K? konfigur?t un izmantot k??du zi?o?anas sist?m? Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 310414 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ir k??du uzr?d??anas l?dzeklis, kas iek?auta Windows XP, ko izmantojat, lai dators un programmas k??das zi?ojumu Microsoft. Microsoft j?su zi?ojumus var lietot, lai izsekotu un nov?rst probl?mas ar oper?t?jsist?mu un programm?m. ?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? var konfigur?t k??du zi?o?anas sist?m? Windows XP.

K? konfigur?t un izmantot k??du uzr?d??anas

Var aktiviz?t, deaktiviz?t vai main?tu veidu, ka k??du uzr?d??anas r?ks darbojas dator? ar Windows XP. Ja rodas k??da, tiek par?d?ts dialoglodzi?? aicina zi?ot par probl?mu korpor?cijai Microsoft. Ja v?laties zi?ot par probl?mu, tehnisk? inform?cija par probl?mu korpor?cijai Microsoft tiek nos?t?ta internet?. J?izveido savienojums ar internetu, lai lietotu l?dzekli. Ja l?dz?ga probl?ma ir zi?oju?as par citiem lietot?jiem ir pieejama inform?cija par ?o probl?mu, j?s sa?emat saite uz Web lapu, kas satur inform?ciju par probl?mu.

Lai piek??tu p?rskata funkcijai paredz?tos iestat?jumus:
 1. Noklik??iniet uz S?kums.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators, noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz Papildu TAB.
 4. Noklik??iniet uz K??du uzr?d??anas r?ks.
Lai konfigur?tu k??du uzr?d??anas l?dzeklis:
 • P?c noklus?juma ir iesp?jota k??du uzr?d??anu. Lai to atsp?jotu, noklik??iniet uz Atsp?jot k??du uzr?d??anu. Lai turpin?tu sa?emt br?din?jumu gad?jum?, ja rodas k??das, bez tiek pras?ts zi?ot par k??d?m, noklik??iniet, lai atlas?tu Bet pazi?ot man, kad rodas kritiskas k??das izv?les r?ti?u.
 • Nor?diet, vai v?laties izmantot k??du uzr?d??anas r?ks oper?t?jsist?mai Windows, programmas vai logus un programmas.
 • Zi?ot par k??d?m, tikai par izv?l?t?s programmas, noklik??iniet uz Izv?l?ties programmas, noklik??iniet uz ?aj? sarakst? visas programmas, un p?c tam noklik??iniet uz programmas, kuru nev?laties iek?aut.
 • Lai pievienotu programmu, kas nav sarakst?, noklik??iniet uz Pievienot, ierakstiet programmas nosaukumu vai noklik??iniet uz P?rl?kot atrast programmu sav? dator?.
 • Ja ir uzskait?tas daudzas programmas, iesp?jams, v?laties izveidot neiek?auto API sarakst?. Programm? Nezi?o par ?o programmu k??d?m tekstlodzi?u, noklik??iniet uz Pievienot, ierakstiet nosaukumu katrai programmai, kuru v?laties iz?emt no k??du uzr?d??anas vai noklik??iniet uz P?rl?kot atrast programmu sav? dator?.PIEZ?ME: T?p?c, ka visi k??du zi?ojumi ir konfidenci?las un anon?mas, Microsoft atbalsta speci?listi nav at?auta piek?uve k??das zi?ojumu, ka neesat nos?t?jis Microsoft internet?, izmantojot k??du uzr?d??anas pakalpojumu. K? rezult?t? ir j?nos?ta Dr Watson vienumu Windows ?urn?la fails atbalsta person?lu metodi, vi?i dod priek?roku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows l?dzekli Dr. Watson, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
308538 Doktors Vatsons (Drwtsn32.exe) Windows r?ku apraksts

UZZI?AS


Rekviz?ti

Raksta ID: 310414 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 13. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310414 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 310414

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com