Làm th? nào đ? ki?m toán ngư?i dùng truy c?p các t?p tin, thư m?c và máy in trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310399 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Như ngư?i qu?n tr? máy tính d?a trên Windows XP Professional, b?n có th? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? ki?m toán ngư?i dùng truy c?p vào các t?p tin, thư m?c và máy in. Thi?t b? này không s?n dùng trên Windows XP Home Edition.

Ki?m đ?nh ngư?i dùng truy c?p các t?p tin, thư m?c và máy in

Nh?t k? ki?m toán s? xu?t hi?n trong s? ghi b?o m?t trong Event Viewer. Đ? b?t tính năng này:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m Hi?u su?t và b?o tr?, sau đó b?m Công c? qu?n tr?.
 2. B?m đúp Chính sách b?o m?t c?c b?.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m đúp vào Chính sách đ?a phương đ? m? r?ng nó.
 4. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Chính sách ki?m đ?nh hi?n th? thi?t đ?t chính sách cá nhân trong ngăn bên ph?i.
 5. B?m đúp Ti?p c?n đ?i tư?ng ki?m toán.
 6. Ki?m toán thành công truy c?p đư?c ch? đ?nh t?p tin, thư m?c và máy in, ch?n các Thành công h?p ki?m.
 7. Ki?m toán không thành công truy c?p vào các đ?i tư?ng, ch?n các Th?t b?i h?p ki?m.
 8. Đ? kích ho?t tính năng ki?m toán c?a c? hai, h?y ch?n c? h?p ki?m.
 9. Nh?p vào Ok.

Ch? đ?nh t?p tin, thư m?c, và máy in ki?m toán

Sau khi b?n kích ho?t tính năng ki?m toán, b?n có th? xác đ?nh t?p tin, thư m?c và máy in mà b?n mu?n đư?c ki?m toán. Đ? th?c hi?n:
 1. Trong Windows Explorer, đ?nh v? các t?p tin ho?c thư m?c b?n mu?n ki?m toán. Ki?m toán máy in, đ?nh v? nó b?ng cách nh?n vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy in và Fax.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin, thư m?c ho?c máy in mà b?n mu?n ki?m toán và b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
 4. B?m vào các Ki?m toán tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
 5. Trong các Nh?p tên đ?i tư?ng đ? ch?n h?p, g? tên ngư?i dùng ho?c nhóm truy c?p mà b?n mu?n ki?m toán. B?n có th? duy?t máy tính cho các tên b?ng cách nh?n vào Nâng cao, sau đó b?m T?m th?y bây gi? trong các Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm h?p tho?i.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Ch?n các Thành công ho?c Th?t b?i h?p ki?m cho các hành đ?ng b?n mu?n ki?m toán và b?m Ok.
 8. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok.

Khắc phục sự cố

 • Đ?a c?ng ph?i đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p NTFS cho ki?m toán làm vi?c.
 • N?u máy tính c?a b?n là thành viên c?a m?t tên mi?n và các qu?n tr? viên đ? thi?t l?p chính sách ki?m đ?nh tên mi?n c?p, nh?ng chính sách ghi đè lên các thi?t l?p đ?a phương.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310399 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310399 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310399

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com