka.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Prikaza?e se dijalog Uslu?ni program za konfigurisanje sistema.
 2. Izaberite karticu Op?te postavke, kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu U?itaj sistemske usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kada se od vas to zatra?i, kliknite na dugme Ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
Ako su vam ovi koraci pomogli da pokrenete ra?unar u stanju ?istog pokretanja, zavr?ili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?. Ako morate da vratite ra?unar na kori??enje normalnog pokretanja, idite na odeljak ?Koraci za konfigurisanje operativnog sistema Windows za kori??enje normalnog pokretanja?.

Koraci za konfigurisanje operativnog sistema Windows za kori??enje normalnog pokretanja

Nakon ?to ste za re?avanje problema primenili ?isto pokretanje, mo?ete da sledite ove korake da biste konfigurisali Windows XP za normalno pokretanje.
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Prikaza?e se dijalog Uslu?ni program za konfigurisanje sistema.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke, izaberite stavku Normalno pokretanje - u?itaj sve upravlja?ke programe ure?aja i usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kada se od vas to zatra?i, kliknite na dugme Ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o re?avanju problema sa pokretanjem kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308041 Resursi za re?avanje problema sa pokretanjem operativnog sistema Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

SLEDE?I KORACI

Ako pomo?u ovih metoda ne re?ite problem, na Web lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?ete se obratiti podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310353 - Poslednji pregled: 7. jun 2013. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbfaq kbprod2web kbvideocontent KB310353

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com