Kako pratiti pristupanje korisnika datotekama, fasciklama i ?tampa?ima u Windowsu XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 310399 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Kao administrator Windows XP Professional ra?unara, mo?ete konfigurisati va? ra?unar da pratite pristupanje korisnika datotekama, fasciklama i ?tampa?ima. Ova mogu?nost je nedostupna za Windows XP Home Edition.

Pra?enje pristupanja korisnika datotekama, fasciklama i ?tampa?ima

Pra?enje je mogu?e preko zapisa koji se pojavljuju u bezbednosnim doga?ajima (Security log) u Event Vieweru. Da biste omogu?ili tu funkciju uradite slede?e:
 1. Kliknite na Start, kliknite na Control Panel, kliknite na Performance and Maintenance, a onda kliknite na Administrative Tools.
 2. Dva puta kliknite na Local Security Policy.
 3. U levom oknu, dva puta kliknite na Local Policies da biste pro?irili sadr?aj.
 4. U levom oknu, kliknite na Audit Policy kako bi se prikazali pojedina?na policy pode?avanja u desnom oknu.
 5. Dva puta kliknite na Audit object access.
 6. Da pratite uspe?na pristupanja odre?enim datotekama, fasciklama i ?tampa?ima, izaberite opciju Success .
 7. Da partite neuspe?ne pristupe ovim objektima, izaberite opciju Failure .
 8. Da omogu?ite oba pra?enja izaberite i jednu i drugu opciju.
 9. Kliknite na OK.

Odre?ivanje datoteka, fascikli i ?tampa?a za pra?enje

Nakon ?to omogu?ite pra?enje, mo?ete odrediti datoteke, fascicle i ?tampa?e koje ?elite da pratite:
 1. U Windows Exploreru, prona?ite datoteku ili fasciklu koje ?elite da pratite. Za pra?enje ?tampa?a, kliknite na Start, a onda kliknite na Printers and Faxes.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, fasciklu ili ?tampa? koji ?elite da pratite, a onda kliknite na Properties.
 3. Kliknite na karticu Security, a onda kliknite na Advanced.
 4. Kliknite na karticu Auditing, a onda kliknite na Add.
 5. U okviru Enter the object name to select, unesite ime korisnika ili grupe ?ije pristupanje ?elite da pratite. Mo?ete pretra?iti imena tako ?to ?ete kliknuti na Advanced, a onda kliknite na Find Now u prozoru Select User or Group dialog box.
 6. Kliknite na OK.
 7. Izaberite opcije Successful ili Failed za stavke koje ?elite da pratite, a onda kliknite na OK.
 8. Kliknite na OK, a onda kliknite na OK.

Re?avanje problema

 • Hard disk mora biti formatiran sa NTFS sistemom datoteka da bi pra?enje radilo.
 • Ako je va? ra?unar ?lan domena, a administrator je podesio polise za pra?enje na domenskom nivou, takve polise ?e nadja?ati lokalna pode?avanja.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310399 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB310399

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com